Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 45 z dnia 01.04.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
526 w Pilźnie Nr XXIX/205/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pilzno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 2010
UCHWAŁY RAD GMIN:
527 w Chmielniku Nr XXII/133/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznego gimnazjum 2019
528 w Miejscu Piastowym Nr XXIV/171/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe 2021
529 w Miejscu Piastowym Nr XXIV/172/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe 2025
530 w Niwiskach Nr XXIII/176/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2026
531 w Osieku Jasielskim Nr XVIII/124/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń zasadniczych 2030
532 w Osieku Jasielskim Nr XVIII/127/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na obszarze Gminy Osiek Jasielski 2036
533 w Radymnie Nr XXVI/1/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2005 rok 2037
POROZUMIENIE
534 zawarte w dniu 25 lutego 2005 r. pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Przeworskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego 2046
Dziennik Nr 46 z dnia 04.04.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO
535 w Ropczycach Nr XIX/115/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2050
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
536 w Tyczynie Nr XXVI/202/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Tyczyn na 2005 rok 2054
UCHWAŁY RAD GMIN:
537 w Komańczy Nr XXI/152/05 z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 2061
538 w Tryńczy Nr XXI/164/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w 2005 r. 2076
539 w Zaleszanach Nr XXII/232/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaleszany na rok 2005 2083
ZARZĄDZENIA:
540 Starosty Bieszczadzkiego Nr 2/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w 2005 r 2095
541 Starosty Rzeszowskiego Nr 9/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Budziwoju 2095
542 Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Nr OR I 0135/8/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 2095
543 Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Nr OR I 0135/10/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w ośrodku wsparcia – dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 2096
OBWIESZCZENIE
544 Rady Miejskiej w Lesku w sprawie jednolitego tekstu budżetu Miasta i Gminy Lesko na 2005 rok 2096
Dziennik Nr 47 z dnia 05.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
545 w Dukli Nr XXX/190/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla 2110
546 w Stalowej Woli Nr XXXV/491/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli 2111
547 w Tarnobrzegu Nr XXXIV/381/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg 2116
548 w Tarnobrzegu Nr XXXIV/381/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tarnobrzeg 2120
UCHWAŁY RAD GMIN:
549 w Białobrzegach Nr XXXIII/115/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2127
550 w Haczowie Nr XXI/155/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2005 rok 2135
551 w Komańczy Nr XXI/148/05 z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Komańcza dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań 2141
552 w Krasnem Nr XXV/231/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół w Palikówce 2144
553 w Krasnem Nr XXV/232/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół w Malawie 2144
554 w Krasnem Nr XXV/235/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Krasne 2145
555 w Krasnem Nr XXV/236/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Malawa 2151
556 w Krasnem Nr XXV/237/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Słocina 2157
557 w Krasnem Nr XXV/238/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Strażów 2163
558 w Krasnem Nr XXV/239/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Załęże 2169
559 w Krasnem Nr XXV/240/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Palikówka 2175
560 w Żurawicy Nr XXIII/219/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 2181
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
561 Nr OKR-4210-23(2)/2005/645/IIB/JP z dnia 30 marca 2005 r. (Zakład Energetyczny i Ochrona Środowiska „ENERGOEKO” Spółka z o.o. z siedzibą w Pustkowie) 2181
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
562 Nr R/I/28/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2005 rok przedstawionego przez Gminę Trzebownisko 2182
Dziennik Nr 48 z dnia 07.04.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
563 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVIII/200/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o ustalenie miejscowości na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, w których pobiera się opłatę miejscową 2187
UCHWAŁY RAD GMIN:
564 w Krasnem Nr XXV/224/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Krasne na 2005 rok 2187
565 w Lubaczowie Nr 223/XXVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego w Lubaczowie 2197
566 w Medyce Nr XXII/6/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2204
567 w Medyce Nr XXII/7/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2207
568 w Niebylcu Nr XXIV/110/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 2212
569 w Olszanicy Nr XVII/142/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2213
570 w Olszanicy Nr XVII/143/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2219
571 w Przecławiu Nr XXII/154/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2219
572 w Przecławiu Nr XXII/157/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 2222
573 w Tuszowie Narodowym Nr XX/178/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Tuszów Narodowy 2231
574 w Tryńczy Nr XXI/165/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza 2240
ZARZĄDZENIE
