Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
20 2009-04-03 560 1713 Sprawozdanie Starosty Łańcuckiego 2009-03-27 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2008 r.
20 2009-04-03 559 1713 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Sygn. akt II SA/Rz616/08 2009-01-23 skarga na uchwałę Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 września 2006 r. Nr LXI/893/06
20 2009-04-03 558 1708 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-97(15)2008/2009/13859/I/MG 2009-03-27 (Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z sie-dzibą w Warszawie)
20 2009-04-03 557 1707 Ogłoszenie Wójta Gminy Komańcza 2009-03-09 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Komańcza
20 2009-04-03 556 1706 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła 2009-03-23 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Miasta Jasła
20 2009-04-03 555 1705 Ogłoszenie Wójta Gminy Dębica GPK 71402/1/09 2009-03-27 w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Dębica miejscowość Pustków – Osiedle
20 2009-04-03 554 1704 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu 2009-03-30 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Ulanowa przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r
20 2009-04-03 553 1703 Zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 29/09 2009-03-19 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2009
20 2009-04-03 552 1703 Aneks 2009-03-11 do porozumienia z dnia 5 listopada 2008 r. zawarty pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie wspólnego utworzenia stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Krośnieńskiego i Miasta Krosna
20 2009-04-03 551 1702 Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim a Powiatem Krośnieńskim 2009-02-27 dotyczące rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania uczniom (ich rodzicom) i nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Nr I w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem
1 2 3 924