Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 12 z dnia 03.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
135 w Cieszanowie Nr 82/XII/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 414
136 w Zagórzu Nr XIX/131/05 z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „ZAKUCIE” 418
UCHWAŁY RAD GMIN:
137 w Adamówce Nr XII/56/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 423
138 w Domaradzu Nr XXIII/134/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz 430
139 w Fredropolu Nr XIX/161/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 436
POROZUMIENIE
140 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Brzozowskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie 447
STATUT
141 Związku Międzygminnego „Ziemia Leżajska” 448
Dziennik Nr 13 z dnia 04.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
142 w Jedliczu Nr XXIII/230/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu w tym osobom bezdomnym 454
143 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/168/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 454
UCHWAŁY RAD GMIN:
144 w Chorkówce Nr XXII/138/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 456
145 w Harasiukach Nr XXII/122/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Harasiuki 457
146 w Hyżnem Nr XXII/171/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 457
147 w Hyżnem Nr XXII/172/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole i osób potrzebujących 458
148 w Hyżnem Nr XXII/173/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Hyżne 459
149 w Krempnej Nr XX/163/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektora szkoły i nauczycieli szkół z Gminy Krempna za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 460
150 w Krempnej Nr XX/164/04 z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna 462
151 w Majdanie Królewskim Nr XXI/161/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 468
152 w Mielcu Nr XXI/113/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu na 2005 rok 477
153 w Zaklikowie Nr XIX/134/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej 487
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W USTRZYKACH DOLNYCH
154 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości: Pszczeliny, Procisne, Stuposiany, Bereżki w Gminie Lutowiska 488
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
155 w Brzozowie Nr 161/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2005 r 489
Dziennik Nr 14 z dnia 07.02.2005r. – część I
156 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DUKLA CZĘŚĆ I – DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 494
Dziennik Nr 14 z 07.02.2005r. – część II
156 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DUKLA CZĘŚĆ II – USTALENIA PROGRAMU 566
Dziennik Nr 15 z dnia 08.02.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
157 w Radymnie Nr 140/XVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 623
UCHWAŁY RAD GMIN:
158 w Bojanowie Nr XIII/112/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Bojanów, Korabina, Laski, Przyszów i Stany 624
159 w Chorkówce Nr XXIII/146/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/109/04 Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chorkówka podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 649
160 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXIX/289/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Czarna na 2005 rok 649
161 w Dębowcu Nr XVIII/150/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 669
162 w Jarosławiu Nr IX/61/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Jarosław 673
163 w Jarosławiu Nr IX/62/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów uczęszczających do oddziałów „O”, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 673
164 w Jarosławiu Nr IX/63/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi 674
165 w Krasiczynie Nr 139/XXII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy za 2005 rok 675
166 w Krasnem Nr XXIV/217/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług komercyjnych położonych w miejscowości Krasne Gmina Krasne, województwo podkarpackie 684
167 w Laszkach Nr XXI/145/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Laszki 695
168 w Łańcucie Nr XXII/157/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 696
169 w Mielcu Nr XXI/116/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mielec podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 696
170 w Nowym Żmigrodzie Nr XXII/150/04 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zakresu usług opiekuńczych oraz wysokości wydatków na usługi opiekuńcze podlegające zwrotowi przez świadczeniobiorcę w Gminie Nowy Żmigród 699
171 w Przeworsku Nr XVIII/119/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów 700
172 w Przeworsku Nr XVIII/120/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na terenie Gminy Przeworsk 701
173 w Przeworsku Nr XVIII/121/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na terenie Gminy Przeworsk 703
174 w Przeworsku Nr XVIII/122/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe 704
175 w Solinie Nr XIX/327/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Solina na 2005 rok 705
176 w Tarnowcu Nr XX/129/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Tarnowiec na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 715
177 w Tarnowcu Nr XX/130/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 715
POROZUMIENIA
zawarte w dniu 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu kontroli przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz organizatorów turystyki w zakresie zapewnienia opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a:
