Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 98 z dnia 02.08.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1073 Nr XXV/254/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 4694
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1074 Jarosławskiego Nr XVII/183/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/313/2002 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie opłat za czynności związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na koszt właściciela 4695
1075 Mieleckiego Nr XVI/130/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 4696
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1076 w Cieszanowie Nr 43/VII/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 22/III/2002 Rady Miejskiej w Cieszanowie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie 4697
1077 w Cieszanowie Nr 45/VII/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Miasta i Gminy Cieszanów do kategorii dróg gminnych 4697
1078 w Pilźnie Nr XXII/168/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pilzno obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4701
1079 w Radymnie Nr 109/XIV/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Radymno 4701
UCHWAŁY RAD GMIN:
1080 w Harasiukach Nr XVIII/95/04 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 4702
1081 w Jarosławiu Nr III/20/04 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2004 r. 4703
1082 w Żyrakowie Nr XX/215/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego 4711
1083 w Żyrakowie Nr XX/220/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia nowego obwodu głosowania na terenie Gminy Żyraków dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 września 2004 roku 4711
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PRZEMYŚLU
1084 z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Młodowice w Gminie Fredropol 4712
SPRAWOZDANIA:
1085 z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za 2003 rok 4712
1086 z wykonania budżetu Gminy Solina za 2003 r. 4746
Dziennik Nr 99 z dnia 04.08.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1087 w Przeworsku Nr XXI/147/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chruściela” 4758
UCHWAŁY RAD GMIN:
1088 w Kamieniu Nr XVI/79/04 z dnia 12 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów 4761
1089 w Pysznicy Nr XVI/112/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty administracyjnej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych podziałem 4761
POROZUMIENIE
1090 zawarte w dniu 19 lipca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Janem Kurpem zwanym dalej „Wojewodą” a Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie Grażyną Hejdą, zwanym dalej „Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum” w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody czynności kontrolnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzących działalność na obszarze województwa podkarpackiego 4762
SPRAWOZDANIA:
1091 z wykonania budżetu Gminy Dębica za rok 2003 4763
1092 z wykonania budżetu Gminy Pilzno za 2003 rok 4769
Dziennik Nr 100 z dnia 06.08.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1093 w Łańcucie Nr XIX/120/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. 4806
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1094 w Przemyślu Nr 134/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 4807
1095 w Rymanowie Nr XIV/149/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Klimkówka, Rymanów, Ladzin (część zachodnia) i Wróblik Królewski w Gminie Rymanów, Województwo Podkarpackie 4808
1096 w Rymanowie Nr XIV/150/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budowy turbin wiatrowych oraz otaczających je terenów rolnych w miejscowościach: Ladzin (część wschodnia) i Wróblik Szlachecki w Gminie Rymanów, Województwo Podkarpackie 4825
1097 w Stalowej Woli Nr XXVII/387/04 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Stalowa Wola oraz określenia inkasentów 4831
UCHWAŁY RAD GMIN:
1098 w Wojaszówce Nr XIV/118/04 z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojaszówka 4831
1099 w Zaleszanach Nr XVI/166/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Zaleszany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4832
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1100 o decyzji Nr OKR-4210-33(10)/2004/104/IV/JI z dnia 28 lipca 2004 r. odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Elektrociepłowni Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 690284508 4832
1101 o decyzji Nr OKR-4110-28(4)/2004/841/MG 4833
TARYFA DLA CIEPŁA
1102 Nr OKR-4210-28(16)/2004/728/V/MG z dnia 30 lipca 2004 r. (ENEST Sp. z o. o. 37 – 450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1) 4834
SPRAWOZDANIA:
1103 z wykonania budżetu Rady Miejskiej w Błażowej za 2003 rok 4836
1104 z wykonania budżetu Gminy Stubno za 2003 rok 4848
Dziennik Nr 101 z dnia 09.08.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1105 w Dębicy Nr XX/208/04 z ni 28 czerwca 2004 r. sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców, osób pełnoletnich, a także opiekunów prawnych i kuratorów, w przypadku gdy dysponują dochodami dziecka, za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę na terenie Powiatu Dębickiego 4862
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1106 w Krośnie Nr XXI/459/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie i za udzielone schronienie w ramach interwencji kryzysowej 4863
1107 w Łańcucie Nr XIX/112/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 4864
UCHWAŁY RAD GMIN:
1108 w Horyńcu-Zdroju Nr XV/129/04 z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój 4865
1109 w Krasnem Nr XVII/159/04 z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Załęże 16, celem przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych w dniu 12 września 2004 r. 4865
1110 w Solinie Nr XV/272/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rajskie 1/2002” 4866
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1111 z dnia 2 sierpnia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 1 sierpnia 2004 r. 4871
SPRAWOZDANIE
1112 z wykonania budżetu Gminy Wiązownica za 2003 rok 4872
