Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 62 z dnia 04.05.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
860 w Dębicy Nr XXVI/340/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 3274
861 w Krośnie Nr XXXI/637/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno 3274
862 w Lubaczowie Nr 226/XXIX/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Lubaczowa na 2005 rok 3277
863 w Tarnobrzegu Nr XXXVII/419/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzeg 3291
UCHWAŁY RAD GMIN:
864 w Jaworniku Polskim Nr 208/XXIV/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2005 r 3292
865 w Niwiskach Nr XXIII/171/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 3299
866 w Pruchniku Nr 179/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczo-wychowawcze 3312
867 w Pruchniku Nr 182/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w Gminie Pruchnik 3316
868 w Pruchniku Nr 183/XXIII/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3317
869 w Radomyślu nad Sanem Nr XX/206/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3321
870 w Rokietnicy Nr XXVII/91/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3324
871 w Roźwienicy Nr 168/XXI/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Roźwienica 3329
872 w Tuszowie Narodowym Nr XXI/186/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 3330
873 w Wiśniowej Nr XXIII/133/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa 3331
Dziennik Nr 63 z dnia 05.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
874 w Jaśle Nr XXVI/165/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych 3343
875 w Jaśle Nr XXVII/171/05 z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/165/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych 3350
876 w Lesku Nr XIX/134/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leski w roku 2005 3350
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
877 w Nisku Nr XXXI/337/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/221/2004 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nisko 3357
878 w Nowej Dębie Nr XXXII/227/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie 3357
879 w Nowej Dębie Nr XXXII/228/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II” uchwalonego uchwałą Nr III/12/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 listopada 1998 r 3362
880 w Tyczynie Nr XXVI/214/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Borek Stary 3367
UCHWAŁY RAD GMIN:
881 w Cisnej Nr XXVI/165/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli 3370
882 w Horyńcu-Zdroju Nr XXI/193/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009 3374
883 w Horyńcu-Zdroju Nr XXI/194/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Horyniec-Zdrój 3377
884 w Jeżowem Nr XXIII/125/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3381
885 w Niebylcu Nr XXV/114/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego i motywacyjnego, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3384
886 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXIII/119/05 z dnia 29 marca 2005 r. sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 3390
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAROSŁAWIU
887 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarosławiu Nr 1/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Pruchnik 3390
POROZUMIENIA:
888 zawarte w dniu 31 grudnia 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Urządem Miasta i Gminy Cieszanów w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 3391
889 zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Radymno w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 3391
ANEKSY:
890 do porozumienia z dnia 1 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Stalowowolskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Buda Stalowska w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 3392
891 do porozumienia z dnia 1 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Stalowowolskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Gościeradów w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 3393
892 do porozumienia z dnia 1 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Stalowowolskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelski w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. 3393
893 do porozumienia z dnia 1 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Stalowowolskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rozwadówów w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 3393
894 do porozumienia z dnia 1 stycznia 2004 roku zawartego pomiędzy Starostą Stalowowolskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudnik w sprawie powierzenia nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 3394
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
895 z dnia 26 kwietnia 2005 r. Nr OKR-4210-27(4)/2005/860/IIIA/HH (RAF-ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jedliczu) 3394
896 z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr OKR-4210-24(6)/2005/1620/IIA/JI (Firma „WAFRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzozowie) 3395
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
897 z dnia 22 kwietnia 2005 r., (w sprawie zmiany koncesji z dnia 22 lutego 1999 r. Nr PCCI789/683/U/1/2/99/PK (ze zmianami) na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzieloną Zakładom Chemicznym „Organika –Sarzyna” S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie 3396
898 z dnia 26 kwietnia 2005 r. (w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła z dnia 26 października 1998 r. nr WCC/409/1155/U/1/98/MJ (z późn. zm.), udzieloną Zakładom Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. z siedzibą w Jaśle, przy ul. A. Mickiewicza 108 3397
SPRAWOZDANIE
899 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2004 roku na terenie Powiatu Strzyżowskiego 3398
Dziennik Nr 64 z dnia 06.05.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
900 Nr 8/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej w województwie podkarpackim pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2005 r 3403
UCHWAŁA RADY POWIATU
901 w Sanoku Nr XXVII/182/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku sparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu 3404
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
902 w Dukli Nr XXX/203/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3405
903 w Głogowie Małopolskim Nr XXIX/319/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3410
904 w Narolu Nr 140/XVIII/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia „regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narol w roku 2005” 3417
905 w Rymanowie Nr XXIII/233/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Romanów 3423
906 w Tyczynie Nr XXVII/215/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Gminie Tyczyn 3426
907 w Tyczynie Nr XXVII/216/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tyczyn 3433
908 w Ulanowie Nr XXIV/158/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ulanów 3440
UCHWAŁY RAD GMIN:
909 w Chorkówce Nr XXVII/161/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chorkówka 3444
