Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 82 z dnia 01.07.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
853 Jarosławskiego Nr XVI/170/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego 3819
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
854 w Rzeszowie Nr XXIV/85/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włącznie do Miasta Rzeszowa części Gminy Boguchwała – Sołectwo Zwięczyca) 3819
855 w Rzeszowie Nr XXIV/86/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włącznie do Miasta Rzeszowa części Gminy Tyczyn – Sołectwo Biała i Sołectwo Matysówka) 3822
856 w Rzeszowie Nr XXIV/87/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włącznie do Miasta Rzeszowa części Gminy Krasne – Sołectwo Słocina) 3825
857 w Rzeszowie Nr XXIV/88/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włącznie do Miasta Rzeszowa części Gminy Głogów Małopolski – Sołectwo Miłocin) 3828
858 w Stalowej Woli Nr XXIV/349/04 z dnia 28 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk miejskich i ich regulaminu 3831
859 w Tarnobrzegu Nr XXIV/245/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Tarnobrzeg 3832
860 w Ulanowie Nr XVI/106/04 z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Ulanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań 3833
861 w Ulanowie Nr XVI/108/04 z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Ulanów 3843
UCHWAŁY RAD GMIN:
862 w Mielcu Nr XVI/70/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Mielec 3847
863 w Trzebownisku Nr XIV/155/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3854
POROZUMIENIA
z dnia 1 stycznia 2004 roku zawarte pomiędzy Starostą Stalowowolskim a:
864 Nadleśniczym Nadleśnictwa Buda Stalowska 3857
865 Nadleśniczym Nadleśnictwa Gościeradów 3858
866 Nadleśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelski 3860
867 Nadleśniczym Nadleśnictwa Rozwadów 3861
868 Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudnik 3862
Dziennik Nr 83 z dnia 02.07.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
871 Nr XXIV/248/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 3874
POROZUMIENIE
872 zawarte w dniu 1 marca 2004 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Leskim w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 3875
SPRAWOZDANIA:
873 z wykonania budżetu Gminy Hyżne na 2003 rok 3876
874 z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2003 rok 3896
Dziennik Nr 84 z dnia 03.07.2004r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
875 w Domaradzu Nr XVII/109/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXVIII/222/01 z dnia 26 października 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 3914
876 w Dynowie Nr XV/96/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych 3914
POROZUMIENIE
877 zawarte w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Mieleckiego, reprezentowanym przez Pana Starostę Józefa Smacznego, zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie seminarium „Społeczeństwo obywatelskie w UE” z dniu 26 kwietnia 2004 r. w Mielcu 3914
SPRAWOZDANIE
878 z wykonania budżetu Miasta Jasła na 2003 rok 3916
Dziennik Nr 85 z dnia 05.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
879 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z dnia 2 kwietnia 1997 r., Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 r. Nr 93, poz. 1604; z 2003 r. Nr 8, poz. 163; Nr 132, poz. 1818; z 2004 r. Nr 3, poz. 27) 3982
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
880 w Jaśle Nr XXII/172/04 z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jasło 3983
881 w Jaśle Nr XXII/173/04 z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych Gimnazjów w Jaśle 3984
882 w Nisku Nr XIX/222/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Nisko 3985
UCHWAŁY RAD GMIN:
883 w Grodzisku Dolnym Nr XX/129/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grodzisko Dolne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 3986
884 w Nowym Żmigrodzie Nr XVI/122/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach gminnych na obszarze Gminy Nowy Żmigród 3989
885 w Skołyszynie Nr XIII/97/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonica 3990
886 w Zaleszanach Nr XV/161/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zaleszany podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 3995
POROZUMIENIE
887 zawarte w dniu 16 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Dynów w sprawie wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu tj. wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznawania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3998
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
888 Nr XIII/199/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Tarnobrzeg w roku 2004 3998
SPRAWOZDANIA:
889 z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2003 rok 3999
890 z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2003 rok 4015
Dziennik Nr 86 z dnia 06.07.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
891 Nr XXIV/247/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 4023
UCHWAŁA RADY POWIATU
892 w Leżajsku Nr XXV/170/04 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Leżajskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4025
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
893 w Jarosławiu Nr 282/XXX/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 4033