178 Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 716
179 Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego 717
180 Dyrektorem Zarządu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 718
181 Dyrektorem Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 719
Dziennik Nr 16 z dnia 09.02.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
182 Nr XXXIII/365/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 722
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
183 w Lesku Nr XVIII/127/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców oraz innych opiekunów prawnych z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 724
184 w Lesku Nr XVIII/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania przez Powiat Leski nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 725
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
185 w Oleszycach Nr XXIV/183/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stare Sioło 729
186 w Oleszycach Nr XXIV/184/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Stare Sioło 730
UCHWAŁY RAD GMIN:
187 w Chorkówce Nr XXIV/147/05 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 731
188 w Domaradzu Nr XXI/122/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze 740
189 w Jodłowej Nr XX/64/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok 741
ANEKS
190 zawarty w dniu 31 grudnia 2004 r. pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. 754
INFORMACJE:
191 Starosty Jarosławskiego z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Miasta Radymno 755
192 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Ropienka Gmina Ustrzyki Dolne 755
SPRAWOZDANIE
193 Starosty Przeworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku w 2004 r. 755
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
194 Nr 11/4/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Przemyśla na 2005 r. prognozy długu na dzień 31 grudnia 2005 r. 757
195 Nr 11/6/05 z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie opinii możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2005 r. 759
Dziennik Nr 17 z dnia 11.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
196 w Jedliczu Nr XXV/245/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze III” w Mieście Jedlicze 763
197 w Jedliczu Nr XXV/246/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze IV” w Mieście Jedlicze 768
198 w Lubaczowie Nr 220/XXVII/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 145/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej w Lubaczowie 772
199 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/191/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych 772
UCHWAŁY RAD GMIN:
200 w Czudcu Nr XXIX/208/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czudec 773
201 w Haczowie Nr XIX/150/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 777
202 w Krzywczy Nr 161/XX/04 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 781
203 w Lubeni Nr XX/134/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Straszydle 781
204 w Nozdrzcu Nr XVIII/177/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec 788
205 w Wadowicach Górnych Nr XXII/104/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2005 na terenie gminy 791
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAROSŁAWIU
206 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Pruchnik 791
SPRAWOZDANIA:
207 za 2004 rok z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego 792
208 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Nisku za rok 2004 794
209 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego za 2004 rok 795
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
210 Nr OKR-4210-133(13)/2004/4272/II/HH z dnia 4 lutego 2005 r. (Pan Bogusław Głód prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „MOBO” z siedzibą w Krośnie) 796
INFORMACJA
211 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielającej koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Federal-Mogul Gorzyce S. A. z siedzibą w Gorzycach 799
Dziennik Nr 18 z dnia 14.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
212 w Cieszanowie Nr 83/XII/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 802
213 w Lesku Nr XVIII/192/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należące do zadań własnych gminy 810
UCHWAŁY RAD GMIN:
214 w Chorkówce Nr XXII/135/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 811
215 w Korczynie Nr XXI/145/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 2” 812
216 w Korczynie Nr XXI/146/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 3” 819
217 w Markowej Nr XXVI/105/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Markowa 822
218 w Nowym Żmigrodzie Nr XXIII/157/05 z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2005 rok 825
219 w Pawłosiowie Nr XVIII/117/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na 2005 rok 833
220 w Tryńczy Nr XV/122/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Tryńczy 834
221 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XX/104/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/99 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Nawisu 835
ZARZĄDZENIA:
222 Starosty Krośnieńskiego Nr 1/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na 2005 rok 835
223 Starosty Ropczycko Sędziszowskiego Nr 1/05 z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie i w Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie w 2005 r. 836
224 Starosty Rzeszowskiego Nr 4/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu rzeszowskiego 836
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