575 Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Nr OR I 0135/9/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 2243
OBWIESZCZENIA:
576 Rady Gminy w Laszkach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu budżetu Gminy Laszki na rok 2005 2244
577 Przewodniczącego Rady Gminy Wojaszówka z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Wojaszówka w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojaszówka na 2005 r 2252
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
578 Nr IX/28/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2005 r 2274
Dziennik Nr 49 z dnia 11.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
579 w Brzozowie Nr XXI/184/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na rok 2005 2278
580 w Jedliczu Nr XXVII/255/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2287
581 w Krośnie Nr XXX/629/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno 2291
582 w Mielcu Nr XXII/191/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu 2300
583 w Rzeszowie Nr XXXVII/61/05 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 2312
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
584 Nr IX/32/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Krosna na 2005 r. 2313
585 Nr IX/33/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Krosna na 2005 rok prognozy kwoty długu 2314
Dziennik Nr 50 z dnia 13.04.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
586 w Łańcucie Nr XXVII/202/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki 2319
587 w Łańcucie Nr XXVII/203/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łańcucki 2323
588 w Strzyżowie Nr XXVIII/160/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki) 2327
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
589 w Brzozowie Nr XXI/186/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzozów za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze 2334
590 w Dynowie Nr XXXI/193/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok 2338
591 w Dynowie Nr XXXIII/199/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Dynów 2341
592 w Krośnie Nr XXIX/613/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Śródmieście V” ul. Grodzka 2342
593 w Przemyślu Nr 72/05 z dnia 23 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie usuniętych pojazdów 2349
594 w Przeworsku Nr XXXI/202/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Przeworska 2349
UCHWAŁY RAD GMIN:
595 w Gorzycach Nr XXVII/164/05 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2353
596 w Grębowie Nr XIX/187/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków socjalnych 2354
597 w Grębowie Nr XIX/188/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie gminy 2355
598 w Lubaczowie Nr XXII/234/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krowica Sama – 1/2003” 2358
599 w Niebylcu Nr XXV/115/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec 2364
600 w Przecławiu Nr XXII/155/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przecław w 2005 roku 2369
601 w Radymnie Nr XXVI/6/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Radymno na okres dłuższy niż 3 lata 2373
602 w Zaklikowie Nr XXIII/176/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaklików w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw 2374
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
603 Nr 69/05 z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin 2375
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
604 Nr OKR-4210-21(7)/2005/160/IVA/JM z dnia 1 kwietnia 2005 r. (Rzeszowska Gospodarka Komunalna Spółka z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie) 2376
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
605 Nr IX/29/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Wojaszówka na 2005 rok prognozy kwoty długu 2378
Dziennik Nr 51 z dnia 14.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
606 w Jarosławiu Nr 389/XXXVIII/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielenia i rozliczania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2383
607 w Leżajsku Nr XIX/194/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 58/04 terenu położonego przy ul. Podolszyny w Leżajsku 2385
608 w Sieniawie Nr XXI/183/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sieniawa 2390
609 w Sieniawie Nr XXI/185/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieniawa 2396
610 w Stalowej Woli Nr XXXV/495/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy 2400
UCHWAŁY RAD GMIN:
611 w Besku Nr XVI/154/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 2403
612 w Besku Nr XVI/158/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Besko 2406
613 w Białobrzegach Nr XXIII/114/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi dodatków do wynagrodzenia i nagród w 2005 r. 2410
614 w Brzostku Nr XXIII/179/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2005 rok 2416
615 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XXII/212/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna na 2005 rok 2426
616 w Dubiecku Nr 162/XXV/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2434
617 w Krasnem Nr XXV/229/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Krasne 2439
618 w Łańcucie Nr XXIV/164/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu dodatków, nagród oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łańcut 2440
619 w Radomyślu nad Sanem Nr XX/198/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wskazania miejsc w poszczególnych miejscowościach Gminy Radomyśl nad Sanem, w których może być prowadzony handel obwoźny środkami spożywczymi 2445
620 w Starym Dzikowie Nr 166/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2445
621 w Starym Dzikowie Nr 171/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Usługi ze stacją paliw i zabudowa mieszkaniowa 2451
