Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 4 z dnia 2.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
38 w Dukli Nr XIV/97/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Dukla na rok 2004 122
39 w Oleszycach Nr XIII/119/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 130
40 w Oleszycach Nr XIII/120/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 130
UCHWAŁY RAD GMIN:
41 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XV/152/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Czarna na 2004 rok 131
42 w Laszkach Nr XIII/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Laszki 145
43 w Świlczy Nr XI/97/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze lub całkowite zwolnienie od opłat, trybu ich pobierania i zasad zwrotu za udzielone świadczenia 146
44 w Żyrakowie Nr XIII/170/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Żyraków na 2004 r. 147
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
45 Nr OKR-421-122(12)/2003/2027/RW z dnia 30 stycznia 2004 r. (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Nowej Sarzynie) 163
Dziennik Nr 5 z dnia 5.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
46 w Jarosławiu Nr 191/XXII/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy 170
47 w Rymanowie Nr X/119/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Nr 2 w Rymanowie oraz statutów sołectw Klimkówka i Wróblik Królewski 186
Dziennik Nr 6 z dnia 9.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
48 w Cieszanowie Nr 2/I/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy 210
49 w Głogowie Małopolskim Nr XVI/170/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 213
50 Przemyślu Nr 6/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności 213
51 w Sieniawie Nr XII/107/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 214
UCHWAŁY RAD GMIN:
52 w Adamówce Nr I/2/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych stosowanych przy naliczaniu dodatków mieszkaniowych 215
53 w Chłopicach Nr VIII/46/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 216
54 w Żurawicy Nr XII/106/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Żurawica na 2004 rok 220
55 w Żurawicy Nr XII/107/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2004 240
56 w Żurawicy Nr XII/109/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żurawica na lata 2004 – 2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żurawica 241
57 w Żurawicy Nr XII/110/04 z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 243
ZARZĄDZENIE
58 Starosty Powiatu Sanockiego Nr 5/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu w 2004 roku 244
SPRAWOZDANIA:
59 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego 244
60 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku (pow. rzeszowski) 245
Dziennik Nr 7 z dnia 10.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
61 w Dynowie Nr XVIII/113/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych 250
62 w Ropczycach Nr XIII/127/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowych zasobem Gminy Ropczyce na lata 2004 – 2008 250
63 w Ropczycach Nr XIII/128/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ropczyce 261
64 w Tyczynie Nr XIII/106/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę Nr 120/2 w Hermanowej w Gminie Tyczyn 268
UCHWAŁY RAD GMIN:
65 w Bojanowie Nr IX/66/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania sprzedaży napojów alkoholowych 271
66 w Dębicy Nr XII/173/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Dębica na 2004 rok 271
67 w Jasienicy Rosielnej Nr XII/84/04 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Jasienica Rosielna 282
68 w Jasienicy Rosielnej Nr XII/86/04 z dnia 3 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasienica Rosielna na lata 2002 – 2006 286
SPRAWOZDANIE
69 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (powiat kolbuszowski) za 2003 rok 287
Dziennik Nr 8 z dnia 11.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
70 w Głogowie Małopolskim Nr XVI/168/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 290
71 w Narolu Nr 85/X/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 304
72 w Strzyżowie Nr XVI/116/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Strzyżów na 2004 r. 308
UCHWAŁA RADY GMINY
73 w Krasiczynie Nr 89/XV/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy na 2004 r. 318
POROZUMIENIE
74 zawarte w dniu 20.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 326
ZARZĄDZENIE
75 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Leśna 183 oraz Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu, Parkosz 26 w 2004 r. 327
Dziennik Nr 9 z dnia 14.02.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
76 w Dębicy Nr XIII/179/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Dębicy na 2004 rok 330
77 w Dębicy Nr XIII/186/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 358
78 w Dębicy Nr XIII/189/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 358
79 w Rudniku nad Sanem Nr XII/86/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 359
80 w Sieniawie Nr XII/121/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźnika procentowego wysokości dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem na zakup opału 372
81 w Strzyżowie Nr XVI/123/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 372
UCHWAŁY RAD GMIN:
82 w Dubiecku Nr 86/XIV/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dubiecko 374
83 w Markowej Nr XVI/69/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za żywienie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 374
84 w Tarnowcu Nr XIV/100/04 z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 375
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
85 Nr 175/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 375
SPRAWOZDANIE STAROSTY:
86 Bieszczadzkiego z działalności Komisji i Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Bieszczadzkim za 2003 rok 377
87 Leżajskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Leżajsku za rok 2003 380
