Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 48 z dnia 4.05.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
510 Nr XXI/222/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2004 r. 2158
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
511 w Rymanowie Nr XIII/142/04 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Uzdrowiskowym Nr 1 „Eskulap” w Rymanowie Zdroju dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2176
UCHWAŁY RAD GMIN:
512 w Jarosławiu Nr I/6/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. 2176
513 w Jodłowej Nr XV/12/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy 2177
514 w Medyce Nr XIV/5/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2178
515 w Nozdrzcu Nr XIII/116/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 2178
516 w Przemyślu Nr XIV/88/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2188
Dziennik Nr 49 z dnia 5.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
517 w Jaśle Nr XIX/144/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jasła na 2004 rok 2198
518 w Lesku Nr XIII/133/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 2232
519 w Strzyżowie Nr XVII/128/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów 2234
UCHWAŁY RAD GMIN:
520 w Czudcu Nr XX/146/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czudec 2234
521 w Dubiecku Nr 106/XVII/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Dubiecko 2239
522 w Lubaczowie Nr XV/163/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 2241
Dziennik Nr 50 z dnia 6.05.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
523 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 2254
UCHWAŁA RADY POWIATU
524 w Przemyślu Nr XIV/101/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Przemyskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne powiatu niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2254
UCHWAŁY RAD GMIN:
525 w Starym Dzikowie Nr 112/XIV/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2004 rok 2275
526 w Starym Dzikowie Nr 125/XV/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 2282
527 w Zarszynie Nr XVI/121/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2004 r. 2283
Dziennik Nr 51 z dnia 7.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
528 w Dukli Nr XVI/109/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2295
529 w Kolbuszowej Nr XX/174/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wykonanie wyrysu i wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa, określenia jej wysokości oraz sposobu jej poboru 2295
530 w Przemyślu Nr 75/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla 2296
531 w Rzeszowie Nr XX/16/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 56/7/2002 terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Marcina Filipa i ul. Morgowej w Rzeszowie 2299
532 w Zagórzu Nr XII/99/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 2303
533 w Zagórzu Nr XII/101/04 z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2305
UCHWAŁY RAD GMIN:
534 w Dębowcu Nr XII/84/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2004 rok 2306
535 w Dębowcu Nr XII/91/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 2314
536 w Grębowie Nr XII/119/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grębów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2315
537 w Grębowie Nr XII/121/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej 2318
538 w Leżajsku Nr XX/147/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Leżajsk podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2319
539 w Łańcucie Nr XVI/110/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut 2322
540 w Mielcu Nr XIV/67/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2322
541 w Nowym Żmigrodzie Nr XIV/113/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nowy Żmigród podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2323
542 w Pruchniku Nr 117/XVI/04 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 2325
543 w Radomyślu nad Sanem Nr XIII/137/04 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/185/01 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Radomyśl oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 2326
544 w Zaklikowie Nr XV/90/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zaklików podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2326
545 w Zarszynie Nr XVI/123/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XI/90/03 Rady Gminy Zarszyn z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej 2329
UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN BRZOZOWSKICH
546 Nr III/12/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Brzozowskich w Brzozowie na 2004 rok 2330
Dziennik Nr 52 z dnia 8.05.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
547 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kalwaria Pacławska” 2334
548 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Krępa” 2335
549 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Na Opalonym” 2336
550 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Reberce” 2337
551 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Turnia” 2338
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
552 w Leżajsku Nr XII/117/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok 2339
553 w Nowej Dębie Nr XXII/154/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2004 rok 2349
554 w Rzeszowie Nr XXI/45/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2362
555 w Rzeszowie Nr XXI/46/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 2363
UCHWAŁA RADY GMINY
556 w Boguchwale Nr XVI/170/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2004 rok 2364
Dziennik Nr 53 z dnia 10.05.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
557 Jarosławskiego Nr XIV/121/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego, których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu 2375
558 Stalowowolskiego Nr XIII/84/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Stalowowolskiego 2376
559 Stalowowolskiego Nr XIII/86/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych 2377
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
560 w Brzozowie Nr XIII/135/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów 2382
561 w Brzozowie Nr XIII/136/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów 2383
562 w Łańcucie Nr XV/87/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2004 2384
563 w Łańcucie Nr XV/88/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat 2394
564 w Ropczycach Nr XVII/175/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ropczyce podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadań 2396
565 w Ropczycach Nr XVII/177/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXXVIII/390/2001 z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie poboru należności pieniężnych, stanowiących dochody gminy, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzeń za inkaso od 2002 roku 2399
566 w Rzeszowie Nr XXI/58/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Rzeszowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz o zmianie uchwały Rady Miasta Rzeszowa 2400
UCHWAŁY RAD GMIN:
567 w Harasiukach Nr XV/77/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Harasiuki podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 2402
568 w Horyńcu – Zdroju Nr XIII/121/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 2405
569 w Medyce Nr XIV/5/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2406
570 w Przecławiu Nr XIII/102/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przecław 2407
Dziennik nr 54 z dnia 11.05.2004r.
