Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 150 z dnia 4.11.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE:
1943 Nr XIII/132/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r 10258
1944 Nr XV/157/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na latra 2000 – 2006 10259
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1945 w Jarosławiu Nr 128/XIV/03 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne oraz usługi przy ul. Przemysłowej – 2/01” 10262
1946 w Jarosławiu Nr 129/XIV/03 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Usługi ogólnomiejskie oświaty i kultury przy ul. Siemieńskiego i ul. Pruchnickiej – 5/01” 10266
1947 w Jarosławiu Nr 130/XIV/03 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa usługowo – handlowa przy ul. Sanowej – 3/01” 10270
1948 w Jarosławiu Nr 131/XIV/03 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dom studencki przy ul. Zbożowej – 4/01” 10274
UCHWAŁY RAD GMIN:
1949 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XII/117/2003 z dnia 23 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10277
1950 w Jasienicy Rosielnej Nr IX/63/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 10277
1951 w Komańczy Nr VII/69/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków dla uczniów dożywianych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. 10279
1952 w Krzeszowie Nr IX/68/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 10279
SPRAWOZDANIE
1953 Gminy Zaleszany z wykonania budżetu za rok 2002 10280
Dziennik Nr 151 z dnia 5.11.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1954 w Baranowie Sandomierskim Nr XIII/74/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 10310
1955 w Jedliczu Nr XI/125/2003 z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Jedliczu w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze 10311
1956 w Przemyślu Nr 134/2003 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie statutów osiedli 10311
1957 w Stalowej Woli Nr XIV/198/03 z dnia 3 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 10312
UCHWAŁA RADY GMINY
1958 w Padwi Narodowej Nr VIII/47/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 10312
Dziennik Nr 152 z dnia 12.11.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1959 w Jarosławiu Nr X/78/2003 z dnia 19 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 10366
1960 w Stalowej Woli Nr X/56/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Stalowowolskiego 10366
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1961 w Kolbuszowej Nr XIII/106/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Kolbuszowa w latach 2004 – 2008 10367
1962 w Krośnie Nr V/103/03 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego, gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 10372
1963 w Ropczycach Nr XI/118/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XLIII/439/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 10372
UCHWAŁY RAD GMIN:
1964 w Korczynie Nr XI/80/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korczyna 10373
1965 w Korczynie Nr XI/81/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnorzeki 10380
1966 w Korczynie Nr XI/82/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Iskrzynia 10387
1967 w Pysznicy Nr IX/66/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 10394
1968 w Żurawicy Nr VIII/76/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10394
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1969 Nr 164/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin 10397
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1970 Nr WCC/1094/360/W/OKR/2003/WS z dnia 28 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie) 10398
1971 Nr WCC/675B/697/W/OKR/2003/WS z dnia 29 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo Energetyczne „Delphi Krosno” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie) 10401
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1972 Nr PCC/181A/360/W/OKR/2003/WS z dnia 17 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie) 10401
1973 Nr WCC/722B/2829/W/OKR/2003/WS i Nr PCC/754A/2829/W/OKR/2003/WS z dnia 17 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MTM” z siedzibą w Straszęcinie) 10402
1974 Nr WCC/1094/360/W/OKR/2003/WS z dnia 28 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie) 10403
1975 Nr WCC/675B/697/W/OKR/2003/WS, Nr PCC/704C/697/W/OKR/2003/WS z dnia 29 października 2003 r. (Przedsiębiorstwo „Delphi Krosno” S. A. z siedzibą w Krośnie) 10403
1976 Zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Firmy „WAFRO” Sp. z o. o. z siedzibą w Brzozowie 10404
Dziennik Nr 153 z dnia 14.11.2003r.
SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
1977 Nr XV/152/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przyjęcia do wiadomości Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmian w kontrakcie wojewódzkim 10406
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1978 w Dynowie Nr XII/80/03 z dnia 13 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 10439
1979 w Nowej Sarzynie Nr XII/109/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10439
1980 w Oleszycach Nr IX/82/03 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 10443
UCHWAŁY RAD GMIN:
1981 w Jodłowej Nr XI/40/03 z dnia 24 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie 10444
1982 w Osieku Jasielskim Nr III/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2003 rok 10446
1983 w Padwi Narodowej Nr IX/51/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10454
Dziennik Nr 154 z dnia 17.11.2003r.
