Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 137 z dnia 04.11.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2087 Nr 71/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego 8546
2088 Nr 72/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej 8550
2089 Nr 73/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego 8553
UCHWAŁA RADY POWIATU
2090 w Kolbuszowej Nr XXXII/260/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia oraz odstępowania od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 8558
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2091 w Leżajsku Nr XXVII/258/05 z dnia 24 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2003 – 2008 8559
2092 w Radymnie Nr 178/XXIII/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów sprawienia pogrzebu 8559
2093 w Rzeszowie Nr XLIV/236/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 93/1/2005 w rejonie ul. W. Zbyszewskiego i ul. F. Kotuli w Rzeszowie 8560
UCHWAŁY RAD GMIN:
2094 w Boguchwale Nr XXXIII/405/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Boguchwała 8564
2095 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIX/192/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarna 8564
2096 w Czudcu Nr XL/280/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 8568
2097 w Jarosławiu Nr VIII/35/05 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jarosław 8568
2098 w Sanoku Nr XXX/204/05 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie określenia obwodu publicznych szkół podstawowych w Gminie Sanok 8569
ZARZĄDZENIE
2099 Wojewody Podkarpackiego Nr 204/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku 8569
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2100 Nr OKR-4210-81(4)/2005/683/IIIA/JP z dnia 25 października 2005 r. (Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie) 8570
Dziennik Nr 138 z dnia 07.11.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2101 Nr 75/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem w miejscowości Radomyśl nad Sanem 8574
2102 Nr 76/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 8575
2103 Nr 77/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8577
2104 Nr 78/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8579
2105 Nr 79/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8581
2106 Nr 80/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8583
2107 Nr 81/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8586
2108 Nr 82/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 8588
2109 Nr 74/05 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia używania artykułów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 8590
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
2110 w Oleszycach Nr XXXIV/256/05 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Oleszyce w zakresie projektów nowych statutów sołectw 8590
UCHWAŁY RAD GMIN:
2111 w Birczy Nr XXX/32/05 z dnia 21 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „BRZEŻAWA – I/2004” 8591
2112 w Łańcucie Nr XXX/216/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8596
2113 w Olszanicy Nr XXIII/175/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „UHERCE MINERALNE – III/2004”- terenu położonego w miejscowości Uherce Mineralne, Gmina Olszanica 8602
2114 w Trzebownisku Nr XXVII/283/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 8608
INFORMACJE STAROSTY POWIATU ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO:
2115 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ropczyc, obręb Ropczyce – Chechły Gmina Ropczyce województwo podkarpackie 8608
2116 w sprawie ewidencji gruntów i budynków Miasta Ropczyc, obręb Ropczyce – Witkowice Gmina Ropczyce województwo podkarpackie 8609
Dziennik Nr 139 z dnia 10.11.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2117 w Dębicy Nr XXXII/411/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/487/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębicy 8615
2118 w Jarosławiu Nr 535/XLVIII/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielenia i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 8615
2119 w Nowej Dębie Nr XLVI/313/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 8623
2120 w Nowej Dębie Nr XLVI/314/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 8624
2121 w Nowej Dębie Nr XLVI/315/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 8633
2122 w Nowej Dębie Nr XLVI/316/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 8642
2123 w Pilźnie Nr XXXV/264/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/223/2005 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 8649
2124 w Przemyślu Nr 221/05 z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla 8649
2125 w Rzeszowie Nr XLII/215/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 19/1/2000 „Wilkowyja – Kamionka” przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie w części opisanej konturem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U 8650
2126 w Rzeszowie Nr XLVI/252/05/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi 8658
UCHWAŁA RADY GMINY
2127 w Jasienicy Rosielnej Nr XXVIII/181/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8658
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2128 Nr 207/05 z dnia listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Olszanicy 8663
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2129 Nr OKR-4210-42(20)/2005/529/V/WS z dnia 8 listopada 2005 r. („Ciepłownia Łańcut” Spółka z o. o. z siedzibą w Łańcucie) 8664
2130 Nr OKR-4210-80(4)/2005/65/VA/HH z dnia 8 listopada 2005 r. (Przedsiębiorstwo Energetyczne ENERGETYKA WISŁOSAN Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie) 8668
INFORMACJA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
2131 z dnia 12 października 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Mielec, obręb nr 2 – Osiedle odnośnie działek nr 919 i 1081/2 oraz obręb nr 6 – Wojsław odnośnie działek nr 966 i 969 8670
INFORMACJE:
2132 o decyzji Prezesa URE, odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku 8670
2133 o decyzji Prezesa URE, odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne Carbon Black Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle 8671
Dziennik Nr 140 z dnia 14.11.2005r.
