Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
20 2009-04-03 540 1683 Uchwała Rady Gminy w Jaworniku Polskim 236/XXXIV/09 2009-03-05 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 213/XXXI/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
20 2009-04-03 539 1682 Uchwała Rady Gminy w Frysztaku XXXIII/205/09 2009-03-17 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/159/2005 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
20 2009-04-03 538 1677 Uchwała Rady Gminy w Czarnej XXIX/256/09 2009-03-17 w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wpłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna
20 2009-04-03 537 1670 Uchwała Rady Miejskiej w Tyczynie XXXIII/208/09 2009-03-20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
20 2009-04-03 536 1669 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie XXVIII/266/09 2009-03-26 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej
20 2009-04-03 535 1669 Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu 69/09 2009-03-26 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 26 kwietnia 2009 r.
20 2009-04-03 534 1666 Uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie XXV/243/09 2009-03-26 w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród dla nauczycieli Gminy Pilzno ze specjalnego funduszu nagród
20 2009-04-03 533 1664 Uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie XXV/242/09 2009-03-26 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Pilzno
20 2009-04-03 532 1659 Uchwała Rady Miejskiej w Pilźnie XXV/241/09 2009-03-26 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli
20 2009-04-03 531 1658 Uchwała Rady Miejskiej w Jarosławiu 533/XLVIII/09 2009-03-23 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
1 2 3 4 5 924