225 z dnia 7 lutego 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Harasiuki przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2005 r 837
OBWIESZCZENIE PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
226 z dnia 8 lutego 2005 r. o wpisaniu do rejestru zabytków 837
Dziennik Nr 19 z dnia 15.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
227 w Głogowie Małopolskim Nr XXVII/302/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 842
228 w Nowej Dębie Nr XXXIII/234/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 842
229 w Ropczycach Nr XXV/239/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród… 843
230 w Ropczycach Nr XXVI/257/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce 846
UCHWAŁY RAD GMIN:
231 w Grodzisku Dolnym Nr XXVII/162/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2005 rok 847
232 w Krasnem Nr XXIII/209/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 857
233 w Krasnem Nr XXIII/212/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania przez gminę pogrzebów 861
234 w Leżajsku Nr XXX/231/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 861
235 w Roźwienicy Nr 156/XX/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2005 862
236 w Zarszynie Nr XXIV/170/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2005 rok 869
Dziennik Nr 20 z dnia 17.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
237 w Cieszanowie Nr 56/IX/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 882
238 w Nisku Nr XXVIII/310/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy i Miasta Niska 891
239 w Nowej Sarzynie Nr XXIX/291/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 892
240 w Ropczycach Nr XXIII/221/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2005 roku. 892
241 w Ropczycach Nr XXIV/235/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/2004 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2005 roku 893
UCHWAŁY RAD GMIN:
242 w Dubiecku Nr 149/XXIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów 894
243 w Krasiczynie Nr 141/XXII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie podziału Gminy Krasiczyn na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 894
POROZUMIENIA:
244 zawarte w dniu 25 marca 2004 r. pomiędzy Gminą Cmolas a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w sprawie udziału w finansowaniu wydatków rzeczowych w zadaniu pn. budowa drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 9 (E 371) na odcinku od km 159 + 800 do km 160 + 187 w miejscowości Cmolas 895
245 zawarte w dniu 30 września 2004 r. w Kolbuszowej pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Cmolas w sprawie przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Kolbuszowski od Gminy Cmolas na realizację inwestycji p.n.: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 324 Jagodnik – Cmolas 896
246 zawarte w dniu 27 stycznia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Przemyśl dotyczące powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl udziału w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu 897
247 zawarte w dniu 8 lutego 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl i Gminą Krasiczyn dotyczące powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl udziału w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnień w Przemyślu 898
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
248 Nr 32/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruchnik 899
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY RADYMNO
249 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie podjęcia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 900
SPRAWOZDANIE
250 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Bieszczadzkim za 2005 rok 917
Dziennik Nr 21 z dnia 18.02.2005r.
251 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PRZEWORSKA 922
Dziennik Nr 22 z dnia 19.02.2005r.
252 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRZEWORSK 974
Dziennik Nr 23 z dnia 21.02.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
253 w Brzozowie Nr XXVI/148/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 1026
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
254 w Dębicy Nr XXIII/306/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zwolnienia w 2005 r. od opłaty z tytułu zamiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1030
255 w Rudniku nad Sanem Nr XXIII/162/05 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005 1030
UCHWAŁY RAD GMIN:
256 w Cisnej Nr XXV/158/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 1039
257 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXX/302/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/2000 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso bieżących należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranych od mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czarna 1046
258 w Dzikowcu Nr XXVI/183/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/169/01 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 15 lutego 2001 r. dot. określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 1046
259 w Grębowie Nr XVIII/177/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grębów 1047
260 w Jasienicy Rosielnej Nr XXI/146/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica Rosielna 1050
261 w Medyce Nr XXI/1/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 1050
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W JAROSŁAWIU
262 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Chorzów Gmina Roźwienica 1059
ZARZĄDZENIA:
263 Starosty Jasielskiego Nr 140/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach w 2005 roku 1060
264 Starosty Jasielskiego Nr 141/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2005 roku 1060
