Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 123 z dnia 05.11.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1425 z dnia 29 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie Nr 48/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 5959
1426 z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ograniczenia używania artykułów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 5959
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1427 w Dukli Nr XXVI/168/04 z dnia 22 października 2004 r. w sprawie zmian w uchwale własnej dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5960
1428 w Głogowie Małopolskim Nr XXII/236/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 5961
1429 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXIII/201/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu w oparciu o art. 41 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 5962
1430 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXIII/202/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5962
1431 w Narolu Nr 110/XVI/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie nauki w szkole 5963
1432 w Narolu Nr 112/XVI/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 5964
1433 w Sokołowie Małopolskim Nr XVIII/176/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania 5965
1434 w Sokołowie Małopolskim Nr XVIII/177/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu 5965
UCHWAŁY RAD GMIN:
1435 w Bojanowie Nr XII/109/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 5966
1436 w Horyńcu-Zdroju Nr XVI/136/04 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie uznania obszarów Nadleśnictwa Narol za użytki ekologiczne 5967
1437 w Komańczy Nr XVII/123/04 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Komańcza na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5979
1438 w Komańczy Nr XVII/124/04 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5979
1439 w Lubaczowie Nr XIX/201/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Lubaczów stałych obwodów głosowania, określenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 5980
1440 w Lubaczowie Nr XIX/204/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 5981
1441 w Lubeni Nr XVIII/123/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 5981
1442 w Lubeni Nr XVIII/124/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów dla szkół podstawowych i gimnazjów 5983
1443 w Tarnowcu Nr XX/133/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 5983
1444 w Tarnowcu Nr XX/134/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 5991
1445 w Tarnowcu Nr XX/135/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 5996
POROZUMIENIE
1446 zawarte w Sanoku w dniu 13 października 2004 roku pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatami: Bieszczadzkim, Brzozowskim, Dębickim, Jasielskim, Krośnieńskim, Leskim, Niżańskim, Przeworskim, Rzeszowskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2004 – 2005 6002
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1447 Nr 180/04 z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czermin 6005
Dziennik Nr 124 z dnia 06.11.2004r.
1448 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2004 – 2007 6010
Dziennik Nr 125 z dnia 09.11.2004r.
1449 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTA DĘBICY 6082
Dziennik Nr 126 z dnia 15.11.2004r.
POROZUMIENIA:
1463 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Przemyskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6253
1464 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Przeworskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6255
1465 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6257
1466 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Rzeszowskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6259
1467 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Stalowowolskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6261
1468 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Strzyżowskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6263
1469 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Powiatem Tarnobrzeskim w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6265
1470 zawarte w Sanoku w dniu 12 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Miastem Rzeszów w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6267
1471 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Miastem Tarnobrzeg w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6269
1472 zawarte w Sanoku w dniu 11 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Krosno w celu wspólnej realizacji zadania w zakresie udzielania pomocy stypendialnej studentom z terenu województwa podkarpackiego na rok akademicki 2004 – 2005 6271
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1473 Nr OKR-4210-123(3)/2004/665/IIA/JP z dnia 5 listopada 2004 r. (Rafineria Jasło S.A. z siedzibą w Jaśle 6273
INFORMACJA STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
1474 w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu nr 47 – Wola Mielceka położnego w Gminie Mielec, w powiecie mieleckim 6274
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1475 z dnia 3 listopada 2004 r. o podmiocie ubiegającym się o koncesję (Federal-Mogul Gorzyce S.A. z siedzibą w Gorzycach ul. Odlewników 52) 6274
Dziennik Nr 127 z dnia 17.11.2004r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1476 Nr XXX/313/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmian w Kontrakcie Wojewódzkim 6279
1477 Nr XXX/315/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 6282
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1478 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie skrócenia okresu polowań na zające szaraki Lepus europaeus na terenie powiatów: kolbuszowskiego, leżajskiego, łańcuckiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, rzeszowskiego, strzyżowskiego, położonych w obrębie województwa podkarpackiego 6284
UCHWAŁA RADY POWIATU
1479 w Sanoku Nr XXIV/160/04 z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. 6284
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1480 w Pilźnie Nr XXV/185/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXV/226/2001 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Pilzno zmienionej uchwałą Nr II/11/2002 z dnia 3 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr VIII/69/2003 z dnia 28 maja 2003 r. 6285
1481 w Ropczycach Nr XXII/214/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2/2004 odcinka drogi publicznej zbiorczej łączącej drogę krajową nr 4 w Brzegówce z ul. Przemysłową w Ropczycach, poprzez skrzyżowanie z ul. Kolejową w Ropczycach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 986 6286
1482 w Sokołowie Małopolskim Nr XIII/175/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 6291
1483 w Strzyżowie Nr XXI/172/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 6292
1484 w Strzyżowie Nr XXI/173/04 z dnia 23 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 6292
UCHWAŁY RAD GMIN:
1485 w Bojanowie Nr XII/110/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 6294
1486 w Cmolasie Nr XIX/147/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 6295
1487 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XVIII/184/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 6296
1488 w Jodłowej Nr XVIII/31/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 6296
1489 w Jodłowej Nr XVIII/32/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 6301
1490 w Jodłowej Nr XVIII/33/04 z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 6309
1491 w Pawłosiowie Nr XVI/107/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłosiów na lata 2004 – 2010 6316
1492 w Pysznicy Nr XVIII/129/04 z dnia 29 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pysznica 6318
1493 w Roźwienicy Nr 129/XVII/04 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do picia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz ich usytuowania 6318
1494 w Starym Dzikowie Nr 141/XVIII/04 z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 „Zabudowa mieszkaniowa i usługi w Starym Dzikowie” 6319
Dziennik Nr 128 z dnia 19.11.2004r.