894 w Nisku Nr XX/231/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 4034
895 w Nisku Nr XX/237/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/222/04 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Nisko 4035
POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi:
896 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Dębica 4036
897 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dębica 4037
898 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dębowiec 4038
899 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Dukla 4039
900 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Dynów 4041
901 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Głogów Małopolski 4042
902 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Jarosław 4043
903 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło 4044
904 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasta Jasło 4046
905 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Kamień 4047
906 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Urzędem Miejskim w Kolbuszowej 4048
907 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krempna 4049
908 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Krosno 4051
909 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Laszki 4052
910 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Lubaczów 4053
911 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Łańcut 4054
912 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Narol 4056
913 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowy Żmigród 4057
914 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Przemyśl 4058
915 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radomyśl nad Sanem 4060
916 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Rymanów 4061
917 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Rzeszów 4062
918 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Sanok 4063
919 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn 4065
920 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Stalowa Wola 4066
921 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Strzyżów 4067
922 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg 4068
923 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Ulanów 4070
924 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Zaklików 4071
925 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Zaleszany 4072
926 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Zarszyn 4073
927 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żyraków 4075
Dziennik Nr 87 z dnia 07.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
928 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody 4078
UCHWAŁA RADY POWIATU
929 Przemyskiego Nr XVII/126/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego 4078
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
930 w Baranowie Sandomierskim Nr XIX/132/04 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 4079
931 w Baranowie Sandomierskim Nr XIX/133/04 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 4080
932 w Błażowej Nr XVII/95/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/56/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Błażowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4081
933 w Przeworsku Nr XXI/153.04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 4082
934 w Rzeszowie Nr XXV/112/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa (dot. przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu pojazdami miejskiej komunikacji zbiorczej) 4082
935 w Rzeszowie Nr XXVI/146/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włączenie do Miasta Rzeszowa części Gminy Krasne – Sołectwo Załęże) 4083
936 w Rzeszowie Nr XXVI/147/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włączenie do Miasta Rzeszowa części Gminy Świlcza – części Sołectwa Przybyszówka) 4085
937 w Rzeszowie Nr XXVI/148/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włączenie do Miasta Rzeszowa części Gminy Tyczyn – części Sołectwa Budziwój) 4088
938 w Rzeszowie Nr XXVI/149/04 z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w przedmiocie zmiany granic miasta (włączenie do Miasta Rzeszowa części Gminy Głogów Małopolski – Sołectwo Pogwizdów Nowy) 4091
POROZUMIENIA
w sprawie wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu tj. wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznawania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych:
939 zawarte w dniu 5 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Sokołów Młp. 4094
940 zawarte w dniu 18 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Hyżne 4095
941 zawarte w dniu 28 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Boguchwała 4096
942 zawarte w dniu 16 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Dynów 4096
943 zawarte w dniu 29 czerwca 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Miastem Dynów 4097
SPRAWOZDANIE
944 z wykonania budżetu Gminy Zaleszany za rok 2003 4098
Dziennik Nr 88 z dnia 08.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
945 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 4118
946 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Muczne w Gminie Lutowiska 4118
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
947 w Jaśle Nr XXIII/184/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 4118