88 Mieleckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego 381
Dziennik Nr 10 z dnia 23.02.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
89 w Leżajsku Nr XX/133/04 z dnia 3 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/115/03 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego 386
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
90 w Pilźnie Nr XV/120/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok 387
91 w Sanoku Nr XXII/238/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty targowej 405
92 w Sieniawie Nr XIII/108/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie podziału Sołectwa Wylewa i przyłączenia jego części do Sołectwa Pigany 405
UCHWAŁY RAD GMIN:
93 w Tuszowie Narodowym Nr XXIX/170/02 z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 407
94 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XII/62/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkolach. 408
POROZUMIENIE
95 zawarte w dniu 27 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie w sprawie przekazania Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Wojewodę Podkarpackiego uprawnień do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 409
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
96 Nr 2/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 409
ANEKS
97 z dnia 31 grudnia 2003 r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica 417
ZARZĄDZENIA:
98 Wojewody Podkarpackiego Nr 23/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzikowiec 417
99 Starosty Jarosławskiego Nr 9/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Dziecka Nr 1 w Jarosławiu oraz w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego w 2004 r. 418
SPRAWOZDANIA STAROSTY:
100 Jarosławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2003 r. 419
101 Niżańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2003 420
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
102 Nr VIII/11/04 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2004 r. 421
103 Nr VIII/12/04 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Rymanów na 2004 rok prognozy kwoty długu 422
Dziennik Nr 11 z dnia 24.02.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
104 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2004 r. 427
105 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 85/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustanowienia przepisów porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej 428
UCHWAŁA RADY POWIATU
106 w Lubaczowie Nr XI/94/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu powiatu lubaczowskiego dotacji na cele publiczne związane z realizacją jego zadań 429
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
107 w Jarosławiu Nr 205/XXIII/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. o strefie płatnego parkowania i o opłacie dodatkowej 444
108 w Łańcucie Nr XIII/76/04 z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieście Łańcucie 444
109 w Przemyślu Nr 4/04 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole 448
110 w Rzeszowie Nr XIX/13/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rzeszowa osobom, które otrzymały 3-letnie wypowiedzenia umów najmu 448
UCHWAŁY RAD GMIN:
111 w Bukowsku Nr XII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody na obszarze Gminy Bukowsko” 451
112 w Dynowie Nr XI/69/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości, użyczenia, oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż trzy lata 454
113 w Grębowie Nr IX/99/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 456
114 w Nozdrzcu Nr XII/109/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedliska 9 456
115 w Skołyszynie Nr XII/88/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przysieki IX” 462
116 w Stubnie Nr XII/85/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów 464
POROZUMIENIE
117 zawarte w dniu 19 lutego 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie, zwanym dalej „Dyrektorem Centrum” w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu wypłaty należności za pracę konsultantów wojewódzkich z poszczególnych dziedzin medycyny z terenu województwa podkarpackiego 464
Dziennik Nr 12 z dnia 27.02.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
122 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nehrybka w Gminie Przemyśl 470
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
123 w Błażowej Nr XIV/80/04 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 470
124 w Jaśle Nr XVII/134/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M. Jasła dla obszaru Śródmieścia 471
125 w Leżajsku Nr XI/113/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr VII/63/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 499
126 w Narolu Nr 78/IX/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie nauki w szkole 499
127 w Sędziszowie Małopolskim Nr XII/114/04 z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 500
128 w Sokołowie Małopolskim Nr XIII/134/04 z dnia 14 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych, na podstawie których oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych 501
UCHWAŁY RAD GMIN:
129 w Adamówce Nr II/5/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 501
130 w Domaradzu Nr XIV/83/04 z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaradz podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 509
131 w Majdanie Królewskim Nr XIII/84/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. 512
132 w Tryńczy Nr XII/96/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Tryńcza liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 523
ZARZĄDZENIE
133 Starosty Rzeszowskiego Nr 6/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu rzeszowskiego 523
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
134 Nr PCC/873A/728/W/OKR/2004/WS i Nr OCC/261A/728/W/OKR/2004/WS z dnia 19 lutego 2004 r. (Przedsiębiorstwo HSW – Zakład Energetyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli) 524
SPRAWOZDANIE STAROSTY
135 Stalowowolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2003 rok 524