2134 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI 8674
Dziennik Nr 141 z dnia 21.11.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2135 Nr XLVI/553/05 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w wojewódzkim transporcie zbiorowym 8783
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2136 Nr 83/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na terenie Gminy Przemyśl w miejscowości Krówniki 8783
UCHWAŁA RADY POWIATU
2137 Jarosławskiego Nr XXXI/341/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 8784
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2138 w Brzozowie Nr XXVI/227/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/210/05 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 8785
2139 w Dębicy Nr XXXII/399/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/253/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w uchwale Nr XXIV/309/05 8788
2140 w Jaśle Nr XLVIII/371/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi krajowej nr 28 na terenie Miasta Jasła, do kategorii drogi gminnej 8794
2141 w Jaśle Nr XLVIII/372/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, niektórych dróg na terenie Miasta Jasła 8794
2142 w Sieniawie Nr XXVII/250/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8795
2143 w Tyczynie Nr XXXII/252/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 8798
2144 w Tyczynie Nr XXXII/258/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Cegielnianej w Budziwoju 8799
2145 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVI/253/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego 8803
UCHWAŁY RAD GMIN:
2146 w Chorkówce Nr XXXIV/182/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Chorkówka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własność gminy 8803
2147 w Czudcu Nr XL/283/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 8804
2148 w Dydni Nr XXIX/220/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dydnia Nr XXVI/200/05 z dnia 29 września 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dydnia 8805
2149 w Hyżnem Nr XXIX/230/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów jednostek pomocniczych i określenia trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji 8806
2150 w Łańcucie Nr XXX/220/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 8806
2151 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVII/251/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Radomyśl nad Sanem 8808
2152 w Trzebownisku Nr XXVII/286/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XXI/218/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8809
ANEKS
2153 z dnia 9 listopada 2005 r. do porozumienia z dnia 11 sierpnia 2005 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 8809
OBWIESZCZENIA:
2154 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 9 listopada 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Miasta Rzeszowa 8810
2155 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 14 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem przeprowadzonych w dniu 13 listopada 2005 r 8810
UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN DOLNEGO SANU
2156 Nr II/14/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. z posiedzenia zwyczajnego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Związku Gmin Dolnego Sanu 8811
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2157 Nr OLB-4210/24(19)/2005/9356/I/JD z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Wschód” z siedzibą w Lublinie opracowanej dla źródeł ciepła zlokalizowanych w Jarosławiu przy ul. Bema 1 i ul. 1000-lecia 3 oraz w Żurawicy przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Wojska Polskiego 31a 8812
Dziennik Nr 142 z dnia 22.11.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2158 Nr XLV/537/05 z dnia 13 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 8818
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2159 w Mielcu Nr XXX/251/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu miejskich placów targowych 8818
2160 w Pilźnie Nr XXXVI/269/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej w miejscowości Lipiny Gm. Pilzno do kategorii dróg gminnych 8820
UCHWAŁY RAD GMIN:
2161 w Jodłowej Nr XXVII/45/05 z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jodłowa 8828
2162 w Jodłowej Nr XXVII/46/05 z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów w Gminie Jodłowa 8828
2163 w Lutowiskach Nr XXXII/161/05 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lutowiska 1” 8829
2164 w Lutowiskach Nr XXXII/162/05 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Lutowiska 4” 8837
2165 w Lutowiskach Nr XXXII/163/05 z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą. „Chmiel 1” 8840
2166 w Niebylcu Nr XXX/141/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Niebylec 8846
2167 w Stubnie Nr XXIV/150/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stubno oraz granice ich obwodów 8861
2168 w Trzebownisku Nr XVII/262/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/137/04 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Trzebownisko 8861
2169 w Trzebownisku Nr XVII/264/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/220/05 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebownisko 8862
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
2170 w Krośnie Nr 2/05z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Izdebki, Wara, Hłudno, Wesoła w Gminie Nozdrzec, Golcowa w Gminie Domaradz oraz Przysietnica w Gminie Brzozów 8862
POROZUMIENIE
2171 zawarte w dniu 3 listopada 2005 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Krasiczyn w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola 8863
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2172 z dnia 18 listopada 2005 r. Nr PCC/1120/1338/W/OKR/2005/WS (Elektrociepłownia „EC-WSK” Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie) 8865