948 w Jaśle Nr XXIII/185/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 4119
949 w Pilźnie Nr XIX/159/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 4119
950 w Przemyślu Nr 84/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w Przemyślu 4120
951 w Przemyślu Nr 85/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl na rzecz osób fizycznych 4121
952 w Rzeszowie Nr XXIV/91/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 4121
953 w Stalowej Woli Nr XXII/335/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Stalowa Wola do kategorii dróg gminnych 4122
954 w Stalowej Woli Nr XXII/336/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Miasta Stalowa Wola do kategorii dróg gminnych 4123
UCHWAŁY RAD GMIN:
955 w Boguchwale Nr XIX/205/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 4123
956 w Bukowisku Nr XVI/94/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bukowsko 4124
957 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XVIII/197/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/67/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 29 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarna 4136
958 we Frysztaku Nr XIX/106/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Frysztak 4137
959 w Jodłowej Nr XVI/16/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4137
960 w Pruchniku Nr 111/XV/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Pruchnik na 2004 r. 4138
SPRAWOZDANIE
961 Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 4146
Dziennik Nr 89 z dnia 12.07.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
962 w Brzozowie Nr XIV/152/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Brzozów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4159
963 w Jaśle Nr XXIII/181/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła – „Rafineria Nr 33” dotyczącego odcinka drogi krajowej 4162
964 w Leżajsku Nr XIV/140/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla dróg posiadających kategorię dróg gminnych w Leżajsku 4164
UCHWAŁY RAD GMIN:
965 w Boguchwale Nr XIX/213/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego 4165
966 w Haczowie Nr XV/117/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Haczów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4165
967 w Jaśle Nr XVII/97/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych na terenie Gminy Jasło 4169
968 w Niwiskach Nr XVI/115/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwiska 4170
969 w Pysznicy Nr XV/106/04 z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Pysznica 4176
970 w Radymnie Nr XIX/22/04 z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Radymno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4177
971 w Rakszawie Nr XVIII/94/04 z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 4178
972 w Roźwienicy Nr 93/XIII/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 4179
973 w Roźwienicy Nr 113/XV/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Roźwienica 4180
POROZUMIENIE
974 zawarte w dniu 17 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Powiatem Leskim (dot. przyjęcia dziecka pozbawionego opieki do pogotowia rodzinnego) 4180
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
975 Nr 91/04 z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krempnej 4181
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU
976 Stalowowolskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 4182
SPRAWOZDANIA:
977 z realizacji budżetu Gminy Besko na dzień 31-12-2003 r. 4183
978 z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2003 rok 4190
Dziennik Nr 90 z dnia 14.07.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
979 Przeworskiego Nr XVI/111/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań powiatu, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4198
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
980 w Krośnie Nr XX/447/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4201
981 w Tarnobrzegu Nr XXV/271/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr X/111/99 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustalenia cen za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnobrzegu 4204
982 w Tyczynie Nr XVIII/150/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 4204
UCHWAŁY RAD GMIN:
983 w Cisnej Nr XIX/124/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Cisna 4205
984 w Komańczy Nr XIV/108/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza 4205
985 w Korczynie Nr XVII/124/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykowywane przez organy Gminy Korczyna 4206
986 w Łańcucie Nr XVIII/132/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut lokali w Ośrodkach Zdrowia w Albigowej i w Kosinie 4206
987 w Medyce Nr XVI/16/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Medyka 4207
988 w Żyrakowie Nr XIX/204/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 4208
SPRAWOZDANIE
989 z wykonania budżetu Miasta Dębicy za 2003 rok 4208
Dziennik Nr 91 z dnia 16.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
990 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Buszkowice w Gminie Żurawica, z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nehrybka w Gminie Przemyśl, z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nowe Sady w Gminie Fredropol 4254
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