910 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXXII/312/05 z dnia 5 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 3452
911 w Grębowie Nr XIX/185/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/177/04 Rady Gminy w Grębowie z dnia 30 grudnia 2004 r 3453
912 w Jaśle Nr XXVI/153/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3454
913 w Jaśle Nr XXVIII/165/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3459
914 w Jaśle Nr XXVIII/166/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153 /2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3466
915 w Jodłowej Nr XXI/6/05 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dęborzynie i określenia jej obwodu 3466
916 w Krempnej Nr XXI/171/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w roku 2005 3467
917 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXIII/107/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość, kryteria i tryb przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielopole Skrzyńskie 3470
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
918 Nr I/40/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Trzebownisko 3478
Dziennik Nr 65 z dnia 07.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
919 w Kolbuszowej Nr XXXI/251/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego 3483
920 w Kolbuszowej Nr XXXII/257/05 z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3486
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
921 w Przemyślu Nr 63/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Przemyśla 3486
922 w Ropczycach Nr XXVIII/289/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 3492
UCHWAŁY RAD GMIN:
923 w Bukowsku Nr XXI/125/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Bukowsko dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 3493
924 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXXI/310/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagradzania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 3496
925 w Hyżnem Nr XXIV/197/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3500
926 w Jodłowej Nr XXI/7/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa 3509
927 w Zaleszanch Nr XXII/237/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw 3513
928 ─ w Zaleszanch Nr XXII/239/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zaleszany 3516
929 w Żurawicy Nr XXIII/224/05 z dnia w sprawie ustalenia regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3519
POROZUMIENIA:
930 zawarte w dniu 30 marca 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Stubno, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Stubno w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu 3523
931 zawarte w dniu 18 kwietnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Roźwienica, w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Roźwienica i mieszkającej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Przemyślu – całodobowej opieki pielęgniarskiej 3424
ANEKS
932 sporządzony w dniu 4 kwietnia 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 24 listopada 2003 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Wójtem Gminy Dubiecko w sprawie organizacji doradztwa metodycznego i zasad finansowania doradcy metodycznego 3525
INFORMACJA
933 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębów nr 1 i nr 2 Miasta Łańcuta 3525
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
934 Nr XII/34/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu oraz prawidłowości prognozy długu na dzień 31 grudnia 2005 roku Gminy Sieniawa 3526
Dziennik Nr 66 z dnia 09.05.2005r.
UCHWAŁY RADY POWIATU:
935 w Tarnobrzegu Nr XXII/119/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, wysokości nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski 3531
936 w Tarnobrzegu Nr XXII/120/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnobrzeskiego 3537
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
937 w Kańczudze Nr II/15/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 3543
UCHWAŁY RAD GMIN:
938 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr XXII/215/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 – wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna.. 3548
939 w Kamieniu Nr XX/117/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3553
940 w Przeworsku Nr XX/133/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przeworsk 3556
941 w Przeworsku Nr XX/134/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/128/2004 Rady Gminy Przeworsk z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród, innych składników wynagradzania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3562
942 w Radymnie Nr XXVII/14/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 3562
943 w Tarnowcu Nr XXIV/166/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3565
944 w Tuszowie Narodowym Nr XX/182/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nauczycieli, oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3569
945 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXII/105/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli 3573
946 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXII/108/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3577
947 w Wadowicach Górnych Nr XXIII/111/05 z dnia 17 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 na terenie gminy 3580
948 w Wadowicach Górnych Nr XXIII/112/05 z dnia 17 marca 2005 r. mieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice Górne na rok 2005, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasenta, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty 3580
949 w Wiązownica Nr XX/232/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów zatrudnionych w szkołach z terenu Gminy Wiązownica 3581
950 w Wiśniowej Nr XXII/130/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3581
951 w Zaklikowie Nr XXIII/169/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3587
952 w Zaklikowie Nr XXIII/172/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3588
953 w Zarzeczu Nr 160/XXI/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3593
954 w Zarzeczu Nr 163/XXI/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 3597
955 w Zarzeczu Nr 167/XXI/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 3613
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
956 Nr OKA-4210-100(21)/20004/9257/V/CW z dnia 29 kwietnia 2005 r. (Przedsiębiorstwo Energetyczne – Fenice Poland Sp. z o. o.. z siedzibą w Bielsku-Białej) 3613
Dziennik Nr 67 z dnia 10.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
957 w Brzozowie Nr XXVII/157/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski 3623
958 w Nisku Nr XXVIII/144/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3624
959 w Nisku Nr XXIX/150/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3631
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
960 w Dukli Nr XXX/196/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród 3631
961 w Narolu Nr 130/XVIII/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3634
962 w Narolu Nr 131/XVIII/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Narol 3634
963 w Przemyślu Nr 58/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów 3637
