Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 111 z dnia 02.09.2005r.
1821 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY CZUDEC 6702
Dziennik Nr 112 z dnia 06.09.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1822 w Jedliczu Nr XXXIV/292/05 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 6767
1823 w Leżajsku Nr XXV/247/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 42/03 dla terenu obwodnicy drogowej Miasta Leżajska – część A i część B 6767
1824 w Rymanowie Nr XXVII/275/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rymanów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów 6775
1825 w Rymanowie Nr XXVIII/280/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rymanów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rymanów 6776
1826 w Sanoku w sprawie jednolitego tekstu uchwały Nr XXXVIII/384/05 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli 6777
UCHWAŁY RAD GMIN:
1827 w Lubaczowie Nr XXVI/277/05 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów 6784
1828 w Nozdrzcu Nr XXI/214/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6785
POROZUMIENIA:
1829 zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Krakowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego kompetencji organu egzekucyjnego w zakresie administracyjnej egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym 6785
1830 zawarte w dniu 2 sierpnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze w sprawie powierzenia części zadań należących do Powiatu Krośnieńskiego a wynikających z art. 20 ustawy o drogach publicznych 6786
1831 zawarte w dniu 11 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kołaczyce w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6787
1832 zawarte w dniu 11 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6788
1833 zawarte w dniu 11 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Rymanów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6790
1834 zawarte w dniu 29 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Łańcut w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6791
1835 zawarte w dniu 29 sierpnia 2005 r. pomiędzy Gminą Kuryłówka a Powiatem Leżajskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup drabiny PMT-25D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 6792
ANEKSY:
1836 z dnia 29 lipca 2005 r. do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6793
1837 z dnia 11 sierpnia 2005 r. do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Głogów Małopolski w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 6794
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1838 Nr OKR-4210-39(11)/2005/65/V/HH z dnia 31 sierpnia 2005 r. (ENERGETYKA WISŁOSAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie) 6794
1839 Nr OKR-4210-38(14)/2005/221/V/EW z dnia 2 września 2005 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy) 6798
INFORMACJE:
1840 Starosty Jasielskiego z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zarzecze Gmina Dębowiec 6802
1841 Starosty Strzyżowskiego z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Stępina Gmina Frysztak 6802
1842 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2005 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję 6803
Dziennik Nr 113 z dnia 08.09.2005r.
1843 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA NISKO 6806
Dziennik Nr 114 z dnia 09.09.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1844 w Jarosławiu Nr 516/XLVI/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu 6910
1845 w Rzeszowie Nr XLII/206/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 6912
UCHWAŁY RAD GMIN:
1846 w Haczowie Nr XXVII/202/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Haczów” 6913
1847 w Lubeni Nr XXII/158/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubenia 6913
1848 w Lubeni Nr XXII/159/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska 6920
1849 w Lubeni Nr XXII/160/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Straszydle 6927
1850 w Lubeni Nr XXII/161/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sołonka 6934
1851 w Pruchniku Nr 206/XXVII/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik 6941
1852 w Rakszawie – Rady Gminy – Komisarza Rządowego Nr XXXIX/159/05 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Rakszawa 6946
POROZUMIENIE
1853 zawarte w dniu 20 maja 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Dubiecko – strony zawierają niniejsze porozumienie, na podstawie którego Zarząd Powiatu Przemyskiego powierza Wójtowi Gminie Dubiecko organizację imprez powiatowych i regionalnych roku 2005 6946
INFORMACJA
1854 Starosty Powiatu Łańcuckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów: – Głuchów i Wysoka Gmina Łańcut, Zalesie Gmina Czarna 6947
Dziennik Nr 115 z dnia 12.09.2005r.
1855 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY OLSZANICA NA LATA 2004-2015 6950
Dziennik Nr 116 z dnia 14.09.2005r.
1856 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY NOWA DĘBA NA LATA 2005 – 2015 7030
Dziennik Nr 117 z dnia 16.09.2005r.
1857 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA BARANÓW SANDOMIERSKI 7098
1858 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MEDYKA 7134
Dziennik Nr 118 z dnia 17.09.2005r.
