Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 133 z dnia 01.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1550 w Krośnie Nr XXII/486/004 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Polanka I” ul. Zręcińska 6684
1551 w Nisku Nr XXIV/276/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 6691
1552 w Nisku Nr XXIV/277/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok 6691
1553 w Nisku Nr XXIV/278/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie opłaty targowej na 2005 rok 6692
1554 w Nisku Nr XXIV/279/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok 6693
1555 w Rymanowie Nr XIX/194/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 6693
1556 w Rymanowie Nr XIX/195/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2005 roku 6694
1557 w Rymanowie Nr XIX/196/04 z dnia 16 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tego podatku 6695
1558 w Rymanowie Nr XIX/197/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 6695
1559 w Stalowej Woli Nr XXX/434/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6699
1560 w Stalowej Woli Nr XXX/435/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 6700
1561 w Tyczynie Nr XXI/176/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Tyczyn 6702
UCHWAŁY RAD GMIN:
1562 w Dębicy Nr XVII/264/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wskazania terminu do prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi i używkami na terenie Gminy Dębica 6703
1563 w Dydni Nr XXI/143/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów 6703
1564 w Dydni Nr XXI/144/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi 6704
1565 w Harasiukach Nr XXI/117/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 6705
1566 w Harasiukach Nr XXI/118/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w podatku rolnym 6706
1567 w Harasiukach Nr XXI/119/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna w podatku leśnym 6706
1568 w Horyńcu – Zdroju Nr XVI/137/04 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stawki procentowej opłat adiacenckich 6706
1569 w Hyżnem Nr XXI/156/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 6707
1570 w Hyżnem Nr XXI/157/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2004 r. przyjmowanej jak podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Hyżne 6708
1571 w Krasiczynie Nr 128/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 6708
1572 w Krasiczynie Nr 130/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 6710
1573 w Krasiczynie Nr 131/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia obowiązujących w 2005 r. stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru i dokonywania wpłat oraz zwolnień 6711
1574 w Krasiczynie Nr 132/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 6712
1575 w Krasiczynie Nr 134/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zmiany inkasentów w sołectwach Cisowa i Prałkowce 6718
1576 w Krasiczynie Nr 138/XXI/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 6718
1577 w Leżajsku Nr XXVI/191/04 z dnia 18 października 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 6725
1578 w Medyce Nr XVIII/29/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Medyka podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 6726
1579 w Niwiskach Nr XX/140/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 6728
1580 w Niwiskach Nr XX/141/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie sposobu sprawiania przez gminę pogrzebów 6729
1581 w Niwiskach Nr XX/144/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Niwiska 6730
1582 w Niwiskach Nr XX/147/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/03 Rady Gminy Niwiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 6737
1583 w Solinie Nr XVIII/310/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6737
1584 w Solinie Nr XVIII/312/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w niektórych miejscowościach Gminy Solina 6738
1585 w Solinie Nr XVIII/313/04 z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej, zasad ustalania, poboru oraz terminów płatności 6739
1586 w Solinie Nr XVIII/315/04 z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów 6739
1587 w Trzebownisku Nr XVIII/183/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6740
1588 w Trzebownisku Nr XVIII/184/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci 6741
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1589 Nr 198/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Harasiuki 6741
1590 Nr 199/04 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do kasacji pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejetrowania 6743
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1591 z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. 6743
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1592 Nr OKR-4210-131(2)/2004/1480/III/JM z dnia 23 listopada 2004 r. (FIBRIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu) 6744
1593 Nr OKR-4210-138(3)/2004/IIA/EW z dnia 24 listopada 2004 r. (Wytwórnia Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim) 6745
1594 Nr OKR-4210-132(4)/2004/2227/IIIA/JP z dnia 24 listopada 2004 r. (Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa) 6746
INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1595 Nr PCC/224B/1480/W/OKR/2004/JM z dnia 22 listopada 2004 r. (Zakłady Płyt Pilśniowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl) 6748
1596 Nr WCC/213B/1480/W/OKR/2004/JM z dnia 22 listopada 2004 r. (Zakłady Płyt Pilśniowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 17, 37-700 Przemyśl) 6748
Dziennik Nr 134 z dnia 02.12.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1597 Nr XXX/310/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 6755
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1598 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Adam” 6758
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1599 w Sokołowie Małopolskim Nr XIX/204/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/8/2004 w Gminie Sokołów Małopolski 6758
1600 w Sokołowie Małopolskim Nr XIX/205/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/9/2004 w Gminie Sokołów Małopolski 6762
1601 w Sokołowie Małopolskim Nr XIX/206/04 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr VIII/10/2004 w Gminie Sokołów Małopolski 6765
UCHWAŁY RAD GMIN:
1602 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XVIII/188/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych,zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 6768
1603 w Dzikowcu Nr XXII/149/04 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów w okresie nauki szkolnej 6769
1604 w Dzikowcu Nr XXII/150/04 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 6770
1605 w Dzikowcu Nr XXIV/163/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2005 6771
1606 w Dzikowcu Nr XXIV/164/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 6772
1607 w Dzikowcu Nr XXIV/165/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 6773
1608 w Jaśle Nr XXI/126/04 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6775
1609 w Pruchniku Nr 146/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6776
1610 w Pruchniku Nr 147/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 6777
1611 w Pruchniku Nr 148/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 6784
1612 w Pruchniku Nr 150/XX/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Pruchnik podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 6784
1613 w Przecławiu Nr XVIII/131/04 z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/147/97 z dnia 30 kwietnia l997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenia Gminy Przecław 6803
1614 w Przecławiu Nr XVIII/132/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Przecław liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 6803
ZARZĄDZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
1615 Nr 41/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Brzozowie w 2004 r. 6804
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
1616 z dnia 29 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cieszanowie w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 28 listopada 2004 r. 6804
INFORMACJE STAROSTY:
1617 Rzeszowskiego z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Sokołów Małopolski 6805
1618 Jasielskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzyszczki Gmina Jasło 6805
1619 Jasielskiego z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Zimna Woda, Gmina Jasło 6805
Dziennik Nr 135 z dnia 03.12.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1620 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Stefek” 6811
UCHWAŁY RAD POWIATÓW
1621 w Brzozowie Nr XXI/124/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za jednorazowy przewóz promem na przeprawie promowej przez rzekę San w miejscowości Krzemienna w ciągu drogi powiatowej Nr 2044R Krzemienna – Ulucz 6811
1622 w Jaśle Nr XXI/134/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub osoby pełnoletniej w rodzinie, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej i pobiera świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej 6812
1623 w Ustrzykach Dolnych Nr XXI/137/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6813
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1624 w Leżajsku Nr XVI/162/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Leżajsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 6814
1625 w Leżajsku Nr XVII/166/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/162/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasto Leżajsk podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 6817
1626 w Przemyślu Nr 209/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu ul. Bakończycka 1 prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Przemyślu 6818
1627 w Sokołowie Młp. Nr XVIII/201/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia przebiegu i zmiany nazw dróg gminnych 6820
UCHWAŁY RAD GMIN:
1628 w Leżajsku Nr XXVII/199/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 6873
1629 w Leżajsku Nr XXVII/200/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 6873
1630 w Leżajsku Nr XXVII/201/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2005 6876
1631 w Leżajsku Nr XXVII/202/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2005 r. 6877
1632 w Leżajsku Nr XXVII/204/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2005 6877
Dziennik Nr 136 z dnia 04.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1643 w Jarosławiu Nr 348/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jarosławia 6890
1644 w Jarosławiu Nr 350/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 6893
1645 w Jarosławiu Nr 351/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 6894
1646 w Krośnie Nr XXVI/542/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia użytku ekologicznego na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Suchodół 6895
1647 w Krośnie Nr XXVII/555/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 6897
1648 w Krośnie Nr XXVII/556/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 6898
1649 w Krośnie Nr XXVII/557/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 6900
1650 w Krośnie Nr XXVII/558/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej 6901
1651 w Nowej Dębie Nr XXVIII/203/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 6903
1652 w Zagórzu Nr XVI/121/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Zagórz 6905
UCHWAŁA RADY GMINY
1653 w Boguchwale Nr XXIII/264/04 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu sołectwom Gminy Boguchwała 6905
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1654 z dnia 30 listopada 2004 r. Nr OKR-4210-140(3)/2004/645/II/JP (Zakład Energetyczny i Ochrony Środowiska „ENERGOEKO” Sp. z o. o. z siedzibą w Pustkowie) 7005