Dziennik Nr 143 z dnia 23.11.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2173 w Leżajsku Nr XLVII/326/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Leżajskiego 8872
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2174 w Cieszanowie Nr 46/VIII/05 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 8872
2175 w Lubaczowie Nr 285/XXXV/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagogów i psychologów 8878
2176 w Przeworsku Nr XXXIX/246/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przeworsku 8878
UCHWAŁY RAD GMIN:
2177 w Besku Nr XI/102/04 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Besko do kategorii dróg gminnych 8879
2178 w Trzebownisku Nr XXVII/276/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Jasionka 8881
2179 w Trzebownisku Nr XXVII/277/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Łukawiec 8881
2180 w Trzebownisku Nr XXVII/278/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Stobierna 8882
2181 w Trzebownisku Nr XXVII/279/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Tajęcina 8882
2182 w Trzebownisku Nr XXVII/280/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Terliczka 8883
2183 w Trzebownisku Nr XXVII/281/05 z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Wólka Podleśna 8883
2184 w Zaklikowie Nr XXX/203/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Antoniówka 8884
2185 w Zaklikowie Nr XXX/204/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa 8888
2186 w Zaklikowie Nr XXX/205/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gielnia 8892
2187 w Zaklikowie Nr XXX/206/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goliszowiec 8896
2188 w Zaklikowie Nr XXX/207/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Irena 8901
2189 w Zaklikowie Nr XXX/208/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów 8905
2190 w Zaklikowie Nr XXX/209/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karkówka 8909
2191 w Zaklikowie Nr XXX/210/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipa 8913
2192 w Zaklikowie Nr XXX/211/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łążek 8918
2193 w Zaklikowie Nr XXX/212/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysaków – Kolonia 8922
2194 w Zaklikowie Nr XXX/213/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysaków 8926
2195 w Zaklikowie Nr XXX/214/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Baraki 8930
2196 w Zaklikowie Nr XXX/215/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Baraki. 8935
2197 w Zaklikowie Nr XXX/216/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaklików. 8939
2198 w Zaklikowie Nr XXX/217/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziechowice Pierwsze 8943
2199 w Zaklikowie Nr XXX/218/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziechowice Drugie 8947
POROZUMIENIA:
2200 zawarte w dniu 24 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy: „Konsultacje społeczno – gospodarcze ROP w odniesieniu do SOP w ramach NPR 2007 – 2013” – Europejska Debata Publiczna od października do grudnia 2005 r. w Rzeszowie 8952
2201 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania Bieszczadzka droga do Europy w dniu 22 listopada 2005 r. w Lesku 8953
2202 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Lubaczowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania: „Pozyskiwanie funduszy unijnych przez samorządy” w dniu 28 listopada 2005 r. w Lubaczowie 8954
2203 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Łańcuckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania „Europejski rynek pracy. Miejsce Polski w zjednoczonej Europie” w dniu 16 listopada 2005 r. w Łańcucie 8955
2204 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania „Wpływ funduszy pomocowych UE na realizację polityki rozwoju regionalnego Powiatu Mieleckiego – Europejska debata publiczna” w dniu 30 listopada 2005 r. w Mielcu 8956
2205 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania „Studia, praca i biznes w UE” w dniu 29 listopada 2005 r. w Ropczycach 8957
2206 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania „Europejska współpraca transgraniczna – wielki, średni, mały biznes oraz kultura” w dniu 15 listopada 2005 r. w Stalowej Woli 8959
2207 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Przemyśl w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji zadania „Europejska debata publiczna w Przemyślu – Proces integracji europejskiej a polityka regionalna państwa” w dniu 1 grudnia 2005 r. w Przemyślu 8960
2208 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy „Promujemy Produkt Regionalny w Unii Europejskiej” w dniu 5 listopada 2005 r. w Jaśle 8961
2209 zawarte w dniu 28 października 2005 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Związkiem Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy: „Marka turystyczna – rola i znaczenie w Unii Europejskiej” w dniu 4 listopada 2005 r. w Dubiecku 8962
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2210 Nr OKR-4210-62(13)/2005/728/VI/JP z dnia 21 listopada 2005 r. (ENESTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli) 8963
2211 Nr OKR-4210-60(13)/2005/404/V/JP z dnia 21 listopada 2005 r. (Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) 8967
INFORMACJA
2212 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/817B/8004/W/OKR/2005/JK, Nr WEE/58A/8004/W/OKR/2005/JK (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie) 8971
Dziennik Nr 144 z dnia 24.11.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2213 w Łańcucie Nr XXXIV/273/05 z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym 8976
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2214 w Jaśle Nr LI/392/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy 8976
2215 w Kańczudze Nr V/30/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na2006 rok 8978
2216 w Kańczudze Nr V/31/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 8979
2217 w Mielcu Nr XXX/244/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 8982
2218 w Narolu Nr 181/XXV/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie nauki w szkole….. 8983