1859 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BALIGRÓD NA LATA 2004-2015 7210
Dziennik Nr 119 z dnia 19.09.2005r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1860 Nr XLIII/497/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 7303
1861 Nr XLIII/498/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 7304
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1862 w Baranowie Sandomierskim Nr XXXIII/239/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 7306
1863 w Brzozowie Nr XXII/198/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 7310
1864 w Brzozowie Nr XXII/199/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 7313
1865 w Dębicy Nr XII/177/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 7314
1866 w Dukli Nr XXXIX/239/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. sprawie ustalenia na terenie Gminy Dukla liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 7315
1867 w Dukli Nr XXXIX/240/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Dukla zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 7316
1868 w Pilźnie Nr XXXV/263/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/226/01 z dnia 18 października 2001 r., w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pilzno zmienionej uchwałą Nr II/11/02 z dnia 3 grudnia 2002 r., uchwałą Nr VIII/69/03 z dnia 28 maja 2003 r., uchwałą Nr XXV/185/04 z dnia 28 października 2004 r. oraz uchwałą Nr XXIX/211/05 z dnia 14 lutego 2005 r 7316
1869 w Sanoku Nr XLVI/452/05 z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Sanoku oraz granic ich obwodów 7317
1870 w Sanoku Nr XLVI/453/05 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Sanoku oraz granic ich obwodów 7317
1871 w Sieniawie Nr XXV/234/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 7319
1872 w Sieniawie Nr XXV/236/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 7320
UCHWAŁY RAD GMIN:
1873 w Cmolasie Nr XXIX/229/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu położonego w Cmolasie przy drodze krajowej Nr 9 7324
1874 w Gawłuszowicach Nr XXX/159/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od posiadania psów 7329
1875 w Jaśle Nr XXXII/193/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienie dyrektorom szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasło do realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tych szkół 7329
1876 w Krasnem Nr XXXII/193/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/03 Rady Gminy Krasne z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 7330
1877 w Markowej Nr XXXI/131/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Markowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 7330
1878 w Padwi Narodowej Nr XXVI/126/05 z dnia 27 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Padew Narodowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy 7332
1879 w Wojaszówce Nr XXIII/183/05 z dnia 18 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/161/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka 7334
POROZUMIENIE
1880 zawarte w dniu 29 sierpnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w sprawie drogi powiatowej, Nr 2111R Rymanów – Sieniawa – Głębokie polegających na remoncie chodnika przy ul. Paderewskiego łączącej drogę krajową nr 28 z ul. Dworską, na odcinku o dł. 150 m 7334
ZARZĄDZENIE
1881 Wojewody Podkarpackiego Nr 173/05 z dnia 12 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin w: Krempnej, Lutowiskach i Tyrawie Wołoskiej 7335
OBWIESZCZENIE
1882 Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 września 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego 7336
INFORMACJE:
1883 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 2 września 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Tarnobrzeg – obręb Nr 6 Ocice 7338
1884 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzających wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Polańczyku 7339
Dziennik Nr 120 z dnia 22.09.2005r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1885 Nr XLII/471/05 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 7342
1886 Nr XLIII/474/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 7342
UCHWAŁY RAD GMIN:
1887 w Rokietnicy Nr XXXII/122/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r. sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7348
1888 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/189/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Babicha 7348
1889 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/190/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki Nizińskie 7358
1890 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/191/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czajkowa 7367
1891 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/192/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębiaki 7376
1892 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/193/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grochowe I 7385
1893 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/194/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grochowe II 7394
1894 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/195/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaślany 7403
1895 ─ w Tuszowie Narodowym Nr XXII/196/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefów 7412
1896 ─ w Tuszowie Narodowym Nr XXII/197/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ławnica 7421
1897 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/198/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Malinie 7430
1898 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/198/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pluty 7439
1899 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/200/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów 7448
1900 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/201/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tuszów Mały 7457
1901 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/202/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tuszów Narodowy 7466
Dziennik Nr 121 z dnia 23.09.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1902 Ropczycko – Sędziszowskiego Nr XXIII/147/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania oraz odstępowania od ustalenia opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej 7479
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1903 w Jaśle Nr XXXIX/291/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Górka Klasztorna” 7480
1904 w Jaśle Nr XXXIX/292/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Rafineria” 7488
1905 w Jaśle Nr XXXIX/293/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Mickiewicza” 7496
1906 w Jaśle Nr XXXIX/294/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Bryły” 7504
1907 w Jaśle Nr XXXIX/295/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Kaczorowy” 7512
1908 w Jaśle Nr XXXIX/296/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Brzyszczki” 7520
1909 w Jaśle Nr XXXIX/297/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Hankówka” 7528
1910 w Jaśle Nr XXXIX/298/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Gamrat” 7536
1911 w Jaśle Nr XXXIX/299/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Żółków” 7544
1912 w Jaśle Nr XXXIX/300/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Krajowice” 7552
1913 w Jaśle Nr XXXIX/301/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Sobniów” 7560
