Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 13 z dnia 5.03.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
136 w Sędziszowie Młp Nr XII/107/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2004 r. 530
137 w Sieniawie Nr XIII/111/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa 1/2001” dla terenów mieszkaniowych w centrum Sieniawy 539
UCHWAŁY RAD GMIN:
138 w Czudcu Nr XVIII/128/04 z dnia 30 stycznia 2004 w sprawie budżetu Gminy Czudec na rok 2004 542
139 w Olszanicy Nr XI/90/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 554
ZARZĄDZENIA STAROSTY JASIELSKIEGO:
140 Nr 119/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach w 2004 roku 566
141 Nr 120/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2004 roku 567
Dziennik Nr 14 z dnia 8.03.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
142 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie” 570
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
143 w Kańczudze Nr I/3/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2004 rok 572
144 w Rymanowie Nr XI/129/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 588
UCHWAŁY RAD GMIN:
145 w Krempnej Nr XIII/101/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 602
146 w Laszkach Nr XIV/89/04 z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Laszki na lata 2004-2009 603
147 w Laszkach Nr XIV/90/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 604
148 w Pruchniku Nr 103/XIII/2004 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 604
ZARZĄDZENIA:
149 Wojewody Podkarpackiego Nr 32/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Besku 604
150 Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr IV/428/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Rzeszowa w 2004 roku 606
151 Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr IV/429/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Rzeszowa w 2004 roku 606
152 Starosty Powiatu Dębickiego Nr 8 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka „HANKA” w Dębicy, ul. Garzyłowska 33; 39 – 200 Dębica w 2004 r. 606
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
153 Nr WCC/994A/2630/W/OKR/2004/WS z dnia 1 marca 2004 r. (Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jarosławiu) 607
INFORMACJA
154 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 marca 2004 r. Nr WCC/512A/1204/W/OKR/2004/WS dotyczącej (Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu, koncesji na wytwarzanie ciepła) 608
Dziennik Nr 15 z dnia 15.03.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
155 w Dębicy Nr XIII/182/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Dębicy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 610
156 w Kańczudze Nr I/5/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokości dodatków mieszkaniowych 610
157 w Kolbuszowej Nr XVII/138/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 611
158 w Nowej Dębie Nr XX/141/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego służącego do wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem 611
159 w Przemyślu Nr 2/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Witoszyńska I/Mn/03” 612
160 w Sokołowie Młp. Nr XIII/136/04 z dnia 14 lutego 2004 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg z terenu gminy do kategorii dróg gminnych 615
161 w Tarnobrzegu Nr XXI/208/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkaniowych 623
UCHWAŁY RAD GMIN:
162 w Harasiukach Nr XIV/73/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 623
163 w Radymnie Nr XVI/2/04 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2004 r. 632
ANEKS
164 z dnia 6 lutego 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Jasielskim w sprawie zasad udzielania uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie 640
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
165 Nr 35/04 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gorzyce 641
166 Nr 36/04 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przecław 642
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE:
167 z dnia 3 marca 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Powiatu Jasielskiego 644
168 z dnia 3 marca 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Radzie Miejskiej Jasła 644
SPRAWOZDANIE
169 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2003 r. 645
Dziennik Nr 16 z dnia 16.03.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
170 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Moczary w Gminie Ustrzyki Dolne 650
UCHWAŁA RADY MIASTA
171 w Rzeszowie Nr XIX/1/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie targowisk oraz regulaminów miejskich placów targowych 650
UCHWAŁY RAD GMIN:
172 w Hyżnem Nr XIV/105/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Hyżne 665
173 w Jarocinie Nr XI/88/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 670
174 w Zarszynie Nr XV/115/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Posady Jaćmierskiej 678
175 w Zarszynie Nr XV/116/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Pastwiska 685
176 w Zarszynie Nr XV/117/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Sołectwa Odrzechowa 685
177 w Zarzeczu Nr 106/XIII/04 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych 686
ZARZĄDZENIA:
178 Starosty Leżajskiego Nr 11/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i dziecka w placówce opiekuńczo-wychowaczej w roku 2004 686
179 Starosty Przemyskiego Nr 7/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w 2004 r. 687
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
180 Nr X/7/2004 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2004 roku 687
Dziennik Nr 17 z dnia 18.03.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
181 w Dukli Nr XV/104/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego na drogach gminnych na obszarze Gminy Dukla 690
182 w Dynowie Nr XIX/120/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Dynów 691
183 w Radomyślu Wielkim Nr XIII/98/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości i ich stosowania 691
184 w Rudniku nad Sanem Nr XIV/96/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 693
185 w Rymanowie Nr XII/136/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów 705
UCHWAŁY RAD GMIN:
