Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 87 z dnia 04.07.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1437 w Błażowej Nr XXVI/137/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Błażowa na 2005 rok 5247
1438 w Krośnie Nr XXXIV/673/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia warunków dofinansowania gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5259
1439 w Leżajsku Nr XXII/235/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56B/03 terenu położonego w rejonie ul. Ogrodowej w Leżajsku 5259
1440 w Nowej Dębie Nr XXXV/247/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2005 rok 5266
1441 w Stalowej Woli Nr XL/570/05 z dna 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności 5277
1442 w Strzyżowie Nr XXIX/236/05 z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/04 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Strzyżów 5278
UCHWAŁY RAD GMIN:
1443 w Birczy Nr XXVII/8/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2005 rok 5278
1444 w Brzyskach Nr XXVII/121/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości 5286
1445 w Kuryłówce Nr XIX/134/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie udzielania z budżetu Gminy Kuryłówka dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach z terenu Gminy wpisanych do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 5287
1446 w Miejscu Piastowym Nr XXVIII/195/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy 5290
1447 w Niebylcu Nr XXVIII/134/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5292
1448 w Pawłosiowie Nr XX/125/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5296
1449 w Pawłosiowie Nr XX/134/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu 5297
1450 w Pawłosiowie Nr XX/135/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania 5298
1451 w Pawłosiowie Nr XXI/138/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Pawłosiów 5299
1452 w Pawłosiowie Nr XXI/140/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 5302
1453 w Tuszowie Narodowym Nr XXIII/221/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/182/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5306
1454 w Wiśniowej Nr XXV/143/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wiśniowa 5306
ANEKS
1455 z dnia 9 czerwca 2005 r. do porozumienia zawartego 27 listopada 2003 roku pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Gminą Brzozów dotyczącym powierzenia Gminie Brzozów prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 5307
Dziennik Nr 88 z dnia 06.07.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1456 w Głogowie Małopolskim Nr XXXII/353/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale gminy na obwody głosowania 5311
1457 w Jedliczu Nr XXXI/284/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moderówka I” 5311
1458 w Leżajsku Nr XX/207/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 5316
1459 w Leżajsku Nr XXII/243/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku 5324
1460 w Nisku Nr XXXIII/354/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5324
1461 w Nisku Nr XXXIII/364/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym 5325
1462 w Radymnie Nr 168/XXII/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radymno 5325
1463 w Radymnie Nr 169/XXII/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 5329
1464 w Stalowej Woli Nr XL/549/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli 5333
1465 w Stalowej Woli Nr XL/576/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli (do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej) 5336
1466 w Stalowej Woli Nr XL/577/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli (na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 5337
UCHWAŁY RAD GMIN:
1467 w Cmolasie Nr XXVIII/217/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania w Gminie Cmolas 5337
1468 w Czerminie Nr XXVIII/144/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie zasad świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 5338
1469 w Czerminie Nr XXVIII/145/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebów 5340
1470 w Gorzycach Nr XXVIII/165/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 5340
1471 w Iwierzycach Nr XXIII/123/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwierzyce na 2005 rok 5348
1472 w Jodłowej Nr XXIV/36/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Jodłowa 5355
1473 w Łańcucie Nr XXVII/203/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 5355
1474 w Przecławiu Nr XXIII/158/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przecław 5356
1475 w Żyrakowie Nr XXXI/302/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia nowego obwodu głosowania na terenie Gminy Żyraków dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. i wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r 5359
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LUBACZOWIE
1476 Nr 1/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w Mieście Lubaczów 5359
OBWIESZCZENIE
1477 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej Gminy Baligród na rok 2005 5360
Dziennik Nr 89 z dnia 08.07.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1478 Nr XXXIX/437/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. 5371
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1479 w Krośnie Nr XXXV/697/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany granic niektórych stałych obwodów głosowania 5372
1480 w Krośnie Nr XXXV/698/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, określenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Krosna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5373
1481 w Krośnie Nr XXXV/703/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 5374
1482 w Nisku Nr XXXIII/363/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym 5375