1495 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 6326
Dziennik Nr 129 z dnia 23.11.2004r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1496 w Skołyszynie Nr XIII/94/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Dolny 6402
1497 w Skołyszynie Nr XIII/95/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Górny 6406
1498 w Skołyszynie Nr XIII/96/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Harklowa 6411
1499 w Skołyszynie Nr XIII/97/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonica 6416
1500 w Skołyszynie Nr XIII/98/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kunowa 6420
1501 w Skołyszynie Nr XIII/99/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lisów 6425
1502 w Skołyszynie Nr XIII/100/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnica Górna 6430
1503 w Skołyszynie Nr XIII/101/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieki 6434
1504 w Skołyszynie Nr XIII/102/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pusta Wola 6439
1505 w Skołyszynie Nr XIII/103/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie 6443
1506 w Skołyszynie Nr XIII/104/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławęcin 6448
1507 w Skołyszynie Nr XIII/105/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siepietnica 6453
1508 w Skołyszynie Nr XIII/106/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skołyszyn 6457
1509 w Skołyszynie Nr XIII/107/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święcany 6462
Dziennik Nr 130 z dnia 26.11.2004r.
1510 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LESKIEGO 6470
Dziennik Nr 131 z dnia 29.11.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1511 w Jaśle Nr XXI/133/04 z dnia 7 października 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletnie w placówce opiekuńczo – wychowawczej 6544
1512 w Krośnie Nr XX/162/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia: w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rymanowie 6544
1513 w Stalowej Woli Nr XVII/122/04 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 6547
1514 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIII/146/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Bieszczadzkiego 6548
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1515 w Baranowie Sandomierskim Nr XXII/151/04 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 25 maja 2004 r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6548
1516 w Brzozowie Nr XVIII/170/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/70/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Brzozów 6549
1517 w Cieszanowie Nr 62/XI/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 6550
1518 w Cieszanowie Nr 63/XI/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach 6550
1519 w Cieszanowie Nr 64/XI/04 z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 6559
1520 w Cieszanowie Nr 70/XI/04 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.. 6569
1521 w Cieszanowie Nr 71/XI/04 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości… 6569
1522 w Cieszanowie Nr72/XI/04 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 6570
1523 w Krośnie Nr XXVI/543/04 z dnia 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Krosna oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt 6573
1524 w Pilźnie Nr XXV/183/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 6573
1525 w Przemyślu Nr 212/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Miasta Przemyśla 6575
1526 w Przemyślu Nr 220/04 z dnia 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr 52/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 6577
1527 w Przemyślu Nr 227/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowisk 6577
1528 w Radymnie Nr 118/XVI/04 z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 6580
1529 w Tyczynie Nr XXI/177/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/04 terenu położonego we wsi Kielnarowa w Gminie Tyczyn 6582
1530 w Tyczynie Nr XXI/178/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 20/03 terenu położonego w mieście Tyczynie 6585
1531 w Ulanowie Nr XX/128/04 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 6589
1532 w Ulanowie Nr XX/129/04 z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Ulanów 6589
1533 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIV/167/04 z dnia 28 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych 6590
UCHWAŁY RAD GMIN:
1534 w Adamówce Nr X/44/04 z dnia 11 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Adamówka, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym 6591
1535 w Jarocinie Nr XV/122/04 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarocin 6593
1536 w Korczynie Nr XIX/142/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Korczyna do kategorii dróg gminnych 6597
1537 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XVIII/89/04 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/62/04 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 stycznia 2004 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach lub punktach wydawania posiłków w szkole 6598
1538 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XVIII/90/04 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 6598
1539 w Zaklikowie Nr XVIII/105/04 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 6600
1540 w Zaklikowie Nr XVIII/106/04 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów uczęszczających do oddziałów „0”, szkół podstawowych oraz gimnazjalnych 6601
POROZUMIENIA:
1541 zawarte w dniu 6 sierpnia 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Dubiecko w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dubiecko z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach zajmowanych przez Zespół Szkół w Dubiecku 6601
1342 zawarte w dniu 4 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Niżańskim a Powiatem Stalowowolskim w sprawie przejęcia przez Powiat Stalowowolski od Powiatu Niżańskiego zadania publicznego do realizacji 6602
1543 zawarte w dniu 2 listopada 2004 r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl – miasto na prawach powiatu, i Gminą Stubno, przedmiotem niniejszego porozumienia jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Stubno w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 6603
1544 zawarte w dniu 18 października 2004 r. w Mielcu pomiędzy Powiatem Mieleckim a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005 6604
OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH:
1545 w Krośnie z dnia 8 listopada 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Miejskiej w Brzozowie 6605
1546 w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kuryłówce przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. 6606
INFORMACJE:
1547 Starosty Brzozowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków wsi Przysietnica Gmina Brzozów 6606
1548 Prezydenta Miasta Przemyśla w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Przemyśla Obręb Nr 209 6607
Dziennik Nr 132 z dnia 30.11.2004r.
1549 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004 – 2011 DLA POWIATU NIŻAŃSKIEGO 6610