186 w Dzikowcu Nr XVI/111/04 z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie stawek procentowych wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów za pobór należności pieniężnych, zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych w formie inkasa oraz wyznaczenia inkasentów dla poszczególnych sołectw 706
187 w Grębowie Nr XI/114/04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 706
188 w Nowym Żmigrodzie Nr XIII/105/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2004 rok 714
189 w Nowym Żmigrodzie Nr XIII/107/04 z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 723
190 w Świlczy Nr XIII/118/04 z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży 723
191 w Trzebownisku Nr XII/130/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmiany „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebownisko na lata 2002-2006” przyjętego uchwałą Nr XXXII/284/2002 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 lutego 2002 r. 724
192 w Trzebownisku Nr XII/131/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego 724
193 w Trzebownisku Nr XII/138/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Trzebownisko 725
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
194 Nr X/1/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Przemyśl na 2004 rok prognozy długu na dzień 31 grudnia 2004 roku 725
SPRAWOZDANIE
195 Starosty Powiatu Dębickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 r. 727
Dziennik Nr 18 z dnia 19.03.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
196 w Strzyżowie Nr XVI/88/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 730
UCHWAŁA RADY MIASTA
197 w Sanoku Nr XXIV/252/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka 731
ZARZĄDZENIE
198 Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Nr 5 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej 778
INFORMACJA
199 o decyzji Prezesa URE zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle 778
Dziennik Nr 19 z dnia 22.03.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
200 w Lubaczowie Nr 127/XVII/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dochodu mieszkaniowego 782
201 w Oleszycach Nr XIV/124/04 z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oleszyce podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 782
202 w Ustrzykach Dolnych Nr XVII/122/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Ustrzykach Dolnych oraz określenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania 785
UCHWAŁY RAD GMIN:
203 w Borowej Nr XII/79/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 787
204 w Dynowie Nr XII/72/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 797
205 we Frysztaku Nr XVI/90/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska we Frysztaku 802
206 w Gawłuszowicach Nr XVII/87/04 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gawłuszowice na lata 2004-2008” oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 804
207 w Miejscu Piastowym Nr XIV/104/04 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2004 807
208 w Olszanicy Nr XI/86/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zamiaru zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy 818
ZARZĄDZENIE STAROSTY BIESZCZADZKIEGO
209 Nr 8/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w 2004 r. 819
Dziennik Nr 20 z dnia 23.03.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
210 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” 822
211 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sine Wiry” 823
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
212 w Brzozowie Nr XII/119/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na rok 2004 824
213 w Nowej Dębie Nr XXI/152/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Sołectwa Chmielów oraz ustalenia regulaminu targowiska 835
214 w Sanoku Nr XXIII/240/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z ul. Stawiska 839
215 w Sanoku Nr XXIII/241/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. M. Konopnickiej 844
216 w Sanoku Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy OLCHOWE d. Jednostka Wojskowa 850
ZARZĄDZENIA:
217 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 22 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2004 855
218 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 23 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2004 855
219 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 24 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 1 w roku 2004 856
220 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 25 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu ul. Słoneczna 17 w roku 2004 856
221 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 26 z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Środowiskowe Ogniska Wychowawcze w Tarnobrzegu ul. Św. Barbary 8 w roku 2004 857
222 Starosty Niżańskiego Nr 9 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka „Nasz Dom Dzieciątka Jezus w Rudniku 857
223 Starosty Powiatu Sanockiego Nr 9/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno-Interwencyjnym w Sanoku w 2004 r. 858
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA
224 dotyczy składania ofert na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu 858
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
225 Nr XII/13/04 z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dynów na 2004 r. 859
Dziennik Nr 21 z dnia 24.03.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
226 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Szwedy w Gminie Jarocin 862
UCHWAŁA RADY POWIATU
227 Niżańskiego Nr XV/74/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 862
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
228 w Kańczudze Nr I/1/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta i gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 863
229 w Lubaczowie Nr 126/XVII/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmiany w części uchwały własnej Nr 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 866
230 w Lubaczowie Nr 128/XVII/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Lubaczowie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań 867
231 w Łańcucie Nr XIV/82/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 870