622 w Starym Dzikowie Nr 176/XXIII/05 z dnia 27 lutego 2005 r. o zmianie uchwały Nr 164/XXII/05 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2456
623 w Tarnowcu Nr XXIV/165/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2456
624 w Wiązownicy Nr XX/229/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Wiązownica za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2459
625 w Wiązownicy Nr XX/230/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiązownica 2463
626 w Wiązownicy Nr XX/233/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2467
627 w Wiązownicy Nr XX/241/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych dotyczących przyznawanych dodatków mieszkaniowych 2471
628 w Wiązownicy Nr XX/244/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży 2471
POROZUMIENIA
w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przypisanych ośrodkom adopcyjno – opiekuńczym:
629 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Kolbuszowskim w dniu 21 grudnia 2004 roku 2472
630 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Leżajskim w dniu 28 grudnia 2004 roku 2473
631 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Łańcuckim w dniu 29 grudnia 2004 roku 2474
632 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w dniu 29 grudnia 2004 roku 2476
633 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Rzeszowskim w dniu 29 grudnia 2004 roku 2477
634 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Strzyżowskim w dniu 31 grudnia 2004 roku 2478
ZARZĄDZENIA:
635 Starosty Brzozowskiego Nr 17/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie w 2005 r. 2479
636 Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 45/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej w 2005 r. 2479
637 Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 46/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2005 r. 2480
Dziennik Nr 52 z dnia 15.04.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
638 w Lesku Nr XIX/148/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatu Leskiego 2483
639 w Przemyślu Nr XXVI/169/05 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 2483
640 w Przemyślu Nr XXVI/170/05 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 2487
641 w Przemyślu Nr XXVI/171/05 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2488
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
642 w Głogowie Małopolskim Nr XXVIII/304/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego i wiejskiego w roku 2005 2491
643 w Głogowie Małopolskim Nr XXIX/318/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2496
644 w Pilźnie Nr XXIX/210/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2005 rok określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2513
645 w Rymanowie Nr XXII/229/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Romanów 2518
UCHWAŁY RAD GMIN:
646 w Gawłuszowicach Nr XXVI/137/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Gawłuszowice 2522
647 w Grębowie Nr XIX/186/06 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów 2527
648 w Haczowie Nr XXI/160/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypacania 2533
649 w Korczynie Nr XXIII/169/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 4” 2537
650 w Korczynie Nr XXV/182/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2541
651 w Łańcucie Nr XXIV/172/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „trasy gazociągu DN 400” w Soninie i Głuchowie w Gminie Łańcut 2541
652 w Nowym Żmigrodzie Nr XXV/165/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród 2546
653 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XXXI/135/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2551
654 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XXXI/137/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 2554
INFORMACJE STAROSTY POWIATU NIŻAŃSKIEGO:
655 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Rudnik nad Sanem 2560
656 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Ulanów 2560
Dziennik Nr 53 z dnia 18.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
657 w Dukli Nr XXX/197/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie warunków przyznawania i wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli 2563
658 w Dukli Nr XXX/198/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatków za trudne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia warunki pracy dla nauczycieli 2563
659 w Dukli Nr XXX/199/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 2564
660 w Dukli Nr XXX/200/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli 2565
661 w Dukli Nr XXX/202/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych 2566
662 w Kolbuszowej Nr XXXI/261/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy 2567
663 w Rzeszowie Nr XXXVII/59/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Rzeszowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2569
664 w Stalowej Woli Nr XXXVI/512/05 z dnia 11 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Stalowa Wola 2572
665 w Stalowej Woli Nr XXXVI/513/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Stalowa Wola 2572
UCHWAŁY RAD GMIN:
666 w Boguchwale Nr XXVII/315/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2574
667 w Boguchwale Nr XXVII/320/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 2576
668 w Boguchwale Nr XXVII/321/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005 – 2009 2578
669 w Boguchwale Nr XXVII/322/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2582
670 w Boguchwale Nr XXVII/323/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zasad polityki czynszowej 2586
671 w Bojanowie Nr XV/135/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego… 2588
672 w Bojanowie Nr XV/136/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów 2591
673 w Czerminie Nr XXVI/130/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2594