UCHWAŁY RADY GMIN:
1984 w Korczynie Nr XI/83/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kombornia 10458
1985 w Korczynie Nr XI/84/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna 10465
1986 w Korczynie Nr XI/85/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węglówka. 10472
1987 w Korczynie Nr XI/86/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Komborska 10479
SPRAWOZDANIE
1988 Gminy Krasne z wykonania budżetu Gminy Krasne za 2002 rok 10486
Dziennik Nr 155 z dnia 18.11.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1989 w Nowej Sarzynie Nr XIII/118/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 10502
1990 w Przemyślu Nr 115/2002 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla 10503
UCHWAŁY RAD GMIN:
1991 w Dębicy Nr X/139/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dębica 10504
1992 w Radomyślu nad Sanem Nr X/108/03 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w Gminie Radomyśl nad Sanem 10631
Dziennik Nr 156 z dnia 19.11.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1993 z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie ograniczenia używania artykułów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego 10634
UCHWAŁA RADY POWIATU
1994 w Kolbuszowej Nr XV/114/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego i powiatowych osób prawnych 10634
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1995 w Leżajsku Nr IX/95/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Leżajska 10635
1996 w Leżajsku Nr IX/96/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Leżajsk na lata 2003 – 2008 10638
1997 w Ropczycach Nr XI/108/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Ropczyce 10644
UCHWAŁY RAD GMIN:
1998 w Starym Dzikowie Nr 90/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moszczanica 10645
1999 w Starym Dzikowie Nr 91/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Dzików 10649
2000 w Starym Dzikowie Nr 92/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Dzików 10654
2001 w Starym Dzikowie Nr 93/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ułazów 10658
2002 w Starym Dzikowie Nr 94/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 10663
2003 w Wiśniowej Nr IX/59/2003 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska wiejskiego w Wiśniowej 10663
2004 w Zarszynie Nr X/83/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bażanówka 10665
POROZUMIENIE
2005 z dnia 7 listopada 2003 r. w Leżajsku pomiędzy Gminą Leżajsk a Powiatem Leżajskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową mieszkańców Powiatu Leżajskiego poprzez zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego 10670
Dziennik Nr 157 z dnia 20.11.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
2006 w Cmolasie Nr X/93/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Cmolas 10674
2007 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/95/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czarna 10690
2008 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/96/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówki 10694
2009 w Dębicy Nr X/141/03 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kędzierz 10699
2010 w Dzikowcu Nr XI/81/03 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XLV/264/02 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 30 kwietnia 2002 r. dot. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzikowiec w latach 2002 – 2006 10706
2011 w Osieku Jasielskim Nr VII/56/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zarządzania poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 10706
2012 w Wadowicach Górnych Nr XII/52/2003 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego „Grzybów” w Gminie Wadowice Górne 10707
Dziennik Nr 158 z dnia 21.11.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2013 w Oleszycach Nr XI/95/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Oleszyce 10714
2014 w Oleszycach Nr XI/97/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 10714
2015 w Oleszycach Nr XI/98/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 10717
2016 w Radomyślu Wielkim Nr X/76/03 z dnia 30 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 10718
UCHWAŁY RAD GMIN:
2017 w Białobrzegach Nr XII/61/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Białobrzegi 10719
2018 w Nozdrzcu Nr IX/84/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg z terenu gminy Nozdrzec do kategorii dróg gminnych 10767
2019 w Zarszynie Nr X/84/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pielnia 10772
2020 w Zarszynie Nr X/85/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posada Zarszyńska 10777
Dziennik Nr 159 z dnia 24.11.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
2021 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/97/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Medynia Głogowska 10786
2022 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/98/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Medynia Łańcucka 10790
2023 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/99/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów 10795
2024 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/100/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie 10799
2025 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/101/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Mała 10804
OBWIESZCZENIE DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE
2026 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie uzupełnienia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie podkarpackim 10809
POROZUMIENIA:
2027 zawarte w dniu 12.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10810
2028 zawarte w dniu 6.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Lubaczowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10813
2029 zawarte w dniu 12.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Łańcuckiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10816
2030 zawarte w dniu 3.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Niżańskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10819
2031 zawarte w dniu 5.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Strzyżowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10822
2032 zawarte w dniu 3.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Przemyśl w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10825
2033 zawarte w dniu 12.11.2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Rzeszów w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10828
Dziennik Nr 160 z dnia 26.11.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2034 z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Krościenko w Gminie Ustrzyki Dolne 10834
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
2035 w Sędziszowie Małopolskim Nr VIII/78/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Sędziszów Młp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w niektórych miejscach zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych 10834
UCHWAŁY RAD GMIN:
2036 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr VIII/76/2003 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod wielofunkcyjny zespół usługowo–handlowy w miejscowości Krzemienica Gmina Czarna 10835
2037 w Horyńcu Zdroju Nr VII/49/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „HORYNIEC ZDRÓJ – 1/2001” 10842
2038 w Osieku Jasielskim Nr VIII/60/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Osiek Jasielski 10854
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