232 w Ropczycach Nr XVI/155/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/1/2004 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i usług w Ropczycach 871
233 w Ulanowie Nr XIII/87/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2004 r. 876
234 w Ustrzykach Dolnych Nr XVII/127/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 884
UCHWAŁY RAD GMIN:
235 w Lutowiskach Nr XVI/75/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2004 rok 887
236 w Miejscu Piastowym Nr XV/114/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 894
237 w Miejscu Piastowym Nr XV/123/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 897
238 w Żyrakowie Nr XIV/180/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 897
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
239 Nr XII/11/04 z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Dynów na 2004 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku 898
INFORMACJA
240 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego XW ustalonego w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim 899
Dziennik Nr 22 z dnia 25.03.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
241 w Mielcu Nr XII/105/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Mielca na 2004 rok 902
242 w Ustrzykach Dolnych Nr XVII/131/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2004 – 2008 920
UCHWAŁY RAD GMIN:
243 w Lubeni Nr XII/68/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 926
244 w Lubeni Nr XII/73/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 938
245 w Orłach Nr XI/102/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Orły 938
246 w Orłach Nr XI/103/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 939
247 w Orłach Nr XI/104/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za poświadczenie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych 940
Dziennik Nr 23 z dnia 26.03.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
248 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 942
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
249 w Mielcu Nr XII/107/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiej komunikacji samochodowej 943
250 w Stalowej Woli Nr XX/287/04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie budżetu miasta na 2004 rok 943
UCHWAŁY RAD GMIN:
251 w Besku Nr X/98/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 965
252 w Wiązownicy Nr XIII/147/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 965
253 w Wiązownicy Nr XIII/148/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 970
254 w Wiązownicy Nr XIII/149/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych 973
ZARZĄDZENIA:
255 Starosty Rzeszowskiego Nr 12/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Budziwoju 977
256 Starosty Stalowowolskiego Nr 11/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz w Przemyślu 977
257 Starosty Strzyżowskiego Nr 4/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Powiatu Strzyżowskiego w 2004 r. 977
258 Starosty Strzyżowskiego Nr 5/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Strzyżowskiego w 2004 r. 978
259 Prezydenta Miasta Krosna Nr 255/04 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 4a w 2004 r. 978
260 Prezydenta Miasta Krosna Nr 256/04 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie przy ul. Kletówka 6 w 2004 r. 979
261 Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 346/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2004 r. 979
262 Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 347/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej w 2004 r. 980
Dziennik Nr 24 z dnia 29.03.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
263 w Przeworsku XVII/118/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego” i przyjęcia jednolitego tekstu uchwały o mpzp 982
UCHWAŁY RAD GMIN:
264 w Brzostku Nr XIV/109/04 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Brzostek na 2004 r. 985
265 w Łańcucie Nr XV/101/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Łańcut na 2004 r. 995
266 w Orłach Nr XI/98/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Orły na 2004 r. 1009
ZARZĄDZENIE
267 Starosty Krośnieńskiego Nr 8/04 z dnia 22 marca w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2004 r. dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz mieszkańca w domu pomocy społecznej 1018
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
268 Nr VIII/15/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2004 rok prognozy kwoty długu 1019
Dziennik Nr 25 z dnia 30.03.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
269 w Sanoku Nr XVI/98/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/1999 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie trybu oraz zasad postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli 1022
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
270 w Mielcu Nr XII/116/04 z dnia 27 lutego 2004 r. sprawie zmiany uchwał własnych z dnia 27 listopada 2003 r. Nr X/79/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r., Nr X/81/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r., Nr X/82/03 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r. 1022
271 w Nisku Nr XVII/190/04 z dnia 5 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. 1023
272 w Rudniku nad Sanem Nr XV/103/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie podatków od posiadania psów 1023
273 w Rudniku nad Sanem Nr XV/104/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2004 rok 1024
UCHWAŁY RAD GMIN:
274 w Haczowie Nr XIII/100/04 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2004 rok 1025
275 w Hyżnem Nr XIII/99/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1033
276 w Leżajsku Nr XVII/129/04 z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 1048
277 w Lubaczowie Nr XIV/160/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych 1058
278 w Miejscu Piastowym Nr XV/121/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów 1059
279 w Pawłosiowie Nr XII/91/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2004 rok 1059
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
280 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 września 2004 r. 1060