2219 w Nisku Nr XXXVIII/390/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 8983
2220 w Nisku Nr XXXVIII/391/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 8990
2221 w Nisku Nr XXXVIII/392/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 8998
2222 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/222/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2006 rok. 9003
2223 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/223/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006 roku 9003
2224 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/224/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2006 rok 9004
2225 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/225/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 9005
2226 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/226/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów w 2006 roku 9005
2227 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/227/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9006
2228 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/228/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2006 roku 9008
2229 w Radomyślu Wielkim Nr XXXI/229/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie gminy 9008
2230 w Rymanowie Nr XXXI/297/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok 9009
2231 w Rymanowie Nr XXXI/302/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 9021
2232 w Sokołowie Małopolskim Nr XXVIII/301/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sokołów Małopolski „Osiedle Piaski” 9033
2233 w Zagórzu Nr XXV/160/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zagórz oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 9038
UCHWAŁY RAD GMIN:
2234 w Dydni Nr XXX/239/05 z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z siedzibą w Niebocku oraz nadania mu statutu 9039
2235 w Dzikowcu Nr XXXV/252/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 r 9040
2236 w Dzikowcu Nr XXXV/253/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2006 9040
2237 w Dzikowcu Nr XXXV/255/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9041
2238 w Hyżnem Nr XXX/232/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 9043
2239 w Jaworniku Polskim Nr 250/XXX/05 z dnia 10 listopada 2005 r. sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 9044
2240 w Jaworniku Polskim Nr 251/XXX/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2006 9045
2241 w Kuryłówce Nr XIX/135/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Kuryłówka 9045
2242 w Leżajsku Nr XL/287/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 9053
2243 w Leżajsku Nr XL/288/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2006 9053
2244 w Leżajsku Nr XL/289/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 9054
2245 w Leżajsku Nr XL/291/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006 9055
2246 w Leżajsku Nr XL/292/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r 9057
2247 w Leżajsku Nr XL/293/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru na 2006 r 9058
2248 w Nozdrzcu Nr XXII/220/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wieś „HUTA PORĘBY 1” 9058
2249 w Zaklikowie Nr XXX/201/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego przy ul. Targowej, przy ul. Strażackiej i Długiej w Zaklikowie i przy ul. Pocztowej w Lipie 9062
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
2250 z dnia 28 listopada 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu w Leżajsku 9063
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
2251 w Sanoku Nr 205/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2006 na obszarze działania Powiatu Sanockiego 9063
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2252 z dnia 23 listopada 2005 r. Nr OKR-4210-72(7)/2005/658/III/WS (Fabryka Firanek „Wisan” S.A. z siedzibą w Skopaniu) 9065
2253 z dnia 24 listopada 2005 r. Nr OKR-4210-64(15)/2005/180/IV/JI (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu) 9066
INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2254 Nr PCC/535B/W/OKR/2005/EW (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle) 9070
2255 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych przedsiębiorstwu energetycznemu Fabryka Firanek „Wisan” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu 9070
2256 NR OKR-4110-15(20)/2005/841/EW (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie) 9071
Dziennik Nr 145 z dnia 25.11.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2257 w Mielcu Nr XXXI/253/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 9076
2258 w Mielcu Nr XXXI/254/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku 9077
2259 w Mielcu Nr XXXI/255/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2006 r 9077
2260 w Mielcu Nr XXXI/256/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 9081
2261 w Mielcu Nr XXXI/257/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej w 2006 roku 9081
2262 w Mielcu Nr XXXI/258/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe 9082
2263 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIII/216/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 9083
2264 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIII/218/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 9084
2265 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIII/219/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2006 r 9087
2266 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIII/220/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 9088
UCHWAŁY RAD GMIN:
2267 w Besku Nr XX/177/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/02 Rady Gminy w Besku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 9089
2268 w Besku Nr XX/178/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/02 Rady Gminy w Besku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9093
2269 w Besku Nr XX/180/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko w roku 2006 9096