1655 z dnia 30 listopada 2004 r. Nr OKR-4210-141(3)/2004/160/III/JM (Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Rzeszowie) 7006
Dziennik Nr 137 z dnia 06.12.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1656 w Lesku Nr XVI/118/04 z dnia 25 września 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych 7011
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1657 w Baranowie Sandomierskim Nr XXVIII/160/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7012
1658 w Kolbuszowej Nr XXVIII/231/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 w Mieście i Gminie Kolbuszowa 7013
1659 w Krośnie Nr XXVII/573/04 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 7014
1660 w Leżajsku Nr XVII/169/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7015
1661 w Nowej Sarzynie Nr XXVII/265/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 7015
1662 w Ropczycach Nr XXII/220/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2005 roku. 7016
1663 w Ropczycach Nr XXII/223/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 7017
1664 w Ropczycach Nr XXII/224/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2005 roku 7017
1665 w Rymanowie Nr XIX/206/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 7018
1666 w Tyczynie Nr XXIII/186/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 7018
1667 w Tyczynie Nr XXIII/188/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia podatku od nieruchomości. 7019
UCHWAŁY RAD GMIN:
1668 w Białobrzegach Nr XX/101/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Białobrzegi 7019
1669 w Białobrzegach Nr XX/103/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 7022
1670 w Białobrzegach Nr XX/104/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 7030
1671 w Białobrzegach Nr XX/105/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 7038
1672 w Boguchwale Nr XXIII/258/04 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała 7043
1673 w Cmolasie Nr XX/154/04 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7043
Dziennik Nr 138 z dnia 07.12.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1690 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w Województwie Podkarpackim w 2005 r., powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich i poborowych 7091
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1691 w Krośnie Nr XXVII/572/04 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno 7093
1692 w Mielcu Nr XX/158/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 7094
1693 w Mielcu Nr XX/160/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec 7095
1694 w Mielcu Nr XX/161/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7096
1695 w Mielcu Nr XX/162/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7106
1696 w Mielcu Nr XX/163/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7115
1697 w Mielcu Nr XX/167/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Mielca 7122
1698 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/147/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok 7122
1699 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/148/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 7126
1670 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/150/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7127
UCHWAŁY RAD GMIN:
1701 w Korczynie Nr XXI/148/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 7139
1702 w Korczynie Nr XXI/149/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 7140
1703 w Niwiskach Nr XXI/148/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niwiska na 2005 rok 7142
1704 w Niwiskach Nr XXI/149/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok na obszarze Gminy Niwiska 7142
1705 w Niwiskach Nr XXI/151/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2005 rok 7143
1706 w Ostrowie Nr XXIV/172/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 7146
1707 w Ostrowie Nr XXIV/173/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 7147
1708 w Przemyślu Nr XX/121/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2005 7148
1709 w Przemyślu Nr XX/122/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 7148
1710 w Przemyślu Nr XX/123/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 r. 7149
1711 w Przemyślu Nr XX/124/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7150
1712 w Przemyślu Nr XX/125/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7150
1713 w Przemyślu Nr XX/126/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w 2005 r. podatków od osób fizycznych rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7161
1714 w Przemyślu Nr XX/127/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 7161
1715 w Przemyślu Nr XX/128/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przemyśl 7162
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
1716 z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie ustanawiające obwody rybackie na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 7165
ZARZĄDZENIE STAROSTY RZESZOWSKIEGO
1717 Nr 26/04 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Budziwoju 7166
INFORMACJA STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO
1718 w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Pilzno położonego w Gminie Pilzno, powiecie dębickim, województwie podkarpackim 7166
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1719 WCC/1075B/4268/W/OWA/2004/EL PCC/1052A/4268/W/OWA/2004/EL – (PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17, 02—21 Warszawa) 7167
Dziennik Nr 139 z dnia 08.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1720 w Rzeszowie Nr XXXI/209/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7171
1721 w Rzeszowie Nr XXXI/212/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2005 rok na obszarze Gminy Rzeszów 7173
1722 w Rzeszowie Nr XXXI/213/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 7173
1723 w Rzeszowie Nr XXXI/214/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7185
1724 w Rzeszowie Nr XXXI/215/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7199
1725 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/162/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2004 r. 7208
1726 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/164/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od środków transportowych 7208
1727 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/165/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7211
1728 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/166/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7220
1729 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/167/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7230
1730 w Tyczynie Nr XXI/175/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej 7235
1731 w Ulanowie Nr XXI/134/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2005 r. 7235
1732 w Ulanowie Nr XXI/135/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ulanów na 2005 r. 7236
1733 w Ulanowie Nr XXI/138/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 7237
UCHWAŁY RAD GMIN:
1734 w Bojanowie Nr XIII/114/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7240
1735 w Bojanowie Nr XIII/116/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2005 rok 7241
1736 w Chłopicach Nr XIII/76/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego 7244
1737 w Dębicy Nr XVII/255/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku 7244
1738 w Dębicy Nr XVII/266/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 7247
1739 w Kamieniu Nr XIX/107/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień 7247
1740 w Mielcu Nr XX/99/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżeni 7248
1741 w Mielcu Nr XX/100/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7248
1742 w Mielcu Nr XX/101/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005. 7249
1743 w Stubnie Nr XVI/105/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu oraz sprawienia pogrzebu 7250
1744 w Stubnie Nr XVI/106/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów 7252
1745 w Tyrawie Wołoskiej Nr XX/97/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7252
1746 w Tyrawie Wołoskiej Nr XX/98/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej 7253
1747 w Tyrawie Wołoskiej Nr XX/99/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 7254
1748 w Tyrawie Wołoskiej Nr XX/100/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 7254
1749 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XIX/98/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7256
1750 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XIX/99/04 z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 7257
POROZUMIENIE
1751 zawarte w dniu 3 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Rzeszowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 7257
Dziennik Nr 140 z dnia 09.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1752 w Kolbuszowej Nr XXVIII/229/04 z dnia w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok w Mieście i Gminie Kolbuszowa 7263
1753 w Nisku Nr XXV/293/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 7263
1754 w Tarnobrzegu Nr XXX/348/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7267
1755 w Tarnobrzegu Nr XXX/349/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 7267
1756 w Tarnobrzegu Nr XXX/350/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7272
UCHWAŁY RAD GMIN:
1757 w Borowej Nr XVIII/107/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na rok 2005 7274
1758 w Borowej Nr XVIII/109/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 7275
1759 w Borowej Nr XVIII/110/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2005 roku 7277
1760 w Borowej Nr XVIII/113/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 7278
1761 w Chmielniku Nr XIX/114/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik 7297
1762 w Chmielniku Nr XIX/115/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 7297
1763 w Cisnej Nr XXIII/145/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 7298
1764 w Cisnej Nr XXIII/146/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej 7299
1765 w Cisnej Nr XXIII/147/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru 7300
1766 w Cisnej Nr XXIII/148/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 7300
1767 w Cisnej Nr XXIII/149/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7311
1768 w Cisnej Nr XXIII/150/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7321
1769 w Gawłuszowicach Nr XXIII/118/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2005 7326
1770 w Gawłuszowicach Nr XXIII/119/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7326
1771 w Gawłuszowicach Nr XXIII/120/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7327
1772 w Gawłuszowicach Nr XXIII/121/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7328
1773 w Gawłuszowicach Nr XXIII/122/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 7336
1774 w Gawłuszowicach Nr XXIII/123/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 7336
1775 w Krasnem Nr XXI/187/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 7338
1776 w Żyrakowie Nr XXIV/I/243/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7339
1777 w Żyrakowie Nr XXIV/I/244/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7347
1778 w Żyrakowie Nr XXIV/I/245/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 7352
1779 w Żyrakowie Nr XXIV/I/250/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2005 rok 7358
POROZUMIENIE
1780 zawarte w dniu 6 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 7358
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1781 z dnia 9 grudnia 2004 r. Nr OKR-4210-60(23)/2004/1334/V/JP – ( Elektrociepłownia Mielec Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu) 7361