674 w Czerminie Nr XXVI/131/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czermin 2598
675 w Krasnem Nr XXV/228/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne 2601
676 w Krasnem Nr XXV/245/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasne 2605
677 w Krościenku Wyżnem Nr XXI/127/05 z dnia 23 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Krościenko Wyżne 2610
678 w Przemyślu Nr XXIII/143/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2610
679 w Przemyślu Nr XXIII/144/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2617
680 w Radomyślu nad Sanem Nr XX/240/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem 2621
681 w Starym Dzikowie Nr 164/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2621
682 w Starym Dzikowie Nr 167/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2628
POROZUMIENIE
683 zawarte w dniu 1 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miastem Rzeszów a Gminą Chmielnik w sprawie refundacji Przejmującemu kosztów dotacji na zamieszkujących na terenie Gminy Chmielnik, uczniów Przedszkola Publicznego Św. Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny, ul. Paderewskiego 71, 35-330 Rzeszów 2630
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
684 Nr IX/44/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2005 r 2631
685 Nr IX/45/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2005 rok prognozy kwoty długu… 2632
686 Nr IX/46/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Komańcza na 2005 r 2633
687 Nr IX/47/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Komańcza na 2005 rok prognozy kwoty długu 2634
Dziennik Nr 54 z dnia 19.04.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
688 w Brzozowie Nr XXVII/155/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Brzozowskiego 2639
689 w Krośnie Nr XXV/199/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński 2640
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
690 w Głogowie Małopolskim Nr XXVII/290/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 2645
691 w Głogowie Małopolskim Nr XXVIII/307/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 – terenu usługowo-przemysłowo-składowego w miejscowościach Rogoźnica i Rudna Mała 2658
692 w Głogowie Małopolskim Nr XXIX/322/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXI/228/2004 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp 2662
693 w Jarosławiu Nr 415/XXXIX/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie budżetu Miasta Jarosławia na 2005 rok 2662
694 w Leżajsku Nr XIX/198/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebów 2679
695 w Leżajsku Nr XX/211/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 2679
696 w Nisku Nr XXIX/316/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2685
697 w Nisku Nr XXX/321/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta na 2005 r. 2689
698 w Przeworsku Nr XXIX/195/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta na rok 2005 2697
UCHWAŁY RAD GMIN:
699 w Chmielniku Nr XXII/126/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2005 rok 2707
700 w Harasiukach Nr XXIV/135/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach na terenie Gminy Harasiuki 2718
701 w Harasiukach Nr XXIV/137/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy Harasiuki. 2722
702 w Jaśle Nr XXVII/159/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 2725
703 w Jodłowej Nr XXI/9/05 z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Jodłowa 2725
704 w Kamieniu Nr XXI/118/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2726
705 w Kołaczycach Nr XXX/161/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczyce 2730
706 w Wadowicach Górnych Nr XXIII/113/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wadowice Górne 2730
POROZUMIENIA:
707 zawarte w dniu 28 grudnia 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Lubaczów w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Lubaczowa w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 2731
708 zawarte w dniu 22 lutego 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Medyka w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Medyka w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 2731
709 zawarte w dniu 22 lutego 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Laszki w sprawie powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Laszki w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu ul. Św. Brata Alberta 10 2732
ZARZĄDZENIA:
710 Starosty Brzozowskiego Nr 20/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie w Starej Wsi w 2005 r. 2733
711 Starosty Niżańskiego Nr 4/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w 2005 roku 2734
INFORMACJA
712 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Nr 208 Miasta Przemyśla 2734
Dziennik Nr 55 z dnia 20.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
713 w Dynowie Nr XXXIII/197/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów 2738
714 w Jedliczu Nr XXVIII/263/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2744
715 w Kańczudze Nr II/13/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kańczuga 2748
716 w Przemyślu Nr 288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2005 rok 2753
717 w Sanoku Nr XXXIX/386/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2005 2776
718 w Sokołowie Małopolskim Nr XXII/234/05 z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski na rok 2005 2793
719 w Strzyżowie Nr XXVII/215/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów 2804
720 w Strzyżowie Nr XXVII/217/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2806
UCHWAŁY RAD GMIN:
721 w Boguchwale Nr XXVII/319/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Boguchwała 2808
722 w Brzyskach Nr XXIII/111/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzeń zasadniczych na rok 2005 2809