964 w Przemyślu Nr 59/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Przemyśl oraz określenia granic ich obwodów 3644
965 w Radomyślu Wielkim Nr XXIV/181/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3650
966 w Radomyślu Wielkim Nr XXIV/182/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nauczycieli 3651
UCHWAŁY RAD GMIN:
967 w Chmielniku Nr XXIII/141/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3653
968 w Czudcu Nr XXXIII/236/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3660
969 w Frysztaku Nr XXIX/155/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3664
970 w Frysztaku Nr XXIX/156/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Frysztak 3671
971 w Gawłuszowicach Nr XXVII/144/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3673
972 w Harasiukach Nr XXIV/136/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Harasiuki 3676
973 w Jaworniku Polskim Nr 211/XXIV/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3680
974 w Radomyślu nad Sanem Nr XXI/208/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem. 3684
975 w Radymnie Nr XXVII/13/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3690
976 w Solinie Nr XXI/375/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 3693
977 w Solinie Nr XXI/376/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3697
978 w Solinie Nr XXI/377/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Solina 3698
979 w Wojaszówce Nr XXI/161/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka. 3705
980 w Zaklikowie Nr XXIII/171/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli szkół i przedszkoli z Gminy Zaklików za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3711
981 w Zarszynie Nr XXVII/186/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zarszyn 3713
982 w Żyrakowie Nr XXVIII/283/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 3717
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH:
983 Nr 5/05 z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Liskowate, Krościenko, Jureczkowa w Gminie Ustrzyki Dolne 3722
984 Nr 6/05 z dnia 9 maja 2005 r. w w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Rabe, Żłobek, Czarna Górna, Czarna Dolna w Gminie Czarna oraz Zadwórze w Gminie Ustrzyki Dolne 3722
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
985 w Krośnie z dnia 9 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 8 maja 2005 r 3723
986 w Krośnie z dnia 9 maja 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Powiatu Leskiego 3724
987 w Rzeszowie z dnia 9 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żołyni przeprowadzonych w dniu 8 maja 2005 r. 3725
SPRAWOZDANIE
988 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2004 r 3725
Dziennik nr 68 z dnia 11.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
989 w Mielcu Nr XXIV/166/05 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3731
990 w Stalowej Woli Nr XXIII/157/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Stalowowolski ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3735
991 w Stalowej Woli Nr XXIII/158/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 3738
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
992 w Głogowie Małopolskim Nr XXIX/319/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3744
993 w Leżajsku Nr XIX/191/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3751
994 w Nisku Nr XXXI/334/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3754
995 w Przemyślu Nr 64/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl 3761
996 w Ropczycach Nr XXIX/297/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli 3768
997 w Ropczycach Nr XXIX/298/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3773
UCHWAŁY RAD GMIN:
998 w Besku Nr XVI/153/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Besko 3781
999 w Boguchwale Nr XXVII/318/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3781
1000 w Chorkówce Nr XXVII/162/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, gimnazjach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Chorkówka 3787
1001 w Cmolasie Nr XXV/189/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXI/170/04 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 3791
1002 w Cmolasie Nr XXVII/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3791
1003 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXXIII/320/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna 3797
1004 w Dynowie Nr XXII/142/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów 3802
1005 w Dynowie Nr XXII/143/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wypłat nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego jak również nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów 3809
1006 w Jarosławiu Nr I/2/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia niektórych grup nauczycieli 3815
1007 w Krasiczynie Nr 148/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3821
1008 w Krasiczynie Nr 149/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 3825
1009 w Krasiczynie Nr 150/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3827
1010 w Krasiczynie Nr 156/XXIV/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 3829
1011 w Lubaczowie Nr XXIII/244/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów 3829
1012 w Nozdrzcu Nr XIX/193/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 3834
1013 w Nozdrzcu Nr XIX/194/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3837
1014 w Nozdrzcu Nr XIX/195/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3840
1015 w Nozdrzcu Nr XIX/197/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Nozdrzec 3841
1016 w Pysznicy Nr XXII/155/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy 3841
1017 w Wadowicach Górnych Nr XXIV/117/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wadowice Górne w 2005 r. 3844
Dziennik Nr 69 z dnia 12.05.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1018 w Kolbuszowej Nr XXXIII/283/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa 3851
1019 w Lubaczowie Nr 227/XXIX/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 3856
1020 w Ulanowie Nr XXIV/159/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania 3859
1021 w Ulanowie Nr XXIV/162/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego 3860
1022 w Zagórzu Nr XXI/138/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3864
1023 w Zagórzu Nr XXI/139/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz 3870
UCHWAŁY RAD GMIN:
1024 w Birczy Nr XXVII/10/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3872
1025 w Borowej Nr XXI/131/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Borowa 3875
1026 w Brzyskach Nr XXIII/113/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3878
1027 w Dębicy Nr XXI/328/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków za; wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 3884
1028 w Dębicy Nr XXI/329/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Dębica 3884
1029 w Grębowie Nr XX/192/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu 3885
1030 w Grębowie Nr XX/195/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie określania zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali mienia gminnego Gminy Grębów na okres dłuższy niż trzy lata 3885
