Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 125 z dnia 1.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1781 w Mielcu Nr VIII/72/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. dotyczącej dziennych stawek opłaty targowej w roku 2003 8898
1782 w Nisku Nr XI/127/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 8898
UCHWAŁY RAD GMIN:
1783 w Cmolasie Nr VIII/72/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 8899
1784 w Dzikowcu Nr IX/66/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu budownictwa rekreacyjno – mieszkaniowego położonego w Wilczej Woli 8902
1785 w Dzikowcu Nr X/73/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 8905
1786 w Horyńcu Zdroju Nr VII/59/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Horyniec Zdrój 8907
1787 w Horyńcu Zdroju Nr VII/60/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 8908
1788 w Lubeni Nr VII/40/03 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubenia 8909
1789 w Solinie Nr VIII/135/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Terka 1/2002” 8929
1790 w Solinie Nr VIII/136/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Werlas 1/2003” 8932
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1791 Nr WCC/734C/2779/W/OKR/2003/WS z dnia 23 września 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.) 8935
INFORMACJA
1792 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/734C/2779/W/OKR/2003/WS (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.) 8936
Dziennik Nr 126 z dnia 2.10.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1793 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Sobień” 8938
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1794 w Baranowie Sandomierskim Nr XII/65/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8939
UCHWAŁY RAD GMIN:
1795 w Laszkach Nr X/57/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Laszki 8940
1796 w Przecławiu Nr V/33/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 8958
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1797 Nr 110/03 z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 8970
SPRAWOZDANIA:
1798 w Gminie Przecław z realizacji budżetu Gminy za 2002 rok 8970
1799 w Gminie Tyrawie Wołoskiej z wykonania budżetu Gminy Tyrawa Wołoska za rok 2002 8981
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1800 o zmianie decyzji zatwierdzającej taryfę dla ciepła. (Przedsiębiorstwo SIM S. A. z siedzibą w Zielonej Górze) 8999
Dziennik Nr 127 z dnia 3.10.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1801 w Horyńcu-Zdroju Nr VII/55/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Horyniec-Zdrój 9002
1802 w Pruchniku Nr 24/III/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 9068
Dziennik Nr 128 z dnia 4.10.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1803 w Olszanicy Nr VIII/63/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zwierzyń – I/2002” 9082
1804 w Tyrawie Wołoskiej Nr VI/33/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie statutów sołectw 9087
1805 w Wojaszówce Nr VII/74/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BAJDY I” w Gminie Wojaszówka obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 9104
1806 w Wojaszówce Nr VII/76/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Odrzykoń VIII 9107
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1807 z dnia 25 września 2003 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Stalowej Woli 9110
SPRAWOZDANIE
1808 Gminy Radymno z wykonania budżetu za 2002 rok 9110
Dziennik Nr 129 z dnia 6.10.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1809 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 9122
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1810 w Przemyślu Nr 86/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru 9159
Dziennik Nr 130 z dnia 7.10.2003r.
