Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 99 z dnia 02.07.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1664 w Rymanowie Nr XXVI/259/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 6046
UCHWAŁY RAD GMIN:
1665 w Lubaczowie Nr XXVI/264/05 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Przejście graniczne Budomierz – Hruszew – I etap” 6055
1666 w Lubaczowie Nr XXVI/275/05 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów 6070
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH:
1667 Nr 7/05 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 2/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Brzegi Dolne, Krościenko, Stebnik, Łodyna, Ustrzyki Dolne w Gminie Ustrzyki 6072
1668 Nr 8/05 z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 3/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Chmiel, Zatwarnica, Dwernik, Dwerniczek w Gminie Lutowiska 6073
OBWIESZCZENIE
1669 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu budżetu Gminy Jedlicze na 2005 rok 6073
Dziennik Nr 100 z dnia 04.08.2005r.
UCHWAŁY RADY POWIATU:
1670 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVIII/168/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest powiat bieszczadzki 6099
1671 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXI/191/05 z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest powiat bieszczadzki 6102
UCHWAŁA RADY MIASTA
1672 w Brzozowie Nr XXV/220/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Brzozów 6102
UCHWAŁY RAD GMIN:
1673 w Brzostku Nr XXVI/218/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek 6103
1674 w Chmielniku Nr XXV/164/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chmielnik 6104
1675 w Chmielniku Nr XXVI/170/05 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Chmielnik na obwody głosowania 6109
1676 w Kamieniu Nr XXIV/142/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2. 2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 6109
1677 w Kamieniu Nr XXIV/143/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień 6117
1678 w Kuryłówce Nr XIX/136/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 6117
1679 w Świlczy Nr XXIII/188/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 6123
POROZUMIENIA:
1680 zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony przyrody 6125
1681 zawarte w dniu 30 czerwca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony przyrody 6126
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1682 z dnia 21 lipca 2005 r. Nr OKR-4210-11(18)/2005/360/IV/HH (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie) 6127
INFORMACJA
1683 o decyzji Prezesa URE, odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnobrzegu 6131
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
1684 Nr R/I/12/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2005 r. przedstawionego przez Gminę Frysztak 6132
1685 Nr R/I/13/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Frysztak 6133
Dziennik Nr 101 z dnia 06.08.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1686 Nr XL/464/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 6139
UCHWAŁY RADY POWIATU:
1687 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVIII/169/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 6141
1688 w Ustrzykach Dolnych Nr XXX/183/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 6146
1689 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXI/192/05 z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 6147
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1690 w Głogowie Małopolskim Nr XXXII/348/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 6147
UCHWAŁY RAD GMIN:
1691 w Boguchwale Nr XXX/389/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania 6155
1692 w Borowej Nr XXIII/149/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 6155
1693 w Dubiecku Nr 194/XXIX/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 6156
1694 w Frysztaku Nr XXXIV/184/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/156/05 Rady Gminy Frysztak z dnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak 6157
1695 w Grodzisku Dolnym Nr XXIII/167/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne 6164
1696 w Grodzisku Dolnym Nr XXIX/172/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne 6165
1697 w Grodzisku Dolnym Nr XXIX/172/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia stawek wynagrodzenia zasadniczego w 2005 roku dla nauczycieli stażystów i kontraktowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne 6166
1698 w Laszkach Nr XXIV/172/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laszki 6167
1699 w Markowej Nr XXX/127/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebów 6167
1700 w Świlczy Nr XXVI/214/05 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowla 6168
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE
1701 z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Izdebki, Wara, Hłudno, Wesoła w Gminie Nozdrzec, Golcowa w Gminie Domaradz oraz Przysietnica w Gminie Brzozów 6172
POROZUMIENIE
1702 zawarte w dniu 27 kwietnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Cisna, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Cisna w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 6172
OGŁOSZENIE
1703 Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 6173
Dziennik Nr 102 z dnia 09.08.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1704 w Przeworsku Nr XXIX/210/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/05 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6178
1705 w Strzyżowie Nr XXXIII/189/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego 6178
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1706 w Rzeszowie Nr XLI/189/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 32/14/2000 „Wzgórza staroniwskie” przy al. W. Witosa w Rzeszowie w części, oznaczonej na rysunku planu konturem od 1 do 35 6185
1707 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXIV/234/05 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania 6204
1708 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXIV/235/05 z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6204
UCHWAŁY RAD GMIN:
1709 w Domaradzu Nr XXVI/162/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 6205
1710 w Nowym Żmigrodzie Nr XXIX/214/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz wysokość wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w Gminie Nowy Żmigród 6208
1711 w Tarnowcu Nr XXVII/180/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 6209
1712 w Wielkich Oczach Nr XVIII/09/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Wielkie Oczy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 6212
1713 w Żołyni Nr XIX/141/05 z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę 6214
Dziennik Nr 103 z dnia 10.08.2005r.