2270 w Besku Nr XX/181/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2006 rok 9096
2271 w Besku Nr XX/182/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru w 2006 roku na terenie Gminy Besko 9097
2272 w Besku Nr XX/183/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9097
2273 w Besku Nr XX/198/05 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/60/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w Gminie Besko 9099
2274 w Białobrzegach Nr XXVII/139/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi 9100
2275 w Białobrzegach Nr XXVII/140/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Białobrzegi 9101
2276 w Borowej Nr XXVI/164/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na rok 2006 9103
2277 w Borowej Nr XXVI/165/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9104
2278 w Borowej Nr XXVI/166/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9105
2279 w Borowej Nr XXVI/167/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2006 roku 9107
2280 w Borowej Nr XXVI/168/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe na 2006 rok 9108
2281 w Borowej Nr XXVI/169/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na rok 2006 9109
2282 w Borowej Nr XXVI/170/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 9109
2283 w Borowej Nr XXVI/171/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 9110
2284 w Czudcu Nr XL/281/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 9120
2285 w Kamieniu Nr XXVII/158/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 9128
2286 w Krasiczynie Nr 172/XXVIII/05 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Cisowa 9128
2287 w Przemyślu Nr XXIX/170/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2006 9136
2288 w Przemyślu Nr XXIX/171/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 9137
2289 w Przemyślu Nr XXIX/172/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przemyśl na rok 2006 9138
2290 w Przemyślu Nr XXIX/173/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 9141
2291 w Przemyślu Nr XXIX/174/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 9141
2292 w Przemyślu Nr XXIX/175/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok 9142
2293 w Solinie Nr XXVII/438/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9142
2294 w Solinie Nr XXVII/439/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.. 9143
2295 w Solinie Nr XXVII/442/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w niektórych miejscowościach Gminy Solina 9144
2296 w Solinie Nr XXVII/443/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru i wyznaczenia inkasentów 9144
2297 w Solinie Nr XXVII/445/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych… 9145
2298 w Solinie Nr XXVII/463/05 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Solina 9148
2299 w Tuszowie Narodowym Nr XXV/233/05 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Tuszów Narodowy 9148
2300 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXVIII/138/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 9149
2301 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXVIII/139/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 9155
2302 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXVIII/140/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 9162
Dziennik Nr 146 z dnia 26.11.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2303 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXIV/307/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz-Zdrój 9172
2304 w Kolbuszowej Nr XLI/368/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości w Mieście i Gminie Kolbuszowa 9172
2305 w Kolbuszowej Nr XLI/369/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok w Mieście i Gminie Kolbuszowa 9178
2306 w Kolbuszowej Nr XLI/370/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 w Mieście i Gminie Kolbuszowa 9178
2307 w Kolbuszowej Nr XLI/371/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok w Mieście i Gminie Kolbuszowa 9180
2308 w Kolbuszowej Nr XLI/377/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, do przeprowadzenia przedterminowych wyborów burmistrza Kolbuszowej 9180
2309 w Przemyślu Nr 200/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nad Sanem I/04” 9181
2310 w Rymanowie Nr XXXI/307/05 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Rymanów 9190
2311 w Rzeszowie Nr XLVII/275/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 9190
2312 w Rzeszowie Nr XLVII/276/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 9191
2313 w Rzeszowie Nr XLVII/277/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9197
2314 w Rzeszowie Nr XLVII/278/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9205
2315 w Rzeszowie Nr XLVII/279/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 9210
2316 w Rzeszowie Nr XLVII/275/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej obowiązujących na targowisku – „Giełda samochodowa Rzeszów – Załęże” 9211
2317 w Stalowej Woli Nr XLVI/653/05 z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 9211
2318 w Strzyżowie Nr XXXIII/283/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzyżów 9212
UCHWAŁY RAD GMIN:
2319 w Chmielniku Nr XXIX/182/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 9215
2320 w Chmielniku Nr XXIX/183/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/2003 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 9218
2321 w Chmielniku Nr XXIX/185/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9222
2322 w Cisnej Nr XXXIII/209/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wetlina – Smerek 1/2003 w Gminie Cisna 9226
2323 w Czudcu Nr XL/280/05 z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 9229
2324 w Kuryłówce Nr XXV/163/05 z dnia 25 listopada 2005 r. sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9229
2325 w Miejscu Piastowym Nr XXXI/221/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe 9230