991 w Krośnie Nr XXI/465/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4254
992 w Krośnie Nr XXI/468/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 4255
993 w Przemyślu Nr 132/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Przemyśla podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta Przemyśla, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4258
994 w Rzeszowie Nr XXIV/79/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/53/4/02 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 17/3/99 zespołu usług nieuciążliwych w rejonie alei Armii Krajowej w Rzeszowie.. 4261
UCHWAŁY RAD GMIN:
995 w Cmolasie Nr XV/117/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Cmolas na 2004 r. 4266
996 w Gorzycach Nr XVII/94/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 4274
SPRAWOZDANIE
997 z wykonania budżetu Gminy Padew Narodowa za 2003 r. 4282
Dziennik Nr 92 z dnia 19.07.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
998 w Jarosławiu Nr 252/XXIX/04 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny: wolne od zabudowy użytkowane rolniczo i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, położone w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska, Kruhel Pełkiński i drogi polnej od strony północnej 4294
999 w Jarosławiu Nr 253/XXIX/04 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny wolne od zabudowy użytkowane rolniczo położone po południowej stronie ulicy Szczytniańskiej 4299
1000 w Przemyślu Nr 138/04 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Przemyśla 4302
UCHWAŁA RADY GMINY
1001 w Korczynie Nr XVII/126/04 z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 4303
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1002 Nr 95/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niwiska 4303
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1003 z dnia 6 lipca 2004 r. Nr WCC/335B/65/W/OKR/2004/WS, Nr PCC/347B/65/W/OKR/2004/WS („Energetyka Wisłosan” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) 4304
SPRAWOZDANIE
1004 z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2003 rok 4305
Dziennik Nr 93 z dnia 21.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
1005 w Ropczycach z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Brzezówka w Gminie Ropczyce 4371
UCHWAŁA RADY POWIATU
1006 w Ustrzykach Dolnych Nr XIX/123/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam 4371
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1007 w Brzozowie Nr XIV/143/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Humniskach i nadania mu statutu 4372
1008 w Brzozowie Nr XIV/144/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Starej Wsi i nadania mu statutu 4376
1009 w Brzozowie Nr XIV/145/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Górkach i nadania mu statutu 4380
1010 w Brzozowie Nr XIV/146/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Grabownicy Starzeńskiej i nadania mu statutu 4384
1011 w Brzozowie Nr XIV/147/04 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przysietnicy i nadania mu statutu 4388
1012 w Stalowej Woli Nr XXIV/341/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II 4392
1013 w Stalowej Woli Nr XXIV/342/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowo – usługowej osiedla Poręby II w Stalowej Woli 4402
UCHWAŁY RAD GMIN:
1014 w Dzikowcu Nr XIX/133/04 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów i zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Dzikowiec 4410
1015 w Gorzycach Nr XIX/108/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego 4410
1016 w Lubeni Nr XVI/95/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 4411
POROZUMIENIE
1017 zawarte w dniu 17 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Powiatem Sanockim (dot. przyjęcia dziecka pozbawionego opieki do pogotowia rodzinnego) 4411
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1018 Nr OKR-4210-66(3)/2004/404/III/RW z dnia 12 lipca 2004 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych) 4412
SPRAWOZDANIE
1019 z wykonania budżetu Gminy Cmolas za rok 2003 4413
Dziennik Nr 94 z dnia 23.07.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1020 w Jarosławiu Nr 278/XXX/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Jarosław 4422
1021 w Przemyślu Nr 112/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 „Stare Miasto” 4436
1022 w Przemyślu Nr 113/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 2 „Kmiecie” 4441
1023 w Przemyślu Nr 114/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 3 „Warneńczyka” 4446
1024 w Radomyślu Wielkim Nr XV/113/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne 4452
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
1025 Nr 11/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 10/04 z dnia 20 maja 2004 r. ustanawiającego obwody rybackie na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 4452
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1026 Nr OKR-4210-71(2)/2004/2884/IC/EW z dnia 16 lipca 2004 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim) 4457
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URE:
1027 z dnia 14 lipca 2004 r. umarzającej postępowanie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – „Solar – Bin” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 4458