1031 w Grębowie Nr XX/200/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/188/05 Rady Gminy w Grębowie w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3886
1032 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIV/157/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody 3887
1033 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIV/160/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jasienica Rosielna 3890
1034 w Komańczy Nr XXIII/163/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku 3894
1035 w Medyce Nr XIII/14/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3894
1036 w Nozdrzcu Nr XIX/186/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym 3897
1037 w Raniżowie Nr XXIX/160/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów 3898
1038 w Świlczy Nr XXIV/204/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza 3902
1039 w Świlczy Nr XXIV/205/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybyszówka – Pustki 3911
1040 w Wiązownicy Nr XX/247/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 3914
1041 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXV/116/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 3915
1042 w Zaklikowie Nr XXIII/173/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3919
1043 w Zarszynie Nr XXVIII/200/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych ba terenie Gminy Zarszyn 3921
Dziennik Nr 70 z dnia 13.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1044 w Brzozowie Nr XXVII/156/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski 3928
1045 w Brzozowie Nr XXVIII/165/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski 3933
1046 w Przeworsku Nr XXV/181/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 3933
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1047 w Mielcu Nr XXIII/205/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 3938
1048 w Mielcu Nr XXV/209/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum” uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr VIII/77/99 z 10 czerwca 1999 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XLI/336/02 z 05 września 2002 r., w części dotyczącej obszaru położonego w rejonie ul. Jagiellończyka i Torowej przyległym do wiaduktu oraz przy ulicy Biernackiego (Hotel „Stażysta”) w Mielcu 3940
1049 w Pilźnie Nr XXX/223/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 3950
1050 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIX/212/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3955
UCHWAŁY RAD GMIN:
1051 w Besku Nr XVII/161/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian uchwały Nr XVT/158/05 Rady Gminy w Besku z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Besko 3961
1052 w Brzostku Nr XXIV/188/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3962
1053 w Brzostku Nr XXIV/189/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek 3966
1054 w Chmielniku Nr XXIII/142/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nauczycieli, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego zasady przyznawania i wypłacanie w Gminie Chmielnik 3971
1055 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr XXIII/221/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna 3975
1056 w Gaci Nr 120/XVIII/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3979
1057 w Gaci Nr 121/XVIII/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród 3983
1058 w Haczowie Nr XXII/171/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Haczów 3984
1059 w Iwierzycach Nr XXIV/129/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze 3990
1060 w Iwierzycach Nr XXIV/130/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości 3993
1061 w Jodłowej Nr XXII/16/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 3997
1062 w Jodłowej Nr XXII/18/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 3999
1063 w Majdanie Królewskim Nr XXII/165/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Majdan Królewski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzialającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań. 4000
1064 w Majdanie Królewskim Nr XXIII/180/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/165/05 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Majdan Królewski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4003
1065 w Ostrowie Nr XXVIII/213/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów 4004
1066 w Ostrowie Nr XXVIII/214/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy za wysługę lat oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i zasady jego przyznawania 4010
1067 w Przemyślu Nr XXII/139/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci Szkół Podstawowych i Zespołów Szkół 4013
1068 w Roźwienicy Nr 172/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4014
1069 w Roźwienicy Nr 173/XXII/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4018
1070 w Roźwienicy Nr 199/XXIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4024
1071 w Świlczy Nr XXIII/186/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza 4025
1072 w Świlczy Nr XXIII/187/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4030
1073 w Żołyni Nr XVI/115/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Żołynia 4034
1074 w Żołyni Nr XVI/116/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żołynia, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 4037
POROZUMIENIA:
1075 zawarte w dniu 11 stycznia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Jarosław w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Jarosław w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 4040
1076 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego, a Gminą Bircza w sprawie imprez powiatowych i regionalnych w roku 2005 4041
1077 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego, a Gminą Krzywcza w sprawie imprez powiatowych i regionalnych w roku 2005. 4042
1078 zawarte w dniu 22 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Cmolas a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 9E371 Radom-Rzeszów-Barwinek w miejscowości Cmolas 4043
Dziennik Nr 71 z dnia 14.05.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
1079 Mieleckiego Nr XXVI/176/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej Nr 1 189R ul. Biernackiego i ul. Chopina w Mielcu, od skrzyżowania z ul. Arczewskiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego 4048
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1080 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/201/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baranów Sandomierski 4050
1081 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/203/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ślęzakach do Zespołu – Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślązakach 4061
1082 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/204/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Skopaniu i nadania mu statutu 4061
1083 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/205/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej i nadania mu statutu 4062
1084 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/206/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim i nadania mu statutu 4063