Dziennik Nr 141 z dnia 10.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1782 w Baranowie Sandomierskim Nr XXIII/161/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7369
1783 w Brzozowie Nr XIX/174/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7369
1784 w Brzozowie Nr XIX/175/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 7370
1785 w Brzozowie Nr XIX/176/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7372
1786 w Kolbuszowej Nr XXVIII/230/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok w Mieście i Gminie Kolbuszowa 7373
1787 w Lubaczowie Nr 195/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2005 7373
1788 w Lubaczowie Nr 196/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 7374
1789 w Lubaczowie Nr 199/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. 7375
1790 w Lubaczowie Nr 200/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 7378
1791 w Lubaczowie Nr 201/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 7378
1792 w Mielcu Nr XX/159/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2005 roku 7379
1793 w Nowej Dębie Nr XXIX/213/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze 7380
1794 w Nowej Sarzynie Nr XXVII/264/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7380
1795 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/149/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r. 7381
1796 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/151/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2005 rok 7381
1797 w Rudniku nad Sanem Nr XXI/152/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 7383
1798 w Rzeszowie Nr XXXI/210/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 7383
1799 w Rzeszowie Nr XXXI/211/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7387
1800 w Sanoku Nr XXXV/355/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7388
1801 w Sanoku Nr XXXV/356/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad jego poboru oraz terminów płatności 7388
1802 w Sanoku Nr XXXV/357/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 7389
1803 w Sanoku Nr XXXV/358/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 7390
1804 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/163/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 7392
1805 w Sędziszowie Młp. Nr XVIII/168/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 7393
1806 w Tyczynie Nr XXIII/187/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego 7394
1807 w Tyczynie Nr XXIII/189/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso 7394
1808 w Tyczynie Nr XXIII/190/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 7395
1809 w Tyczynie Nr XXIII/191/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7395
1810 w Ulanowie Nr XXI/136/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Ulanów 7396
1811 w Ulanowie Nr XXI/137/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 7396
1812 w Zagórzu Nr XVII/125/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7397
1813 w Zagórzu Nr XVII/126/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7397
UCHWAŁY RAD GMIN:
1814 w Białobrzegach Nr XX/100/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi 7398
1815 w Białobrzegach Nr XX/102/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru informacji o gruntach w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym. 7398
1816 w Bojanowie Nr XIII/115/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7403
1817 w Bojanowie Nr XIII/117/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 7403
1818 w Bojanowie Nr XIII/118/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2005 7404
1819 w Dynowie Nr XIX/121/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 rok 7404
1820 w Dynowie Nr XIX/122/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7405
1821 w Fredropolu Nr XVIII/149/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru Gminy Fredropol 7405
1822 w Fredropolu Nr XVIII/150/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2005 roku na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 7406
1823 w Fredropolu Nr XVIII/152/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fredropol 7406
1824 w Fredropolu Nr XVIII/153/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących w 2005 roku na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 7409
1825 w Haczowie Nr XIX/135/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2005 roku 7409
1826 w Haczowie Nr XIX/136/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2005 roku 7410
1827 w Haczowie Nr XIX/137/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów z 2005 roku 7411
1828 w Haczowie Nr XIX/138/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok 7411
1829 w Haczowie Nr XIX/139/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2005 rok 7414
1830 w Haczowie Nr XIX/145/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia inkasentów podatku rolnego i leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 roku 7414
1831 w Haczowie Nr XIX/146/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 7415
1832 w Haczowie Nr XIX/147/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 7421
1833 w Haczowie Nr XIX/148/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 7428
1834 w Jarosławiu Nr VIII/41/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 7433
1835 w Jarosławiu Nr VIII/42/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7435
1836 w Jarosławiu Nr VIII/43/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 7440
1837 w Jarosławiu Nr VIII/44/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 7440
1838 w Jarosławiu Nr VIII/45/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 7441
1839 w Kołaczycach Nr XXVII/130/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7443
1840 w Kołaczycach Nr XXVII/132/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7444
1841 w Kołaczycach Nr XXVII/133/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej 7444
1842 w Kołaczycach Nr XXVII/134/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7445
1843 w Łańcucie Nr XXI/146/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7445
1844 w Majdanie Królewskim Nr XX/147/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 7446
1845 w Majdanie Królewskim Nr XX/149/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7447
1846 w Majdanie Królewskim Nr XX/151/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 7447
1847 w Majdanie Królewskim Nr XX/154/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/2003 Rady Gminy Majdan Królewski z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Majdan Królewski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 7448
1848 w Mielcu Nr XX/102/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 7448
1849 w Mielcu Nr XX/103/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Mielec na rok 2005 7449
1850 w Mielcu Nr XX/104/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2005 7450
1851 w Mielcu Nr XX/105/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2005 7451
1852 w Niwiskach Nr XXI/150/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7451
1853 w Niwiskach Nr XXI/152/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2005 rok 5452
1854 w Niwiskach Nr XXI/153/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 7452
1855 w Niwiskach Nr XXI/154/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 7453
1856 w Niwiskach Nr XXI/159/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Niwiska podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 7454
1857 w Przecławiu Nr XIX/140/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2005 roku 7457
1858 w Przecławiu Nr XIX/141/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2005 7458
1859 w Przecławiu Nr XIX/142/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2005 roku 7458
1860 w Przecławiu Nr XIX/143/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej w 2005 roku 7460
1861 w Przecławiu Nr XIX/144/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w 2005 roku 7461
1862 w Przecławiu Nr XIX/145/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 7461
1863 w Roźwienicy Nr 136/XVIII/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Roźwienica na 2005 rok 7462
1864 w Tarnowcu Nr XXI/144/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 7462
1865 w Wiązownicy Nr XVIII/193/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7463
1866 w Wiązownicy Nr XVIII/194/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7464
1867 w Wiązownicy Nr XVIII/195/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7465
1868 w Wiązownicy Nr XVIII/196/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7468
1869 w Wiązownicy Nr XVIII/197/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7468
1870 w Wiązownicy Nr XVIII/198/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty administracyjnej 7469
1871 w Wiązownicy Nr XVIII/199/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2005 r. 7470
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1872 Nr 212/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Fredropol 7470
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1873 Nr OKR-4210-78(16)/2004/979/II/HH z dnia 9 grudnia 2004 r. (Zakład Usług Komunalnych „ENERGOKOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Rakszawie) 7471
Dziennik Nr 142 z dnia 11.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1874 w Jaśle Nr XXX/225/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7480
1875 w Jaśle Nr XXX/226/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 7481
1876 w Jaśle Nr XXX/227/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7483
1877 w Jedliczu Nr XXII/215/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 7484
1878 w Jedliczu Nr XXII/216/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 7486
1879 w Przemyślu Nr 233/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych terenie Miasta Przemyśla 7487
1880 w Stalowej Woli Nr XXXI/447/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 7490
1881 w Tarnobrzegu Nr XXX/351/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7491
1882 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/171/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru 7491
1883 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/172/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso 7492
1884 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/173/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2005 rok 7493
1885 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/174/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na 2005 rok 7496
1886 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/175/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na 2005 rok 7497
1887 w Ustrzykach Dolnych Nr XXVI/176/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 7497
UCHWAŁY RAD GMIN:
1888 w Borowej Nr XVIII/106/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2005 oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego 7532
1889 w Borowej Nr XVIII/108/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7532
1890 w Borowej Nr XVIII/111/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na rok 2005 7533
1891 w Borowej Nr XVIII/112/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe na 2005 rok 7534
1892 w Chłopicach Nr XIII/77/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7535
1893 w Chłopicach Nr XIII/78/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7535
1894 w Cmolasie Nr XXI/167/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Cmolas na rok 2005 7538
1895 w Cmolasie Nr XXI/168/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7539
1896 w Cmolasie Nr XXI/169/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 7540
1897 w Cmolasie Nr XXI/170/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 7543
1898 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIX/189/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 7544
