Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 1 z dnia 3.01.2005r.
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1 Nr OKR-4210-126(14)/2004/160/IV/JM z dnia 29 grudnia 2004 r. (Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie prowadząca działalność poprzez swój oddział p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Rzeszowie) 2
Dziennik Nr 2 z dnia 4.01.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2 w Błażowej Nr XXIV/125/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Błażowa w zakresie projektów nowych statutów sołectw 11
3 w Jedliczu Nr XXII/218/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 11
4 w Krośnie Nr XXVIII/582/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwał (dotyczy opłaty targowej) 16
5 w Leżajsku Nr XVII/171/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/2002 w Leżajsku 17
6 w Leżajsku Nr XVII/172/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/2002 w Leżajsku 24
UCHWAŁY RAD GMIN:
7 w Bukowsku Nr XIX/109/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 28
8 w Cisnej Nr XXIV/156/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Cisna 29
9 w Frysztaku Nr XXVII/140/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 r. 29
10 w Ostrowie Nr XXVI/201/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/34/2003 w sprawie uchwalenia Statut Gminy Ostrów 30
11 w Radymnie Nr XXV/79/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w zakresie ustalenia i zmiany urzędowych nazw miejscowości 30
12 w Solinie Nr XIX/343/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany urzędowej nazwy wsi 31
13 w Solinie Nr XIX/344/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 34
14 w Solinie Nr XIX/345/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 36
15 w Solinie Nr XIX/346/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących zmiany rodzaju miejscowości 38
16 w Trzebownisku Nr XX/203/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/191/04 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, zasad jego poboru, terminów płatności 40
17 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/153/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadań 40
18 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XX/102/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakresie projektów nowych statutów sołectw 41
POROZUMIENIE
19 zawarte w dniu 12 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Dębickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 42
INFORMACJA
20 Starosty Jasielskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Trzcinica, Gmina Jasło 45
LISTA BIEGŁYCH
21 w Przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu 45
SPRAWOZDANIE
22 Starosty Brzozowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku 46
Dziennik Nr 3 z dnia 8.01.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
23 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 85/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej 51
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
24 w Dukli Nr XXVII/174/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 51
25 w Dynowie Nr XXVIII/162/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie sprawiania pogrzebu 52
26 w Dynowie Nr XXX/183/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dynów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań 53
27 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/270/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły 56
28 w Jedliczu Nr XXIII/224/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlicze podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywanych zadań 60
29 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/164/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie gminy 61
 30 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/166/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 62
31 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/173/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2005 roku 63
32 w Tarnobrzegu Nr XXXII/373/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 63
UCHWAŁY RAD GMIN:
33 w Dynowie Nr XX/128/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 76
34 w Jodłowej Nr XX/62/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jodłowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 81
35 w Żurawicy Nr Xxi/198/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2005 83
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
36 Nr 3/05 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miejscu Piastowym 84
37 Nr 4/05 z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem 85
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
38 z dnia 7 stycznia 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu Lubaczowskiego 86
SPRAWOZDANIE
39 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2004 r. 86
Dziennik Nr 4 z dnia 15.01.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
40 w Cieszanowie Nr 88/XIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie nowelizacji uchwały Nr 97/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2008 90
41 w Cieszanowie Nr 93/XIII/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie 90
42 w Ropczycach Nr XXIII/222/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty administracyjnej od 2005 roku 91
UCHWAŁY RAD GMIN:
43 w Gawłuszowicach Nr XXIII/125/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gawłuszowice 92
44 w Gorzycach Nr XXV/151/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 96
45 w Krasnem Nr XXIII/203/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 98
46 w Krasnem Nr XXIII/204/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/185/2004 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości i opłaty targowej 99
47 w Krasnem Nr XXIII/205/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/108/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie określenia stawek kwotowych opłaty targowej, zarządzenia poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 99
48 w Krasnem Nr XXIII/206/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych 100
49 w Krasnem Nr XXIII/207/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krasne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 111
50 w Krasnem Nr XXIII/215/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Krasne z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych 114
51 w Miejscu Piastowym Nr XXII/159/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółków Zalesie i Kolonia w przedmiocie połączenia tych przysiółków, zmiany określenia rodzaju tych miejscowości z przysiółków na wieś o nazwie Zalesie w projektowanych granicach, zniesienia urzędowej nazwy przysiółka Kolonia oraz z mieszkańcami wsi Targowiska w zakresie przebiegu granicy pomiędzy tą wsią a nowotworzoną wsią o nazwie Zalesie 115
INFORMACJA
52 Starosty Łańcuckiego z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Sonina Gmina Łańcut 119
Dziennik Nr 5 z dnia 18.01.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
53 Nr XXXII/343/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 122
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
54 w Jaśle Nr XXXI/234/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/172/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jasła 124
UCHWAŁY RAD GMIN:
55 w Besku Nr XV/147/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/60/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w Gminie Besko 124
56 w Czerminie Nr XXIV/121/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Czermin na 2005 rok 125
57 w Lubeni Nr XX/136/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zakresie Agencji Nieruchomości Rolnych 133
58 w Trzebownisku Nr XX/205/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny 144
59 w Trzebownisku Nr XX/2065/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 149
60 w Trzebownisku Nr XX/207/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny 153
POROZUMIENIA:
61 zawarte w dniu 3 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Przeworskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 157
62 zawarte w dniu 6 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 160
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
63 Nr 7/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wadowice Górne 163
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
64 z dnia 10 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jawornik Polski w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 9 stycznia 2005 r 164
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
65 w Jaśle Nr 199/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego 164
INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
66 z dnia 12 stycznia 2005 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję (Fabryka Sukna TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Rakszawie 334) 167
67 z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniającej koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim 167
Dziennik Nr 6 z dnia 20.01.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
68 w Dynowie Nr XXX/177/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dynowie 170
69 w Ustrzytkach Dolnych Nr XXVII/190/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami części terenu Gminy Ustrzyki Dolne, celem utworzenia Gminy Ropienka 171
UCHWAŁY RAD GMIN:
70 w Krasnem Nr XXIII/199/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Krasne 174
71 w Leżajsku Nr XXVIII/213/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku do nieruchomości oraz załączników: dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości 179
72 w Leżajsku Nr XXVIII/214/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku leśnego oraz wzoru załączników: dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 188
73 w Leżajsku Nr XXVIII/215/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników: dane o nieruchomościach rolnych, dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym 195
POROZUMIENIE
74 zawarte w dniu 5 stycznia 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 206
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
75 z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czermin przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. 207
Dziennik Nr 7 z dnia 21.01.2005r.
