Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 110 z dnia 01.09.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1205 Jasielskiego Nr XIX/121/04 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej 5375
1206 Ropczycko – Sędziszowiskiego Nr XIV/84/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5375
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1207 w Cieszanowie Nr 41/VII/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Cieszanów 5376
1208 w Nisku Nr XXII/262/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zaliczenia do sieci dróg gminnych, działek położonych na terenie Miasta Niska oraz miejscowości Zarzecze 5378
1209 w Ropczycach Nr XX/205/04 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropczyce 5383
1210 w Rudniku nad Sanem Nr XVIII/125/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/04 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2004 r. 5386
1211 w Stalowej Woli Nr XXVI/370/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu niektórych świadczeń z pomocy społecznej 5386
1212 w Stalowej Woli Nr XXVI/371/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów 5387
1213 w Strzyżowie Nr XX/167/04 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 5388
1214 w Tarnobrzegu Nr XXVI/286/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na określonym obszarze Miasta Tarnobrzeg 5389
UCHWAŁY RAD GMIN:
1215 w Baligrodzie Nr XX/87/04 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Baligród dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5389
1216 w Chmielniku Nr XVII/108/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy 5392
1217 w Kuryłówce Nr XIV/100/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuryłówka 5393
1218 w Lubaczowie Nr XVII/190/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Lubaczów oraz granic ich obwodów 5403
1219 w Majdanie Królewskim Nr XVIII/124/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 4227037 położonej w Gminie Majdan Królewski kategorii drogi gminnej 5404
1220 w Trzebownisku Nr XVI/164/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Trzebownisko Nr XV/160/04 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu ich kontroli i rozliczenia 5407
1221 w Trzebownisku Nr XVI/166/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5407
ANEKS
1222 do porozumienia zawartego w dniu 17 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Powiatem Sanockim 5408
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1223 Nr OKR-4210-38(20)/2004/1338/IV/JP z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Elektrociepłownia „EC-WSK” Sp. z o. o. w Rzeszowie) 5408
Dziennik Nr 111 z dnia 08.09.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1224 Nr XXVI/268/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 5414
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1225 w Błażowej Nr XX/102/04 z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania 5416
1226 w Narolu Nr 114/XVI/04 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Narol 5417
UCHWAŁY RAD GMIN:
1227 w Orłach Nr XIV/127/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 5432
1228 w Tryńczy Nr XV/116/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zalesienia w Gminie Tryńcza” 5433
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1229 Nr 135/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cieszanowie 5457
1230 Nr 136/04 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Miejscu Piastowym 5458
Dziennik Nr 112 z dnia 15.09.20004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1231 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 5462
1232 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 5462
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1233 w Brzozowie Nr XVI/157/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 6463
1234 w Krośnie Nr XXII/503/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 5463
1235 w Rzeszowie Nr XXVII/157/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa (dot. cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej) 5466
UCHWAŁY RAD GMIN:
1236 w Birczy Nr XI/82/03 z dnia 1 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bircza 5467
1237 w Czudcu Nr XVIII/121/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie założenia gimnazjum w Pstrągowej 5492
1238 w Świlczy Nr XV/138/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie planu sieci – prowadzonych przez Gminę Świlcza – publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów 5492
ZARZĄDZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO
1239 Nr 30/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w placówce opiekuńczo – wychowawczej Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Prałkowcach 5493
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1240 Nr OKR-4210-51(14)/2004/199/IV/HH z dnia 7 września 2004 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli) 5494
1241 Nr OKR-4210-73(6)/2004/470/III/JP z dnia 8 września 2004 r. (Carbon Black Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Jaśle) 5498
1242 Nr OKR-4210-101(3)/2004/407/IVA/MG z dnia 8 września 2004 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie) 5499
1243 Nr OKR-4210-32(17)/2004/683/III/JP z dnia 8 września 2004 r. (Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Sarzynie) 5500
1244 Nr OKR-4210-42(13)/2004/404/IV/RW z dnia 8 września 2004 r. (Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) 5503
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1245 z dnia 6 września 2004 r. o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xr przedsiębiorstwa energetycznego – HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Leżajsku 5508
Dziennik Nr 113 z dnia 17.09.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1246 w Krośnie Nr XXII/519/04z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwał: Nr XIV/281/03 i Nr XIV/282/03 z dnia 28 listopada 2003 r., Nr II/23/02 i Nr II/24/02 z dnia 30 listopada 2002 r. 5510
1247 w Nowej Sarzynie Nr XXIV/228/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5510
1248 w Nowej Sarzynie Nr XXIV/232/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/373/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 5511
1249 w Pilźnie Nr XIX/158/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pilzno na lata 2004-2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5512
1250 w Rzeszowie Nr XXVII/158/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rzeszowa 5514
1251 w Sieniawie Nr XVIII/155/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/03 z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 5526
1252 w Tarnobrzegu Nr XXI/205/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Tarnobrzeg na 2004 rok 5526
UCHWAŁY RAD GMIN:
1253 w Markowej Nr XXI/83/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Markowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w zakresie osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań 5546
1254 w Tryńczy Nr XV/120/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej 5549
1255 w Tryńczy Nr XV/121/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gorzycach 5550
1256 w Tyrawie Wołoskiej Nr XVII/89/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Gminie Tyrawa Wołoska liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 5551
1257 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XVII/85/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie inkasa rolnego, leśnego i od nieruchomości 5551
