Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 116 z dnia 06.10.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1304 Nr XXVII/277/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 5639
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1305 w Głogowie Małopolskim Nr XXII/233/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przyłączenia części Gminy Głogów Małopolski do Miasta Rzeszowa oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w przedmiocie zmiany granic gminy 5640
1306 w Głogowie Małopolskim Nr XXII/238/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 – terenu w miejscowości Rudna Mała 5642
1307 w Krośnie Nr XXII/496/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawiania pogrzebów 5646
1308 w Krośnie Nr XXII/497/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczową przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową 5647
1309 w Przemyślu Nr 141/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomniki przyrody 13 sztuk drzew rosnących na terenie administracyjnym Miasta Przemyśla 5647
1310 w Rzeszowie Nr XXVII/165/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 28/10/2000 „Staromieście – Wygoda” przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie 5648
1311 w Rzeszowie Nr XXVII/166/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 29/11/2000 w rejonie ulicy Szewskiej w Rzeszowie 5657
UCHWAŁY RAD GMIN:
1312 w Jarocinie Nr XIV/113/04 z dnia 15 września 2004 r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 5668
1313 w Kamieniu Nr XVII/83/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie planu sieci – prowadzonych przez Gminę Kamień – publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów 5669
1314 w Krościenku Wyżnem Nr XVII/101/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5669
1315 w Krościenku Wyżnem Nr XVII/103/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania na terenie Gminy Krościenko Wyżne 5670
1316 w Żurawicy Nr XV/163/04 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żurawica podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywanych zadań 5671
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1317 Nr 151/04 z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łańcucie 5673
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1318 z dnia 30 września 2004 r. o sprostowaniu błędów 5674
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1319 z dnia 27 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niwiska przeprowadzonych w dniu 26 września 2004 r. 5674
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1320 z dnia 28 września odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Ropczycach 5675
1321 z dnia 30 września Nr WCC/862A/1245/W/OKR/2004/MG (Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku) 5676
Dziennik Nr 117 z dnia 11.10.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1322 w Rzeszowie Nr XX/21/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok 5678
UCHWAŁY RAD GMIN:
1323 w Cmolasie Nr XVIII/137/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 5740
1324 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XVI/173/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w miejscowości Pogwizdów Gmina Czarna 5741
1325 w Miejscu Piastowym Nr XIX/140/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 5751
1326 w Przecławiu Nr XVII/124/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5751
1327 w Raniżowie Nr XX/112/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych 5754
1328 w Świlczy Nr XVIII/150/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania… 5754
1329 w Świlczy Nr XVIII/151/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 5755
Dziennik Nr 118 z dnia 13.10.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1330 w Głogowie Małopolskim Nr XXII/237/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5758
1331 w Lesku Nr XIII/114/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 rok 5758
1332 w Przeworsku Nr XXIII/159/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego dla budynków Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. położonych w Przeworsku przy ul. Dworcowej 2, Dworcowej 8 oraz Gorliczyńskiej 13 5769
UCHWAŁY RAD GMIN:
1333 w Chorkówce Nr XIX/120/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w południowo-zachodniej części wsi Draganowa, w Gminie Chorkówka „Draganowa – XXIV” 5771
1334 w Chorkówce Nr XIX/121/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych we wschodniej części wsi Draganowa, w Gminie Chorkówka „Draganowa – XXV” 5776
1335 w Chorkówce Nr XIX/122/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w północno zachodniej części wsi Kobylany i północnej części wsi Sulistrowa, w Gminie Chorkówka „Kobylany – XXVI” 5783
1336 w Cisnej Nr XXI/137/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci 5791
1337 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIV/146/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu turystyki i rekreacji w miejscowości Medynia Głogowska Gmina Czarna 5792
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1338 z dnia 5 października 2004 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Kolbuszowej 5796
Dziennik Nr 119 z dnia 15.10.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1339 w Jedliczu Nr XXI/207/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 5798
1340 w Jedliczu Nr XXI/208/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz ustalenia zasad poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5798
1341 w Jedliczu Nr XXI/209/04 z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze 5799