1085 w Baranowie Sandomierskim Nr XXIX/212/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4063
1086 w Baranowie Sandomierskim Nr XXIX/213/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków socjalnych 4066
1087 w Baranowie Sandomierskim Nr XXIX/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów Sandomierski 4067
1088 w Iwoniczu Zdroju Nr XXIX/273/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój 4073
1089 w Jedliczu Nr XXX/271/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 4079
1090 w Krośnie Nr XXIII/653/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały: opłata targowa 4080
1091 w Nowej Sarzynie Nr XXXII/321/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4081
1092 w Nowej Sarzynie Nr XXXII/322/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4084
1093 w Nowej Sarzynie Nr XXXII/323/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 4088
1094 w Nowej Sarzynie Nr XXXIII/328/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 4093
UCHWAŁY RAD GMIN:
1095 w Adamówce Nr III/15/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4094
1096 w Bukowsku Nr XXIV/137/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, a także w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bukowsko. 4097
1097 w Bukowsku Nr XXI/138/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/128/05 Rady Gminy w Bukowisku z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie regulaminu przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4104
1098 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XVI/165/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4104
1099 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XVI/166/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 4105
1100 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XVI/167/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4108
1101 w Dydni Nr XXV/184/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 4114
1102 w Dydni Nr XXV/185/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/99/03 z dnia 8 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4114
1103 w Dydni Nr XXV/187/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 4115
1104 w Dydni Nr XXV/189/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4118
1105 w Dydni Nr XXV/200/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dydnia 4119
1106 w Dydni Nr XXVI/205/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (dąb szypułkowy) 4123
1107 w Dydni Nr XXVI/206/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (modrzew 4125
1108 w Dydni Nr XXVI/207/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny 4127
1109 w Gaci Nr 124/XIX/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4129
1110 w Grodzisku Dolnym Nr XXX/181/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu oraz wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 4133
1111 w Krempnej Nr XXII/185/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4137
1112 w Komańczy Nr XXII/158/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od osób fizycznych 4140
1113 w Krzywczy Nr 203/XXV/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4140
1114 w Markowej Nr XXVIII/119/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4149
1115 w Przeworsku Nr XXI/138/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4154
1116 w Przeworsku Nr XXI/142/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Przeworsk oraz ich obwodów 4155
1117 w Przeworsku Nr XXI/143/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 4156
1118 w Skołyszynie Nr XXI/176/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skołyszyn 4157
1119 w Skołyszynie Nr XXI/177/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Skołyszyn z zakresu pomocy społecznej 4158
1120 w Tryńczy Nr XXII/178/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza 4160
1121 w Wiązownicy Nr XXI/261/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 r. dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica 4160
1122 w Żołyni Nr XVII/126/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smolarzynach 4161
1123 w Żyrakowie Nr XXIX/296/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Żyraków 4161
INFORMACJA
1124 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odmawiającej zmiany taryfy dla ciepła ENERGETYKI WISŁOSAN Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie w zakresie dotyczącym rozszerzenia tej taryfy o ceny i stawki opłat dla nowej grupy taryfowej 4162
POSTANOWIENIE
1125 o sprostowaniu pomyłki w decyzji Nr OKA-4210-100(2 l)/2004/9257/V/CW, zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne: Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 4163
Dziennik Nr 72 z dnia 16.05.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1126 w Brzozowie Nr XXVIII/166/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski 4168
1127 w Jarosławiu Nr XXIV/267/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 4169
1128 w Jaśle Nr XXIX/182/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/164/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 4174
1129 w Lubaczowie Nr XXI/188/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. o zmianach w uchwale Nr XIX/168/2005 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 4174
1130 Ropczycko-Sędziszowskiego Nr XXI/123/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziszowie Młp 4175
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1131 w Dębicy Nr XXV/327/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród 4176
1132 w Lesku Nr XXI/226/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4182
1133 w Leżajsku Nr XXI/212/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Leżajsk 4186
1134 w Leżajsku Nr XXI/214/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/218/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. dotyczącej określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 51 4192
1135 w Leżajsku Nr XXI/215/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/216/01 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 lutego 2001 r. dotyczącej założenia i organizacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Leżajsku z siedzibą przy ul. 11 – Listopada 8 4192
1136 w Leżajsku Nr XXI/217/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Leżajska na obwody głosowania 4193
1137 w Leżajsku Nr XXI/225/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową, przyznawanych pod warunkiem zwrotu kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową 4193
1138 w Sanoku Nr XLII/405/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie dotyczącej zmiany uchwały Nr XXXVIII/384/05 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 r. określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli 4194
1139 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXI/200/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp 4195
1140 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXII/216/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Młp. 4200
1141 w Stalowej Woli Nr XXXVIII/536/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Stalowa Wola 4200
1142 w Radomyślu Wielkim Nr XXV/192/05 z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości i ich stosowania 4201
1143 w Radomyślu Wielkim Nr XXVI/202/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Radomyśl Wielki 4201