1899 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIX/190/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7544
1900 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIX/191/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2005 7545
1901 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIX/192/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek i poboru podatku od posiadania psów na 2005 rok 7548
1902 w Dydni Nr XXI/140/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dydnia dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 7549
1903 w Frysztaku Nr XXIV/128/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 7552
1904 w Frysztaku Nr XXIV/129/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok 7553
1905 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/133/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w Gminie Jasienica Rosielna 7556
1906 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/134/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Jasienica Rosielna. 7557
1907 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/135/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Jasienica Rosielna 7557
1908 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/136/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Jasienica Rosielna 7558
1909 w Kamieniu Nr XIX/109/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 7560
1910 w Kamieniu Nr XIX/110/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7564
1911 w Krasnem Nr XXI/185/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości i opłaty targowej 7564
1912 w Krasnem Nr XXI/186/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 7565
1913 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/108/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok 7568
1914 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/109/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok 7569
1915 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/111/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2005 rok 7571
1916 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/112/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 roku 7572
1917 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/113/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2005 roku 7572
1918 w Pysznicy Nr XVII/124/04 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej 7573
1919 w Zaklikowie Nr XIX/126/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 7574
1920 w Zaklikowie Nr XIX/127/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 7574
1921 w Żyrakowie Nr XXIV/I/239/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenie opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 7575
1922 w Żyrakowie Nr XXIV/I/240/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7576
1923 w Żyrakowie Nr XXIV/I/241/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych terenie Gminy Żyraków 7577
1924 w Żyrakowie Nr XXIV/I/242/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych przez podatnika podatku rolnego na terenie Gminy Żyraków 7580
POROZUMIENIA:
1925 zawarte w dniu 6 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Strzyżowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 7580
1926 zawarte w dniu 7 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Jasielskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 7583
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1927 z dnia 10 grudnia 2004 r. Nr OKR-4210-61(21)/2004/518/IV/JM – (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ropczycach) 7586
1928 z dnia 10 grudnia 2004 r. Nr OKR-4210-56(22)/2004/2884/II/EW – (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sędziszowie Małopolskim) 7590
Dziennik Nr 143 z dnia 13.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1929 w Cieszanowie Nr 76/XII/04 z dnia 10 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7601
1930 w Jarosławiu Nr 349/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7601
1931 w Jaśle Nr XXX/228/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła 7609
1932 w Kańczudze Nr VII/44/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7610
1933 w Kańczudze Nr VII/45/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7610
1934 w Kańczudze Nr VII/46/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa prawna do obliczenia podatku rolnego 7617
1935 w Kańczudze Nr VII/47/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 7617
1936 w Kańczudze Nr VII/48/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 7624
1937 w Kańczudze Nr VII/49/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok 7629
1938 w Nowej Dębie Nr XXX/219/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2005 roku 7632
1939 w Nowej Dębie Nr XXX/220/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na obszarze Miasta i Gminy Nowa Dęba od 2005 roku 7634
1940 w Oleszycach Nr XXII/165/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce 7635
1941 w Oleszycach Nr XXII/166/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 7636
1942 w Oleszycach Nr XXII/167/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7636
1943 w Oleszycach Nr XXII/168/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7637
1944 w Oleszycach Nr XXII/169/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności, sposobów jego poboru 7637
1945 w Oleszycach Nr XXII/170/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7638
1946 w Radymnie Nr 129/XVII/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno 7642
Dziennik Nr 144 z dnia 14.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2002 w Błażowej Nr XXIII/118/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7720
2003 w Błażowej Nr XXIII/119/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 7721
2004 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/148/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2005 r. 7725
2005 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/149/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2005 roku 7725
2006 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/150/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl Wielki w roku 2005 7726
2007 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/151/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki na 2005 rok 7726
2008 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/152/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok 7727
2009 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/153/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów na 2005 rok 7728
2010 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/154/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok 7728
2011 w Radomyślu Wielkim Nr XXI/15/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2005 rok 7731
UCHWAŁY RAD GMIN:
2012 w Boguchwale Nr XXIV/276/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 7731
2013 w Boguchwale Nr XXIV/277/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 rok 7732
2014 w Boguchwale Nr XXIV/278/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 7733
2015 w Boguchwale Nr XXIV/279/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2005 rok 7735
2016 w Boguchwale Nr XXIV/280/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku i sposobu jego pobierania na terenie Gminy Boguchwała 7736
2017 w Boguchwale Nr XXIV/281/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 7737
2018 w Boguchwale Nr XXIV/282/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok 7737
2019 w Brzyskach Nr XX/98/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 7738
2020 w Brzyskach Nr XX/99/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7744
2021 w Brzyskach Nr XX/100/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7751
2022 w Bukowsku Nr XIX/110/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7756
2023 w Bukowsku Nr XIX/111/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7757
2024 w Czerminie Nr XXIII/107/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czermin 7759
2025 w Czerminie Nr XXIII/108/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na obszarze Gminy Czermin 7760
2026 w Czerminie Nr XXIII/109/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7760
2027 w Czerminie Nr XXIII/110/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 7761
2028 w Czerminie Nr XXIII/111/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7762
2029 w Czerminie Nr XXIII/112/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku i zwolnień od posiadania psów 7764
2030 w Czerminie Nr XXIII/113/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Czermin 7764
2031 w Czerminie Nr XXIII/114/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Czermin 7765
2032 w Czerminie Nr XXIII/115/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 7766
2033 w Czerminie Nr XXIII/116/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 7773
2034 w Jarocinie Nr XVI/123/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. 7781
2035 w Jarocinie Nr XVI/124/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 rok 7782
2036 w Laszkach Nr XX/136/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7782
2037 w Laszkach Nr XX/137/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7783
2038 w Laszkach Nr XX/138/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 7784
2039 w Laszkach Nr XX/139/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7785
2040 w Lubeni Nr XIX/125/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lubenia 7788
2041 w Lubeni Nr XIX/126/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7788
2042 w Lubeni Nr XIX/127/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7789
2043 w Lubeni Nr XIX/128/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów 7789
2044 w Pruchniku Nr 151/XX/04 z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty administracyjnej 7790
2045 w Pruchniku Nr 152/XX/04 z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 7791
2046 w Starym Dzikowie Nr 150/XX/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego na 2005 rok 7791
2047 w Starym Dzikowie Nr 151/XX/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stary Dzików 7792
2048 w Starym Dzikowie Nr 154/XX/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7794
2049 w Starym Dzikowie Nr 155/XX/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2005 r 7795
2050 w Wielkich Oczach Nr XV/31/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjętej do obliczenia podatku rolnego 7795
2051 w Wielkich Oczach Nr XV/32/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7796
2052 w Wielkich Oczach Nr XV/33/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7796
2053 w Wielkich Oczach Nr XV/34/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7802
2054 w Wielkich Oczach Nr XV/35/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7813
2055 w Wielkich Oczach Nr XV/36/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7822
2056 w Żołyni Nr XIV/102/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7825
2057 w Żołyni Nr XIV/103/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7825
2058 w Żołyni Nr XIV/104/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości 7826
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2059 z dnia 13 grudnia 2004 r. Nr OKR-4210-77(21)/2004/332/IV/RW – (Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Sanoku z siedzibą w Sanoku) 7832
Dziennik Nr 145 z dnia 15.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2060 w Dynowie Nr XXVIII/165/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego 7840
2061 w Dynowie Nr XXVIII/166/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 7840
2062 w Dynowie Nr XXVIII/167/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 7841
2063 w Nowej Dębie Nr XXX/218/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 7841
2064 w Stalowej Woli Nr XXXI/457/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych 7842