265 Starosty Lubaczowskiego Nr 3/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego 1061
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
266 Nr IX/8/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Zarszyn na 2005 r. 1061
267 Nr IX/9/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Zarszyn na 2005 rok prognozy kwoty długu 1062
Dziennik Nr 24 z dnia 22.02.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
268 Nr XXXIII/368/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2005 r. 1066
UCHWAŁY RAD GMIN:
269 w Dębicy Nr XVIII/275/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dębica na 2005 r. 1094
270 w Wiśniowej Nr XX/117/04 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2005 r. 1109
Dziennik Nr 25 z dnia 23.02.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
271 Niżańskiego Nr XXVI/130/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Niżański 1122
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
272 w Pilźnie Nr XXIX/213/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji na temat nazwy części miejscowości z mieszkańcami wsi Jaworze Górne, Łęki Dolne, Gołęczyna 1125
273 w Strzyżowie Nr XXIV/189/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Strzyżów na 2005 rok 1125
UCHWAŁY RAD GMIN:
274 w Kuryłówce Nr XVIII/125/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 1136
275 w Leżajsku Nr XXVIII/209/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok 1138
276 w Miejscu Piastowym Nr XXIII/163/05 z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2005 1148
277 w Przemyślu Nr XXII/141/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok 1157
POROZUMIENIE
278 zawarte w dniu 14 lutego 2005 r. pomiędzy Gminą Krosno realizującą zadania powiatu a Powiatem Leskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej l, zwanym dalej „Ośrodkiem 1165
ZARZĄDZENIA:
279 Wojewody Podkarpackiego Nr 36/05 z dnia 18 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 1167
280 Starosty Jasielskiego Nr 142/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego na 2005 rok 1167
281 Starosty Mieleckiego Nr 6/05 z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Kard. Wyszyńskiego 16 w 2005 roku 1168
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
282 z dnia 21 lutego 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fredropol w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 20 lutego 2005 r 1168
SPRAWOZDANIE
283 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim w 2004 r. 1169
INFORMACJA
284 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/782F/9257/W/OKA/2004/PP (FENICE Poland Spółka z ograniczą odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Komorowickiej 79A 1170
Dziennik Nr 26 z dnia 24.02.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
285 w Kolbuszowej Nr XXXI/250/05 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 r. 1174
286 w Stalowej Woli Nr XXXIV/482/05 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok 1190
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
287 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Dębie, Gmina Nowa Dęba, powiat tarnobrzeski, składającego się z 8 studni ujmujących wody z utworów czwartorzędowych 1209
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
288 Nr IX/10/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chorkówka na 2005 r. 1210
289 Nr IX/11/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Chorkówka na 2005 r. prognozy kwoty długu 1211
Dziennik Nr 27 z dnia 25.02.2005r.
290 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WIELKIE OCZY 1214
Dziennik Nr 28 z dnia 26.02.2005r.
291 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY HYŻNE 1246
Dziennik Nr 29 z dnia 28.02.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
292 Nr XXXIV/370/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r 1278
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
293 w Jaśle Nr XXXIV/264/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Jasło 1279
294 w Jaśle Nr XXXIV/265/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych (maksymalnych) za usługi przewozowe świadczone środkami komunikacji miejskiej Zakładu MKS w Jaśle 1279
295 w Rymanowie Nr XXI/217/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r 1281
296 w Rzeszowie Nr XXXV/16/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 49/8/2001 „Czekaj – Północ” w rejonie ul. Dołowej w Rzeszowie, z wyłączeniem części oznaczonej konturem ABCDEFG 1294
297 w Sędziszowie Małopolskim Nr XX/188/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 r 1301
298 w Sędziszowie Małopolskim Nr XX/193/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1309
299 w Strzyżowie Nr XXVI/207/05 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXIV/191/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 1310
UCHWAŁA RADY GMINY
300 w Lubeni Nr XXI/142/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/129/2004 Rady Gminy Lubenia z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubenia podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1310
SPRAWOZDANIE
301 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Rzeszowskim w 2004 roku 1311
INFORMACJE:
302 Starosty Jasielskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Siepietnica Gmina Skołyszyn 1313
303 Starosty Stalowowolskiego z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Stalowa Wola – obręb Rozwadów 1313
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
304 Nr VII/16/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Powiatu w Ustrzykach Dolnych 1314
305 Nr VII/17/05 z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu w Ustrzykach Dolnych na 2005 rok 1315