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ:
1714 w Błażowej Nr XXIX/147/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąkolówka – Ujazdy 6218
1715 w Błażowej Nr XXIX/154/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piątkowa 6221
1716 w Błażowej Nr XXIX/155/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Białka 6225
1717 w Błażowej Nr XXIX/156/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błażowa Górna 6228
1718 w Błażowej Nr XXIX/157/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Błażowa Dolna 6232
1719 w Błażowej Nr XXIX/158/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Błażowa 6235
1720 w Błażowej Nr XXIX/159/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Futoma 6239
1721 w Błażowej Nr XXIX/160/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kąkolówka 6242
1722 w Błażowej Nr XXIX/161/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nowy Borek 6246
1723 w Błażowej Nr XXIX/162/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lecka 6249
UCHWAŁA RADY GMINY
1724 w Osieku Jasielskim Nr XIX/137/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Osiek Jasielski 6253
Dziennik Nr 104 z dnia 12.08.2005r.
1725 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GORZYCE NA LATA 2004 – 2014 6258
1726 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LUBENIA 6308
Dziennik Nr 105 z dnia 16.08.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1727 w Baranowie Sandomierskim Nr XXXII/237/05 z dnia 2 lipca 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/201/2005 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski 6354
1728 w Jaśle Nr XLIV/361/05 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.09.2005 r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9.10.2005 r. (I tura wyborów) 6354
1729 w Nisku Nr XXXIII/360/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Zarzecze dot. urzędowych nazw części wsi Zarzecze 6355
1730 w Nowej Dębie Nr XLI/288/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 września 2005 r. 6356
1731 w Oleszycach Nr XXX/218/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym 6356
1732 w Sanoku Nr XLV/435/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6357
UCHWAŁY RAD GMIN:
1733 w Dynowie Nr XXIV/154/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany planu sieci i obwodów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Dynów 6358
1734 w Grębowie Nr XXII/216/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/184/02 Rady Gminy w Grębowie z dnia 12 stycznia 2002 r 6358
1735 w Haczowie Nr XXVI/192/05 z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 6359
1736 w Horyńcu-Zdroju Nr XX/186/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Horyniec-Zdrój na 2005 rok 6359
1737 w Komańczy Nr XXV/170/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wisłoku Wielkim 6371
1738 w Korczynie Nr XXVIII/205/05 z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy. 6372
1739 w Majdanie Królewskim Nr XXV/203/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 6372
1740 w Nowym Żmigrodzie Nr XXIX/211/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Nowy Żmigród 6376
1741 w Olszanicy Nr XXI/163/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Olszanica 6376
1742 w Padwi Narodowej Nr XXIV/114/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6377
1743 w Skołyszynie Nr XXI/175/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn w roku 2005 6380
Dziennik Nr 106 z dnia 18.08.2005r.
UCHWAŁY RADY GMINY:
1744 w Przeworsku Nr XXII/154/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorliczyna 6386
1745 w Przeworsku Nr XXII/155/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzęska 6392
1746 w Przeworsku Nr XXII/156/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Urzejowice 6399
1747 w Przeworsku Nr XXII/157/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozbórz 6405
1748 w Przeworsku Nr XXII/158/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujezna 6412
1749 w Przeworsku Nr XXII/159/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świętoniowa 6418
1750 w Przeworsku Nr XXII/160/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Studzian 6425
1751 w Przeworsku Nr XXII/161/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce 6431
1752 w Przeworsku Nr XXII/162/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mirocin 6438
1753 w Przeworsku Nr XXII/163/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chałupki 6444
1754 w Przeworsku Nr XXII/164/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gwizdaj 6451
Dziennik Nr 107 z dnia 20.08.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1755 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXIV/204/05 z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bieszczadzkiego 6458
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1756 w Lubaczowie Nr 258/XXXIII/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 6458
1757 w Nowej Dębie Nr XLI/284/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba 6459
1758 w Przemyślu Nr 113/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysockiego I/04” 6462
1759 w Przemyślu Nr 114/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wysockiego II/04” 6467
UCHWAŁY RAD GMIN:
1760 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XVIII/183/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna 6473
1761 w Komańczy Nr XXVI/176/05 z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia siedzib obwodowych komisji w zarządzonych na dzień 25.09.2005 r. wyborach do Sejmu R P i do Senatu R P oraz na dzień 9.10.2005 r. wyborach Prezydenta R P 6473
1762 w Nowym Żmigrodzie Nr XXXI/221/05 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 6474
1763 w Nozdrzcu Nr XXI/210/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 6476
1764 w Nozdrzcu Nr XXI/215/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 6480
1765 w Nozdrzcu Nr XXI/218/05 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w „Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Nozdrzec” 6480
1766 w Pruchniku Nr 208/XXVIII/05 z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie podziału Gminy Pruchnik na obwody głosowania 6481
1767 w Świlczy Nr XXVI/227/05 z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie wskazania terenu na obszarze Gminy Świlcza, na którym może być prowadzony handel obwoźny środkami spożywczymi 6481
1768 w Żurawicy Nr XXV/235/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żurawica 6482
POROZUMIENIA:
1769 zawarte w dniu 16 czerwca 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Fredropol, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Fredropl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 6494
1770 zawarte w dniu 9 sierpnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Bircza, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Bircza w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 6494
Dziennik Nr 108 z dnia 24.08.2005r.