1144 w Tarnobrzegu Nr XXXVII/431/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dziennych stawek opłaty targowej 4202
UCHWAŁY RAD GMIN:
1145 w Baligrodzie Nr XXVII/120/05 z dnia 2 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4202
1146 w Baligrodzie Nr XXVII/121/05 z dnia 2 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baligród 4207
1147 w Dębowcu Nr XX/163/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 4213
1148 w Dębowcu Nr XX/166/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 4217
1149 w Frysztaku Nr XXIX/153/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4220
1150 w Frysztaku Nr XXIX/159/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 4224
1151 w Haczowie Nr XXII/172/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Haczów 4225
1152 w Jarosławiu Nr II/8/05 z dnia 22 marca 2005 r. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jarosław 4226
1153 w Jaworniku Polskim Nr 203/XXIII/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu w 2005 r 4229
1154 w Jaworniku Polskim Nr 230/XXVI/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jawornik Polski 4230
1155 w Kamieniu Nr XXII/133/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kamień 4238
1156 w Krasnem Nr XXVI/251/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne 4244
1157 w Lubeni Nr XXIII/162/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 4247
1158 w Lutowiskach Nr XXVIII/139/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4253
1159 w Łańcucie Nr XXV/182/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut 4258
1160 w Łańcucie Nr XXV/184/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających ponad 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 4263
1161 w Łańcucie Nr XXV/185/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łańcut Nr XIII/92/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 4263
1162 w Mielcu Nr XXIII/127/05 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mielec 4264
1163 w Mielcu Nr XXIV/137/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec 4266
1164 w Sanoku Nr XXVI/172/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4267
1165 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/207/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuszów Narodowy 4268
1166 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/209/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 4268
1167 w Tuszowie Narodowym Nr XXII/218/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/2005 Rady Gminy w Tuszowe Narodowym z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Tuszów Narodowy 4273
1168 w Wielkich Oczach Nr XVII/04/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4273
1169 w Żołyni Nr XVII/127/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żołynia 4276
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W LESKU
1170 z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Jutryna, Werlas, Zawóz, Sakowczyk, Rajskie w Gminie Solina 4278
POROZUMIENIA:
1171 zawarte w dniu 22 kwietnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Orły w sprawie powierzenia zadań ponadgminnych Gminie Orły 4279
1172 zawarte w dniu 28 kwietnia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Baligród w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Baligród w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu 4280
1173 zawarte w dniu 13 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Dukla w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 4280
1174 zawarte w dniu 13 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 4281
INFORMACJE:
1175 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Nr 12 Miasta Tarnobrzega 4282
1176 Starosty Jarosławskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Nr 4 Miasta Jarosławia 4282
1177 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Nr 204 Miasta Przemyśla 4282
1178 Starosty Mieleckiego z dnia 7 maja 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Rydzów 4283
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
1179 Nr VIII/68/05 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Besko 4283
Dziennik Nr 73 z dnia 17.05.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1180 Łańcuckiego Nr XXIX/230/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Chronionym 4288
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1181 w Cieszanowie Nr 18/III/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 1/1/05 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4290
1182 w Głogowie Małopolskim Nr XXX/330/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Głogów Małopolski 4292
1183 w Mielcu Nr XXV/214/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Mielec 4292
1184 w Narolu Nr 143/XIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania terenów Nadleśnictwa Narol za użytki ekologiczne 4293
1185 w Narolu Nr 144/XIX/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4295
1186 w Rudniku nad Sanem Nr XXV/168/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem 4296
1187 w Rudniku nad Sanem Nr XXV/169/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudnik nad Sanem 4300
1188 w Rudniku nad Sanem Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 4303
1189 w Rymanowie Nr XXIV/247/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz trybu rozliczania 4307
1190 w Rymanowie Nr XXIV/252/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XIV/157/04 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 4307
1191 w Rymanowie Nr XXIV/253/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 4308
1192 w Sanoku Nr XLII/406/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głowackiego 1” i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głowackiego 2” w Sanoku 4308
1193 w Sieniawie Nr XXII/209/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/05 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 15.02.2005 r. w sprawie Rady Miejskiej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieniawa 4316
1194 w Sieniawie Nr XXIII/215/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/66/03 z dnia 29.04.2003 r. dotyczącej zmiany uchwały Nr V/39/03 z dnia 4.03.2003 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 4316
1195 w Strzyżowie Nr XXVIII/234/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/05 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów 4317
UCHWAŁY RAD GMIN:
1196 w Białobrzegach Nr XXIV/119/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 4317
1197 w Bukowsku Nr XXII/130/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, zamieszkałych na terenie Gminy Bukowsko 4319
1198 w Dębicy Nr XXI/329/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Dębica 4323
1199 w Dubiecku Nr 172/XXVII/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4323
1200 w Gawłuszowicach Nr XXVII/142/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Gawłuszowice na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Gawłuszowice 4324
1201 w Gawłuszowicach Nr XXVII/143/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od posiadania psów 4326
1202 w Jarocinie Nr XX/161/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/149/05 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4327