1028 z dnia 16 lipca 2004 r. Nr OKR-4210-62(5)/2004/1577/IA/EW (Przedsiębiorstwo Energetyczne Zakłady Mięsne w Dębicy S. A) 4459
Dziennik Nr 95 z dnia 26.07.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1029 z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa podkarpackiego 4462
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1030 w Jarosławiu Nr 279/XXX/04 z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Jarosławia 4463
1031 w Przemyślu Nr 115/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 4 „Lipowaci” 4484
1032 w Przemyślu Nr 116/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 5 „Salezjańskie” 4489
1033 w Przemyślu Nr 117/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 6 „Kazanów” 4494
1034 w Przemyślu Nr 118/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 7 „Winna Góra” 4499
1035 w Przemyślu Nr 119/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 8 „Stefana Rogozińskiego” 4504
1036 w Przemyślu Nr 120/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” 4509
1037 w Przemyślu Nr 121/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 10 „Mikołaja Kopernika” 4514
1038 w Przemyślu Nr 122/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 11 „Lwowskie” 4519
1039 w Przemyślu Nr 123/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 12 „Waleriana Łukasińskiego” 4524
1040 w Radymnie Nr 108/XIV/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Radymno podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta Radymno, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4529
1041 w Sanoku Nr XXIX/294/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 4532
UCHWAŁY RAD GMIN:
1042 w Krasnem Nr XV/140/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany treści załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Krasne, uchwalonego uchwałą Nr II/7/2002 Rady Gminy Krasne z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasne i Regulaminu Rady Gminy Krasne 4533
1043 w Krasnem Nr XV/143/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcia pasa drogowego 4534
1044 w Zaklikowie Nr XVII/94/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 4534
Dziennik Nr 96 z dnia 27.07.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1045 w Głogowie Małopolskim Nr XX/209/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 4538
1046 w Jedliczu Nr XIX/190/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 4539
1047 w Krośnie Nr XXI/467/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 4540
1048 w Przemyślu Nr 124/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 13 „Przemysława” 4541
1049 w Przemyślu Nr 125/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 14 „Juliusza Słowackiego” 4546
1050 w Przemyślu Nr 126/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 15 „Marii Konopnickiej” 4551
1051 w Przemyślu Nr 127/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 16 „Adama Mickiewicza” 4556
1052 w Przemyślu Nr 128/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 17 „Zielonka” 4561
1053 w Przemyślu Nr 129/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 18 „Rycerskie” 4566
1054 w Przemyślu Nr 130/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 19 „Krakowskie” 4571
1055 w Przemyślu Nr 131/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 20 „Za Wiarem” 4576
1056 w Sanoku Nr XXIX/298/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka 4581
1057 w Sędziszowie Małopolskim Nr XVI/155/04 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu RP 4581
UCHWAŁY RAD GMIN:
1058 w Dębowcu Nr XIV/121/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej i nadania mu statutu 4582
1059 w Gorzycach Nr XX/117/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2004 4583
1060 w Łańcucie Nr XVIII/131/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 4583
1061 w Przemyślu Nr XVI/106/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przemyśl podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 4584
1062 w Solinie Nr XV/289/04 z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie 4585
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1063 Nr OKR-4210-72(2)/2004/1338/IIIB/JP z dnia 19 lipca 2004 r. (Elektrociepłownia „EC-WSK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Rzeszowie) 4587
Dziennik Nr 97 z dnia 28.07.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1064 Krośnieńskiego Nr XVII/138/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych 4594
1065 Krośnieńskiego Nr XVII/139/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4595
1066 Stalowowolskiego Nr XV/106/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego oraz przyjęcia jednolitego tekstu Statutu 4596
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1067 w Jedliczu Nr XIX/191/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jedlicze 4609
1068 w Tarnobrzegu Nr XXIV/244/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli 4609
UCHWAŁY RAD GMIN:
1069 w Brzostku Nr XVI/131/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje 4668
1070 w Brzostku Nr XVIII/148/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych 4669
1071 w Krościenku Wyżnym Nr XV/95/04 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krościenko Wyżne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 4670
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1072 z dnia 20 lipca 2004 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Niżańskiego 4672