1914 w Jaśle Nr XXXIX/302/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Ulaszowice” 7568
1915 w Jaśle Nr XXXIX/303/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Kopernika” 7576
1916 w Jaśle Nr XXXIX/304/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Śródmieście” 7584
1917 w Jaśle Nr XXXIX/305/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Niegłowice” 7592
1918 w Jaśle Nr XXXIX/306/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Gądki” 7600
1919 w Kolbuszowej Nr XXXVIII/326/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie 7608
1920 w Krośnie Nr XXXVII/728/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Krosna 7612
1921 w Krośnie Nr XXXVII/730/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Suchodół 7616
1922 w Krośnie Nr XXXVII/731/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Miasta Krosna 7618
1923 w Oleszycach Nr XXXIII/245/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Oleszyce 7618
1924 w Oleszycach Nr XXXIII/249/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce 7623
1925 w Ropczycach Nr XXXII/338/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzeń za pobór podatków w drodze inkasa 7623
1926 w Rudniku nad Sanem Nr XXIX/199/05 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 7625
1927 w Rzeszowie Nr XLII/205/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Rzeszów 7625
UCHWAŁY RAD GMIN:
1928 w Brzyskach Nr XXIX/127/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 7631
1929 w Jarosławiu Nr VI/23/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP – zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. i w wyborach do Sejmu i Senatu RP – zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. 7632
1930 w Pysznicy Nr XXVI/173/05 z dnia 2 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pysznica 7632
1931 w Starym Dzikowie Nr 191/XXVI/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 153/XX/04 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików 7633
1932 w Tuszowie Narodowym Nr XXIV/225/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 7634
Dziennik Nr 122 z dnia 26.09.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1933 w Pilźnie Nr XXXIII/252/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/14/2002 z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Pilzno i określenia zasad poboru tych opłat 7638
UCHWAŁY RAD GMIN:
1934 w Krempnej Nr XXVI/211/05 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 7638
1935 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVIII/134/05 z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Gminy i zabudowy mieszkaniowej w Wielopolu Skrzyńskim 7641
1936 w Żyrakowie Nr XXXIII/319/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 7692
1937 w Żyrakowie Nr XXXIII/322/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/283/05 z dnia 25.03.2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 7694
POROZUMIENIE
1938 zawarte w dniu 29 sierpnia 2005 r. w Brzozowie pomiędzy Powiatem Brzozowski a Gminą Dydnia w sprawie powierzenia Gminie do prowadzenia zadanie publiczne należące do powiatu a polegające na – stabilizacji osuwiska wraz z naprawą drogi powiatowej Niewistka – „Huty” Gmina Dydnia – w części dotyczącej przygotowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i projektu technicznego 7696
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1939 z dnia 15 września 2005 r. Nr OKR-4210/117(3)/2004/1719/III/WS (Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów „RA-TAR” Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu) 7696
1940 z dnia 22 września 2005 r. Nr OKR-4210-70(4)/2005/2886/IIIA/HH (Przedsiębiorstwo Miejski Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku) 7701
Dziennik Nr 123 z dnia 27.09.2005r.
1941 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY JAWORNIK POLSKI 7706
1942 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZARSZYN NA LATA 2004 – 2015 7723
Dziennik Nr 124 z dnia 28.09.2005r.
1943 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ORŁY 7806
1944 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻURAWICA 7853
Dziennik Nr 125 z dnia 29.09.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1945 Nr 69/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 7903
1946 Nr 70/05 z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 7903
UCHWAŁA RADY POWIATU
1947 w Brzozowie Nr XXXI/190/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski 7904
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1948 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXXII/296/05 z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz – Zdrój 7904
1949 w Nisku Nr XXXVI/379/05 z dnia 9 września 2005 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, oraz określenia sposobu pobierania opłat 7905
1950 w Nowej Sarzynie Nr XXXVI/361/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka obwodnicy Miasta Leżajska 7906
1951 w Przemyślu Nr 154/05 z dnia 24 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów 7910
1952 w Ropczycach Nr XXXIV/369/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce 7910
UCHWAŁY RAD GMIN:
1953 w Fredropolu Nr XXIII/201/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zmiany granic obwodów publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół na terenie Gminy Fredropol 7911
1954 w Fredropolu Nr XXIII/202/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach 7911
1955 w Horyńcu – Zdroju Nr XXIV/222/05 z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 277/XXXIV/02 z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Horyniec – Zdrój 7912
1956 w Jarocinie Nr XX/162/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/150/05 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, regulaminu w sprawie szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 7912
1957 w Jarocinie Nr XXI/164/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 7913
1958 w Jarocinie Nr XXI/165/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 7919
1959 w Jarocinie Nr XXI/166/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 7925
1960 Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XL/160/05 z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów 7930
1961 w Zarzeczu Nr 189/XXV/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Zarzecze 7930
POROZUMIENIE
1962 zawarte w dniu 25 maja 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Dubiecko w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Dubiecko w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 7931
ZARZĄDZENIE
1963 Wojewody Podkarpackiego Nr 175/05 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyczynie 7931
OBWIESZCZENIA:
1964 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ustalonego na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2005 r. do 31 marca 2006 r 7932
1965 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 19 września 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Medyka w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 18 września 2005 r 7933
1966 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne 7933
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1967 Nr OKR-4210-55(8)/2005/1480/IV/JM z dnia 23 września 2005 r. (FIBRIS S.A. z siedzibą w Przemyślu) 7934
INFORMACJA
1968 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzających wygaśniecie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego FIBRIS S.A. z siedzibą w Przemyślu (poprzednio Zakłady Płyt Pilśniowych S.A. z siedzibą w Przemyślu) 7935