1483 w Rzeszowie Nr XL/131/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 5375
1484 w Strzyżowie Nr XXX/250/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 5376
1485 w Strzyżowie Nr XXX/251/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania 5377
UCHWAŁY RAD GMIN:
1486 w Białobrzegach Nr XXV/135/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia inkasenta 5377
1487 w Czudcu Nr XXXVI/259/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 5378
1488 w Dzikowcu Nr XXX/227/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5378
1489 w Krasnem Nr XXVIII/265/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Załęże 16, celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w dniu 25 września 2005 r. 5388
1490 w Krasnem Nr XXVIII/266/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Załęże 16, celem przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w dniu 9 października 2005 r. 5388
1491 w Krasnem Nr XXVIII/272/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic 5389
1492 w Kuryłówce Nr XXII/153/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i zwolnień 5389
1493 w Medyce Nr XXIV/26/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 5390
1494 w Orłach Nr XXIV/211/05 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany dla terenu gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 5390
1495 w Sanoku Nr XXVII/188/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędruszkowce 5391
1496 w Sanoku Nr XXVII/189/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kostarowce 5397
1497 w Sanoku Nr XXVII/190/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liszna 5403
1498 w Sanoku Nr XXVII/191/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowce 5409
1499 w Sanoku Nr XXVII/192/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mrzygłód 5415
1500 w Sanoku Nr XXVII/193/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niebieszczany 5421
1501 w Sanoku Nr XXVII/194/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarowce 5427
1502 w Sanoku Nr XXVII/195/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Raczkowa 5433
1503 w Wielkich Oczach Nr XVIII/15/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 5439
POROZUMIENIA:
1504 zawarte w dniu 19.05.2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Leżajsku a Miastem i Gminą Nowa Sarzyna w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych 5441
1505 zawarte w dniu 25.06.2005 r. pomiędzy Miastem i Gminą Nowa Sarzyna a Powiatem Leżajskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania pn. Remont nawierzchni parkingu przy ul. 1-go Maja w Nowej Sarzynie w ciągu drogi powiatowej nr 241 Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk 5442
ZARZĄDZENIE
1506 Wojewody Podkarpackiego Nr 134/05 z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin 5443
OBWIESZCZENIE
1507 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Ropczycach 5444
Dziennik Nr 90 z dnia 11.07.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1508 Krośnieńskiego Nr XXVIII/227/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 5446
1509 Leżajskiego Nr XLI/289/05 z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielanie i rozliczenie dotacji z budżetu Powiatu Leżajskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5449
1510 Przeworskiego Nr XXVI/192/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia warunków całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 5451
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1511 w Brzozowie Nr XXIV/219/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Brzozów miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 5452
1512 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXX/283/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz – Zdrój 5453
1513 w Łańcucie Nr XXX/174/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Łańcuta 5453
1514 w Łańcucie Nr XXX/175/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 5458
1515 w Strzyżowie Nr XXX/245/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieście Strzyżowie przy ul. Sienkiewicza, Staszica, Słowackiego 5459
UCHWAŁY RAD GMIN:
1516 w Haczowie Nr XXIV/178/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Haczów 5464
1517 w Haczowie Nr XXIV/179/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Haczów, a także określenia granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Haczów 5464
1518 w Komańczy Nr XXI/143/05 z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku 5465
1519 w Kuryłówce Nr XIX/133/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5471
1520 Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XXXVII/156/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagoga i logopedy 5478
UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN BRZOZOWSKICH
1521 Nr IV/19/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Brzozowskich w Brzozowie na 2005 rok 5478
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1522 Nr OKR-4210-3(19)/2005/665/III/JP z dnia 4 lipca 2005 r. (Rafineria Jasło Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle) 5480
Dziennik Nr 91 z dnia 13.07.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1523 Przemyskiego Nr XXX/207/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie na koszt właściciela pojazdów pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu oraz pojazdów, które były prowadzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości 5487
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1524 w Przemyślu Nr 86/05 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu 5488
1525 w Przemyślu Nr 87/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5488
1526 w Przemyślu Nr 107/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty 5490
1527 w Przemyślu Nr 147/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 86/05 w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu 5493