1342 w Przemyślu Nr 173/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie Miasta Przemyśla 5799
1343 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVII/158/04 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Sędziszów Młp. 5802
1344 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVII/159/04 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Sędziszów Młp. 5812
1345 w Sokołowie Małopolskim XVIII/202/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego „Pod lasem” położonego w Sokołowie Małopolskim 5814
1346 w Sokołowie Małopolskim XVIII/203/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Rzeszowskiej w Sokołowie Małopolskim 5821
UCHWAŁY RAD GMIN:
1347 w Gawłuszowicach Nr XX/108/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gawłuszowice. 5824
1348 w Iwierzycach Nr XVIII/101/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Iwierzyce 5824
1349 w Pysznicy Nr XVII/122/04 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5825
1350 w Pysznicy Nr XVII/123/04 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 5825
1351 w Świlczy Nr XVIII/153/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granic Gminy Świlcza 5826
1352 w Tryńczy Nr XVI/138/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Tryńcza 5831
1353 w Wojaszówce Nr XV/128/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5831
ZARZĄDZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO
1354 Nr 27/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka przy ul. Podleśnej 6 w Stalowej Woli, będącej jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz w Domu Dziecka „Ochronka” przy ul. Wałowej 46 prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli 5832
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1355 Nr OKR-4210-98(12)/2004/104/V/JI z dnia 14 października 2004 r. (Elektrociepłownia Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie) 5832
Dziennik Nr 120 z dnia 21.10.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1356 Nr XXVIII/292/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 5839
UCHWAŁA RADY POWIATU
1357 brzozowskiego Nr XXI/118/04 z dnia 14 września 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców naturalnych (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej 5842
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1358 w Brzozowie Nr XVII/161/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania 5843
1359 w Cieszanowie Nr 51/VIII/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w postaci posiłków przyznawanych dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum 5844
1360 w Iwoniczu – Zdroju Nr XXIII/200/04 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój 5844
1361 w Kolbuszowej Nr XXIV/203/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanej pomocy rzeczowej ze środków pomocy społecznej 5847
1362 w Lesku Nr XVI/168/04 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów 5848
1363 w Leżajsku Nr XVI/160/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich 5849
1364 w Przemyślu Nr 174/04 z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu 5849
UCHWAŁY RAD GMIN:
1365 w Besku Nr XIII/119/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Besko oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 5850
1366 w Besku Nr XIII/121/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 5851
1367 w Boguchwale Nr XXII/244/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OSIEDLA „Korea” 5852
1368 w Bojanowie Nr XII/108/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5856
1369 w Brzostku Nr XIX/153/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz określenia granic ich obwodów 5856
1370 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XIX/204/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Czarna 5858
1371 w Kamieniu Nr XVIII/91/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5859
1372 w Komańczy Nr XVII/126/04 z dnia 1 października 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 5859
1373 w Markowej Nr XXII/86/04 z dnia 18 września 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Markowa 5860
1374 w Pruchniku Nr 143/XIX/04 z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zasad świadczenia przez gminę pomocy uczniom w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków oraz zwrotu wydatków na ten cel 5864
1375 w Przecławiu Nr XVII/126/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 5865
1376 w Radymnie Nr XX/38/04 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie nauki w szkole 5866
1377 w Tarnowcu Nr XIX/122/04 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5866
1378 w Tarnowcu Nr XIX/123/04 z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 5867
1379 w Trzebownisku Nr XVII/171/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli 5867
1380 w Zarszynie Nr XIX/146/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5868
POROZUMIENIA:
1381 zawarte w dniu 15 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz Zdrój w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 5869
1382 zawarte w dniu 12 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminy Miejską Jarosław i Gminą Jarosław w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 5870
1383 zawarte w dniu 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Jedlicze w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 5871
1384 zawarte w dniu 30 września 2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 5872
1385 zawarte w dniu 1 października 2004 r. w sprawie przekazania Gminie Jawornik Polski do realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego polegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 5873