UCHWAŁY RAD GMIN:
2065 w Brzyskach Nr XX/96/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obliczeń podatku rolnego 7843
2066 w Brzyskach Nr XX/97/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości 7843
2067 w Brzyskach Nr XX/101/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Brzyska 7844
2068 w Brzyskach Nr XX/102/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7845
2069 w Czerminie Nr XXIII/118/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czermin podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 7847
2070 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/141/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 7850
2071 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/142/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec – Zdrój na 2005 rok 7850
2072 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/143/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec – Zdrój 7851
2073 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/144/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2005 r 7852
2074 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/145/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej w 2005 r 7852
2075 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/146/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej 7853
2076 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/148/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 7853
2077 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/149/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój na 2004 rok 7854
2078 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/150/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój na rok 2005 7858
2079 w Horyńcu – Zroju Nr XVII/151/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso w 2005 roku 7858
2080 w Horyńcu – Zdroju Nr XVII/162/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie terminów płatności dla inkasentów na terenie Gminy Horyniec – Zdrój 7859
2081 w Jarocinie Nr XVI/125/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych 7859
2082 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/110/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 rok 7860
2083 w Krościenku Wyżnem Nr XIX/114/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego 7860
2084 w Krzeszowie Nr XX/123/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 7886
2085 w Krzeszowie Nr XX/124/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 7886
2086 w Krzeszowie Nr XX/125/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2005 7887
2087 w Krzeszowie Nr XX/126/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Krzeszów na rok 2005 7887
2088 w Krzeszowie Nr XX/127/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2005 7888
2089 w Krzeszowie Nr XX/128/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2005 7888
2090 w Krzeszowie Nr XX/129/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 7889
2091 w Krzeszowie Nr XX/130/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 7892
2092 w Krzeszowie Nr XX/131/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7892
2093 w Krzeszowie Nr XX/132/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 7898
2094 w Krzeszowie Nr XX/133/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 7906
2095 w Lutowiskach Nr XXIII/108/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7911
2096 w Lutowiskach Nr XXIII/109/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 7912
2097 w Lutowiskach Nr XXIII/110/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach 7925
2098 w Lutowiskach Nr XXIII/111/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach 7932
2099 w Sanoku Nr XXI/143/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sanok 7944
2100 w Sanoku Nr XXI/146/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od posiadania psów i łącznego zobowiązania pieniężnego 7944
2101 w Sanoku Nr XXI/147/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7945
2102 w Sanoku Nr XXI/150/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad jego poboru oraz terminów płatności 7946
POROZUMIENIA:
2103 zawarte w dniu 8 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r 7946
2104 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Sanockiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r 7949
INFORMACJE:
2105 Starosty Kolbuszowskiego z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Niwiska, Gmina Niwiska 7952
2106 Starosty Przeworskiego z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Kańczuga 7952
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2107 Nr OKR-4210-52(20)/2004/1245/II/MG z dnia 13 grudnia 2004 r. („HORTINO” Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.) 7952
INFORMACJA
2108 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/505D/1334/W/OKR/2004/JP z dnia 13 grudnia 2004 r. (Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu) 7955
Dziennik Nr 146 z dnia 16.12.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
2109 w Przeworsku Nr XXV/177/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielaniu dotacji z budżetu Miasta Przeworsk podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 7959
UCHWAŁY RAD GMIN:
2110 w Dębicy Nr XVIII/289/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dębica w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy 7969
2111 w Dubiecku Nr 144/XXII/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Dubiecko w roku podatkowym 2005 7974
2112 w Dydni Nr XXII/149/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia niektórych opłat lokalnych na 2005 rok 7974
2113 w Dydni Nr XXII/150/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 rok 7976
2114 w Dydni Nr XXII/152/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 7978
2115 w Fredropolu Nr XVIII/151/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 8002
2116 w Krempnej Nr XIX/155/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8008
2117 w Krempnej Nr XIX/155/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 8008
2118 w Kuryłówce Nr XVI/106/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8034
2119 w Kuryłówce Nr XVI/107/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 8034
2120 w Medyce Nr XIX/35/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Medyka 8035
2121 w Medyce Nr XIX/36/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 8036
2122 w Medyce Nr XIX/37/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok w Gminie Medyka 8037
2123 w Medyce Nr XIX/38/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8039
2124 w Nozdrzcu Nr XVII/162/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 8039
2125 w Nozdrzcu Nr XVII/163/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 8040
2126 w Nozdrzcu Nr XVII/164/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 8043
2127 w Przeworsku Nr XVIII/110/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przeworsk podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 8050
2128 w Przeworsku Nr XVIII/112/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2005 rok 8052
2129 w Przeworsku Nr XVIII/113/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 8052
2130 w Przeworsku Nr XVIII/114/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 8063
2131 w Pysznicy Nr XIX/131/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005 8070
2132 w Pysznicy Nr XIX/132/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica 8070
2133 w Pysznicy Nr XIX/133/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 8071
2134 w Pysznicy Nr XIX/134/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8071
2135 w Pysznicy Nr XIX/135/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej 8072
2136 w Pysznicy Nr XIX/136/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 8072
2137 w Starym Dzikowie Nr 149/XX/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Stary Dzików podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 8074
Dziennik Nr 147 z dnia 17.12.2004r. – część I
UCHWAŁY RAD GMIN:
2138 w Brzostku Nr XXI/163/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2005 roku 8080
2139 w Brzostku Nr XXI/164/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8080
2140 w Brzostku Nr XXI/165/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/96/2003 Rady Gminy w Brzostku z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek 8081
2141 w Chmielniku Nr XX/121/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych 8082
2142 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/267/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8093
2143 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/268/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8093
2144 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/269/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny żyta w pierwszych trzech kwartałach 2004 roku na terenie Gminy Czarna dla potrzeb podatku rolnego 8094
2145 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/270/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna 8095
2146 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/272/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 8098
2147 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/273/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 8099
2148 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/274/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Czarna 8099
2149 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XXVII/284/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czarna dotyczącej zmiany granic gminy 8100
2150 w Dębowcu Nr XVI/136/04 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania 8101
2151 w Dębowcu Nr XVII/141/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków od nieruchomości 8102
2152 w Dębowcu Nr XVII/142/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości 8103
2153 w Dębowcu Nr XVII/143/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8104
2154 w Gorzycach Nr XXIV/143/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 8106
2155 w Gorzycach Nr XXIV/145/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2005 8107
2156 w Gorzycach Nr XXIV/146/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 8107
2157 w Gorzycach Nr XXIV/147/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2005 8108
2158 w Gorzycach Nr XXIV/149/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 8108
2159 w Kołaczycach Nr XXVII/131/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 8111
2160 w Lubaczowie Nr XX/214/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczania podatku rolnego na 2005 rok 8112
2161 w Lubaczowie Nr XX/215/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2005 rok 8113
2162 w Niebylcu Nr XX/91/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Niebylec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadania 8114
2163 w Niebylcu Nr XXII/96/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Niebylec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadania 8117
2164 w Niebylcu Nr XXII/99/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8117
2165 w Orłach Nr XVIII/152/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8118
2166 w Orłach Nr XVIII/153/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8119
2167 w Orłach Nr XVIII/154/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 8119
2168 w Orłach Nr XVIII/155/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły 8120
2169 w Rokietnicy Nr XXIII/81/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok 8122
2170 w Rokietnicy Nr XXIII/82/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8122
2171 w Roźwienicy Nr 148/XVIII/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 8123
2172 w Roźwienicy Nr 154/XIX/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8124