2326 w Miejscu Piastowym Nr XXXI/222/05 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 9231
2327 w Niwiskach Nr XXX/209/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok na obszarze Gminy Niwiska 9233
2328 w Niwiskach Nr XXX/214/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2006 rok 9234
2329 w Orłach Nr XXIX/245/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły 9235
2330 w Orłach Nr XXIX/255/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny 9237
2331 w Rokietnicy Nr XXXVI/138/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2006 r 9246
2332 w Rokietnicy Nr XXXVI/139/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9246
2333 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXVIII/145/05 z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Tyrawa Wołoska, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 9247
2334 w Wadowicach Górnych Nr XXX/143/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 9249
2335 w Wielkich Oczach Nr XXI/26/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 9253
2336 w Wielkich Oczach Nr XXI/27/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny 9260
2337 w Wielkich Oczach Nr XXI/28/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny 9265
2338 w Wojaszówce Nr XXV/195/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2004 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9274
2339 w Wojaszówce Nr XXV/196/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/2001 Rady Gminy Wojaszówka z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz określenia terminów płatności i sposobu poboru 9274
2340 w Wojaszówce Nr XXV/197/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 9275
2341 w Zaklikowie Nr XXX/200/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/169/05 Rady Gminy Zaklików z dnia 18 marca 2005 roku. 9277
POROZUMIENIE
2342 zawarte w dniu 15 września 2005 r. pomiędzy: Gminą Krosno, a Powiatem Krośnieńskim, w sprawie budowy szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim 9278
2343 zawarte w dniu 23 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 9279
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATÓW:
2344 w Jaśle z dnia 23 listopada 2005 r. Nr 279/05 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w roku 2006 9280
2345 w Kolbuszowej Nr 154/1231/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 114/1012/2004 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2005 9283
LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
 2346 wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych na lata 2005-200 9283
Dziennik Nr 147 z dnia 28.11.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2347 w Kańczudze Nr V/37/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. 9289
2348 w Lubaczowie Nr 309/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 9289
2349 w Lubaczowie Nr 310/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 9290
2350 w Lubaczowie Nr 311/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 9294
2351 w Lubaczowie Nr 312/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 9298
2352 w Lubaczowie Nr 313/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9301
2353 w Lubaczowie Nr 314/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 9304
2354 w Lubaczowie Nr 315/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na 2006 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 9304
2355 w Nowej Dębie Nr XLVII/323/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2006 roku 9305
2356 w Nowej Dębie Nr XLVII/324/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9307
2357 w Nowej Dębie Nr XLVII/325/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłaty administracyjnej 9308
2358 w Ropczycach Nr XXXVI/412/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2006 roku 9309
2359 w Ropczycach Nr XXXVI/415/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych od 2006 roku 9309
2360 w Sieniawie Nr XXVIII/253/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 9312
2361 w Strzyżowie Nr XXXIII/286/05 z dnia 24 listopada 2005 r. mieniająca uchwałę Nr XIII/97/03 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Strzyżów 9312
2362 w Ulanowie Nr XXX/216/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 9313
2363 w Ulanowie Nr XXX/217/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ulanów na 2006 r 9314
2364 w Ulanowie Nr XXX/218/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9315
UCHWAŁY RAD GMIN:
2365 w Borowej Nr XXVI/163/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2006 oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego 9318
2366 w Cmolasie Nr XXXI/250/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9319
2367 w Cmolasie Nr XXXI/251/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9322
2368 w Cmolasie Nr XXXI/252/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Cmolas na rok 2006 9323
2369 w Cmolasie Nr XXXI/253/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 9323
2370 w Dębicy Nr XXVI/396/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9324
2371 w Dębicy Nr XXVI/397/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 9325
2372 w Dębicy Nr XXVI/398/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 9325
2373 w Dębicy Nr XXVI/399/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 9331
2374 w Dębicy Nr XXVI/400/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9339
2375 w Dębicy Nr XXVI/401/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, wprowadzenia zwolnień od podatku, ustalenia terminu płatności podatku oraz określenia inkasentów na terenie Gminy Dębica 9344
2376 w Dębicy Nr XXVI/403/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9344
2377 w Dębicy Nr XXVI/404/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych 9347
2378 w Gawłuszowicach Nr XXXII/167/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9348
2379 w Gawłuszowicach Nr XXXII/168/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9348
2380 w Gawłuszowicach Nr XXXII/169/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2006 9349