UCHWAŁA RADY GMINY
1811 w Olszanicy Nr VIII/64/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orelec II” w Gminie Olszanica 9162
SPRAWOZDANIA:
1812 w Gminie Brzostek z wykonania budżetu gminy za 2002 rok 9165
1813 w Gminie Frysztak z wykonania budżetu gminy w 2002 r. 9191
STATUT
1814 Związku Gmin Dorzecza Łęgu 9208
INFORMACJA
1815 o decyzji Prezesa URE zmieniającej okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego ustalonego w taryfie dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów” S. A. z siedzibą w Rzeszowie 9211
Dziennik Nr 131 z dnia 8.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1816 w Rzeszowie Nr VII/45/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 rok 9214
UCHWAŁA RADY GMINY
1817 w Jodłowej Nr X/39/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 9267
Dziennik Nr 132 z dnia 9.10.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1818 z dnia 7 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 r. Nr 93, poz. 1604 i z 2003 r. Nr 8, poz. 163) 9270
UCHWAŁA RADY MIASTA
1819 w Krośnie Nr XII/244/03 z dnia 26 września 2003 r. z mieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Krosna 9271
UCHWAŁY RAD GMIN:
1820 w Dubiecku Nr 70/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 9271
1821 w Jaśle Nr X/60/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy cmentarza – „SZEBNIE – 2” w Gminie Jasło 9273
1822 w Majdanie Królewskim Nr VIII/60/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Majdan Królewski 9276
1823 w Nozdrzcu Nr IX/82/03 z dnia 10 września w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nozdrzec 9284
SPRAWOZDANIA:
1824 Gminy Białobrzegi z wykonania budżetu za 2002 rok 9298
1825 Gminy Pruchnik z wykonania budżetu gminy za 2002 rok 9306
Dziennik Nr 133 z dnia 10.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1826 w Dębicy Nr IX/132/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli 9326
1827 w Leżajsku Nr VIII/81/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 53/2002 terenu położonego przy ul. Mickiewicza, ul. Paderewskiego i ul. Opalińskiego w Leżajsku 9363
1828 w Leżajsku Nr VIII/82/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 51/2002 przy ul. Studziennej w Leżajsku 9367
1829 w Przemyślu Nr 87/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 9370
1830 w Przemyślu Nr 88/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 9370
1831 w Sanoku Nr XVI/168/03 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Głowackiego 9371
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1832 Nr 149/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przecław 9377
SPRAWOZDANIE
1833 z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2002 9378
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE
1834 odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 9386
Dziennik Nr 134 z dnia 11.10.2003r.
UCHWAŁA RADY GMINY
1835 w Nozdrzcu Nr IX/83/03 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nozdrzec 9390
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1836 Nr WCC/409A/1155/W/OKR/2003/WS z dnia 3 października 2003r. (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Kamrat” S. A. z siedzibą w Jaśle) 9427
Dziennik Nr 135 z dnia 13.10.2003r.
UCHWAŁA RADY GMINY
1837 w Jarocinie Nr VII/64/03 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego 9430
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1838 Nr 147/03 z dnia 7 października 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 9430
SPRAWOZDANIA:
1839 z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2002 r 9431
1840 Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2002 rok 9447
1841 z realizacji budżetu Gminy Jasienia Rosielna za 2002 rok 9457
Dziennik Nr 136 z dnia 14.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1842 w Głogowie Małopolskim Nr X/118/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i usług w miejscowości Zabajka w Gminie Głogów Młp. 9470
UCHWAŁY RAD GMIN:
1843 w Chorkówce Nr IX/78/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zręcin XXIII 9473
1844 w Chorkówce Nr IX/79/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Świerzowa Polska XXII 9476
1845 w Krzywczy Nr 77/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywcza I/Mn/02” 9479
1846 w Krzywczy Nr 78/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywcza II/Mn/02” 9483
SPRAWOZDANIE
1847 Rady Miejskiej w Ropczycach w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2002 rok 9487
Dziennik Nr 137 z dnia 15.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1848 w Oleszycach Nr X/87/03 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych 9534
1849 w Sanoku Nr XVI/145/03 z dnia 4 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty targowej 9535
SPRAWOZDANIA:
1850 z wykonania budżetu Gminy Cisna za 2002 rok 9535
1851 z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za 2002 rok 9548
