Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 78 z dnia 03.06.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1318 w Sanoku Nr XXXVIII/384/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli 4698
UCHWAŁY RAD GMIN:
1319 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVI/181/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów 4708
1320 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVIII/198/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/216/01 Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie opłaty targowej w Gminie Nowy Żmigród 4713
1321 w Raniżowie Nr XXIX/159/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Woli Raniżowskiej i nadania statutu 4713
1322 w Roźwienicy Nr 174/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystrowice 4714
1323 w Roźwienicy Nr 175/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chorzów 4718
1324 w Roźwienicy Nr 176/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cząstkowice 4723
1325 w Roźwienicy Nr 177/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czudowice 4727
1326 w Roźwienicy Nr 178/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roźwienica 4732
1327 w Roźwienicy Nr 179/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudołowice 4736
1328 w Roźwienicy Nr 180/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyniowice 4741
1329 w Roźwienicy Nr 181/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Węgierka 4746
1330 w Roźwienicy Nr 182/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Więckowice 4750
1331 w Roźwienicy Nr 183/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Roźwienicka 4755
1332 w Roźwienicy Nr 184/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Węgierska 4759
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE
1333 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2004 4764
Dziennik Nr 79 z dnia 06.06.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1334 Dębickiego Nr XXIX/331/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 rok określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania mieszkaniowego wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 4775
1335 Strzyżowskiego Nr XXXII/183/05 z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4785
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1336 w Cieszanowie Nr 20/III/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania obszarów nadleśnictwa Narol za użytki ekologiczne 4793
1337 w Kolbuszowej Nr XXXVI/301/05 z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa 4794
1338 w Oleszycach Nr XXXI/224/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4795
1339 w Rzeszowie Nr XXXIX/110/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego, pochodzących z obszarów wiejskich 4798
UCHWAŁY RAD GMIN:
1340 w Cisnej Nr XXVII/175/05 z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smerek 3” w Gminie Cisna w granicach określonych uchwałą Nr VI/29/03 Rady Gminy w Cisnej z dnia 6 marca 2003 r 4800
1341 w Cmolasie Nr XXVII/204/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4803
1342 w Grodzisku Dolnym Nr XXXII/190/05 z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Grodzisko Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4807
1343 w Haczowie Nr XXIV/182/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych 4809
1344 w Kuryłówce Nr XIX/138/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kuryłówka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 4810
1345 w Kuryłówce Nr XXI/148/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kuryłówka 4812
1346 w Majdanie Królewskim Nr XXIII/176/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4812
1347 w Majdanie Królewskim Nr XXIV/194/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy Majdan Królewski podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 4817
1348 w Miejscu Piastowym Nr XXVII/193/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Miejsce Piastowe 4820
1349 w Przeworsku Nr XXII/149/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworsk 4821
1350 w Trzebownisku Nr XXIII/240/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4825
1351 w Wiązownicy Nr XXII/273/05 z dnia 4 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 4828
POROZUMIENIA
zawarte w dniu 30 maja 2005 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a:
1352 Prezydentem Miasta Rzeszowa 4829
1353 Gminą Jarosław 4830
1354 Gminą Łańcut 4831
Dziennik Nr 80 z dnia 09.06.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1355 Nr 54/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 4834
1356 Nr 55/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 4836
1357 Nr 56/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 4838
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1358 w Łańcucie Nr XXIX/169/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4840
1359 w Łańcucie Nr XXIX/170/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 4843
UCHWAŁY RAD GMIN:
1360 w Brzyskach Nr XXVII/122/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do Statutu Gminy Brzyska 4846
1361 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVIII/194/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nienaszów 4847
1362 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVIII/195/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Makowiska 4858
1363 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVIII/196/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siedliska 4866
1364 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVIII/197/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łysa Góra 4873
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1365 Nr 107/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grodzisku Dolnym 4883
Dziennik Nr 81 z dnia 15.06.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1366 Nr 57/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony pomników przyrody 4887
1367 Nr 58/05 z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rudnik nad Sanem 4887
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1368 w Dynowie Nr XXXIII/196/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2005 rok 4892
1369 w Krośnie Nr XXXIV/674/05 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 4900
1370 w Ulanowie Nr XXIV/157/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2005 r 4904
UCHWAŁY RAD GMIN:
1371 w Bojanowie Nr XVI/148/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bojanów na 2005 rok 4910
1372 w Gawłuszowicach Nr XXVII/140/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Gawłuszowice na 2005 r 4918
1373 w Jeżowem Nr XXI/116/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jeżowe 4925
1374 w Korczynie Nr XXV/179/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 4929
1375 w Majdanie Królewskim Nr XXIV/195/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/170/05 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie w zakresie pomocy społecznej 4933
1376 w Tuszowie Narodowym Nr XXIII/222/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 4934
1377 w Zaleszanach Nr XXV/262/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaleszany 4935
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1378 Nr 118/05 z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnej (powiat dębicki) 4939
OBWIESZCZENIA:
1379 Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2005 r. o sprostowaniu błędów 4940
1380 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Gminy w Boguchwale 4943
