Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 66 z dnia 01.06.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU W RZESZOWIE
730 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2954
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
731 w Iwoniczu – Zdroju Nr XIX/173/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2955
732 w Krośnie Nr XIX/412/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, określenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Krosna w wyborach w Rzeczypospolitej Polskiej Parlamentu Europejskiego 2956
UCHWAŁY RAD GMIN:
733 w Dzikowcu Nr XVII/114/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dzikowiec na 2004 rok 2957
734 w Laszkach Nr XVI/101/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany statutów sołectw 2966
735 w Orłach Nr XII/108/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 2966
736 w Orłach Nr XII/120/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Orły podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2967
737 w Żurawicy Nr XIV/131/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2970
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
738 Nr 73/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rymanowie 2970
OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
739 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2004 rok 2971
Dziennik Nr 67 z dnia 02.06.2004r
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
740 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Muczne w Gminie Lutowiska 2994
UCHWAŁA RADY POWIATU
741 Leskiego Nr XII/81/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatu Leskiego 2994
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
742 w Jarosławiu Nr 224/XXVIII/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz utworzenia obwodów głosowania w szpitalach na terenie Miasta Jarosławia w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 marca 2004 r 2995
743 w Jarosławiu Nr 225/XXVIII/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej 2997
744 w Jarosławiu Nr 226/XXVIII/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 2998
745 w Jarosławiu Nr 235/XXVIII/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław 2998
746 w Przeworsku Nr XIX/128/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 3003
UCHWAŁY RAD GMIN:
747 w Bojanowie Nr XI/89/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw 3004
748 w Domaradzu Nr XVI/100/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego 3039
749 w Krościenku Wyżnym Nr XIII/84/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne 3040
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
750 z dnia 17 maja 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 16 maja 2004 r 3071
Dziennik Nr 68 z dnia 05.06.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
751 w Łańcucie Nr XVII/113/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łańcuckiego 3074
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK:
752 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 3075
753 Rady Gminy Komańcza 3092
754 Rady Gminy Narol 3117
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
755 Nr 424/VII/59/2004 z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Dydnia 3130
Dziennik Nr 69 z dnia 07.06.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
756 w Leżajsku Nr XXIII/155/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3134
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
757 w Leżajsku Nr XIII/130/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46B/2002 terenu łącznika komunikacyjnego ul. Św. Jana z Dukli i ul. Iwaszkiewicza w Leżajsku 3135
758 w Nisku Nr XIX/221/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nisko 3137
UCHWAŁY RAD GMIN:
759 w Bojanowie Nr XI/95/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Bojanów 3146
760 w Dydni Nr XVI/119/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dydnia na 2004 rok 3146
761 w Kołaczycach Nr XX/97/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kołaczyce podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań 3155
762 w Lubaczowie Nr XVI/180/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3158
763 w Rakszawie Nr XVI/88/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/44/95 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie zarządzenia inkasa za pobór niektórych podatków od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 3159
764 w Wiśniowej Nr XV/88/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 3159
SPRAWOZDANIE
765 z wykonania budżetu Gminy Cisna za 2003 rok 3162
Dziennik Nr 70 z dnia 08.06.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
766 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 3174
UCHWAŁA RADY MIASTA
767 w Jaśle Nr XXXIII/187/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych 3205
UCHWAŁA RADY GMINY
768 w Żurawicy Nr XIV/128/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żurawica 3206
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
769 Nr OKR-4210-2(16)/2004/2886/III/HH z dnia 24 maja 2004 r. (Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. z siedzibą w Leżajsku) 3207
770 zmieniającej okres obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim 3208
TARYFA DLA CIEPŁA
771 Nr OKR-4210-2(16)/2004/2886/III/HH z dnia 24 maja 2004 r. (Miejskie Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Leżajsku) 3209
Dziennik Nr 71 z dnia 09.06.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
772 w Kolbuszowej Nr XXI/178/04 z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2004 odcinka drogi zbiorczej łączącej drogę wojewódzką nr 875 prowadzącą do Mielca, z drogą krajową nr 9 w Kolbuszowej 3214
773 w Rymanowie Nr XIV/159/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rymanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 3217
774 w Rzeszowie Nr XIX/6/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rzeszowa 3218
SPRAWOZDANIA:
775 z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2003 rok 3228
776 z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2003 3240
Dziennik Nr 72 z dnia 14.06.2004r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
777 w Gawłuszowicach Nr XIX/94/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/48/2003 z późn. zm. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach i Gimnazjum w Gawłuszowicach 3254
778 w Tryńczy Nr XIII/103/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres 5 lat 2004 – 2008 r. 3255
POROZUMIENIA:
779 zawarte w dniu 20 maja 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Kolbuszowa, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy plenerowej „Polska w Unii Europejskiej” w dniu 30 maja 2004 r. w Kolbuszowej 3257
780 zawarte w dniu 24 maja 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą w Gaci, w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy plenerowej „Kultura gacka w Unii Europejskiej” w dniu 20 czerwca 2004 r. w Gac 3258
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
781 z dnia 31 maja 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przecław przeprowadzonych w dniu 30 maja 2004 r. 3259
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK:
782 Rady Miejskiej w Tyczynie 3260
783 Rady Gminy w Trzebownisku 3277
Dziennik Nr 73 z dnia 15.06.2004r.