UCHWAŁY RADY MIASTA:
572 w Tyczynie Nr XIV/112/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2002 terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy i Miasta Tyczyn 2414
573 w Ustrzykach Dolnych Nr XIX/138/04 z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 2449
UCHWAŁY RAD GMIN:
574 w Bukowsku Nr XIV/87/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bukowsko na lata 2004 – 2008 2450
575 we Frysztaku Nr XVI/189/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2451
576 w Krasiczynie Nr 92/XV/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 2465
577 w Krasiczynie Nr 97/XVI/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Krasiczyn 2467
ZARZĄDZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO
578 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ekumenicznym Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach 2468
Dziennik Nr 55 z dnia 12.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
579 w Jaśle Nr XX/157/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa – część północno-zachodnia” 2470
580 w Mielcu Nr XIV/127/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu 2474
581 w Narolu Nr 90/XI/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Narol na 2004 rok 2474
UCHWAŁY RAD GMIN:
582 w Bojanowie Nr X/76/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 2484
583 w Czudcu Nr XIX/136/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach 2492
584 w Krasnem Nr XV/139/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, Załęże 16, celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. 2493
585 w Radomyślu nad Sanem Nr XIII/132/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2004 2493
586 w Starym Dzikowie Nr 128/XV/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 2503
587 w Wielkich Oczach Nr X/03/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Wielkich Oczach 2504
588 w Wielkich Oczach Nr X/04/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu 2505
POROZUMIENIE
589 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Ropczycach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego 2505
Dziennik Nr 56 z dnia 13.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
590 w Głogowie Małopolskim Nr XVI/169/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie Statutu Gminy Głogów Małopolski 2510
591 w Sanoku Nr XXV/254/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 2510
UCHWAŁY RAD GMIN:
592 w Baligrodzie Nr XVII/81/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego 2531
593 w Baligrodzie Nr XVII/85/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Baligród 2531
594 w Besku Nr XI/105/04 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Besku, nadania mu statutu 2532
595 w Komańczy Nr XII/103/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi wyborami do Parlamentu Europejskiego 2533
596 w Niwiskach Nr XIV/98/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2533
597 w Starym Dzikowie Nr 115/XIV/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 2546
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
598 Nr OKR-4210-11(9)/2004/507/IV/JP z dnia 7 maja 2004 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Jaśle) 2547
TARYFA DLA CIEPŁA
599 Nr OKR-4210-11(9)/2004/507/IV/JP z dnia 7 maja 2004 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Jaśle) 2548
Dziennik Nr 57 z dnia 14.05.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
600 dębickiego Nr XVIII/178/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg powiatowych, na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 2554
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
601 w Lubaczowie Nr 136/XVIII/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Lubaczowa na 2004 rok 2555
602 w Lubaczowie Nr 147/XIX/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2566
603 w Lubaczowie Nr 148/XIX/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie podziału Gminy Lubaczów na obwody do głosowania 2566
604 w Łańcucie Nr XVII/99/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Łańcuta 2567
605 w Łańcucie Nr XVII/102/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasto Łańcut na lata 2004 – 2006 i 2007 – 2013 2568
606 w Pilźnie Nr XVIII/154/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 2569
607 w Rzeszowie Nr XX/15/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 51/2/2002 przy Rynku Starego Miasta między kamienicami nr 19 i 24 w Rzeszowie 2569
UCHWAŁY RAD GMIN:
608 w Brzyskach Nr XV/70/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2573
609 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IX/89/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 2580
610 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IX/97/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Czarna 2580
611 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IX/100/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 2581
612 w Tryńczy Nr XIII/98/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tryńcza na 2004 r. 2582
POROZUMIENIE
613 w sprawie świadczenia doradztwa zawodowego dla nauczycieli szkół i placówek Powiatu Bieszczadzkiego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku 2590
Dziennik Nr 58 z dnia 15.05.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