1386 zawarte w dniu 12 października 2004 roku pomiędzy Gminą Głogów Małopolski a Gminami Kamień, Rymanów, Korczyna w sprawie wspólnego urzeczywistnienia projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z Gmin Głogów Małopolski, Kamień, Rymanów, Korczyna” 5873
Dziennik Nr 121 z dnia 25.10.2004r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1387 Nr XXVIII/294/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 5878
1388 Nr XXVIII/295/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Podkarpackiego 5878
UCHWAŁA RADY POWIATU
1389 dębickiego Nr XXI/239/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Dębickiego 5881
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1390 w Dębicy Nr XVIII/252/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Dębica, obszaru przestrzeni publicznej, położonego przy ul. Sobieskiego i ul. Nosala w Dębicy 5881
1391 w Rzeszowie Nr XXVIII/182/04 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 62/13/2002 w rejonie ulicy Rumiankowej w Rzeszowie 5891
1392 w Rzeszowie Nr XXIX/196/04 z dnia 22 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta 5895
1393 w Stalowej Woli Nr XXIX/413/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług ogólnomiejskich w rejonie ul. Granicznej w Stalowej Woli 5897
UCHWAŁY RAD GMIN:
1394 w Brzostku Nr XIX/152/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Brzostek 5907
1395 w Brzostku Nr XIX/157/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania 5907
1396 w Brzostku Nr XIX/158/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc rzeczową i zasiłki celowe 5908
1397 w Jaworniku Polskim Nr 130/XV/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2004 rok 5909
INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO
1398 w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Narol 5916
Dziennik Nr 122 z dnia 29.10.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1399 w Krośnie Nr XX/156/04 z dnia 12 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Krośnieńskiego 5919
1400 w Ustrzykach Dolnych Nr XXI/138/04z dnia 23 września 2004 r. w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5920
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1401 w Błażowej Nr XXII/108/04 z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5921
1402 w Dukli Nr XXV/160/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5922
1403 w Jaśle Nr XXV/202/04 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła – „Warzyce I – Nr 38” 5925
1404 w Jaśle Nr XXVII/207/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zasad wykonywania zadań własnych Gminy Miejskiej Jasło z zakresu pomocy społecznej 5930
1405 w Przemyślu Nr 189/04 z dnia 16 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Przemyśla podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta Przemyśla, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5933
1406 w Przeworsku Nr XX/139/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych gminnych na terenie Miasta Przeworska 5934
1407 w Przeworsku Nr XXIV/171/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2003 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska 5935
1408 w Rzeszowie Nr XXIV/89/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Rzeszowa 5935
1409 w Ustrzykach Dolnych Nr XXIII/159/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 5937
UCHWAŁY RAD GMIN:
1410 w Bojanowie Nr XII/103/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bojanów 5938
1411 w Cisnej Nr XXII/139/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków 5939
1412 w Czudcu Nr XXIV/169/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia ich obwodów 5942
1413 w Dydni Nr XX/134/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dydnia oraz granic ich obwodów 5943
1414 w Haczowie Nr XVIII/128/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad przyznania pomocy w formie posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5944
1415 w Haczowie Nr XVIII/129/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 5945
1416 w Kamieniu Nr XVIII/92/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sprawiania pogrzebu przez Gminę Kamień 5946
1417 w Kuryłówce Nr XV/103/04 z dnia 11 października 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kuryłówka 5947
1418 w Mielcu Nr XIX/95/04 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec 5947
1419 w Pawłosiowie Nr XVI/106/04 z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłosiów 5951
1420 w Wojaszówce Nr XVI/131/04 z dnia 21 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Wojaszówka 5952
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ROPCZYCACH
1421 z dnia 5 października 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 1/2004 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ropczycach w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Brzezówka w Gminie Ropczyce 5953
POROZUMIENIE
1422 z dnia 20 października 2004 r. w sprawie założenia i prowadzenia przez Gminę Kamień szkolnego schroniska młodzieżowego z siedzibą w Nowym Kamieniu (zawarte pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Kamień) 5953
ANEKS Nr 1
1423 do porozumienia z dnia 29 sierpnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek oraz przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Podkarpacki sporządzony w dniu 25.10.2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem a Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Panem Zenonem Lipińskim 5954
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1424 Nr 169/04 z dnia 26 października 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jawornik Polski 5955