1528 w Przemyślu Nr 148/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr 87/05 w sprawie ustalania warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5494
1529 w Przemyślu Nr 151/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Przemyśla, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tej opłaty 5494
1530 w Przemyślu Nr 152/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu 5495
1531 w Przemyślu Nr 153/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Przemyślu 5496
1532 w Radymnie Nr 171/XXII/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału Miasta Radymno na obwody głosowania i określenia numerów obwodów 5497
1533 w Rzeszowie Nr XL/127/05 z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 62/13/2002 w rejonie ulicy Ziemowita w Rzeszowie 5498
UCHWAŁY RAD GMIN:
1534 w Cmolasie Nr XXVIII/225/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Cmolas 5504
1535 w Dubiecku Nr 167/XXVI/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2005 rok 5506
1536 w Jasienicy Rosielnej Nr XXII/148/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r 5516
1537 w Przeworsku Nr XX/132/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Przeworsk na 2005 rok 5523
1538 w Sanoku Nr XXV/163/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 5530
1539 w Wielkich Oczach Nr XVIII/13/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy – I 5535
1540 w Wielkich Oczach Nr XVIII/14/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bihale – II” 5539
1541 w Żyrakowie Nr XXXII/310/05 z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 5542
Dziennik Nr 92 z dnia 15.07.2005 r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1542 w Cieszanowie Nr 10/II/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2005 roku 5547
1543 w Dynowie Nr XXXVI/204/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego, zamkniętego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP w 2005 roku 5558
1544 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXX/281/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5559
1545 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXX/282/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5559
1546 w Jaśle Nr XLII/321/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła – „Żeromskiego I – Nr 41” w granicach określonych uchwałą Nr XXVII/209/04 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004 r. 5560
1547 w Kolbuszowej Nr XXXVIII/316/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5565
1548 w Kolbuszowej Nr XXXVIII/317/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5565
1549 w Sanoku Nr XLIII/424/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie pozbawienia ulicy kategorii drogi gminnej 5566
1550 w Sanoku Nr XLV/434/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie Miasta Sanoka 5566
1551 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/181/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5567
UCHWAŁY RAD GMIN:
1552 w Boguchwale Nr XXVI/304/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2005 rok 5580
1553 w Jaśle Nr XXXII/201/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 5588
1554 w Krasiczynie Nr 161/XXVII/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasiczyn 5589
1555 w Krzywczy Nr 186/XXIV/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5593
1556 w Laszkach Nr XXIV/168/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia, w Gminie Laszki, sołectwa o nazwie „Wietlin Osada” 5602
1557 – 1558 w Laszkach Nr XXIV/169/05 z dnia 30 czerwca 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Osady Wietlin projektu Statutu Sołectwaw Laszkach Nr XXIV/181/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej 56035604
1559 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXV/130/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Gminy Tyrawa Wołoska 5604
1560 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXV/131/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne terenów położonych w Gminie Tyrawa Wołoska 5605
1561 w Żurawicy Nr XXV/248/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 5606
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
1562 Przemyskiego Nr 198/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Przemyskiego w 2005 r. 5606
OBWIESZCZENIE
1563 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 11 lipca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2005 r. 5607
INFORMACJA
1564 Starosty Sanockiego z dnia 1 lipca 2005 r. dotycząca operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Zagórz – obręby: Dolina, Wielopole, Zagórz i Zasław 5608
Dziennik Nr 93 z dnia 18.07.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1565 w Dębicy Nr XXVII/359/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5611
1566 w Dębicy Nr XXVII/362/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania 5611
1567 w Jarosławiu Nr 485/XLIV/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia stałych i odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Jarosławia 5612
1568 w Mielcu Nr XXVII/221/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic 5614
1569 w Mielcu Nr XXVII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5616
1570 w Mielcu Nr XXVII/223/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5616
1571 w Tarnobrzegu Nr XL/455/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Tarnobrzeg (do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) 5616
1572 w Tarnobrzegu Nr XL/456/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Tarnobrzeg (na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 5617
UCHWAŁY RAD GMIN:
1573 w Borowej Nr XXI/130/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 5617
1574 w Chłopicach Nr XIV/81/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Chłopice na 2005 rok 5630
