Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 126 z dnia 03.10.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1969 w Jarosławiu Nr XXX/334/05 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielenia i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 7939
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1970 w Jaśle Nr XLII/324/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Górka Klasztorna” 7941
1971 w Jaśle Nr XLII/325/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Mickiewicza” 7942
1972 w Jaśle Nr XLII/326/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Bryły” 7942
1973 w Jaśle Nr XLII/327/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Kaczorowy” 7943
1974 w Jaśle Nr XLII/328/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Hankówka” 7943
1975 w Jaśle Nr XLII/329/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Brzyszczki” 7944
1976 w Jaśle Nr XLII/330/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Gamrat” 7944
1977 w Jaśle Nr XLII/331/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Żółków” 7945
1978 w Jaśle Nr XLII/332/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Krajowice” 7945
1979 w Jaśle Nr XLII/333/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Sobniów”. 7946
1980 w Jaśle Nr XLII/334/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Ulaszowice” 7946
1981 w Jaśle Nr XLII/335/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Kopernika” 7947
1982 w Jaśle Nr XLII/336/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Śródmieście” 7947
1983 w Jaśle Nr XLII/337/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Niegłowice” 7948
1984 w Jaśle Nr XLII/338/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Gądki” 7948
1985 w Jaśle Nr XLII/339/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Rafineria” 7949
1986 w Lubaczowie Nr 284/XXXIV/05 z dnia 23 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miejskiej Lubaczów 7949
1987 w Narolu Nr 163/XXIII/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Narol w wyborach do Sejmu i Senatu i w wyborach na Prezydenta RP 7950
UCHWAŁY RAD GMIN:
1988 w Fredropolu Nr XXIII/198/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Fredropol podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 7950
1989 w Krempnej Nr XXV/207/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/03 Rady Gminy Krempna z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 7952
1990 w Krzywczy Nr 236/XXX/05 z dnia 24 września 2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 7952
1991 w Kuryłówce Nr XXIII/157/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 7954
1992 w Kuryłówce Nr XXIV/161/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 7954
1993 w Lutowiskach Nr XXVII/128/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 7955
1994 w Majdanie Królewskim Nr XXVII/207/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/176/2001 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia dla inkasenta 7963
1995 w Mielcu Nr XXVIII/152/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec 7963
1996 w Rokietnicy Nr XXXIII/125/05 z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 7964
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
1997 w Tarnobrzegu z 26 września 2005 r. dnia o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r 7974
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
1998 w Ustrzykach Dolnych Nr 102/188/05 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Bieszczadzkiego 7974
INFORMACJA
1999 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzających wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach z siedzibą w Gorzycach 7975
Dziennik Nr 127 z dnia 05.10.2005r.
2000 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DUBIECKO 7978
2001 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KORCZYNA NA LATA 2004 – 2015 7996
Dziennik Nr 128 z dnia 07.10.2005r.