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W RZESZOWIE:
1771 Nr XL/156/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście – Północ 6499
1772 Nr XL/157/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Śródmieście – Południe 6503
1773 Nr XL/158/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pułaskiego 6507
1774 Nr XL/159/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Gen. Grota Roweckiego 6511
1775 Nr XL/160/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piastów 6515
1776 Nr XL/161/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Dąbrowskiego 6519
1777 Nr XL/162/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Starowina 6523
1778 Nr XL/163/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kmity 6527
1779 Nr XL/164/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Gen. Władysława Andersa 6531
1780 Nr XL/165/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Staromieście 6535
1781 Nr XL/166/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla 1000-Lecia 6539
1782 Nr XL/167/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Pobitno 6543
1783 Nr XL/168/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Mieszka I 6547
1784 Nr XL/169/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nowe Miasto 6551
1785 Nr XL/170/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Wilkowyja 6555
1786 Nr XL/171/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Słocina 6559
1787 Nr XL/172/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zalesie 6563
1788 Nr XL/173/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Przybyszówka 6567
1789 Nr XL/174/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Baranówka 6571
1790 Nr XL/175/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Kr. Stanisława Augusta 6575
1791 Nr XL/176/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Paderewskiego 6579
1792 Nr XL/177/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Drabinianka 6583
1793 Nr XL/178/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Krakowska – Południe 6587
1794 Nr XL/179/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Franciszka Kotuli 6591
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH:
1795 Nr 9/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 5/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Liskowate, Krościenko, Jureczkowa w Gminie Ustrzyki Dolne 6595
1796 Nr 10/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 6/2005 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 maja 2005 roku w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Rabe, Żłobek, Czarna Górna, Czarna Dolna w Gminie Czarna oraz Zadwórze w Gminie Ustrzyki Dolne 6595
POROZUMIENIE
1797 zawarte w dniu 16 sierpnia 2005 r. w Leżajsku pomiędzy Gminą Grodzisko Dolne a Powiatem Leżajskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup drabiny PMT-25D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku 6596
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1798 Nr 163/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 6597
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
1799 z dnia 23 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodzisko Dolne 6598
Dziennik Nr 109 z dnia 27.08.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1800 w Dukli Nr XXXVI/231/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Dukla 6603
1801 w Głogowie Małopolskim Nr XXX/331/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/117/2003 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat targowych 6604
1802 w Głogowie Małopolskim Nr XXXIV/358/05 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 w Gminie Głogów Małopolski – terenu w miejscowości Rudna Mała 6604
1803 w Jaśle Nr XLII/343/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Jasło 6608
1804 w Lubaczowie Nr 240/XXX/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XXIX/05 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów 6618
UCHWAŁY RAD GMIN:
1805 w Dubiecku Nr 164/XXVI/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6619
1806 w Dynowie Nr XXV/163/05 z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości, użyczenia oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata 6622
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
1807 w Lesku z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesku Nr 1/2005 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Jutryna, Werlas, Zawóz, Sakowczyk, Rajskie w Gminie Solina 6624
POROZUMIENIA:
1808 zawarte w dniu 16 sierpnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą i Miastem Cieszanów w sprawie przekazania Gminie i Miastu Cieszanów do realizacji zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego, polegającego na prowadzeniu sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Cieszanowie i sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Nowym Lublińcu 6625
1809 z dnia 17 sierpnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Gminą Lutowiska w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Lutowiska szkolnego schroniska młodzieżowego w Lutowiskach 6626
1810 z dnia 22 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony przyrody 6626
1811 z dnia 22 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w sprawie powierzenia zadań z zakresu ochrony przyrody 6627
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
1812 z dnia 24 sierpnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarna 6629
OBWIESZCZENIE
1813 Rady Gminy w Laszkach z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 6629
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1814 Nr OKR-4210-56(7)/2005/2779/WK z dnia 22 sierpnia 2005 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu) 6631
INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1815 Nr WCC/857A/175/OKR/2005/WK z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wygaśnięcia decyzji na wytwarzanie ciepła (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu) 6632
1816 Nr OCC/48A/221/W/OKR/2005/WK z dnia 22 sierpnia w sprawie cofnięcia koncesji na obrót ciepłem (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy) 6633
1817 Nr WCC/840B/979/W/3/2005/HH i Nr PCC/897B/979/W/3/2005/HH z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła (Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Spółka z o. o. z siedzibą w Rakszawie) 6633
1818 z dnia 22 sierpnia 2005 r. udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła Fabryce Sukna TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Rakszawie 6634
1819 Nr PCC/640B/665/W/OKR/2005/JP z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła (Przedsiębiorstwo Energetyczne – Rafineria Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle) 6634
Dziennik Nr 110 z dnia 31.08.2005r.
1820 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RADOMYŚL WIELKI 6638