1852 z wykonania budżetu Gminy Świlcza za 2002 rok 9554
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1853 Nr OKR-421-91(8)/2003/1450/MG z dnia 8 października 2003 r. (Fabryka Urządzeń Mechanicznych „KAMAX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kańczudze) 9567
PROTOKÓŁ WYNIKÓW REFERENDUM GMINNEGO
1854 przeprowadzonego w dniu 5 października 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego ze szkół Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach i Gimnazjum w Gawłuszowicach sporządzony w dniu 5 października 2003 r. przez Gminną Komisję ds. Referendum w Gawłuszowicach 9570
Dziennik Nr 138 z dnia 16.10.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1855 w Krasiczynie Nr 59/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego „Śliwnica Mj/R” 9574
1856 w Majdanie Królewskim Nr VIII/62/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Majdan Królewski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 9578
SPRAWOZDANIA:
1857 Rady Miejskiej w Mielcu z wykonania budżetu Miasta Mielca za 2002 rok 9579
1858 Rady Gminy w Pilźnie z wykonania budżetu Gminy Pilzno za 2002 rok 9605
Dziennik Nr 139 z dnia 17.10.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1859 w Krasiczynie Nr 60/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasiczyn – Centrum/03” 9638
1860 w Krasiczynie Nr 63/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rokszyce – Mju/03” 9641
SPRAWOZDANIA:
1861 z wykonania budżetu Miasta Dębica za 2002 r 9644
1862 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Głogów Małopolski za 2002 rok 9680
Dziennik Nr 140 z dnia 18.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1863 w Głogowie Małopolskim Nr XII/126/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 w Gminie Głogów Małopolski – terenu w miejscowości Rudna Mała 9698
UCHWAŁY RAD GMIN:
1864 w Żurawicy Nr VIII/77/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żurawica przy bocznicy – Mju/03” 9701
1865 w Żurawicy Nr VIII/78/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Buszkowiczki – Mju1/03” 9704
1866 w Żurawicy Nr VIII/79/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Buszkowiczki – Mju2/03” 9707
SPRAWOZDANIA:
1867 w Gminie Nowy Żmigród z wykonania budżetu za 2002 rok 9709
1868 w Gminie Solina z wykonania budżetu za 2002 rok 9738
INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1869 o decyzji zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu) 9750
Dziennik Nr 141 z dnia 20.10.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1870 w Dydni Nr XII/89/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/98/97 Rady Gminy Dynia z dnia 11 lutego 1997 r. w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 9754
1871 w Dynowie Nr VIII/52/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów i określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Dynów 9754
SPRAWOZDANIA:
1872 z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2002 rok 9755
1873 z wykonania budżetu Gminy Krzywcza za 2002 rok 9770
1874 z wykonania budżetu Gminy Medyka za 2002 rok 9778
INFORMACJA
1875 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/409A/1155/W/OKR/2003/WSi Nr PCC/429A/1155/W/OKR/2003/WS (Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle) 9791
Dziennik Nr 142 z dnia 21.10.2003r.
UCHWAŁA RADY GMINY
1876 w Krasiczynie Nr 62/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prałkowce pod Kruhelem/03” 9794
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1877 Nr 154/2003 z dnia 20 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krasnem 9797
SPRAWOZDANIA
1878 Gminy Czudec z wykonania budżetu gminy za 2002 r 9798
1879 Gminy Wiązownica z wykonania budżetu za rok 2002 zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy 9816
Dziennik Nr 143 z dnia 22.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1880 w Kolbuszowej Nr XII/101/03 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa 9846
1881 w Krośnie Nr XII/247/03 z dnia 26 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 9850
1882 w Tyczynie Nr X/74/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 9850
UCHWAŁY RAD GMIN:
1883 w Sanoku Nr IX/85/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sanok 9853
1884 w Zarszynie Nr IX/73/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Posada Jaćmierska I” w Gminie Zarszyn obejmującego problematykę budownictwa produkcyjnego i usługowo – handlowego 9867
SPRAWOZDANIA:
1885 z wykonania budżetu Gminy Stubno za 2002 rok 9870
1886 z wykonania budżetu Gminy Trzebownisko za 2002 rok 9881
Dziennik Nr 144 z dnia 23.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1887 w Strzyżowie Nr XII/91/03 z dnia 16 października 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/281/01 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej 9910
UCHWAŁA RADY GMINY