723 w Brzyskach Nr XXIII/112/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie kryteriów trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród 2814
724 w Krasiczynie Nr 148/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2818
725 w Krasiczynie Nr 149/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2821
726 w Krasiczynie Nr 150/XXIV/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2826
727 w Krzeszowie Nr XXII/150/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2830
728 w Starym Dzikowie Nr 162/XXII/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2005 rok 2834
729 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXIV/109/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Wielopole Skrzyńskie na 2005 rok 2841
Dziennik Nr 56 z dnia 21.04.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
730 Ropczycko-Sędziszowskiego Nr XIX/116/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski 2850
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
731 w Dębicy Nr XXIV/313/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2852
732 w Dukli Nr XXX/195/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dukla 2854
733 w Sędziszowie Małopolskim Nr XX/190/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2922
734 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXI/201/05 z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XX/190/05 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 2931
735 w Zagórzu Nr XV/112/04 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zagórz 931
Dziennik Nr 57 z dnia 23.04.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
736 w Dukli Nr XXX/201/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie określenia sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 2936
737 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXVII/246/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały własnej 2937
UCHWAŁY RAD GMIN:
738 w Birczy Nr XXVI/1/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 – wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza 2937
739 w Bojanowie Nr XV/142/05 z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2941
740 w Chłopicach Nr XIV/83/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli 2942
741 w Chłopicach Nr XIV/84/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2945
742 w Chłopicach Nr XIV/85/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2946
743 w Dzikowcu Nr XXVII/200/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec 2948
744 w Gawłuszowicach Nr XXVI/135/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie sposobu sprawiania przez Gminę pogrzebów 2952
745 w Gawłuszowicach Nr XXVI/136/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 2952
746 w Horyńcu-Zdroju Nr XX/185/05 z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 2953
747 w Leżajsku Nr XXXI/233/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2961
748 w Leżajsku Nr XXXII/250/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/233/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2964
749 w Stubnie Nr XXI/134/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 2965
750 w Stubnie Nr XXI/135/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 2969
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH:
751 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Brzegi Dolne, Krościenko, Stebnik, Łodyna, Ustrzyki Dolne w Gminie Ustrzyki Dolne 2970
752 z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Chmiel, Zatwarnica, Dwernik, Dwerniczek w Gminie Lutowiska 2971
POROZUMIENIA:
753 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Baligród w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2971
754 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dębowiec w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2973
755 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krempna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2974
756 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Dynów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2975
757 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2977
758 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Lubaczów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2978
759 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2979
760 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Bircza w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2981
761 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzostek w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2982
762 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2984
763 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2985
764 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Lubenia w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2986
765 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radymno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2987
766 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tarnowiec w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2989
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
767 Nr VIII/51/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Miasta Sanoka 2990
768 Nr VIII/52/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Sanoka na 2005 rok 2991
Dziennik Nr 58 z dnia 25.04.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
769 w Mielcu Nr XXIV/167/05 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nauczycieli 2995
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
770 w Błażowej Nr XXVI/136/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość i warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, wysokość oraz zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 3000
771 w Jarosławiu Nr 391/XXXVIII/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3003