2173 w Skołyszynie Nr XIX/153/04 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności i sposobu jego poboru 8128
2174 w Skołyszynie Nr XIX/154/04 z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości 8129
2175 w Świlczy Nr XX/161/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8130
2176 w Świlczy Nr XX/162/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza 8130
2177 w Świlczy Nr XX/163/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości 8131
2178 w Świlczy Nr XX/164/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych 8138
2179 w Świlczy Nr XX/165/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Świlcza 8148
2180 w Świlczy Nr XX/167/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza 8148
2181 w Trzebownisku Nr XIX/188/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2005 r. 8152
2182 w Trzebownisku Nr XIX/189/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2005 r. 8152
2183 w Trzebownisku Nr XIX/190/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 8152
2184 w Trzebownisku Nr XIX/194/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Trzebownisko 8153
2185 w Trzebownisku Nr XIX/195/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Jasionka 8154
2186 w Wiązownicy Nr XVIII/200/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 8154
2187 w Wiązownicy Nr XVIII/201/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 8162
2188 w Wiązownicy Nr XVIII/202/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 8169
2189 w Wiązownicy Nr XVIII/203/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 8174
2190 w Wiązownicy Nr XVIII/204/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 8178
2191 w Wiązownicy Nr XVIII/205/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 8183
POROZUMIENIA:
2192 zawarte w dniu 6 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Przemyśla w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 8186
2193 zawarte w dniu 8 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Krosna w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 8189
2194 zawarte w dniu 9 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 8192
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
2195 z dnia 13 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łańcucie przeprowadzonych w dniu 12 grudnia 2004 r. 8195
Dziennik Nr 147 z dnia 17.12.2004r. – część II
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2196 w Dukli Nr XXVII/170/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla 8200
2197 w Dukli Nr XXVII/171/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8200
2198 w Sieniawie Nr XIX/164/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 8201
2199 w Sieniawie Nr XIX/165/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8202
2200 w Sieniawie Nr XIX/166/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2005 8202
2201 w Sieniawie Nr XIX/167/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 8203
2202 w Sieniawie Nr XIX/172/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 8229
2203 w Sieniawie Nr XIX/173/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Rudka w przedmiocie zmiany granic Gminy Sieniawa 8230
UCHWAŁY RAD GMIN:
2204 w Boguchwale Nr XXIV/286/04 z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych na podstawie, których oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych 8232
2205 w Czudcu Nr XXVII/183/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czudec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 8233
2206 w Czudcu Nr XXVIII/192/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 8234
2207 w Czudcu Nr XXVIII/193/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Czudec na 2005 rok 8235
2208 w Czudcu Nr XXVIII/194/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku i poboru opłaty targowej 8238
2209 w Czudcu Nr XXVIII/195/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z Gminnej Sieci Komputerowej 8239
2210 w Frysztaku Nr XXIV/127/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 8239
2211 w Grodzisku Dolnym Nr XXVI/149/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego 8241
2212 w Grodzisku Dolnym Nr XXVI/150/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8241
2213 w Grodzisku Dolnym Nr XXVI/151/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8242
2214 w Grodzisku Dolnym Nr XXVI/152/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 8242
2215 w Grodzisku Dolnym Nr XXVI/155/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek od środków transportowych 8243
2216 w Iwierzycach Nr XXI/108/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta 8246
2217 w Iwierzycach Nr XXI/109/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8246
2218 w Iwierzycach Nr XXI/110/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 8247
2219 w Iwierzycach Nr XXI/111/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 8248
2220 w Iwierzycach Nr XXI/112/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 8250
2221 w Komańczy Nr XIX/133/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8250
2222 w Komańczy Nr XIX/134/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 8251
2223 w Komańczy Nr XIX/135/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 8254
2224 w Komańczy Nr XIX/136/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8254
2225 w Korczynie Nr XXI/157/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 8255
2226 w Markowej Nr XXIV/91/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku 8256
2227 w Markowej Nr XXIV/92/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok 8257
2228 w Markowej Nr XXIV/93/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 8257
2229 w Markowej Nr XXIV/94/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. o zmianie uchwały Nr XIV/58/03 Rady Gminy Markowa z dnia 13 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 8258
2230 w Markowej Nr XXIV/99/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok w Gminie Markowa 8258
2231 w Przeworsku Nr XVIII/115/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8260
2232 w Przeworsku Nr XVIII/116/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzorów załączników do deklaracji i informacji 8261
2233 w Stubnie Nr XVIII/117/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stubno 8270
2234 w Stubnie Nr XVIII/118/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno 8271
2235 w Tryńczy Nr XVIII/152/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2005 roku 8273
2236 w Tryńczy Nr XVIII/153/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza 8274
2237 w Tryńczy Nr XVIII/155/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Tryńcza podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 8274
2238 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/148/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tuszów Narodowy 8278
2239 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/150/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tuszów Narodowy w zakresie projektów nowych statutów sołectw 8278
2240 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/163/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 8279
2241 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/165/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 8279
2242 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/166/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2005 8289
2243 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/168/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy na rok 2005 8289
2244 w Wojaszówce Nr XVII/133/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8290
2245 w Wojaszówce Nr XVII/134/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz określenia terminów płatności i sposobu poboru 8290
2246 w Zaklikowie Nr XX/149/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r. 8291
2247 w Zaklikowie Nr XX/151/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do celów wymiaru podatku leśnego na 2005 r. 8291
2248 w Zaklikowie Nr XX/153/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2005 rok 8292
2249 w Zaklikowie Nr XX/155/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 8292
2250 w Zaleszanach Nr XIX/209/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 8295
2251 w Zaleszanach Nr XIX/210/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 8301
2252 w Zaleszanach Nr XIX/211/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 8309
2253 w Zarzeczu Nr 145/XIX/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8314
2254 w Zarzeczu Nr 146/XIX/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru 8314
Dziennik Nr 147 z dnia 17.12.2004r. – część III
UCHWAŁA RADY POWIATU
2255 w Jaśle Nr XXII/145/04 z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Foluszu 8320
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2256 w Dębicy Nr XXI/278/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje 8322
2257 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXV/223/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8325
2258 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXV/224/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 8325
2259 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXV/225/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8326
2260 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXV/226/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej 8329
2261 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXV/233/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku. 8329
2262 w Łańcucie Nr XXII/128/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Miasto Łańcut na dożywianie uczniów szkół podstawowych,. gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w okresie nauki w szkole 8330
2263 w Łańcucie Nr XXIII/130/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8330
2264 w Łańcucie Nr XXIII/131/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8331
2265 w Łańcucie Nr XXIII/130/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej 8334
2266 w Narolu Nr 120/XVII/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego 8334
2267 w Narolu Nr 121/XVII/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8335
2268 w Narolu Nr 124/XVII/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 8335
2269 w Ropczycach Nr XXIII/227/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 8346
2270 w Sokołowie Młp. Nr XX/218/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 8347
2271 w Strzyżowie Nr XXIV/192/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Strzyżów 8347
UCHWAŁY RAD GMIN:
2272 w Besku Nr XIV/131/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko w roku 2005 8348
2273 w Besku Nr XIV/132/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na 2005 rok 8349
2274 w Besku Nr XIV/134/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 8349
2275 w Besku Nr XIV/135/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 8351
2276 w Besku Nr XIV/136/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2005 r 8351
2277 w Birczy Nr XXIV/71/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do obliczenia podatku na rok 2005 8352
2278 w Birczy Nr XXIV/72/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 8352
2279 w Birczy Nr XXIV/73/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 8347
2280 w Birczy Nr XXIV/74/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 8361
2281 w Birczy Nr XXIV/75/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 8364
2282 w Birczy Nr XXIV/76/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2005 r 8367
2283 w Birczy Nr XXIV/77/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 8367
2284 w Birczy Nr XXIV/78/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 8371
2285 w Birczy Nr XXIV/79/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bircza 8375
2286 w Birczy Nr XXIV/80/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru 8377