1575 w Dębicy Nr XXIII/372/05 z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr III/43/02 Rady Gminy Dębica z dnia 11.06.2002 r. w sprawie ilości, numerów i granic stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dębica 5637
1576 w Korczynie Nr XXVII/198/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Korczyna 5637
1577 w Korczynie Nr XXVII/200/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą 5638
1578 w Raniżowie Nr XXVIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: budżetu Gminy Raniżów na 2005 rok 5647
1579 w Trzebownisku Nr XXI/210/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r. 5655
1580 w Żyrakowie Nr XXXI/301/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Żyraków 5669
1581 w Żyrakowie Nr XXXI/304/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/271/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 5674
POROZUMIENIE
1582 zawarte w dniu 7 lipca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Fredropol w sprawie powierzenia przez Zarząd Powiatu Przemyskiego Wójtowi Gminy Fredropol promocję Powiatu Przemyskiego poprzez organizację XVIII Franciszkańskich Spotkań Młodych Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego roku 2005 5674
ZARZĄDZENIE
1583 Wojewody Podkarpackiego Nr 140/05 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Medyka 5675
OBWIESZCZENIE
1584 w sprawie jednolitego tekstu budżetu Gminy Dydnia na 2005 rok 5676
Dziennik Nr 94 z dnia 20.07.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1585 Nr 65 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 5691
1586 Nr 66 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 5693
1587 Nr 67 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 5695
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1588 w Lesku Nr XXIII/254/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Lesku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5697
1589 w Rymanowie Nr XXIV/242/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SIENIAWA II” 5698
1590 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXII/231/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu w Ustrzykach Dolnych 5703
UCHWAŁY RAD GMIN:
1591 w Cisnej Nr XXVIII/182/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/166/2005 Rady Gminy Cisna z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym 5703
1592 w Cisnej Nr XXX/191/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 5704
1593 w Dębowcu Nr XXI/190/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego odwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5704
1594 w Gaci Nr 114/VIII/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Gać na rok 2005 5705
1595 w Jaworniku Polskim Nr 219/XXV/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawornik Polski 5714
1596 w Lubaczowie Nr XXIII/237/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2005 r. 5718
1597 w Olszanicy Nr XXI/168/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 5729
1598 w Olszanicy Nr XXI/169/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 5730
1599 w Olszanicy Nr XXI/170/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Olszanica 5730
1600 w Orłach Nr XIX/162/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Orły na 2005 rok 5731
1601 w Pawłosiowie Nr XXIII/160/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli którym powierzono stanowisko pedagoga w zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Pawłosiów 5740
1602 w Rokietnicy Nr XXVIII/98/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Rokietnica na 2005 rok 5740
1603 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXV/132/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących zajęcia z przedmiotów w różnym wymiarze godzin 5748
POROZUMIENIE
1604 Zawarte w dniu 15 czerwca 2005 r. w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Żyraków w sprawie przyjęcia do realizacji zadania: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1184 Przecław Chotowa w m. Wola Żyrakowska 5748
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1605 Nr WCC/820A/470/W/OKR/2005/HH z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzania ciepła (Przedsiębiorstwo Energetyczne Carbon Black Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle) 5749
OBWIESZCZENIE
1606 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Iwonicz Zdrój na 2005 rok 5750
Dziennik Nr 95 z dnia 22.07.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1607 w Kańczudze Nr III/18/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie podziału miasta i gminy na obwody głosowania 5766
1608 w Radomyślu Wielkim Nr XXVIII/209/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5766
1609 w Rymanowie Nr XXVI/257/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rymanów w latach 2005 – 2009 5783
1610 w Rymanowie Nr XXXVI/258/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rymanów 5787
1611 w Rymanowie Nr XXVI/267/05 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 1 „Eskulap” w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 5790
1612 w Ulanowie Nr XXVII/200/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5791
UCHWAŁY RAD GMIN:
1613 w Brzyskach Nr XXIV/116/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5792
1614 w Jaśle Nr XXXII/191/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach (do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej) 5799
1615 w Jaśle Nr XXXII/192/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach (na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 5799
1616 w Jaśle Nr XXXII/194/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 5800
1617 w Kołaczycach Nr XXVIII/146/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kołaczyce na 2005 rok 5800
1618 w Krempnej Nr XXII/179/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2005 r. 5808
1619 w Nozdrzcu Nr XIX/183/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 5817