614 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego 2595
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
615 w Baranowie Sandomierskim Nr XVII/103/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Baranów Sandomierski 2598
616 w Rudniku nad Sanem Nr XVI/110/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rudnik nad Sanem podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2598
UCHWAŁY RAD GMIN:
617 w Dębowcu Nr XIII/117/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2602
618 w Przeworsku Nr XII/82/04 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Przeworsk na 2004 rok 2602
619 w Tarnowcu Nr XVI/103/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2004 rok 2610
620 w Starym Dzikowie Nr 123/XIV/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabywana, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz oddawania w trwały zarząd 2617
621 w Zaklikowie Nr XIV/89/04 z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów dożywiania uczniów 2621
622 w Zaleszanach Nr XII/125/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaleszany na rok 2004 2621
POROZUMIENIA:
623 zawarte w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem i Gminą w Kańczudze, reprezentowaną przez Pana Burmistrza Jacka Sołka, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy plenerowej „Z polską piosenką do UE” w dniu 2 maja 2004 r. w Kańczudze 2631
624 zawarte w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Miasto Mielec, reprezentowaną przez Pana Prezydenta Janusza Chodorowskiego, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji Wielkiego Festynu Lotniczego „Na skrzydłach nad Europą” w dniu 2 maja 2004 r. w Mielcu 2633
625 zawarte w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem i Gminą w Nowej Dębie, reprezentowaną przez Pana Burmistrza Józefa Czekalskiego, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji cyklu imprez związanych z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej „EURO NOWA DĘBA” w dniach 1 – 3 maja 2004 r. w Nowej Dębie 2634
626 zawarte w dniu 23 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Miasto w Ustrzykach Dolnych, reprezentowaną przez Pana Burmistrza Henryka Sułuję, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy plenerowej „Europejski Festyn Inicjatyw Karpackich” w dniu 3 maja 2004 r. w Ustrzykach Dolnych 2635
627 zawarte w dniu 20 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Miasto Rzeszów, reprezentowaną przez Pana Prezydenta Tadeusza Ferenca, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy plenerowej „Spotkanie z kulturą europejską pomostem w poznaniu się narodów” w dniach 30 kwietnia – 1 maja 2004 r. w Rzeszowie 2636
628 zawarte w dniu 10 maja 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą Miasto Ropczyce, reprezentowaną przez Pana Burmistrza Stanisława Fąfarę, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji festynu promocyjnego „Jesteśmy w Europie” w dniu 30 maja 2004 r. w Ropczycach 2637
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE
629 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2003 2638
Dziennik Nr 59 z dnia 17.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
630 w Kolbuszowej Nr XX/168/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania w Mieście i Gminie Kolbuszowa 2646
631 w Lesku Nr XIII/123/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/99 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lesko 2646
632 w Strzyżowie Nr XVIII/140/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 2647
633 w Tarnobrzegu Nr XXIII/238/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Tarnobrzeg 2647
UCHWAŁY RAD GMIN:
634 w Cisnej Nr XVII/113/904 z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna 2648
635 w Dębicy Nr XIV/211/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębica 2648
636 w Horyńcu – Zdroju Nr XIII/122/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2649
637 w Korczynie Nr XVI/115/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 2651
638 w Korczynie Nr XVI/116/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad i warunków ich usytuowania na terenie gminy 2651
639 w Krasnem Nr XIV/120/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Krasne na 2004 rok 2652
640 w Leżajsku Nr XX/143/04 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 2660
641 w Lubaczowie Nr XV/164/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 2661
642 w Lubaczowie Nr XV/168/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 2662
643 w Markowej Nr XVIII/72/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Markowa na 2004 rok 2662
644 w Zaklikowie Nr XIV/87/04 z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Zaklików na 2004 rok 2673
645 w Żołyni Nr X/70/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum 2681
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
646 w Krośnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Powiatu Sanockiego 2682
647 w Tarnobrzegu z dnia 6 maja 2004 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzeg 2682
648 w Tarnobrzegu z dnia 10 maja 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzikowiec przeprowadzonych w dniu 9 maja 2004 r. 2683