1203 w Krościenku Wyżnem Nr XXII/134/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne 4327
1204 w Krzeszowie Nr XXII/148/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia dla rodzin i osób go pozbawionych 4331
1205 w Lubeni Nr XXII/144/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubenia 4332
1206 w Lubeni Nr XXII/149/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd 4337
1207 w Lubeni Nr XXII/154/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4339
1208 w Miejscu Piastowym Nr XXV/178/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4344
1209 w Olszanicy Nr XVIII/152/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4348
1210 w Orłach Nr XX/183/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i o odpłatności za te usługi 4354
1211 w Orłach Nr XX/184/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Orły 4354
1212 w Orłach Nr XX/187/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4355
1213 w Orłach Nr XXII/197/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Orły 4358
1214 w Pysznicy Nr XXIII/158/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica 4361
1215 w Radymnie Nr XXVIII/17/05 z dnia 2 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radymno 4368
1216 w Raniżowie Nr XXVIII/154/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów niektórych składników wynagrodzeń nauczycieli 4370
1217 w Tarnowcu Nr XXV/171/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowiec 4375
1218 w Wadowicach Górnych Nr XXIV/118/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 4383
1219 w Wadowicach Górnych Nr XXIV/119/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wadowice Górne 4385
1220 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/127/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4388
1221 w Zaleszanach Nr XXI/224/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany granic sołectw Kępie Zaleszańskie i Zaleszany 4392
OBWIESZCZENIE
1222 Przewodniczącego Rady Gminy Markowa z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/111/05 Rad Gminy Markowa z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz regulaminu określającego wysokość zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4394
Dziennik Nr 74 z dnia 18.05.2005r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1223 Nr XXXVI/384/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 4403
1224 Nr XXXVII/407/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 4404
1225 Nr XXXVIII/419/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 4406
1226 Nr XXXVIII/425/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 4414
1227 Nr XXXVIII/428/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2006” przez Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 4419
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1228 w Leżajsku Nr XXXVII/248/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Leżajski 4424
1229 w Rzeszowie Nr XXIV/207/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Rzeszowski 4430
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1230 w Błażowej Nr XXVII/139/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze 4433
1231 w Błażowej Nr XXVII/140/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Błażowa 4436
1232 w Błażowej Nr XXVIII/143/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Błażowa liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 4442
1233 w Błażowej Nr XXVIII/144/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi na terenie Gminy Błażowa 4442
1234 w Jaśle Nr XXXVIII/282/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Jasła 4443
1235 w Jedliczu Nr XXX/274/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze IV A” w Mieście Jedlicze 4444
1236 w Nisku Nr XXVIII/311/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko do kategorii dróg gminnych 4447
1237 w Oleszycach Nr XXX/216/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 4452
1238 w Rzeszowie Nr XXXVIII/94/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 79/9/2004 na osiedlu Wilkowyja w Rzeszowie 4453
1239 w Tarnobrzegu Nr XXXV/401/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Sielec – Centrum” w Tarnobrzegu 4457
1240 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIX/206/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wyzwolenia” w Ustrzykach Dolnych w części oznaczonej konturem ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ 4462
UCHWAŁY RAD GMIN:
1241 w Bojanowie Nr XVI/147/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bojanów 4468
1242 w Dzikowcu Nr XXIX/216/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 4468
1243 w Fredropolu Nr XXI/177/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4476
1244 w Niebylcu Nr XXVII/132/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/115/05 Rady Gminy z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec 4481
1245 w Nowym Żmigrodzie Nr XXVI/174/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Żmigród 4484
1246 w Przecławiu Nr XXIII/163/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4487
1247 w Rokietnicy Nr XXVII/94/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rakietnica 4489
1248 w Sanoku Nr XXVI/173/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 4492
1249 w Sanoku Nr XXVI/174/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania skał za pomniki przyrody 4493
1250 w Sanoku Nr XXVI/175/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny 4493
1251 w Sanoku Nr XXVI/176/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za stanowisko dokumentacyjne 4494
1252 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXVI/126/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 4494
1253 w Zarzeczu Nr 179/XXIII/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4496
OBWIESZCZENIA:
1254 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/235/2005 r. Rady Miejskiej w Sokołowie Młp. z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagradzania nauczycieli 4503
INFORMACJA
1255 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umorzenia postępowania w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przez Rafinerię Nafty JEDLICZE S.A. z siedzibą w Jedliczu 3517
Dziennik Nr 75 z dnia 19.05.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1256 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXIX/272/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój 4523
1257 w Lesku Nr XXII/237/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Manasterzec 1” 4529
1258 w Lesku Nr XXII/238/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hoczew 2” 4532
1259 w Lesku Nr XXII/239/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łączki 1” 4535
1260 w Lesku Nr XXII/240/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Glinne 1” 4539
1261 w Leżajsku Nr XXI/219/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56A/03 terenu położonego w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Sandomierskiej w Leżajsku 4542
1262 w Nowej Dębie Nr XXXVIII/265/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba 4548
1263 w Tyczynie Nr XXVII/219/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Budziwoju przy ulicy Dworskiej 4553
1264 w Ulanowie Nr XXV/165/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulanów 4558
