Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
20 2009-04-03 550 1700 Porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Jasło a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 1/BRD/2009 2009-02-27 w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu poprzez wspólną realizację budowy dodatkowego oświetlenia oraz oznakowania przejść dla pieszych na drodze krajowej Nr 28 Zator – Medyka w Jaśle
20 2009-04-03 549 1699 Porozumienie zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Radymno 34/09 2009-01-01 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśli i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Radymno w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu
20 2009-04-03 548 1699 Uchwała Rady Gminy w Żurawicy XXIII/229/09 2009-01-29 z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji drogowej na terenie Gminy Żurawica
20 2009-04-03 547 1696 Uchwała Rady Gminy w Żurawicy XXIII/228/09 2009-01-29 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2009 – 2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica
20 2009-04-03 546 1693 Uchwała Rady Gminy w Wojaszówce XXIV/137/09 2009-03-24 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojaszówka
20 2009-04-03 545 1691 Uchwała Rady Gminy w Wojaszówce XXIV/136/09 2009-03-24 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojaszówka na lata 2009-2013
20 2009-04-03 544 1690 Uchwała Rady Gminy w Wielkich Oczach XV/35/08 2008-12-30 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
20 2009-04-03 543 1689 Uchwała Rady Gminy w Tarnowcu XXVII/212/09 2009-02-23 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec
20 2009-04-03 542 1685 Uchwała Rady Gminy w Skołyszynie XXV/191/09 2009-03-31 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn
20 2009-04-03 541 1683 Uchwała Rady Gminy w Pruchniku 184/XXVII/09 2009-03-24 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony
1 2 3 4 924