76 GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY I MIASTA STRZYŻÓW NA LATA 2004-2015 210
Dziennik Nr 8 z dnia 24.01.2005r.
77 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STUBNO NA LATA 2004 – 2007 266
Dziennik Nr 9 z dnia 26.01.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
78 w Baranowie Sandomierskim Nr XXIV/170/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Baranowie Sandomierskim, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 295
79 w Cieszanowie Nr 78/XII/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 296
80 w Głogowie Małopolskim Nr XXVI/286/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 297
81 w Głogowie Małopolskim Nr XXVI/287/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 na terenie Gminy Głogów Małopolski 299
82 w Głogowie Małopolskim Nr XXVI/288/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej 300
83 w Strzyżowie Nr XXIV/191/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 301
UCHWAŁY RAD GMIN:
84 w Chmielniku Nr XXI/123/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chmielnik podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 301
85 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXIX/293/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 304
86 w Hyżnem Nr XXII/167/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 305
87 w Lubeni Nr XIX/129/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubenia podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 309
88 w Lubeni Nr XIX/132/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu sprawienia przez gminę pogrzebów 312
89 w Rakszawie Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XXVII/116/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 312
90 w Rakszawie Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XXVII/117/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 315
91 w Rakszawie Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XXVII/118/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 319
92 w Rakszawie Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa Nr XXVII/119/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji na podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego 324
93 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/152/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 328
94 w Wadowicach Górnych Nr XXII/105/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice Górne na rok 2005, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasenta, ustalenia terminy płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty 328
POROZUMIENIE
95 zawarte w dniu 10 stycznia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu wypłaty należności za pracę konsultantów wojewódzkich z poszczególnych dziedzin medycyny z terenu województwa podkarpackiego 329
SPRAWOZDANIE
96 Starosty Stalowowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok 330
Dziennik Nr 10 z dnia 28.01.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
97 w Sokołowie Małopolskim Nr XXI/220/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 334
98 w Tyczynie Nr XXII/184/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług komercyjnych w miejscowości Biała Gmina Tyczyn Województwo Podkarpackie 334
UCHWAŁY RAD GMIN:
99 w Brzostku Nr XXII/171/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze 340
100 w Brzostku Nr XXII/172/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska w Brzostku 342
101 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr XX/202/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej 343
102 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr XX/203/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych 344
103 w Dębowcu Nr XVII/146/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 355
104 w Dzikowcu Nr XXV/172/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dzikowiec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 358
105 w Dydni Nr XXIII/161/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych uwzględnianych przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego 361
106 w Krościenku Wyżnym Nr XVII/102/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Krościenko Wyżne 361
107 w Przeworsku Nr XIX/128/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród, innych składników wynagrodzenia, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 362
108 w Pysznicy Nr XIX/140/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej 370
109 w Solinie Nr XIX/350/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 371
SPRAWOZDANIE
110 Starosty Kolbuszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku 371
Dziennik Nr 11 z dnia 31.01.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
111 Kolbuszowskiego Nr XXVIII/223/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/106/2000 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 375
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
112 w Nowej Dębie Nr XXXI/221/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania oraz wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania 375
113 w Nowej Dębie Nr XXXI/222/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu sprawienia pogrzebu 376
114 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/169/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 377
115 w Ropczycach Nr XXV/240/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce 377
UCHWAŁY RAD GMIN:
116 w Dydni Nr XXIII/162/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu 378
117 w Gorzycach Nr XXIII/137/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce 378
118 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/138/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych publicznych 379
119 w Lutowiskach Nr XXII/107/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci 381
120 w Niwiskach Nr XXI/168/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucina 382
121 w Nowym Żmigrodzie Nr XXII/147/04 z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz nauczycieli szkół i przedszkola Gminy Nowy Żmigród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 388
122 w Starym Dzikowie Nr 157/XXI/2004 r. z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 390
123 w Stubnie Nr XIX/124/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata 391
POROZUMIENIA:
124 zawarte w dniu 31 grudnia 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Orły w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Orły w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 392
125 zawarte w dniu 3 stycznia 2005 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Miastem Radymno w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcie przez tę gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Radymno w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 393
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
126 Nr 19/05 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 393
UCHWAŁY ZARZĄDÓW POWIATÓW:
127 Jarosławskiego Nr 276/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarosławskiego 400
128 w Lubaczowie Nr 52/187/05 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2005 r. na terenie powiatu lubaczowskiego 403
129 Niżańskiego Nr 238/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2005 r. 405
130 Sanockiego Nr 197/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2005 na obszarze Powiatu Sanockiego 407
131 w Ustrzykach Dolnych Nr 76/125/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 409
INFORMACJE:
132 Starosty Stalowowolskiego z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zdziechowice Pierwsze, Gmina Zaklików 411
133 Starosty Lubaczowskiego z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Oleszyce 411
134 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 stycznia 2005 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Erg” S.A. z siedzibą w Pustkowie 3) 411