2287 w Birczy Nr XXIV/81/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 8378
2288 w Dębicy Nr XVIII/277/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 8378
2289 w Dębicy Nr XVIII/278/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8379
2290 w Dębicy Nr XVIII/279/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 8380
2291 w Dębicy Nr XVIII/280/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 8380
2292 w Dębicy Nr XVIII/281/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 8381
2293 w Dębicy Nr XVIII/282/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 8387
2294 w Dębicy Nr XVIII/283/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 8394
2295 w Dębicy Nr XVIII/284/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 8399
2296 w Dębicy Nr XVIII/285/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej na terenie Gminy Dębica oraz określenie zasad poboru tych opłat 8399
2297 w Dębicy Nr XVIII/286/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów 8400
2298 w Dębicy Nr XVIII/287/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 8401
2299 w Gaci Nr 103/XVI/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8403
2300 w Gaci Nr 104/XVI/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r., przyjmowaną za podstawę obliczenia podatku rolnego 8404
2301 w Gaci Nr 105/XVI/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8404
2302 w Gaci Nr 109/XVI/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Gać 8407
2303 w Jaśle Nr XXIII/133/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jasło 8407
2304 w Jaśle Nr XXIII/134/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobów jego pobierania na terenie Gminy Jasło 8408
2305 w Jaśle Nr XXIII/135/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 8409
2306 w Jaśle Nr XXIII/136/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 8415
2307 w Jaśle Nr XXIII/137/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 8422
2308 w Jodłowej Nr XIX/39/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jodłowa w 2005 roku 8427
2309 w Jodłowej Nr XIX/40/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 8427
2310 w Jodłowej Nr XIX/41/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8428
2311 w Jodłowej Nr XIX/42/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 8429
2312 w Jodłowej Nr XIX/45/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje 8429
2313 w Krzywczy Nr 170/XXI/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu oraz sprawienie pogrzebu 8431
2314 w Krzywczy Nr 171/XXI/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów 8432
2315 w Osieku Jasielskim Nr XVI/108/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. będącego podstawą obliczenia podatku 8433
2316 w Osieku Jasielskim Nr XVI/109/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia stawki podatku od nieruchomości.. 8433
2317 w Żyrakowie Nr XXV/254/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Żyraków w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy 8433
Dziennik Nr 147 z dnia 17.12.2004r. – część IV
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2318 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/262/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy w 2005 roku 8441
2319 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/263/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 8441
2320 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/264/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 8442
2321 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/265/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005 8445
2322 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/277/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 8445
2323 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/278/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 8450
2324 w Głogowie Małopolskim Nr XXV/279/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 8455
2325 w Lesku Nr XVII/176/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości 8458
2326 w Mielcu Nr XX/168/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zaliczenia ulicy istniejącej na działce nr 2726/2 oraz części działek nr 2726/12 i 2730/7 (obręb 5 Smoczka), stanowiącej połączenie ulic Witosa (droga powiatowa) i Wiesiołowskiego (droga gminna) do kategorii dróg gminnych i nadania jej nazwy 8458
2327 w Pilźnie Nr XXVII/190/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pilzno w roku 2005 8461
2328 w Pilźnie Nr XXVII/191/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilzno 8462
2329 w Pilźnie Nr XXVII/192/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilzno 8462
2330 w Pilźnie Nr XXVII/193/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 8465
2331 w Pilźnie Nr XXVII/194/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 8474
2332 w Pilźnie Nr XXVII/195/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 8481
2333 w Rymanowie Nr XIX/208/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Rymanów 8486
2334 w Rymanowie Nr XIX/209/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze należące do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 8487
2335 w Rymanowie Nr XX/215/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 8488
2336 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVIII/171/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziszów Młp. na lata 2005 – 2009 8488
2337 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVIII/172/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp 8497
2338 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVIII/177/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Młp 8500
2339 w Stalowej Woli Nr XXXII/463/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 8501
2340 w Stalowej Woli Nr XXXII/464/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 8510
2341 w Stalowej Woli Nr XXXII/465/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny wzoru informacji o lasach 8521
2342 w Tyczynie Nr XXIV/195/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych 8528
UCHWAŁY RAD GMIN:
2343 w Besku Nr XIV/129/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Besko 8538
2344 w Besku Nr XIV/133/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru w 2005 roku na terenie Gminy Besko 8538
2345 w Bojanowie Nr XIII/121/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 8539
2346 w Chłopicach Nr XIII/80/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 8539
2347 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIII/135/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8540
2348 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIII/137/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 8540
2349 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr XIII/138/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny 8541
2350 w Haczowie Nr XIX/134/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Haczów w 2005 roku 8546
2351 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/140/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 8546
2352 w Jasienicy Rosielnej Nr XIX/141/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bliznem 8547
2353 w Niebylcu Nr XXII/98/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Niebylec 8548
2354 w Nowym Żmigrodzie Nr XXI/139/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w Gminie Nowy Żmigród 8549
2355 w Ostrowie Nr XXV/189/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 rok 8550
2356 w Ostrowie Nr XXV/190/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 8550
2357 w Ostrowie Nr XXV/191/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 8551
2358 w Ostrowie Nr XXV/192/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8552
2359 w Ostrowie Nr XXV/193/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ostrów 8552
2360 w Ostrowie Nr XXV/194/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 8555
2361 w Ostrowie Nr XXV/195/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 8556
2362 w Radymnie Nr XXII/55/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno 8566
2363 w Radymnie Nr XXIV/68/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno 8568
2364 w Radymnie Nr XXIV/69/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno 8569
2365 w Radymnie Nr XXIV/70/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radymno 8569
2366 w Radymnie Nr XXIV/71/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 8572
2367 w Radymnie Nr XXIV/72/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Radymno 8573
2368 w Rakszawie Nr XXIV/110/04 Rady Gminy – Komisarza Rządowego dla Gminy Rakszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 8574
2369 w Raniżowie Nr XXIV/138/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 8574
2370 w Raniżowie Nr XXIV/139/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Raniżów 8577
2371 w Raniżowie Nr XXIV/140/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 8577
2372 w Raniżowie Nr XXIV/141/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005 8578
2373 w Raniżowie Nr XXIV/142/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 8579
2374 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/162/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 8584
2375 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/164/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2005 8584
2376 w Tuszowie Narodowym Nr XVIII/167/04 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 8585
2377 w Wadowicach Górnych Nr XXI/92/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wadowice Górne w roku 2005 8585
2378 w Wadowicach Górnych Nr XXI/93/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 na terenie gminy 8586
2379 w Wadowicach Górnych Nr XXI/96/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku w 2005 roku na terenie gminy 8586
2380 w Wadowicach Górnych Nr XXI/97/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2005 na terenie gminy 8587
2381 w Wadowicach Górnych Nr XXI/98/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia wysokości stawek terminu i formy jej płatności na terenie Gminy Wadowice Górne 8587
2382 w Wadowicach Górnych Nr XXI/99/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia terminu płatności i wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego 8588
2383 w Wadowicach Górnych Nr XXI/100/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice Górne na lata 2004 – 2009 8589
2384 w Wadowicach Górnych Nr XXI/101/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice Górne 8591
2385 w Wiśniowej Nr XIX/112/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 8592
2386 w Zarszynie Nr XXIII/164/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/89/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. ustalającej wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 8592
2387 w Zarszynie Nr XXIII/166/04 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 8593
Dziennik Nr 148 z dnia 18.12.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2388 Nr XXX/326/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości Oświadczenia Stron w sprawie zmiany Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na rok 2004 zawartego dnia 29 kwietnia 2004 r. w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów reprezentowaną przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego a Samorządem Województwa Podkarpackiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 8599
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2389 w Błażowej Nr XXI/109/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 terenu położonego w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 8600
2390 w Nowej Sarzynie Nr XXVII/259/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 8604
2391 w Nowej Sarzynie Nr XXVII/260/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 8604
2392 w Sokołowie Młp. Nr XX/213/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Sokołów Młp 8606