Dziennik Nr 60 z dnia 18.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
649 w Nowej Dębie Nr XXIII/164/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2687
650 w Tyczynie Nr XVI/118/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tyczyn na 2004 rok 2687
UCHWAŁY RAD GMIN:
651 w Horyńcu – Zdrój Nr XIII/120/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Horyniec Zdrój podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2696
652 w Hyżnem Nr XIII/95/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Hyżne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2699
653 w Krzeszowie Nr XV/97/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania 2702
654 w Laszkach Nr XV/95/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej 2703
655 w Olszanicy Nr XII/107/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 2703
656 w Wiśniowej Nr XIII/72/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2004 rok 2704
POROZUMIENIA:
657 zawarte w dniu 22 kwietnia 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Miastem Sanok, reprezentowanym przez Burmistrza Pana Wojciecha Blecharczyka, zwaną dalej „Miastem” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji projektu „Sanok w jednoczącej się Europie” w dniach 1 maja – 30 września 2004 r. w Sanoku 2716
658 Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Przeworskiego, reprezentowaną przez Wicestarostę Pana Romana Ostafijczuka i Członka Zarządu Pana Izydora Pieniążka, zwaną dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji imprezy masowej „Majówka z Unią Europejską” w dniu 16 maja 2004 r. w Przeworsku 2717
659 zawarte w dniu 10 maja 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Zarządem Powiatu Dębickiego, reprezentowanym przez Starostę Pana Stanisława Chmurę, zwanym dalej „Powiatem” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie cyklu imprez „Europejskie Spotkania Młodzieży w Powiecie Dębickim” w dniach 13 maja – 12 czerwca 2004 r. w Dębicy 2718
660 zawarte w dniu 11 maja 2004 roku pomiędzy Wojewodą Podkarpackim Panem Janem Kurpem, zwanym dalej „Wojewodą” a Gminą i Miastem w Nisku, reprezentowaną przez Burmistrza Pana Mariusza Kowalika, zwaną dalej „Gminą” w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie realizacji cyklu imprez „Dni kultury europejskiej – promocja wyborów do Parlamentu Europejskiego” w dniach 18.05 – 30.05.2004 r. w Nisku 2719
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
661 z dnia 10 maja 2004 r. umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie 2720
662 z dnia 11 maja 2004 r. umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. z siedzibą w Rzeszowie 2720
663 z dnia 12 maja 2004 r. umarzającej postępowanie w sprawie zmiany nazwy przedsiębiorstwa oraz przedłużenia okresu obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw w decyzji Prezesa URE zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego – HSW- Zakład Energetyczny (obecnie ENESTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Stalowej Woli 2721
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
664 Nr IX/27/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Chłopice na dzień 31 grudnia 2004 r. 2722
665 Nr IX/32/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Chłopice na 2004 r. 2723
666 Nr VIII/28/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Komańcza na 2004 r. 2724
667 Nr VIII/29/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Komańcza na 2004 r. prognozy kwoty długu 2725
Dziennik Nr 61 z dnia 19.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
668 w Baranowie Sandomierskim Nr XVIII/119/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2731
669 w Baranowie Sandomierskim Nr XVIII/120/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych Gminy Baranów Sandomierski 2734
670 w Brzozowie Nr XIII/139/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzozów odrębnych obwodów glosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2735
671 w Głogowie Małopolskim Nr XIX/200/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Miasta i Gminy Głogów Małopolski 2736
672 w Kańczudze Nr II/13/04 z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości 2736
673 w Lesku Nr XIII/117/04 z dnia 30 marca 20904 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Lesko podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2737
674 w Leżajsku Nr XIII/131/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku 2740
675 w Strzyżowie Nr XVIII/138/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Strzyżów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2741
676 w Strzyżowie Nr XVIII/141/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/281/01 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej 2743
UCHWAŁY RAD GMIN:
677 w Grębowie Nr XII/123/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Gminy Grębów 2744
678 w Komańczy Nr XII/105/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2745
679 w Krasiczynie Nr 109/XVII/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany inkasenta w sołectwie Kruhel Wielki 2746
680 w Lubaczowie Nr XV/161/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2004 rok 2747
681 w Łańcucie Nr XVII/120/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łańcucie – Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce w Gminie Łańcut 2759
