Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 30 z dnia 01.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
306 w Lesku Nr XVIII/190/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2005 rok 1318
307 w Oleszycach Nr XXV/187/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1330
308 w Oleszycach Nr XXV/188/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 1334
UCHWAŁY RAD GMIN:
309 w Dynowie Nr XXI/130/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Dynów na 2005 rok 1338
310 w Grodzisku Dolnym Nr XXVIII/164/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym 1350
311 w Grodzisku Dolnym Nr XXVIII/165/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie włączenia Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym do Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym 1350
312 w Zarszynie Nr XXVI/178/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zarszyn podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1351
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
313 Nr 44/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zaleszany 1352
ZARZĄDZENIA STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO:
314 Nr 3/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Leśna 183 oraz Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu, Parkosz 26, 39-220 Pilzno 1353
315 Nr 4/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, ul. Gawrzyłowska 33; 39-200 Dębica w 2005 r. 1354
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
316 Nr 13/25/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Dynów na 2005 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005 roku 1354
317 Nr 13/26/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dynów w 2005 roku 1355
Dziennik Nr 31 z dnia 03.03.2005r.
UCHWAŁY RADY MIAST:
318 w Przeworsku Nr XXIX/194/05 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1358
319 w Przeworsku Nr XXIX/196/05 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 Rady Miasta Przeworska z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska 1358
320 w Pilźnie Nr XXIX/211/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/226/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pilzno zmienionej uchwałą Nr II/11/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r., uchwałą Nr VIII/69/2003 z dnia 28 maja 2003 r. oraz uchwałą Nr XXV/185/04 z dnia 28 października 2004 r. 1359
UCHWAŁY RAD GMIN:
321 w Bojanowie Nr XIII/112/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Bojanów, Korabina, Laski, Przyszów i Stany 1359
322 w Horyńcu-Zdroju Nr XIX/173/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zmian uchwały Nr 278/XXXIV/02 Rady Gminy Horyniec z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie określenia godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy 1384
323 w Iwierzycach Nr XXI/117/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1384
324 w Żyrakowie Nr XXVI/265/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Żyraków na 2005 r. 1386
UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN DORZECZA WISŁOKI
325 Nr XXVIII/43/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 1398
ZARZĄDZENIA STAROSTY PRZEMYSKIEGO:
326 Nr 3/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach na 2005 r. 1402
327 Nr 7/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w 2005 r. 1402
SPRAWOZDANIE
328 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Stalowowolskim w 2004 roku 1403
Dziennik Nr 32 z dnia 07.03.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
329 Nr 2/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 1407
330 Nr 3/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej w województwie podkarpackim pod uprawy maku niskomorfinowego oraz rejonizacji tych upraw w 2005 r. 1407
331 Nr 4/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Słonnych 1408
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
332 w Kańczudze Nr I/5/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 1412
333 w Kańczudze Nr I/6/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1416
334 w Kolbuszowej Nr XXXI/259/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kolbuszowa 1417
335 w Lesku Nr XVII/182/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lesko 1417
336 w Nowej Sarzynie Nr XXIX/294/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 1420
337 w Oleszycach Nr XXV/185/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Oleszyce na 2005 rok 1431
338 w Rymanowie Nr XXII/225/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy 1438
UCHWAŁY RAD GMIN:
339 w Adamówce Nr XII/58/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 1439
340 w Lubaczowie Nr XX/209/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1441
ZARZĄDZENIA:
341 Starosty Strzyżowskiego Nr 4/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Strzyżowskiego w 2005 r. 1444
342 Starosty Strzyżowskiego Nr 5/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Strzyżowskiego w 2005 r. 1444
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU DĘBICKIEGO
343 Nr 85/352/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych Powiatu Dębickiego na rok 2005 1444
INFORMACJA STAROSTY RZESZOWSKIEGO 1449
344 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego Miasta Głogów Małopolski
INFORMACJE:
345 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/587A/160/W/OKR/2005/JM (RGK Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, u. Staszica 24, 35-051 Rzeszów) 1449
346 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/616A/160/W/OKR/2005/JM (RGK Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, u. Staszica 24, 35-051 Rzeszów) 1450