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1258 Nr 142/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kuryłówce 5552
1259 Nr 143/04 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jaśle 5553
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1260 z dnia 9 września 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Powiatu Sanockiego 5554
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1261 Nr OKR-4210-93(4)/2004/65/IV/HH z dnia 14 września 2004 r. („Energetyka Wisłosan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie) 5554
Dziennik Nr 114 z dnia 22.09.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1262 w Dębicy Nr XVIII/253/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Dębicy na miejskich liniach komunikacyjnych 5559
1263 w Rymanowie Nr XVII/187/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wyznaczenia dla inkasentów terminu płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych 5564
1264 w Rymanowie Nr XVII/190/04 z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 5564
UCHWAŁY RAD GMIN:
1265 w Boguchwale Nr XXII/250/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XLIV/298/01 z dnia 23 sierpnia 2001 r. 5576
1266 w Boguchwale Nr XXII/251/04 z dnia 9 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Boguchwała dotyczących zmian granic administracyjnych 5576
1267 w Harasiukach Nr XIX/103/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Harasiuki 5577
1268 w Krasnem Nr XVIII/165/04 z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Krasne konsultacji społecznych w sprawie zmian granic administracyjnych Gminy Krasne 5578
1269 w Niebylcu Nr XIX/85/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niebylec 5584
1270 w Niebylcu Nr XIX/87/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach 5588
1271 w Zaleszanch Nr XVII/175/04 z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych 5589
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRZEMYŚLU
1272 z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Malhowice w Gminie Przemyśl 5589
POROZUMIENIA
1273 zawarte w dniu 9 września 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Łańcuckiego w sprawie powierzenia zadania z zakresu badań opryskiwaczy, przyznania dotacji i ustalenia wynikających obowiązków w tym zakresie 5590
1274 zawarte w dniu 9 września 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia zadania z zakresu badań opryskiwaczy, przyznania dotacji i ustalenia wynikających obowiązków w tym zakresie 5591
1275 zawarte w dniu 9 września 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w sprawie powierzenia zadania z zakresu badań opryskiwaczy, przyznania dotacji i ustalenia wynikających obowiązków w tym zakresie 5592
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
1276 z dnia 20 września 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Gminy w Boguchwale 5593
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1277 OKR-4210-94(4)/2004/2884/ID/EW z dnia 16 września 2004 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Sędziszowie Małopolskim) 5594
Dziennik Nr 115 z dnia 29.09.2004r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1278 Nr XXVII/275/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 5599
1279 Nr XXVII/276/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 5599
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1280 w Jaśle Nr XX/159/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Jasła 5601
1281 w Tyczynie Nr XX/173/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tyczyn w przedmiocie zmiany granic gminy 5602
UCHWAŁY RAD GMIN:
1282 w Horyńcu – Zdroju Nr XII/101/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Horyniec – Zdrój na 2004 rok 5602
1283 w Kamieniu Nr XVII/81/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół w Kamieniu 5612
1284 w Niwiskach Nr XIX/134/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 w Gminie Niwiska – terenu w miejscowości Trześń 5613
1285 w Orłach Nr XVI/138/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego 5616
1286 w Radymnie Nr XX/41/04 z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg gminnych 5617
1287 w Wiązownicy Nr XIV/160/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radawa – 1/2001” 5617
ANEKSY:
1288 do Porozumienia zawartego w dniu 22 maja 2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Jarosławskiego zmienionego aneksem z dnia 4.10.2001 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Jarosławskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług w 2004 r. przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5622
1289 do Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2001 r. w sprawie świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego zmienionego aneksem z dnia 4.10.2001 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Lubaczowskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5623
1290 do Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 4.10.2001 r., aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. i aneksem Nr 3 z dnia 18.02.2004 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Lubaczowskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług w 2004 r. przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5624
1291 do Porozumienia zawartego w dniu 30 maja 2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego zmienionego aneksem z dnia 4.10.2001 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Przemyskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług w 2004 r. przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5625
1292 do Porozumienia zawartego w dniu 21 maja 2001 r. w sprawie świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego zmienionego aneksem z dnia 4.10.2001 r. i aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Przeworskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5626
1293 do Porozumienia zawartego w dniu 21 maja 2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego zmienionego aneksem Nr 1 z dnia 4.10.2001 r., aneksem Nr 2 z dnia 24.09.2003 r. i aneksem Nr 3 z dnia 18.02.2004 r. spisany pomiędzy Miastem Przemyśl a Powiatem Przeworskim w sprawie odpłatnego świadczenia usług w 2004 r. przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu 5627
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1294 Nr 148/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce 5628
1295 Nr 149/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojanów 5629
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1296 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2004 r. do dnia 31 marca 2005 r. 5630
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1297 z dnia 20 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 19 września 2004 r. 5630
OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1298 w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 5631
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
1299 w Lubaczowie Nr 43/154/04 z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 27/80/03 Zarządu Powiatu w Lubaczowie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2004 r. na terenie powiatu lubaczowskiego 5632
INFORMACJE O DECYZJI PREZESA URE:
1300 odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku 5632
1301 odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 5633
1302 odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Mielec Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu 5634
1303 odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 5635