2002 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA RADYMNO 8086
2003 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁOBRZEGI POW. ŁAŃCUT WOJ. PODKARPACKIE 8109
Dziennik Nr 129 z dnia 10.10.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2004 w Kolbuszowej Nr XXXVIII/300/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia oraz odstępowania od ustalenia odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych 8166
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2005 w Jarosławiu Nr 518/XLVI/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z powierzchniowych wód publicznych 8166
2006 w Radymnie Nr 179/XXIII/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 8167
2007 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXII/230/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krościenko 3” 8169
UCHWAŁY RAD GMIN:
2008 w Chmielniku Nr XXVII/172/05 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 8182
2009 w Krasnem Nr XXX/279/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/03 Rady Gminy Krasne z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 8182
2010 w Nowym Żmigrodzie Nr XXXII/227/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabanina 8183
2011 w Nowym Żmigrodzie Nr XXXII/228/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mytarka 8189
2012 w Osieku Jasielskim Nr XXI/153/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Osiek Jasielski na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 8194
2013 w Skołyszynie Nr XXI/173/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 8195
2014 w Solinie Nr XXV/430/05 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 8203
2015 w Tryńczy Nr XXIII/188/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle 8204
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2016 Nr OKR-4210-35(14)/2005/8004/IV/JK z dnia 4 października 2005 r. (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie) 8205
2017 Nr OKR-4210-49(14)/2005/860/IV/HH z dnia 10 października 2005 r. (RAF-ENERGIA Spółka z o.o. w Jedliczu) 8208
INFORMACJA
2018 Starosty Brzozowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Końskie i Witryłów Gmina Dydnia 8212
Dziennik Nr 130 z dnia 14.10.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
2019 w Leżajsku Nr XLIII/305/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/248/05 Rady Powiatu z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski 8215
2020 w Mielcu Nr XXX/204/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dzieci lub osób pełnoletnich w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej 8215
2021 w Mielcu Nr XXXI/212/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej następujących dróg powiatowych: Nr 1 190R ulicy Solskiego w Mielcu, Nr 1 191R ulicy Kusocińskiego w Mielcu, odcinka drogi powiatowej Nr 1 189R ul. Biernackiego i Chopina w Mielcu 8217
UCHWAŁY RAD MIEJKJSKICH:
2022 w Cieszanowie Nr 35/VI/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały z 28 kwietnia 2005 r. Nr 19/III/23005 w sprawie wprowadzenia zmian do załącznika Nr 1 uchwały Nr 83/XII/2004 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 8219
2023 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXVII/246/05 z dnia 28 lutego 2005 r. sprawie uchylenia uchwały własnej (dotyczy dożywiania dzieci i młodzieży w szkole) 8219
2024 w Przemyślu Nr 191/05 z dnia 29 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 8220
2025 w Przemyślu Nr 192/05 z dnia 29 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Targowisk Miejskich 8220
2026 w Przeworsku Nr XXXV/226/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 8221
2027 w Przeworsku Nr XXXV/227/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 8222
2028 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXV/248/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/379/2001 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Ustrzyki Dolne (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 17 stycznia 2002 r. Nr 2 poz. 24) 8222
UCHWAŁY RAD GMIN:
2029 w Białobrzegach Nr XXVI/138/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Białobrzegi 8223
2030 w Chłopicach Nr XVI/101/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chłopice 8224
2031 w Chrokówce Nr XXXIII/178/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Chorkówka 8225
2032 w Jasienicy Rosielnej Nr XXVII/175/05 z dnia 27 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 8225
2033 w Krempnej Nr XXVI/215/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8226
2034 w Krościenku Wyżnym Nr XXVII/152/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne 8224
2035 w Laszkach Nr XXV/183/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laszki 8229
2036 w Nozdrzcu Nr XXI/216/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Wesołej 8229
POROZUMIENIE
2037 zawarte w dniu 3 października 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Żurawica przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Żurawica w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 8230
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
2038 w Tarnobrzegu z dnia 26 września 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r. 8231
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2039 Nr OKR-4210-31(19)/2005/507/V/EW z dnia 10 października 2005 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle) 8231
2040 Nr OLB-4210-22(13)/2005/9356/I/MSZ z dnia 10 października 2005 r. (Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC „Wschód” z siedzibą w Lublinie) 8235
2041 Nr OKR-4210-46(11)/2005/277/V/JI z dnia 11 października 2005 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 8238
INFORMACJA
2042 Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 października 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Charzewice Miasta Stalowa Wola 8242
Dziennik Nr 131 z dnia 17.10.2005r.