Dziennik Nr 62 z dnia 20.05.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
685 w Jedliczu Nr XVIII/173/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Jedlicze 2770
UCHWAŁY RAD GMIN:
686 w Dubiecku Nr 108/XVII/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2004 rok 2770
687 we Fredropolu Nr XIII/113/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 2782
688 w Tyrawie Wołoskiej Nr XIII/67/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2004 rok 2792
689 w Tyrawie Wołoskiej Nr XIV/72/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego 2799
690 w Żołyni Nr XI/80/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2799
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA
691 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały budżetowej na rok 2004 2800
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
692 odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim 2807
Dziennik Nr 63 z dnia 21.05.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
693 Niżańskiego Nr XVI/84/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celach osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 2811
694 Tarnobrzeskiego Nr XIV/81/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych Powiatu Tarnobrzeskiego 2820
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
695 w Dębicy Nr XV/213/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Dębicy 2821
696 w Dębicy Nr XV/218/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2823
697 w Dębicy Nr XV/219/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dębicy 2823
698 w Iwoniczu – Zdroju Nr XIX/174/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój 2824
699 w Lesku Nr XIV/137/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Lesku dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2824
700 w Sanoku Nr XXVI/259/04 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2825
701 w Strzyżowie Nr XVIII/139/04 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Strzyżów 2828
UCHWAŁY RAD GMIN:
702 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IX/90/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 2828
703 w Harasiukach Nr XVI/83/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Gminy Harasiuki 2838
704 w Kołaczycach Nr XVII/81/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kołaczyce na 2004 rok 2839
705 w Olszanicy Nr XII/101/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2847
706 w Rakszawie Nr XIV/70/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2851
707 w Roźwienicy Nr 94/XIII/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Roźwienica Nr 65/IX/2003 dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica 2858
708 w Roźwienicy Nr 98/XIV/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 2859
Dziennik Nr 64 z dnia 26.05.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
714 w Pilźnie Nr XVII/139/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/13/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielowach 2874
715 w Pilźnie Nr XVII/141/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/5/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Strzegocicach 2874
716 w Pilźnie Nr XVII/142/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/14/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Podlesiu Machowskim 2875
717 w Pilźnie Nr XVII/143/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/10/99 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Machowej 2875
UCHWAŁY RAD GMIN:
718 w Borowej Nr XIII/88/04 z dnia 31 marca 2004 r. o likwidacji Szkoły Filialnej w Woli Pławskiej 2876
719 w Dynowie Nr XIV/91/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXII/235/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2876
720 w Świlczy Nr IX/88/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie statutów sołectw 2877
POROZUMIENIE
721 z dnia 25 marca 2004 r. pomiędzy Gminą Głogów Małopolski a Gminą Świlcza (dotyczące ujęcia w obwodzie szkolnym Gimnazjum w Rudnej Wielkiej, sołectw: Rudna Mała powyżej nr 73 oraz Pogwizdowa Nowego – całość) 2911
Dziennik Nr 65 z dnia 27.05.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
722 w Radomyślu Wielkim Nr XIV/102/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radomyśl Wielki na rok 2004 2914
UCHWAŁY RAD GMIN:
723 w Boguchwale Nr XVII/177/04 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Boguchwała podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 2927
724 w Jasienicy Rosielnej Nr XIII/93/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r 2930
725 w Stubnie Nr XIII/86/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 2941
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
726 Nr R/I/49/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy na 2004 rok przedstawionego przez Gminę Trzebownisko 2947
727 Nr R/I/50/04 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu gminy na 2004 rok prognozy kwoty długu Gminy Trzebownisko 2948
728 Nr 424/VI/57/04 z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta i Gminy Lesko na 2004 rok 2949
729 Nr 424/VI/58/04 z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Miasta i Gminy Lesko 2950