772 w Lesku Nr XXI/231/05 z dnia 11 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych stanowiących sołectwa 3008
773 w Lesku Nr XXI/232/05 z dnia 11 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 3008
774 w Przeworsku Nr XXXI/204/05 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk. 3009
775 w Rzeszowie Nr XXXVII/66/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 76/6/2004 na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie 3016
776 w Rzeszowie Nr XXXVII/67/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 71/1/2004 na osiedlu „Krakowska Południe” pomiędzy ul. K. Lewakowskiego a ul. W. Zbyszewskiego w Rzeszowie 3021
UCHWAŁY RAD GMIN:
777 w Cmolasie Nr XXV/185/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie sposobu sprawiania przez Gminę pogrzebów 3026
778 w Gawłuszowicach Nr XXVI/129/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy w Gawłuszowicach podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 3026
779 w Jasienicy Rosielnej Nr XXII/152/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3029
780 w Jeżowym Nr XXIII/124/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli 3035
781 w Kołaczycach Nr XXIX/149/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nagród, dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kołaczyce na 2005 rok 3041
782 w Kołaczycach Nr XXIX/150/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół z Gminy Kołaczyce za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 3045
783 w Kołaczycach Nr XXIX/151/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy 3046
784 w Kołaczycach Nr XXIX/154/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołaczyce na lata 2005 – 2009 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 3047
POROZUMIENIA:
785 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Lesko w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3050
786 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Rudnik nad Sanem w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3051
787 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Strzyżów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3052
788 zawarte w dniu 18 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3054
789 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Dębica w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3055
790 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Głogów Małopolski w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3056
791 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Krosna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3057
792 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3059
793 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzyska w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3060
794 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Cieszanów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3061
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
795 Nr 87/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin 3063
Dziennik Nr 59 z dnia 27.04.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
796 Nr XXXVII/398/05f z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. 3067
UCHWAŁA RADY POWIATU
797 w Przeworsku Nr XXIV/177/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Przeworskiego 3068
UCHWAŁY RAD MEJSKICH:
798 w Nowej Dębie Nr XXXVI/255/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany 3068
799 w Nowej Dębie Nr XXXVI/256/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Aresztu Śledczego w Nisku, Oddział Zewnętrzny w Chmielowie 3074
800 w Sokołowie Małopolskim Nr XXIII/236/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokołowie Młp 3077
UCHWAŁY RAD GMIN:
801 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIII/142/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czarna Dolna 5 ” 3078
802 w Czerminie Nr XXVI/129/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czermin w 2005 roku 3089
803 w Jaśle Nr XXVII/159/05 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 3094
804 w Komańczy Nr XXII/153/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Komańcza 3095
805 w Krasnem Nr XXV/244/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005-2009 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3102
806 w Niebylcu Nr XXVI/122/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 3106
807 w Radomyślu nad Sanem Nr XX/205/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3107
808 w Radomyślu nad Sanem Nr XXI/210/05 z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w formie inkasa 3112
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
809 w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ustrzykach Dolnych Nr 1/2005 z dnia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Pszczeliny, Procisne, Stuposiany, Bereżki w Gminie Lutowiska 3112
ZARZĄDZENIA STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO:
810 Nr 8/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu 3113
811 Nr 9/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli, będącej jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Ochronka” przy ul. Wałowej 46 prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli 3113
POROZUMIENIE
812 zawarte w dniu 30 listopada 2004 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Powiatem Krośnieńskim w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez starostę 3114
SPRAWOZDANIE
813 Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu na rok 2004 3116
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
814 Nr VII/42/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Zagórz na 2005 rok 3119
815 Nr VII/43/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Haczów 3120
816 Nr 12/41/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gać w 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gać na 2005 r. prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 r 3121