1381 Komisarz Wyborczego w Krośnie z dnia 13 czerwca 2005 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r. oraz w dniu 12 czerwca 2005 r 4944
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1382 Nr OKR-4210-16(7)/2005/613/I/JP z dnia 10 czerwca 2005 r. (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” w Pustkowie S.A.). 4945
INFORMACJA
1383 Starosty Rzeszowskiego z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Bartkówka Miasta Dynów 4946
Dziennik Nr 82 z dnia 17.06.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1384 Nr 59/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Słonnych 4950
1385 Nr 60/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego 4968
1386 Nr 61/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 4979
1387 Nr 62/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 4981
1388 Nr 63/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego 4983
1389 Nr 64/05 z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 4987
UCHWAŁY RAD GMIN:
1390 w Solinie Nr XXIII/415/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania z budżetu gminy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. 4989
1391 w Solinie Nr XXIII/419/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Myczków do kategorii dróg gminnych 4992
1392 w Solinie Nr XXIII/420/05 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 4995
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE:
1393 z dnia 30 maja 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Miejskiej w Brzozowie 4995
1394 z dnia 30 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r 4996
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1395 z dnia 30 maja 2005 r. o przedterminowych wyborach wójta Gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim przeprowadzonych w dniu 29 maja 2005 r. 4997
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1396 umarzającej postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła przez Zakład Energetyczny i Ochrony Środowiska „Energoeko” Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie, który to Zakład został przejęty – z dniem wpisania połączenia do właściwego rejestru – przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A 4997
Dziennik Nr 83 z dnia 20.06.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1397 Nr XXXIX/445/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy, osiągających najlepsze wyniki w nauce, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie 5002
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1398 w Jaśle Nr XXXVI/277/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5004
1399 w Radomyślu Wielkim Nr XXVII/207/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl Wielki 5011
1400 w Radymnie Nr 158/XXI/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Miasta Radymno 5014
1401 w Rzeszowie Nr XXXVI/33/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych 5017
1402 w Rzeszowie Nr XXXVI/34/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród w roku 2005 5023
1403 w Sędziszowie Młp. Nr XXII/216/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp 5028
UCHWAŁY RAD GMIN:
1404 w Domaradzu Nr XXIII/131/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 5028
1405 w Grodzisku Dolnym Nr XXXI/186/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/174/05 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w roku 2005 5037
1406 w Jarosławiu Nr II/7/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy w Jarosławiu na 2005 rok 5037
1407 w Miejscu Piastowym Nr XXI/147/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5044
1408 w Tarnowcu Nr XXV/168/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2005 rok 5045
POROZUMIENIE
1409 zawarte w dniu 10 czerwca 2005 p. pomiędzy Powiatem Lubaczowskim a Gminą Lubaczów w sprawie przekazania Gminie Lubaczów do realizacji zadania własnego Powiatu Lubaczowskiego, polegającego na założeniu i prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szkole Podstawowej w Baszni Dolnej 5051
Dziennik Nr 84 z dnia 24.06.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1410 w Krośnie Nr XXIX/612/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Krosna na 2005 rok 5054
UCHWAŁY RAD GMIN:
1411 w Żołyni Nr XII/86/04 z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5114
1412 w Żołyni Nr XVII/128/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 5117
1413 w Żołyni Nr XVII/129/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Żołynia na 2005 rok 5117
Dziennik Nr 85 z dnia 28.06.2005r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1414 w Białobrzegach Nr XXIV/122/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Białobrzegi „Białobrzegi Górne” do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu w/w drogi 5126
1415 w Cmolasie Nr XXIV/184/05 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2005 r 5128
1416 w Czerminie Nr XXVIII/146/05 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czermin 5135
1417 w Fredropolu Nr XX/166/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Fredropol na 2005 rok 5140
1418 w Gorzycach Nr XXVII/163/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 5148
1419 w Pruchniku Nr 184/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2005 – 2015 5151
1420 w Pruchniku Nr 185/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali będących własnością Gminy Pruchnik 5153
1421 w Pysznicy Nr XXII/151/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 5154
1422 w Tuszowie Narodowym Nr XXI/183/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2005 rok 5163
1423 w Zaklikowie Nr XXII/160/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zaklików na 2005 rok 5173
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1424 Nr OKR-4210-43(2)/2005/470/IIIC/HH z dnia 22 czerwca 2005 r. (Carbon Black Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśle) 5181
INFORMACJA
1425 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/429B/1155/W/OKR/2005/EW (Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. z siedzibą w Jaśle, przy ul. A. Mickiewicza 108 5182
Dziennik Nr 86 z dnia 30.06.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1426 w Jaśle Nr XXX/204/05 z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości stypendiów sportowych ze środków budżetu Powiatu Jasielskiego dla sportowców-amatorów będących członkami klubów sportowych 5186
UCHWAŁY RAD GMIN:
1427 w Wielkich Oczach Nr XVII/03/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz regulaminu dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 5187
1428 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/121/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzeziny 5190
1429 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/122/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Broniszów 5195
1430 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/123/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinik 5199
1431 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/124/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nawsie 5203
1432 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/125/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wielopole Skrzyńskie 5207
1433 w Żyrakowie Nr XXIV/I/246/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków 5212
OBWIESZCZENIA:
1434 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego 5215
1435 w sprawie jednolitego tekstu uchwały budżetowej dla Gminy Dzikowiec na 2005 rok 5220
KONTRAKT WOJEWÓDZKI
1436 dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006 5229