SPRAWOZDANIE STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO
347 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004 r. w Powiecie Dębickim 1450
Dziennik Nr 33 z dnia 10.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
348 w Dukli Nr XXV/162/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 1455
349 w Kolbuszowej Nr XXXI/258/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kolbuszowej 1455
350 w Kolbuszowej Nr XXXI/261/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 1456
351 w Lesku Nr XIX/207/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesku 1458
352 w Łańcucie Nr XXV/144/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 1459
353 w Łańcucie Nr XXV/145/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie sprawiania pogrzebów 1461
354 w Przemyślu Nr 24/05 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 1461
355 w Przemyślu Nr 47/05 z dnia 17 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla 1463
356 w Sanoku Nr XXXVII/383/05 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka 1464
357 w Sokołowie Małopolskim Nr XXII/231/05 z dnia 5 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 1465
358 w Strzyżowie Nr XXVI/202/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 1465
UCHWAŁY RAD GMIN:
359 w Dynowie Nr XXI/132/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poszczególnych wsi (miejscowości) Gminy Dynów w celu nadania nowych urzędowych nazw części tych miejscowości i wprowadzenia zmian w urzędowych składowych częściach miejscowości (wsi) 1466
360 w Hyżnem Nr XXII/166/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Hyżne na 2005 rok 1477
361 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XXXI/136/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie wysokości szczegółowych zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 1494
362 w Świlczy Nr XXII/180/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w postaci zapewnienia posiłku oraz dożywiania uczniów 1495
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W NISKU:
363 Nr 1/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Nisko 1496
ZARZĄDZENIA:
364 Starosty Jarosławskiego Nr 5/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu oraz w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego w 2005 r. 1496
365 Starosty Sanockiego Nr 11/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Sanoku w 2005 roku 1497
366 Starosty Sanockiego Nr 12/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu w 2005 roku 1497
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
367 zmieniającej koncesję na wytwarzanie ciepła Elektrowni „Stalowa Wola” Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli 1497
SPRAWOZDANIE
368 Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie za 2004 rok 1498
Dziennik Nr 34 z dnia 12.03.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
369 w Mielcu Nr XXII/160/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania 1502
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH
370 w Kańczudze Nr I/2/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1505
371 w Kańczudze Nr I/3/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2005 rok 1521
UCHWAŁY RAD GMIN:
372 w Białobrzegach Nr XXII/108/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2005 rok 1537
373 w Czudcu Nr XXX/211/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości 1546
374 w Czudcu Nr XXX/212/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki) 1550
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
375 Nr 48/05 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu 1555
Dziennik Nr 35 z dnia 14.03.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
376 brzozowskiego Nr XXVI/149/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej 1559
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
377 w Jaśle Nr XXXIV/254/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od posiadania psów na terenie Miasta Jasła 1559
378 w Krośnie Nr XXIX/616/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1560
379 w Krośnie Nr XXX/634/05 z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 1564
380 w Lesku Nr XIX/205/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko 1565
381 w Przeworsku Nr XXVIII/190/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 1566
UCHWAŁY RAD GMIN:
382 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIV/149/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 1569
383 w Jarocinie Nr XVIII/1478/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Jarocin 1578
384 w Roźwienicy Nr 168/XXI/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Roźwienica 1579
385 w Roźwienicy Nr 169/XX/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Węgierka w przedmiocie zmiany granic Gminy Roźwienica 1580
386 w Żurawicy Nr XXII/207/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Żurawica na 2005 rok 1581
ZARZĄDZENIA:
387 Starosty Przemyskiego Nr 3/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej Dom Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach na 2005 r. 1597
388 Starosty Przemyskiego Nr 10/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w 2005 r. 1598
389 Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr IV/829/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Rzeszowa w 2005 roku 1598
390 Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr IV/830/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej terenie Miasta Rzeszowa w 2005 roku 1599
OGŁOSZENIA:
391 Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 1599
392 Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 1601