Dziennik Nr 102 z dnia 11.08.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1113 w Dębicy Nr XX/209/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej, przebywającej w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletności 4902
1114 w Jaśle Nr XVII/109/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Jasielskiego 4903
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1115 w Głogowie Małopolskim Nr XX/219/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie planu sieci prowadzonych przez Gminę Głogów Małopolski publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów 4904
1116 w Rzeszowie Nr XXV/101/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 45/2/2001 zespołu usług publicznych i komercyjnych przy ul. Litewskiej w Rzeszowie, w konturze ABCDEFGH I 4905
1117 w Rzeszowie Nr XXVI/117/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 21/3/2000 „Staromieście – Wełówka” w Rzeszowie 4912
UCHWAŁY RAD GMIN:
1118 w Jaśle Nr XIX/110/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Jasło na lata 2004 – 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło 4919
1119 w Ostrowie Nr XX/155/04 z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Ostrów 4921
SPRAWOZDANIA:
1120 z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za rok 2003 4922
1121 z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2003 4947
Dziennik Nr 103 z dnia 13.08.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1122 w Nowej Dębie Nr XVII/244/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów do głosowania 4962
1123 w Jarosławiu Nr 214/XXVII/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Jarosławia na 2004 r. 4962
1124 w Kolbuszowej Nr XXIII/189/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w Kolbuszowej 4980
1125 w Kolbuszowej Nr XXIII/190/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2004 terenu położonego przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Zarębki 4985
1126 w Przemyślu Nr 135/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu 4988
1127 w Sanoku Nr XXX/305/04 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych 4990
1128 w Sanoku Nr XXX/306/04 z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Miasta Sanoka do kategorii dróg gminnych 4991
UCHWAŁY RAD GMIN:
1129 w Besku Nr XII/109/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/2004 Rady Gminy w Besku z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 4991
1130 w Besku Nr XII/116/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Besko podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4992
1131 w Boguchwale Nr XX/225/04 z dnia 3 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Boguchwała 4993
1132 w Dębicy Nr XV/222/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 4997
1133 w Korczynie Nr XVIII/13/04 z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy w Korczynie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 4997
1134 w Nozdrzcu Nr XV/146/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nozdrzec podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5000
1135 w Radomyślu n/Sanem Nr XV/156/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Radomyśl n/Sanem podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5003
1136 w Trzebownisku Nr XV/160/04 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu ich kontroli i rozliczenia 5006
Dziennik Nr 104 z dnia 16.08.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1137 w Krośnie Nr XXI/451/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „TURASZÓWKA IV” Al. Jana Pawła II 5010
UCHWAŁY RAD GMIN:
1138 w Tuszowie Narodowym Nr XVI/117/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz programu selektywnej gospodarki odpadami 5024
1139 w Wojaszówce Nr XIV/120/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 5027
UCHWAŁY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RZESZOWIE:
1140 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 22, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r. 5028
1141 z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany w podziale Miasta Rzeszowa na obwody głosowania 5029
POROZUMIENIE
1142 zawarte w dniu 30 czerwca 2004 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim a Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle w sprawie powierzenia zadań Samorządu Województwa 5030
SPRAWOZDANIE
1143 z wykonania budżetu Gminy Nowy Żmigród 5032
Dziennik Nr 105 z dnia 17.08.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1144 w Baranowie Sandomierskim Nr XIX/126/04 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Baranów Sandomierski 5058
1145 w Jaśle Nr XIX/145/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Jasła 5058
1146 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVI/152/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście i Gminie Sędziszów Młp 5078
1147 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVI/153/04 z dnia 12 lipca 2004 r. o zmianie uchwały Nr III/29/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Mieście Sędziszowie Młp. Nr 4/2002, Nr 5/2002 i Nr 6/2002 5084
1148 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVI/154/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2004 w Mieście i Gminie Sędziszów Młp. terenu w Będziemyślu. 5086
UCHWAŁA RADY GMINY
1149 w Żołyni Nr X/66/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 rok 5088
Dziennik Nr 106 z dnia 18.08.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1150 w Dynowie Nr XXIII/143/04 z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w uzupełniających wyborach do Senatu RP 5107
1151 w Jarosławiu Nr 280/XXX/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań 5107
1152 w Sędziszowie Młp. Nr XVI/150/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 5120
1153 w Tarnobrzegu Nr XXVI/295/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Tarnobrzega 5121
UCHWAŁY RAD GMIN:
1154 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr X/102/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarna podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5121
1155 w Frysztaku Nr XXI/112/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Frysztak podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5124
1156 w Hyżnem Nr XVII/135/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hyżne 5143