UCHWAŁY RAD GMIN:
2393 w Czerminie Nr XXIII/119/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 8617
2394 w Leżajsku Nr XXV/186/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobycia z dna rzeki San drewna w granicach powszechnego korzystania z wód 8622
POROZUMIENIE
2395 zawarte w dniu 8 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 8623
INFORMACJE:
2396 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 61 – Biały Bór położonego w Gminie Przecław, w powiecie mieleckim 8624
2397 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 63 – Dobrynin położonego w Gminie Przecław, w powiecie mieleckim 8624
2398 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 68 – Rzemień położonego w Gminie Przecław, w powiecie mieleckim 8625
2399 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla – obręb Nr 203 8625
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2400 Nr OWA-4210-88(20)/2004/6/IV/BH z dnia 15 grudnia 2004 r. (Dalkia Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) 8625
2401 Nr OKR-4210-145(2)/2004/407/IVB/JI z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 8630
2402 Nr OKR-4210-113(12)/2004/645/III/JP z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania (Zakład Energetyczny i Ochrony Środowiska „ENERGOEKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie) 8631
2403 Nr OKR-4210-46(22)/2004/4006/II/JI z dnia 17 grudnia 2004 r. („Solar-Bin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie) 8632
Dziennik Nr 149 z dnia 20.12.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2404 w Lubaczowie Nr XVII/133/04 z dnia 2 grudnia 2004 r. o zmianach w Statucie Powiatu Lubaczowskiego i ustalenia tekstu jednolitego 8638
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
2405 w Jarosławiu Nr 341/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (wraz z istniejącym zespołem zabudowy wolnostojącej), usytuowany z południowo – wschodnim narożniku skrzyżowania ulic Fredry i Kielara 8655
UCHWAŁY RAD GMIN:
2406 w Besku Nr XIV/142/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Besko 8659
2407 w Brzostku Nr XXI/169/04 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek 8670
2408 w Dydni Nr XXII/157/04 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dydnia 8672
2409 w Jaworniku Polskim Nr 181/XXI/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia zasobu mieszkaniowego gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 8675
2410 w Jaworniku Polskim Nr 182/XXI/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jawornik Polski na lata 2005 – 2009 8677
2411 w Jaworniku Polskim Nr 184/XXI/04 z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej lokali mieszkalnych i socjalnych 8680
2412 w Komańczy Nr XIX/141/04 z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 8681
2413 w Krzeszowie Nr XVIII/119/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie oraz zasad zwrotu wydatków za te świadczenia przez rodziny uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 8682
2414 w Niwiskach Nr XXI/160/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przyłęk 8683
2415 w Niwiskach Nr XXI/161/04 z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosowy 8690
2416 w Roźwienicy Nr 135/XVII/04 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Roźwienica 8696
POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r.:
2417 zawarte w dniu 9 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leskiego 8707
2418 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Łańcuckiego 8710
2419 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 8713
2420 zawarte w dniu 14 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Brzozowskiego 8716
2421 zawarte w dniu 14 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Jarosławskiego 8719
2422 zawarte w dniu 15 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leżajskiego 8722
2423 zawarte w dniu 16 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Lubaczowskiego 8725
Dziennik Nr 150 z dnia 21.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2424 w Jarosławiu Nr 340/XXXVI/04 z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po wschodniej stronie ulicy Starosanowej 8730
2425 w Lubaczowie Nr 194/XXVI/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, oraz zmian w uchwale Nr 28/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ich wysokości 8735
2426 w Przeworsku Nr XXV/173/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Misiągiewicza – kolej wąskotorowa” 8738
UCHWAŁY RAD GMIN:
2427 w Bukowsku Nr XIX/112/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bukowsko 8741
2428 w Jodłowej Nr XIX/51/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu 8779
2429 w Jodłowej Nr XIX/52/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 8780
2430 w Jodłowej Nr XIX/53/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania 8781
2431 w Wojaszówce Nr XVII/140/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 8782
2432 w Wojaszówce Nr XVII/140/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu 8783
POROZUMIENIA:
2433 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 8784
2434 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 8786
2435 zawarte w dniu 10 grudnia 2004 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 8787
Dziennik Nr 151 z dnia 23.12.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2436 w Radomyślu Wielkim Nr XXII/165/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego uwzględnionego przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego 8791
2437 w Rzeszowie Nr XXXII/261/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie uchwalenia Statutów Osiedli Miasta Rzeszowa 8791
UCHWAŁY RAD GMIN:
2438 w Czudcu Nr XXVII/184/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 8792
2439 w Czudcu Nr XXVII/185/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie określenia zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 8792
2440 w Czudcu Nr XXVII/186/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 8793
POROZUMIENIA:
2441 zawarte w dniu 21 grudnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2005 r. 8794
2442 zawarte w dniu 21 grudnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a Gminą Cmolas w sprawie przyjęcia pomocy finansowej przez Powiat Kolbuszowski od Gminy Cmolas na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 8797
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU:
2443 z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojanów przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2004 r. 8797
2444 z dnia 20 grudnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce przeprowadzonych w dniu 19 grudnia 2004 r. 8798
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
2445 w Kolbuszowej Ne 114/1012/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kolbuszowskiego w roku 2005 8799
INFORMACJA
2446 Starosty Bieszczadzkiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Ustianowa Górna, Gmina Ustrzyki Dolne 8801
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2447 Nr OKR-4220-2(9)/2004/WK z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie) 8801
2448 Nr OKR-4210-115(13)/2004/1274/VI/JI z dnia 21 grudnia 2004 r. (ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli) 8804
2449 Nr OKR-4220-1(8)/2004/841/MG z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wniosku (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie) 8807
2450 Nr OKR-4210-119(11)/2004/808/III/EW z dnia 22 grudnia 2004 r. (Wytwórnia Filtrów „PZL-SĘDZISZÓW” S.A. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim) 8809
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URE:
2451 umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia przez SIM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze umowy sprzedaży ciepła ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nr 1 z siedzibą w Boguchwale 8812
2452 umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw ciepła przez Rafinerię Jasło S.A. do obiektów Gminy Miasta Jasło 8813
Dziennik Nr 152 z dnia 29.12.2004r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2453 Nr XXXI/322/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 8819
2454 Nr XXXI/323/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 8822
2455 Nr XXXII/344/04 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 8826
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2456 w Leżajsku Nr XVIII/185/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Leżajska 8827
2457 w Leżajsku Nr XVIII/186/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Leżajska 8827
2458 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVIII/170/04 z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 8828
2459 w Stalowej Woli Nr XXXII/468/04 z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał: Nr XV/206/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003 r. w sprawie,,Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola”, Nr XV/207/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003r. w sprawie,,Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola”, Nr XV/208/03 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 8831
UCHWAŁY RAD GMIN:
2460 w Gaci Nr 101/XVI/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Gać podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w zakresie osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań 8832
2461 w Krzywczy Nr 172/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2005 r. 8835
2462 w Krzywczy Nr 173/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzywcza w 2005 r. 8835
2463 w Krzywczy Nr 174/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 8836
2464 w Krzywczy Nr 175/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia i poboru w 2005 r. stawek opłaty targowej 8837
2465 w Krzywczy Nr 176/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązujących w 2005 r. stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru, zwolnień oraz inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8837
2466 w Krzywczy Nr 177/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzywcza 8838
2467 w Krzywczy Nr 178/XXII/04 z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w 2005 r. podatków od osób fizycznych: rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8840
2468 w Lubaczowie Nr XXI/226/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 8841
2469 w Trzebownisku Nr XIX/191/04 z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, zasad jego poboru, terminów płatności 8842
ZARZĄDZENIA:
2470 Nr 445/04 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2005 r. 8842
2471 Nr 214/04 Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega 8843
INFORMACJA
2472 Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski 8845
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2473 Nr OKR-4210-58(21)/2004/4271/II/EW z dnia 27 grudnia 2004 r. (BALTIC WOOD S.A. ul Fabryczna 6a 38-200 Jasło) 8845
2474 Nr OKR-4210-100(12)/2004/407/V/JI z dnia 28 grudnia 2004 r. (Miejskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fredry 12, 38-400 Krosno) 8849
2475 Nr OKR-4210-124(12)/2004/2227/IV/JP z dnia 29 grudnia 2004 r. (Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Wyspiańskiego 3, 39-400 Tarnobrzeg) 8853
Dziennik Nr 153 z dnia 30.12.2004r.
2476 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KROSNA NA LATA 2005 – 2015 8858
Dziennik Nr 154 z dnia 31.12.2004r.
2477 ZWIĄZEK KOMUNALNY „WISŁOK” – ZWIĄZKOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN Miasto i Gmina Błażowa, Chmielnik, Czarna, Czudec, Dynów Gm, Frysztak, Miasto i Gmina Głogów Małopolski, Hyżne, Iwierzyce, Krasne, Lubenia, Łańcut Gm, Niebylec, Rakszawa, Miasto i Gmina Strzyżów, Trzebownisko, Miasto i Gmina Tyczyn, Wiśniowa z uwzględnieniem realizacji systemu odpadowego w Gminach Boguchwała, Miasto Rzeszów, Miasto i Gmina Sokołów Małopolski, Świlcza, Żołynia 8950