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
393 Nr VII/27/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Miasta i Gminy Lesko 1602
Dziennik Nr 36 z dnia 16.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
394 w Dynowie Nr XXXI/190/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu placu targowego przy ul. Zamkowej i Podwale w Dynowie 1606
395 w Zagórzu Nr XX/133/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Zagórz na 2005 rok 1607
UCHWAŁY RAD GMIN:
396 w Hyżnem Nr XXIII/188/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz jego zasady przyznawania i wypłacania, a także wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów w Gminie Hyżne 1616
397 w Wojaszówce Nr XIX/146/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojaszówka na 2005 rok 1621
POROZUMIENIE
398 z dnia 18 lutego 2005 r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Korczyna szkoły ponadgimnazjalnej, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego 1641
SPRAWOZDANIE
399 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy starostwie Powiatu Sanockiego za 2004 rok 1642
Dziennik Nr 37 z dnia 18.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
400 w Leżajsku Nr XIX/210/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz wspólnot mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych, niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 1646
401 w Lubaczowie Nr 186/XXV/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 1647
UCHWAŁY RAD GMIN:
402 w Chorkówce Nr XXVI/158/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Chorkówka 1647
403 w Czudcu Nr XXX/217/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Czudec na rok 2005 1648
404 w Jarocinie Nr XVIII/144/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 1659
405 w Lutowiskach Nr XXV/120/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2005 rok 1666
406 w Pruchniku Nr 168/XXII/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na 2005 rok 1672
ZARZĄDZENIA:
407 Starosty Kolbuszowskiego Nr 3/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Widełce, 36 – 145 Widełka 153 1680
408 Starosty Kolbuszowskiego Nr 6/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej im. Ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie, 36 – 105 Cmolas 274 1680
409 Prezydenta Miasta Krosna Nr 367/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2005 1681
SPRAWOZDANIE
410 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2004 rok 1681
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
411 Nr 10/5/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Laszki na dzień 31 grudnia 2005 roku 1682
412 Nr 10/16/05 z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Laszki na 2005 rok 1683
Dziennik Nr 38 z dnia 21.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
413 w Pilźnie Nr XXIX/203/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pilzno 1687
414 w Ropczycach Nr XXVI/258/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 1691
415 w Rymanowie Nr XXII/226/05 z dnia 18 lutego 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych 1692
UCHWAŁY RAD GMIN:
416 w Adamówce Nr II/3/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka 1693
417 w Frysztaku Nr XXVIII/145/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy na 2005 rok 1696
418 w Grębowie Nr XIX/178/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1707
POROZUMIENIA:
419 zawarte w dniu 28 grudnia 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Ustrzyki Dolne w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 1714
420 zawarte w dniu3 stycznia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Czarna w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Czarna koło Ustrzyk Dolnych w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 1715
ZARZĄDZENIA:
421 Wojewody Podkarpackiego Nr 54/05 z dnia 15 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 1716
422 Starosty Przeworskiego Nr 7/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku w 2005 roku 1717
423 Starosty Przeworskiego Nr 8/05 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej – Dom dla Dzieci w Łopusznej Małej w 2005 roku 1717
INFORMACJE:
424 Starosty Leskiego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Bukowiec Gmina Solina 1718
425 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego obrębu Nr 207 – Śródmieście, Miasta Rzeszowa 1718
SPRAWOZDANIE
426 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Starostwie Jarosławskim w 2004 r 1718
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
427 Nr 10/23/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Radymno na dzień 31 grudnia 2005 rok 1721
428 Nr 10/24/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Radymno na 2005 roku 1722
429 Nr IX/25/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Rymanów na 2005 rok prognozy kwoty długu 1723
Dziennik Nr 39 z dnia 22.03.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
430 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 84/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na niektórych odcinkach pasa drogi granicznej 1726
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
431 dębickiego Nr XXVIII/322/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/178/04 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 1726
432 kolbuszowskiego Nr XXVII/245/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolbuszowskiego 1727
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
433 w Nowej Sarzynie Nr XXX/301/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 1743
UCHWAŁY RAD GMIN:
434 w Chmielniku Nr XXII/139/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1743