1265 w Ulanowie Nr XXVI/188/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 4562
UCHWAŁY RAD GMIN:
1266 w Chmielniku Nr XXIV/158/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/115/2004 Rady Gminy Chmielnik z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 4570
1267 w Chorkówce Nr XXVIII/165/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej 4570
1268 w Cmolasie Nr XXVII/211/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4571
1269 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XXIV/230/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Czarna 4573
1270 w Dębicy Nr XXI/324/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica 4573
1271 w Dynowie Nr XXIII/150/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dynów 4581
1272 w Haczowie Nr XXIII/176/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Haczów 4584
1273 w Iwierzycach Nr XXV/141/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwierzyce 4585
1274 w Iwierzycach Nr XXV/142/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 4588
1275 w Jasienicy Rosielnej Nr XXIV/158/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 r 4588
1276 w Krzeszowie Nr XXIII/157/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krzeszów 4592
1277 w Krzeszowie Nr XXIII/161/05 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowości Krzeszów 4596
1278 w Niwiskach Nr XXIV/179/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska 4597
1279 w Niwiskach Nr XXIV/181/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia terminu płatności dla inkasentów z tytułu poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w formie inkasa 4599
1280 w Niwiskach Nr XXIV/183/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/173/05 Rady Gminy Niwiska z dnia 2.03.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska 4600
1281 w Przemyślu Nr XXIV/148/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemyśl 4600
1282 w Przemyślu Nr XXIV/150/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przemyśl 4604
1283 w Skołyszynie Nr XXI/178/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Skołyszyn 4606
1284 w Stubnie Nr XXII/139/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stubno 4609
1285 w Tarnowcu Nr XXVI/74/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z i budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Tarnowiec 4611
1286 w Trzebownisku Nr XXII/230/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebownisko na lata 2002 – 2006” przyjętego uchwałą Nr XXXII/284/02 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 lutego 2002 r. z późn. zm 4612
1287 w Trzebownisku Nr XXII/231/05 z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Trzebownisko lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy 4613
POROZUMIENIA:
1288 zawarte w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz Zdrój w sprawie przekazania Gminie Iwonicz Zdrój do realizacji zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu, ul. Zarodniki 21 4614
1289 zawarte w dniu 16 maja 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 4615
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1290 z dnia 16 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaleszany przeprowadzonych w dniu 15 maja 2005 r 4615
Dziennik Nr 76 z dnia 25.05.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1291 w Brzozowie Nr XXIII/213/05 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Brzozów 4619
1292 w Brzozowie Nr XXIII/214/05 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Brzozów 4619
1293 w Jarosławiu Nr 444/XLII/05 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 4620
1294 w Ropczycach Nr XXX/311/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXXVIII/384/01 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej od 2002 r 4625
1295 w Rzeszowie Nr XXXIX/109/05 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 4625
1296 w Rzeszowie Nr XXXIX/116/05 z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie zmiany w podziale miasta Rzeszowa na obwody głosowania 4626
1297 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXIII/226/05 z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp. 4626
1298 w Tarnobrzegu Nr XXXVIII/437/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/631/2002 z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów mieszkaniowych TTBS w Tarnobrzegu 4627
1299 w Tarnobrzegu Nr XXXVIII/438/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Tarnobrzeg 4627
UCHWAŁY RAD GMIN:
1300 w Domaradzu Nr XXV/161/05 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4628
1301 w Fredropolu Nr XXII/187/05 z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Fredropol, dodatków do wynagrodzenia i nagród 4630
1302 w Łańcucie Nr XXVI/194/05 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut 4635
1303 w Łańcucie Nr XXVI/195/05 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Łańcut 4636
1304 w Majdanie Królewskim Nr XXIV/190/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski 4637
1305 w Pruchniku Nr 194/XXIV/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik 4643
1306 w Pruchniku Nr 200/XXV/05 z dnia 20 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik 4650
1307 w Przeworsku Nr XXII/153/05 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przeworsk, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr VII/49/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku 4650
POROZUMIENIE
1308 zawarte w dniu 25 maja 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Prezydentem Miasta Przemyśla – strony zawierają niniejsze porozumienie, na podstawie którego Zarząd Powiatu Przemyskiego powierza Prezydentowi Miasta Przemyśla wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej na obszarze Powiatu Przemyskiego, które będą realizowane przez Przemyską Bibliotekę Publiczną w Przemyślu 4650
OBWIESZCZENIE:
1309 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 23 maja 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu przeprowadzonych w dniu 22 maja 2005 r 4651
1310 Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli i regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 4652
Dziennik Nr 77 z dnia30.05.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1311 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIX/203/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4658
UCHWAŁY RAD GMIN:
1312 w Bukowsku Nr XXV/141/05 z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie planu sieci publicznych Zespołów Szkół (Szkoła Podstawowa + Gimnazjum) oraz granic ich obwodów, prowadzonych przez Gminę Bukowsko 4665
1313 w Harasiukach Nr XXIV/134/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 4665
1314 w Kamieniu Nr XXI/121/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2005 rok 4674
1315 w Tuszowie Narodowym Nr XX/173/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno – usługowej w miejscowości Malinie 4681
1316 w Tuszowie Narodowym Nr XX/174/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Błonie” w miejscowości Malinie 4688
INFORMACJA
1317 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającej postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła przez Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” Spółka Akcyjna z siedzibą w Pustkowie 4695