2043 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BIESZCZADZKIEGO NA LATA 2005 – 2015 8244
Dziennik Nr 132 z dnia 19.10.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2044 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXIII/306/05 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 8301
2045 w Krośnie Nr XXXIX/759/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwał podatku rolnego od osób fizycznych 8301
2046 w Mielcu Nr XXIX/236/05 z dnia 22 września 2002 r. w sprawie restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 8302
2047 w Przemyślu Nr 193/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 8303
2048 w Przemyślu Nr 195/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Przemyśla 8304
2049 w Ropczycach Nr XXXV/384/05 z dnia 11 października 2005 r. sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce 8310
2050 w Rymanowie Nr XXX/291/05 z dnia 5 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych 8311
2051 w Tarnobrzegu Nr XLIII/490/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8312
UCHWAŁY RAD GMIN:
2052 w Dębicy Nr XXV/387/05 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 8329
2053 w Gaci Nr 129/XX/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8336
2054 w Krempnej Nr XXVII/217/05 z dnia 12 października 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krempna dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Krempna 8339
2055 w Wojaszówce Nr XXIV/185/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 8340
2056 w Zaklikowie Nr XXIX/196/05 z dnia 11 października 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom o uprawnieniach szkół publicznych 8340
POROZUMIENIA:
2057 zawarte w dniu 6 lipca 2005 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim w sprawie utworzenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku 8341
2058 zawarte w dniu 4 października 2005 r. pomiędzy Powiatem Mieleckim a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2005/2006 8342
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2059 z dnia 17 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia ogłoszonego wykazu aktów prawa miejscowego 8344
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2060 stwierdzających wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „ZAPEL” S.A. z siedzibą w Boguchwale 8344
Dziennik Nr 133 z dnia 24.10.2005r.
2061 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RYMANÓW NA LATA 2004 – 2015 8348
Dziennik Nr 134 z dnia 26.10.2005r.
2062 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ 8408
Dziennik Nr 135 z dnia 28.10.2005r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2063 Nr XLIV/519/05 z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 8467
2064 Nr XLIV/532/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie „Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2006” w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 8467
UCHWAŁA RADY POWIATU
2065 Ropczycko – Sędziszowskiego Nr XXIV/152/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 8469
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2066 w Krośnie Nr XXXIX/763/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Białobrzegi 8471
2067 w Krośnie Nr XXXIX/764/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Krosno na osiedlu Turaszówka 8473
2068 w Przemyślu Nr 163/05 z dnia 29 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu 8475
2069 w Rzeszowie Nr XLIV/234/05 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Borelowskiego drogi powiatowej 8476
2070 w Stalowej Woli Nr XLIV/614/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej dotychczasowej kategorii 8478
UCHWAŁY RAD GMIN:
2071 w Jarosławiu Nr VII/32/05 z dnia 13 września 2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Jarosław 8480
2072 w Kołaczycach Nr XXX/158/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8480
2073 w Krasnem Nr XXXI/283/05 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasne 8485
2074 w Skołyszynie Nr XVII/146/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę o utworzeniu mieszkaniowego zasobu Gminy Skołyszyn oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania tym zasobem w latach 2004 – 2009 8490
2075 w Starym Dzikowie Nr 195/XXVII/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 164/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 8492
2076 w Wojaszówce Nr XXIV/186/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Wojaszówka na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy 8493
OBWIESZCZENIE
2077 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2005 r. o sprostowaniu błędów 8494
INFORMACJE:
2078 Starosty Jasielskiego z dnia 12 października 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Jareniówka, Warzyce i Żółków w Gminie Jasło 8501
2079 Starosty Niżańskiego z dnia 18 października 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Nisko 8501
2080 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy 8502
2081 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy 8503
Dziennik Nr 136 z dnia 31.10.2005r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
2082 w Nowym Żmigrodzie Nr XXXIII/236/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Żmigród – część I. 8506
2083 w Zaleszanach Nr XXVI/277/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kępie Zaleszańskie – Kółko” położonego w miejscowości Kępie Zaleszańskie obok Kółka Rolniczego. 8528
2084 w Zaleszanach Nr XXVI/278/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Agatówka –Zatorze” położonego przy drodze lokalnej Agatówka –Obojna 8532
2085 w Zaleszanach Nr XXVI/279/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turbia – obok sklepu GS” położonego w miejscowości Turbia. 8536
2086 w Zaleszanach Nr XXVI/280/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Turbia- Zatorze” położonego przy drodze Turbia –Zaosie 8540