435 w Dubiecku Nr 155/XXV/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1744
436 w Dydni Nr XXIV/176/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 1760
437 w Dzikowcu Nr XXVII/202/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wilcza Wola 1760
438 w Dzikowcu Nr XXVII/203/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Spie 1761
439 w Grębowie Nr XIX/181/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w roku 2005 1761
ZARZĄDZENIA:
440 Starosty Łańcuckiego Nr 9/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 1762
441 Starosty Łańcuckiego Nr 10/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka 1762
442 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 31/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2005 1762
443 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 32/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku 2005 1763
444 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 33/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2005 1763
445 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg Nr 34/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2005 1764
Dziennik Nr 40 z dnia 23.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
446 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVI/187/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1766
447 w Mielcu Nr XXII/185/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu 1766
448 w Mielcu Nr XXII/187/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec w 2005 roku 1767
449 w Mielcu Nr XXII/188/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1770
450 w Mielcu Nr XXII/194/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Mielca 1772
451 w Mielcu Nr XXII/195/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic istniejących na działce nr 561/7 i części działki nr 560/2 (obręb 2 Osiedle), na osiedlu Borek w Mielcu, stanowiących uzupełnienie sieci dróg gminnych w tym rejonie Miasta Mielca, do kategorii dróg gminnych i nadania im nazw 1773
452 w Tyczynie Nr XXVI/211/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn w zakresie projektów nowych statutów sołectw 1776
UCHWAŁY RAD GMIN:
453 w Boguchwale Nr XXVI/308/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli 1777
454 w Horyńcu Zdroju Nr XIX/171/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Horyniec Zdrój – Północ” 1780
455 w Osieku Jasielskim Nr XVII/116/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2005 rok 1796
456 w Przecławiu Nr XXII/153/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w § 3, § 4, § 5 pkt d uchwały Nr XIV/90/99 Rady Gminy Przecław z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przecław 1800
457 w Roźwienicy Nr 167/XXI/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Roźwienica podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 1801
POROZUMIENIE
458 zawarte w dniu 4 marca 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Lubaczów w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Lubaczów Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 1803
ZARZĄDZENIE
459 Starosty Leżajskiego Nr 4/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2005 1804
Dziennik Nr 41 z dnia 24.03.2005r.
UCHWAŁY RADY POWIATU:
460 w Rzeszowie Nr XXII/186/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w roku 2005 1806
461 w Rzeszowie Nr XXII/187/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 2005 1810
462 w Rzeszowie Nr XXII/189/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 20.10.2004 r. Nr XVIII/152/04 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1811
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
463 w Błażowej Nr XXV/130/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej 1812
464 w Sieniawie Nr XXI/181/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2005 1813
465 w Ulanowie Nr XXIII/151/05 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ulanów na lata 2005 – 2010 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1821
UCHWAŁY RAD GMIN:
466 w Chmielniku Nr XXII/132/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Chmielnik 1824
467 w Hyżnem Nr XXIII/181/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 1825
468 w Radomyślu nad Sanem Nr XX/200/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2005 1826
469 w Trzebownisku Nr XXI/218/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.. 1835
470 w Żurawicy Nr XXII/212/05 z dnia 11 lutego 20005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1836
471 w Żurawicy Nr XXII/213/05 z dnia 11 lutego 20005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1840
Dziennik Nr 42 z dnia 25.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
472 w Błażowej Nr XXV/126/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu położonego w Futomie 1847
473 w Ropczycach Nr XXVI/264/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ropczyce 1850
474 w Rymanowie Nr IV/152/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne przedszkolom publicznym, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty oraz trybu ich rozliczania 1850
475 w Rymanowie Nr XXII/230/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymanów 1855
UCHWAŁY RAD GMIN:
476 w Borowej Nr XX/124/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowa w 2005 roku 1857
477 w Gorzycach Nr XXVI/158/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Gorzyce 1861
478 w Krościenku Wyżnem Nr XXI/125/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne 1865
479 w Padwi Narodowej Nr XXII/103/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 1871