2039 z dnia 17 listopada 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Haczowie przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2003 r 10895
Dziennik Nr 161 z dnia 27.11.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2040 w Leżajsku Nr IX/97/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 10898
2041 w Rzeszowie Nr XIV/148/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 33/15/2000 w rejonie ul. Karowej w Rzeszowie, w części oznaczonej konturem ABCD 10899
2042 w Strzyżowie Nr XII/92/03 z dnia 16 października 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/281/01 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej 10903
UCHWAŁY RAD GMIN:
2043 w Dydni Nr XII/82/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg z terenu Gminy Dydnia do kategorii dróg gminnych 10903
2044 w Dydni Nr XIII/93/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia niektórych opłat lokalnych na 2004 rok 10909
2045 w Haczowie Nr X/81/2003 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 10910
2046 w Nozdrzcu Nr X/92/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nozdrzec” 10913
2047 w Tarnowcu Nr VII/53/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody przez Wielobranżowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu 10916
2048 w Tarnowcu Nr VII/54/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowiec 10919
2049 w Tarnowcu Nr VII/55/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnowiec na okres 5 lat 10920
2050 w Tarnowcu Nr VII/57/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 10921
2051 w Tyrawie Wołoskiej Nr IX/50/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych 10923
2052 w Wiązownicy Nr VIII/74/03 z dnia 11 sierpnia 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radawa 1/2002” 10924
POROZUMIENIA:
2053 zawarte w dniu 19 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10927
2054 zawarte w dniu 12 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Sanockiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10930
2055 zawarte w dniu 12 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Krosno w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 10933
Dziennik Nr 162 z dnia 28.11.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2056 Nr XV/148/03 z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VII/53/03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003 r 10939
2057 Nr XV/149/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r 10939
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2058 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 10941
UCHWAŁY RADY MIEJSKICH:
2059 w Cieszanowie Nr 82/X/2003 z dnia 20 października 2003 r. w sprawie uznania dwóch obszarów Nadleśnictwa Oleszyce za użytki ekologiczne 10941
2060 w Sieniawie Nr IX/87/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/03 z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 10946
2061 w Stalowej Woli Nr XIV/190/03 z dnia 3 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola 10946
UCHWAŁY RAD GMIN:
2062 w Białobrzegach Nr XII/66/2003 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 10947
2063 w Cmolasie Nr X/90/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 10949
2064 w Kołaczycach Nr I/4/02 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie restrukturyzacji z tytułu zobowiązań podatkowych od przedsiębiorców 10950
2065 w Krasiczynie Nr 58/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie określenia inkasentów w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 10950
2066 w Krasiczynie Nr 78/XI/03 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 10951
2067 w Krasiczynie Nr 80/XII/03 z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie określenia obowiązujących w 2004 r. stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru i dokonywania wpłat oraz zwolnień 10952
2068 w Niwiskach Nr X/75/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Niwiska na 2004 rok 10953
2069 w Niwiskach Nr X/76/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok na obszarze Gminy Niwiska 10953
2070 w Niwiskach Nr X/77/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 10954
2071 w Niwiskach Nr X/78/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów na 2004 rok 10954
2072 w Niwiskach Nr X/79/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 10955
2073 w Roźwienicy Nr 65/IX/2003 z dnia 15 października 2003 r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Roźwienica 10956
2074 w Skołyszynie Nr IX/70/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, terminów płatności i sposobu jego poboru w 2004 roku 10956
2075 w Skołyszynie Nr IX/71/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zwonień od podatków od nieruchomości w 2004 r 10957
2076 w Solinie Nr IX/151/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 10958
2077 w Solinie Nr IX/152/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 10958
2078 w Solinie Nr IX/153/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 10959
2079 w Solinie Nr IX/155/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej w niektórych miejscowościach Gminy Solina 10959
2080 w Wiązownicy Nr XXXIX/328/02 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP „RADAWA 3/2001” dla terenów zabudowy mieszkaniowej wsi letniskowej Radawa 10960
ANEKS
2081 z dnia 25 listopada 2003 r. do porozumienia z dnia 7 marca 2003 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki – Terenowego Banku Danych w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu prowadzenia ewidencji pojazdów, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz wykazu osób uprawnionych do otrzymania świadectw rekompensacyjnych. 10963
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2082 z dnia 25 listopada 2003 r. o sprostowaniu błędów 10964
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2083 Nr OKR-421-116(8)/2003/360/JI z dnia 21 listopada 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie) 10968
Dziennik Nr 163 z dnia 29.11.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2084 w Przemyślu Nr 129/2003 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino OSK/03” 10974
2085 w Ustrzykach Dolnych Nr X/85/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustrzyki Dolne „Strwiążyk II” 10977
2086 w Ustrzykach Dolnych Nr X/86/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustrzyki Dolne „Przemysłowa – I” 10980
UCHWAŁY RAD GMIN:
2087 w Baligrodzie Nr XII/54/2003 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stężnica 1”, obejmującego działki Nr 157/1 i 158 o pow. około 1,30 ha, w miejscowości Stężnica Gmina Baligród 10983
2088 w Baligrodzie Nr XII/57/2003 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cisowiec – Szkoła” 10987
2089 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XI/102/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna 10990
2090 w Radymnie Nr XI/64/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „G – Skołoszów”, Gmina Radymno 11006
2091 w Świlczy Nr IX/84/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza 11010
POROZUMIENIA:
2092 zawarte w dniu 12 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Dębickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11013
2093 zawarte w dniu 5 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Jasielskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11016
2094 zawarte w dniu 27 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11019
2095 zawarte w dniu 18 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Rzeszowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11022
2096 zawarte w dniu 5 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11025