1620 w Raniżowie Nr XXX/166/05 z dnia 11 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/04,,Zagrody” w Raniżowie 5827
POROZUMIENIE
1621 zawarte w dniu 11 lipca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Żurawica, na podstawie którego Zarząd Powiatu Przemyskiego powierza Wójtowi Gminie Żurawica promocję Powiatu Przemyskiego w imprezach i uroczystościach krajowych i zagranicznych roku 2005 5839
Dziennik Nr 96 z dnia 26.07.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1622 Nr 68/05 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Krośnieńskiego w sprawie ustalenia na obszarze województwa krośnieńskiego wykazu miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową 5842
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1623 w Łańcucie Nr XXVII/155/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy Miasta Łańcuta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5842
1624 w Narolu Nr 126/XVIII/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Narol na 2005 rok 5845
1625 w Przemyślu Nr 129/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Przemyśla 5858
1626 w Rymanowie Nr XXVI/262/05 z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat miejscowych 5858
UCHWAŁY RAD GMIN:
1627 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr XXV/240/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Czarna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością gminy 5859
1628 w Dębowcu Nr XIX/157/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2005 rok 5861
1629 w Domaradzu Nr XXVI/166/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5868
1630 w Dynowie Nr XXIV/156/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 5868
1631 w Laszkach Nr XXIV/178/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 5869
1632 w Lubeni Nr XXIV/174/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad i terminu poboru tej opłaty, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5870
1633 w Łańcucie Nr XXIV/163/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Łańcut na 2005 rok 5871
1634 w Pruchniku Nr 204/XXVII/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 5880
1635 w Sanoku Nr XXV/158/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 5897
Dziennik Nr 97 z dnia 28.07.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1636 Sanockiego Nr XXXII/229/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2243R ulica Dworcowa w Sanoku, kategorii drogi powiatowej 5910
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1637 w Radymnie Nr 149/XX/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2005 rok 5910
1638 w Rzeszowie Nr XL/126/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 40/22/2000 „Biała – Zastruże” zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Gościnnej 5919
1639 w Rzeszowie Nr XL/138/05 z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, pochodzących z obszarów wiejskich 5923
UCHWAŁY RAD GMIN:
1640 w Bukowsku Nr XXI/116/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 5924
1641 w Krościenku Wyżnem Nr XXII/133/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2005 rok 5935
1642 w Ostrowie Nr XXVII/206/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5944
1643 w Tryńczy Nr XXI/163/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Tryńcza na 2005 rok 5952
1644 w Zaklikowie Nr XXVI/181/05 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminy Zaklików 5960
OBWIESZCZENIE
1645 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu budżetu Gminy Ropczyce na 2005 rok 5961
INFORMACJA
1646 o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzających wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Firmy WAFRO Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie 5980
Dziennik Nr 98 z dnia 30.07.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1647 w Jarosławiu Nr XXVII/282/05 z dnia 30 czerwca w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu Jarosławskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań 5986
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1648 w Błażowej Nr XXIX/151/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 6001
1649 w Dynowie Nr XXXVI/209/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Dynów 6002
1650 w Kańczudze Nr III/19/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/7/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 6002
1651 w Kańczudze Nr III/20/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 6003
1652 w Kolbuszowej Nr XXXVII/309/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej 6006
1653 w Krośnie Nr XXXV/708/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno 6012
1654 w Mielcu Nr XXVII/227/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia odcinka ul. Chopina istniejącego na działce nr 1594/2 (obręb 2 Osiedle), w mielcu do kategorii „drogi gminne 6012
1655 w Pilźnie Nr XXXIV/255/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pilzno obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6014
1656 w Pilźnie Nr XXXIV/256/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pilzno obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 6014
1657 w Ropczycach Nr XXXII/347/05 z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ropczyce 6015
1658 w Sokołowie Małopolskim Nr XXVI/284/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany obwodu Zespołu Szkół w Trzebosi 6015
1659 w Sokołowie Małopolskim Nr XXVI/285/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebosi 6016
1660 w Sokołowie Małopolskim Nr XXVI/286/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzebosi 6016
UCHWAŁY RAD GMIN:
1661 w Stubnie Nr XXI/133/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 6017
1662 w Wadowicach Górnych Nr XXIII/110/05 z dnia 17 marca 2005 r. uchwała budżetowa na rok 2005 rady Gminy w Wadowicach Górnych 6023
1663 w Wielkich Oczach Nr XVII/02/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 6035