480 w Trzebownisku Nr XXI/219/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1877
481 w Trzebownisku Nr XXI/220/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebownisko 1884
ZARZĄDZENIA:
482 Prezydenta Miasta Krosna Nr 476/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie przy ul. Kletówka 6 w 2005 r 1887
483 Prezydenta Miasta Krosna 477/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 4a w 2005 r 1887
OBWIESZCZENIA:
484 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 30 września 2005 r 1888
485 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r 1888
486 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r 1889
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
487 Nr OKR-4210-19(2)/2005/470/IIIB/HH z dnia 16 marca 2005 r. (Carbon Black Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Jaśle) 1890
INFORMACJE:
488 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 4 marca 23005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 6 Miasta Dębicy 1891
489 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 47 – Szydłowiec Gmina Mielec 1891
490 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Nr 57 – Wojków Gmina Padew Narodowa 1891
491 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Nr 65 – Łączki Brzeskie, Nr 64 – Kiełków, Nr 69 – Tuszyma i Nr 71 – Zaborcze w Gminie Przecław 1892
492 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Nr 88 – Babicha i Nr 97 – Pluty w Gminie Tuszów Narodowy 1892
493 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Nr PCC/181B/360/W/OKR/2005/WK 1892
494 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji Nr WCC/1094A/360/W/OKR/2005/WK 1893
495 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2005 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję 1894
Dziennik Nr 43 z dnia 29.03.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
496 w Strzyżowie Nr XXVIII/161/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 1899
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
497 w Dębicy Nr XXIV/309/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/253/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 sierpnia 2004 r 1905
498 w Dynowie Nr XXXI/192/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów 1906
499 w Dynowie Nr XXXI/194/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Dynów 1906
500 w Kolbuszowej Nr XXXII/269/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa 1910
501 w Przemyślu Nr 25/05 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1911
502 w Sieniawie Nr XXI/184/05 z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli 1927
503 w Stalowej Woli Nr XXXIV/484/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w rejonie ulic KEN, Niezłomnych i Przemysłowej w Stalowej Woli 1927
UCHWAŁY RAD GMIN:
504 w Chorkówce Nr XXVI/153/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulami 1937
505 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXII/106/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli 1940
506 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXII/107/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1944
507 w Wojaszówce Nr XX/152/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 1945
508 w Wojaszówce Nr XX/153/05 z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 1948
509 w Wojaszówce Nr XX/154/05 z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 1949
POROZUMIENIA:
510 zawarte w dniu 10 lutego 2005 r. pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Jarosławkim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Jarosławskiego 1953
511 zawarte w dniu 24 lutego 2005 r. pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Lubaczowskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego 1954
ZARZĄDZENIE
512 Starosty Brzozowskiego Nr 15/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie w 2005 r 1956
Dziennik Nr 44 z dnia 30.03.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
513 w Krośnie Nr XXX/631/05 z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1958
514 w Rzeszowie Nr XXXV/9/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Rzeszowa 1973
515 w Rzeszowie Nr XXXVII/58/05 z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa 1975
UCHWAŁY RADY GMIN:
516 w Jodłowej Nr XXI/8/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa 1976
517 w Markowej Nr XXVII/109/05 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Markowa na 2005 rok 1979
518 w Olszanicy Nr XVII/137/05 z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. 1987
519 w Pawłosiowie Nr XX/130/05 z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłosiów na 2005 rok 1998
520 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XXXIII/14/2/05 z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 2004
521 w Raniżowie Nr XXVI/148/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Raniżów oraz określenia granic ich obwodów 2005
ROZPORZĄDZENIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII:
522 w Jarosławiu z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii Nr 2/2005 w Jarosławiu w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Chorzów Gmina Roźwienica 2006
523 w Kolbuszowej z dnia 18 marca 2005 r. z sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Brzostowa Góra w Gminie Majdan Królewski 2006
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
524 z dnia 21 marca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wadowice Górne przeprowadzonych w dniu 20 marca 2005 r 2007
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
525 z dnia 22 marca 2005 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję (Rafineria Nafty Jedlicze S.A. z siedzibą w Jedliczu) 2008