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
784 Nr 10/04 z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 3310
UCHWAŁA RADY GMINY
785 w Dzikowcu Nr XVIII/129/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Dzikowiec Nr XVI/111/04 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie stawek procentowych wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów za pobór należności pieniężnych, zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat lokalnych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów dla poszczególnych sołectw 3323
POROZUMIENIA:
786 zawarte w dniu 7 kwietnia 2004 r. w Ropczycach w sprawie przebudowy chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 4 Jędrzychowice – Korczowa w miejscowości Ropczyce pomiędzy Gminą Ropczyce a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie 3323
787 zawarte w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów w sprawie przekazania Gminie Rymanów do realizacji zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie 3324
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
788 z dnia 24 maja 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce przeprowadzonych w dniu 23 maja 2004 r. 3325
SPRAWOZDANIA:
789 Burmistrza Miasta Leżajska z wykonania budżetu miasta za 2003 rok 3326
790 z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2003 3339
791 z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2003 rok 3351
Dziennik Nr 74 z dnia 16.06.2004r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
792 Nr XXII/233/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 3366
793 Nr XXIII/245/04 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 3367
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
794 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Rabe w Gminie Czarna 3369
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
795 w Nowej Dębie Nr XXII/163/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3369
796 w Nowej Sarzynie Nr XX/191/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Sarzynie” 3370
797 w Nowej Sarzynie Nr XX/190/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów 3370
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK:
798 Rady Gminy Frysztak 3371
799 Rady Gminy Żyraków 3389
Dziennik Nr 75 z dnia 17.06.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
800 w Krośnie Nr XVIII/361/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Krosna na 2004 rok 3418
801 w Sokołowie Małopolskim Nr XV/145/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 3481
802 w Sokołowie Małopolskim XVI/150/04 z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 3483
UCHWAŁY RAD GMIN:
803 w Gawłuszowicach Nr XIX/93/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzemienicy 3483
804 w Gawłuszowicach Nr XIX/95/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/49/2003 w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Gawłuszowice 3484
805 w Grodzisku Dolnym Nr XVIII/117/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 3484
806 w Grodzisku Dolnym Nr XIX/120/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/117/04 Rady Gminy w Grodzisku Dolnym w dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 3485
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
807 Nr V/15/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Frysztak na 2004 rok 3485
808 Nr 424/V/24/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2004 rok prognozy kwoty długu Gminy Frysztak 3486
Dziennik Nr 76 z dnia 18.06.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
809 w Lubaczowie Nr 164/XX/04 z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 3490
POROZUMIENIA:
810 zawarte w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Świlcza w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3490
811 zawarte w dniu 18 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Głogów Młp. w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3491
812 zawarte w dniu 18 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Hyżne w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3492
813 zawarte w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Kamień w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3492
814 zawarte w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Lubenia w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3493
815 zawarte w dniu 24 maja 2004 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim a Gminą Trzebownisko w sprawie wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową celem przyznania przez właściwe organy dodatków mieszkaniowych 3494
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK
816 Województwa Podkarpackiego 3494
Dziennik Nr 77 z dnia 21.06.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
817 Nr XXIV/249/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Wojewódzkiego zawartego między Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podkarpackiego na rok 2004 3578
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
818 w Jedliczu Nr XVIII/174/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/401/2002 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlicze 3602
819 w Rzeszowie Nr XXIV/90/04 z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych 3602
UCHWAŁA RADY GMINY
820 w Radomyślu nad Sanem Nr XIV/143/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych 3603
SPRAWOZDANIE
821 z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2003 rok 3604
Dziennik Nr 78 z dnia 23.06.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
822 w Baranowie Sandomierskim Nr XIX/124/04 z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3618
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 ROK:
823 Rady Gminy Jedlicze 3618
824 Rady Gminy w Medyce 3658
Dziennik Nr 79 z dnia 25.06.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
825 w Kolbuszowej Nr XXII/172/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3674
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
826 w Krośnie Nr XX/438/04 z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty 3674
827 w Narolu Nr 102/XIII/04 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 3675
828 w Przemyślu Nr 109/04 z dnia 28 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 3676
829 w Stalowej Woli Nr XXII/337/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Stalowa Wola 3676
POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi:
830 zawarte w dniu 5 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Baligród 3677
831 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Bircza 3678
832 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Bojanów 3680
SPRAWOZDANIA:
833 z wykonania budżetu Miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 31.12.2003 r. 3681
834 z realizacji budżetu za rok 2003 Gminy i Miasta Sokołów Małopolski 3698
835 z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2003 rok 3703
Dziennik Nr 80 z dnia 28.06.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
836 w Dukli Nr XVIII/132/04 z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach Gminy Dukla 3714
837 w Rzeszowie Nr XX/30/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Rzeszowie 3714
838 w Rzeszowie Nr XX/31/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów w Rzeszowie 3716
UCHWAŁY RAD GMIN:
839 w Haczowie Nr XV/119/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 3718
840 w Jasienicy Rosielnej Nr XV/103/04 z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Jasienica Rosielna 3718
841 w Roźwienicy Nr 96/XIV/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mokra 1/2003” 3719
POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi:
842 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzostek 3725
843 zawarte w dniu 3 czerwca 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Cieszanów 3726
844 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Czarna (pow. dębicki) 3727
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URE:
845 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych ustalonych w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Rzeszów Spółka Akcyjna 3728
846 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Elektrociepłowni „EC-WSK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 3729
SPRAWOZDANIE
847 z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2003 rok 3730
Dziennik Nr 81 z dnia 30.06.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
848 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 3754
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
849 w Rymanowie Nr XIV/157/04 z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje 3754
850 w Ulanowie Nr XVI/109/04 z dnia 29 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw 3756
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
851 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego 3810
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
852 Gminy Horyniec – Zdrój z dnia 13 czerwca 2004 r. w sprawie przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych 3814