817 Nr VIII/53/05 z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Związku Gmin Brzozowskich w Brzozowie na 2004 rok 3122
Dziennik Nr 60 z dnia 29.04.2005r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
818 w Jaśle Nr XXVI/164/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3127
819 w Nisku Nr XXVII/135/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z ponoszenia opłat rodziców dzieci pochodzących z terenu Powiatu Niżańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 3132
820 w Nisku Nr XXVII/136/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej pochodzących z terenu Powiatu Niżańskiego, przebywających w rodzinie zastępczej 3133
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
821 w Brzozowie Nr XXI/185/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3134
822 w Brzozowie Nr XXII/210/05 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 3139
823 w Jarosławiu Nr 390/XXXVIII/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3144
824 w Nowej Dębie Nr XXXVI/253/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Dęba 3147
825 w Nowej Dębie Nr XXXVI/254/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród 3156
826 w Radomyślu Wielkim Nr XXIV/180/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 3162
UCHWAŁY RAD GMIN:
827 w Borowej Nr XXI/132/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa 3165
828 w Krzywczy Nr 195/XXV/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania. 3168
829 w Krzywczy Nr 196/XXV/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 3175
830 w Krzywczy Nr 197/XXV/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Krzywcza 3177
831 w Pruchniku Nr 175/XXII/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pruchniku 3185
832 w Przemyślu Nr XXII/140/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe 3186
833 w Tuszowie Narodowym Nr XX/180/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia kryteriów przyznawania pomocy w formie posiłków w szkole 3187
834 w Tuszowie Narodowym Nr XX/181/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia sposobu sprawiania pogrzebu 3188
835 w Zarzeczu Nr 168/XXI/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Zarzecze 3188
836 w Żołyni Nr XVI/122/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 3189
POROZUMIENIA:
837 zawarte w dniu 21 lutego 2005 r. pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego 3190
838 zawarte w dniu 5 marca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubaczowskiego a Miastem i Gminą Cieszanów w sprawie sfinansowania i wykonania sceny z zadaszeniem o wymiarach 12m x 10m x 1,2m 3191
839 zawarte w dniu·5marca 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubaczowskiego a Miastem i Gminą Cieszanów w sprawie współorganizacji IV Plebiscytu na Najpopularniejszego, Najlepszego Sportowca i Trenera Ziemi Lubaczowskiej w 2004 r 3192
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
840 z 18 kwietnia 2005 r. dnia o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruchnik w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 17 kwietnia 2005 r 3193
OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W TARNOBRZEGU
841 z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu 3193
Dziennik Nr 61 z dnia 30.04.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
842 w Jarosławiu Nr XXIV/266/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz wysokość wypłacania nagród dla nauczycieli 3199
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
843 w Leżajsku Nr XIX/193/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 57/03 terenu położonego pomiędzy ulicami M. Konopnickiej i J. Kochanowskiego na osiedlu „Chałupki” w Leżajsku 3204
UCHWAŁY RAD GMIN:
844 w Birczy Nr XXVI/2/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród Wójta i Dyrektora szkoły dla nauczycieli uczących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bircza oraz sposobu podziału środków na te nagrody pomiędzy organ prowadzący a Dyrektorów szkół 3210
845 w Cisnej Nr XXVI/167/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należące do zadań własnych gminy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 3214
846 w Laszkach Nr XXII/153/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego stawki i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli dodatków do wynagrodzeń, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, warunki przyznawania i wypłacania nagród oraz wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 3215
847 w Laszkach Nr XXII/154/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów 3227
848 w Laszkach Nr XXII/155/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Laszki 3227
849 w Leżajsku Nr XXXII/248/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leżajsk 3234
850 w Mielcu Nr XXII/121/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mielec w 2005 roku 3243
851 w Mielcu Nr XXII/122/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 3248
852 w Pawłosiowie Nr XX/126/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 3253
853 w Pawłosiowie Nr XX/128/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 3258
POROZUMIENIA:
854 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Narol w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3263
855 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowy Żmigród w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3264
856 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Czarna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3265
857 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Pysznica w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3267
858 zawarte w dniu 6 kwietnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3268
859 zawarte w dniu 8 marca 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Wielkie Oczy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 3269