1157 w Łańcucie Nr XVIII/129/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Łańcut na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5157
1158 w Łańcucie Nr XVIII/128/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 5157
1159 w Zaklikowie Nr XVII/98/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Zaklików 5159
POROZUMIENIA:
1160 zawarte w dniu 21 lipca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzyska w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 5160
1161 zawarte w dniu 21 lipca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 5161
ANEKSY:
1162 z dnia 27 lipca 2004 r. do porozumienia z dnia 22 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żyraków w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 5162
1163 z dnia 29 lipca 2004 r. do porozumienia z dnia 20 kwietnia 2004 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Zarszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 5163
ZARZĄDZENIE
1164 Starosty Łańcuckiego Nr 29/04 z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej 5163
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1165 Nr OKR-4110/17(7)/2004/50/JI z dnia 5 sierpnia 2004 r. (Elektrociepłownia Rzeszów S. A. z siedzibą w Rzeszowie) 5164
Dziennik Nr 107 z dnia 20.08.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1166 w Kolbuszowej Nr XXIII/199/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 5167
1167 w Nisku Nr XXII/255/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i areszcie śledczym 5168
1168 w Ropczycach Nr XIX/189/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXXVIII/384/01 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej od 2002 r. 5169
1169 w Rudniku nad Sanem Nr XVIII/124/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem 5169
1170 w Stalowej Woli Nr XXVI/372/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania 5171
1171 w Stalowej Woli Nr XXVII/387/04 z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Stalowa Wola oraz określenia inkasentów 5172
1172 w Zagórzu Nr XIV/108/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów 5173
1173 w Zagórzu Nr XIV/110/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania usług opiekuńczych i odpłatności za te usługi 5173
UCHWAŁY RAD GMIN:
1174 w Borowej Nr XII/82/04 z dnia 27 lutego 2004 r. o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Pławie 5174
1175 w Cisnej Nr XVI/108/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 5175
1176 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr X/109/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna na lata 2004 – 2008 5178
1177 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XVI/176/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Czarna na świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia niepieniężne dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5180
1178 w Gorzycach Nr XX/110/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 5180
1179 w Gorzycach Nr XX/111/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5181
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1180 Nr OKR-4210-90(2)/2004/104B/IV/JI z dnia 13 sierpnia 2004 r. (Elektrociepłownia Rzeszów Spółka Akcyjna, z siedzibą w Rzeszowie 5182
1181 Nr OKR-4210-86(2)/2004/518/JM z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Ropczycach 5183
1182 Znak: OKR-4210-81(5)/2004/332/III/RW z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku) 5184
1183 Znak: OKR-4210-9(3)/2004/404/III/RW z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) 5185
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1184 Nr WCC/258B/407/W/OKR/2004/WS i Nr PCC/271B/407/W/OKR/2004/WS z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Fredry 12, 38-400 Krosno) 5186
SPRAWOZDANIE
1185 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Głogów Małopolski za 2003 rok 5187
Dziennik Nr 108 z dnia 24.08.2004r.
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1186 Nr 69/04 z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 5206
SPRAWOZDANIE
1187 z wykonania budżetu Rady Miejskiej w Stalowej Woli za 2003 rok 5207
Dziennik Nr 109 z dnia 30.08.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1188 z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 5259
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
1189 z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnobrzegu Nr 1/2004 z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Tarnobrzega 5259
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1190 w Głogowie Małopolskim Nr XXI/228/04 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski 5260
1191 w Krośnie Nr XXI/457/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5264
1192 w Krośnie Nr XXI/458/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo – wychowawczej 5265
1193 w Oleszycach Nr XIX/154/04 z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso 5266
1194 w Radomyślu n/Sanem Nr XV/161/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 5267
1195 w Radomyślu n/Sanem Nr XV/162/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 5267
1196 w Stalowej Woli Nr XXVI/373/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 5268
UCHWAŁY RAD GMIN:
1197 w Boguchwale Nr XXI/238/04 z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała 5270
1198 w Leżajsku Nr XXIV/179/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego zwolnienia z opłat 5275
1199 w Leżajsku Nr XXIV/181/04 z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Leżajsk na dożywianie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 5276
1200 w Lubaczowie Nr XVII/187/04 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lubaczów w zakresie projektów nowych statutów sołectw. 5277
POROZUMIENIE
1201 zawarte w dniu 30 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Strzyżowskim a Gminą i Miastem Strzyżów w sprawie utworzenia i prowadzenia specjalnego oddziału przedszkolnego 5278
OGŁOSZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
1202 w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 5279
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1203 Nr PCC/693B/841/W/OKR/2004/MG z dnia 17 sierpnia 2004 r. (Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120) 5279
SPRAWOZDANIE
1204 z wykonania budżetu Miasta Przemyśla za 2003 r. 5280