2381 w Gawłuszowicach Nr XXXII/170/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9349
2382 w Gawłuszowicach Nr XXXII/171/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 na terenie Gminy Gawłuszowice 9351
2383 w Jarosławiu Nr IX/39/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 9352
2384 w Jarosławiu Nr IX/40/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 9352
2385 w Jarosławiu Nr IX/42/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 9355
2386 w Jarosławiu Nr IX/43/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 9355
2387 w Jaśle Nr XXXVI/215/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło 9356
2388 w Kamieniu Nr XXVII/159/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 9358
2389 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/159/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok 9359
2390 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/160/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok 9360
2391 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/161/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 9362
2392 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/162/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 9363
2393 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/163/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku 9364
2394 w Krościenku Wyżnem Nr XXIX/164/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku 9364
2395 w Lubeni Nr XXVIII/183/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubenia 9365
2396 w Majdanie Królewskim Nr XXVIII/214/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/190/05 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski 9368
2397 w Majdanie Królewskim Nr XXVIII/219/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 9369
2398 w Majdanie Królewskim Nr XXVIII/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9369
2399 w Majdanie Królewskim Nr XXVIII/222/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2006 9370
2400 w Majdanie Królewskim Nr XXVIII/223/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9370
2401 w Niwiskach Nr XXX/210/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9373
2402 w Niwiskach Nr XXX/213/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2006 rok 9373
2403 w Niwiskach Nr XXX/215/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 9374
2404 w Pawłosiowie Nr XXVIII/180/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji, oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 9374
2405 w Pawłosiowie Nr XXVIII/181/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wynagrodzenia inkasentów z tytułu podatków; rolnego, leśnego i od nieruchomości……… 9390
2406 w Pawłosiowie Nr XXVIII/182/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9390
2407 w Pawłosiowie Nr XXVIII/183/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2006 rok 9391
2408 w Pawłosiowie Nr XXVIII/184/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pawłosiów na 2006 rok 9391
2409 w Pawłosiowie Nr XXVIII/185/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 rok 9394
2410 w Zarszynie Nr XXXII/216/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 9395
2411 w Zarszynie Nr XXXII/217/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 9395
2412 w Zarszynie Nr XXXII/220/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany własnej uchwały Nr XXIII/167/2004 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji. 9398
2413 w Zarszynie Nr XXXII/221/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXIII/168/2004 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji 9408
Dziennik Nr 148 z dnia 29.11.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2414 w Jarosławiu Nr 551/XLIX/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9411
2415 w Jarosławiu Nr 554/XLIX/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9412
2416 w Jarosławiu Nr 555/XLIX/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu poboru, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 9415
2417 w Oleszycach Nr XXXV/265/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 9416
2418 w Oleszycach Nr XXXV/266/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.. 9420
2419 w Oleszycach Nr XXXV/267/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 9433
2420 w Oleszycach Nr XXXV/268/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok 9434
2421 w Oleszycach Nr XXXV/269/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2006 rok 9435
2422 w Oleszycach Nr XXXV/270/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Oleszyce opłaty prolongacyjnej 9436
2423 w Oleszycach Nr XXXV/271/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 9436
2424 w Ropczycach Nr XXXVI/413/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku. 9437
2425 w Ropczycach Nr XXXVI/414/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2006 roku. 9437
2426 w Tarnobrzegu Nr XLV/521/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 9438
2427 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/262/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na 2006 r 9443
2428 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/263/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2006 rok 9443
2429 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/264/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na 2006 rok 9446
2430 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/265/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso 9446
2431 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/267/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wydanie wyrysu lub wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 9447
POROZUMIENIE
2432 zawarte w dniu 28 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne, w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 9448
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
2433 z dnia 28 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r 9449
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2434 z dnia 29 listopada 2005 r. (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu) 9450
Dziennik Nr 149 z dnia30.11.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2435 Nr 84/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 9460
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2436 w Cieszanowie Nr 59/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 9461
2437 w Cieszanowie Nr 60/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 r 9462
2438 w Cieszanowie Nr 61/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 9463
2439 w Cieszanowie Nr 62/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie terminów płatności dla inkasentów na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 9463
2440 w Cieszanowie Nr 63/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 9464
2441 w Cieszanowie Nr 64/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. 9464
2442 w Cieszanowie Nr 65/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego 9467
2443 w Cieszanowie Nr 66/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 9476
2444 w Cieszanowie Nr 67/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 9486
2445 w Cieszanowie Nr 68/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 9487
2446 w Dukli Nr XLIII/258/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9487
2447 w Dukli Nr XLIII/259/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla 9490
2448 w Dukli Nr XLIII/264/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych 9491
2449 w Dukli Nr XLIII/265/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych 9494
2450 w Krośnie Nr XLI/781/05 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości 9499
2451 w Krośnie Nr XLI/782/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 9500
2452 w Krośnie Nr XLI/783/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej 9502
2453 w Krośnie Nr XLI/784/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 9504
2454 w Leżajsku Nr XXVIII/263/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9505
2455 w Rzeszowie Nr XLVII/296/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 9506
UCHWAŁY RAD GMIN:
2456 w Bojanowie Nr XX/170/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9509
2457 w Bojanowie Nr XX/171/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9509
2458 w Bojanowie Nr XX/172/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2006 rok 9510
2459 w Bojanowie Nr XX/173/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 9512
2460 w Bojanowie Nr XX/174/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2006 9513
2461 w Chmielniku Nr XXIX/180/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 9513
2462 w Chmielniku Nr XXIX/181/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 9514
2463 w Chmielniku Nr XXIX/184/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9515
2464 w Dębowcu Nr XXV/206/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 9518
2465 w Dubiecku Nr 213/XXXII/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dubiecko 9518
2466 w Frysztaku Nr XXXVII/203/05 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/56/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak 9521
2467 w Gaci Nr 140/XXIII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 9522
2468 w Gaci Nr 141/XXIII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9522
2469 w Gaci Nr 142/XXIII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 9525
2470 w Gaci Nr 143/XXIII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 9536
2471 w Gaci Nr 144/XXIII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 9545
2472 w Gorzycach Nr XXXV/209/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9552
2473 w Gorzycach Nr XXXV/210/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006 roku 9552
2474 w Gorzycach Nr XXXV/211/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 9553
2475 w Gorzycach Nr XXXV/212/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2006 9553
2476 w Gorzycach Nr XXXV/214/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących opłaty administracyjnej 9554
2477 w Hyżnem Nr XXX/234/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9554
2478 w Hyżnem Nr XXX/235/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w podatku od środków transportowych 9555
2479 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIX/186/05 z dnia 29 listopada 2005 r. uchylająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna 9558
2480 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIX/187/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna 9558
2481 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIX/188/05 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Jasienica Rosielna 9558
2482 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIX/189/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Jasienica Rosielna 9559
2483 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIX/190/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Jasienica Rosielna 9560
2484 w Krasiczynie Nr 175/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9560
2485 w Krasiczynie Nr 176/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych w 2006 roku 9561
2486 w Krasiczynie Nr 177/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia obowiązujących w 2006 r. stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru i dokonywania wpłat oraz zwolnień 9564
2487 w Krasiczynie Nr 178/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. 9565
2488 w Krasiczynie Nr 179/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny 9569
2489 w Krasiczynie Nr 181/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 9573
2490 w Kuryłówce Nr XXII/150/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kuryłówka Nr XIX/134/05 z dnia 14 marca 2005 roku o udzielaniu z budżetu Gminy Kuryłówka dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach z terenu Gminy wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 9576