1888 w Miejscu Piastowym Nr XI/85/03 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zaliczenia ulicy Polnej w Głowience do kategorii dróg gminnych 9910
SPRAWOZDANIE
1889 Rady Miasta Jasła z wykonania budżetu za 2002 rok 9911
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1890 Nr OKR-421-93(9)/2003/658/JI z dnia 21 października 2003 r. (Fabryka Firanek „WISAN” w Skopaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Skopaniu) 9983
Dziennik Nr 145 z dnia 24.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1891 w Nowej Dębie Nr XV/99/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 9990
1892 w Ustrzykach Dolnych Nr X/80/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 9991
1893 w Ustrzykach Dolnych Nr X/88/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 9991
UCHWAŁY RAD GMIN:
1894 w Fredropolu Nr VIII/72/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 9992
1895 w Horyńcu Zdroju Nr VII/56/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 9994
1896 w Leżajsku Nr XII/99/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 9994
1897 w Radymnie Nr XI/63/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 9995
1898 w Wojaszówce Nr VII/75/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustrobna II 9996
SPRAWOZDANIE
1899 z wykonania budżetu Gminy Jedlicze za 2002 rok 9999
Dziennik Nr 146 z dnia 27.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1900 w Iwoniczu – Zdroju Nr XII/116/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój 10030
1901 w Krośnie Nr XII/243/03 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „ŚRÓDMIEŚCIE VII” ul. Krakowska 10035
1902 w Nowej Dębie Nr XIV/83/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr LI/389/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 19 poz.47 z dnia 20 sierpnia 1998 r 10038
1903 w Nowej Dębie Nr XIV/84/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr LI/389/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 19 poz. 47 z dnia 20 sierpnia 1998 r 10041
1904 w Rzeszowie Nr XIV/156/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasada utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rzeszowa 10045
1905 w Tyczynie Nr X/70/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług w zakresie obsługi komunikacji i rolnictwa przy ul. Grunwaldzkiej w Tyczynie 10050
UCHWAŁY RAD GMIN:
1906 w Bukowsku Nr IX/54/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Bełchówka I, Bukowsko VI, Nowotaniec II 10053
1907 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VI/64/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 10058
1908 w Gawłuszowicach Nr XII/68/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 10061
1909 w Harasiukach Nr IX/54/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zakładu przetwórstwa drzewnego w miejscowości Łazory w Gminie Harasiuki 10065
Dziennik Nr 147 z dnia 28.10.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1910 w Głogowie Małopolskim Nr XII/130/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/385/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp 10070
1911 w Lesku Nr VII/66/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko 10070
1912 w Tarnobrzegu Nr XV/150/2003 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie szczegółowych przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami samochodowymi 10071
1913 w Tarnobrzegu Nr XV/151/2003 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i stref opłat taryfowych za przewóz osób i bagażu taksówkami samochodowymi 10075
UCHWAŁY RAD GMIN:
1914 w Domaradzu Nr XI/69/03 z dnia 14 października 2003 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXVIII/222/01z dnia 26 października 2001 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 10076
1915 w Grębowie Nr VII/80/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/194/02 z dnia 7 marca 2002 r. dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad i warunków ich usytuowania na terenie Gminy Grębów 10077
1916 w Fredropolu Nr VII/67/2003 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Sady EŻ” 10077
1917 w Majdanie Królewskim Nr X/68/2003 z dnia 1 października 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 10080
1918 w Przecławiu Nr IX/77/2003 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 10085
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1919 Nr 156a/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wiśniowej 10091
SPRAWOZDANIA:
1920 z wykonania budżetu Miasta Łańcuta za 2002 rok 10092
1921 z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za 2002 rok 10110
Dziennik Nr 148 z dnia 29.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1922 w Krośnie Nr XII/246/03 z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Krosna oraz przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt 10146
UCHWAŁY RAD GMIN:
1923 w Boguchwale Nr XI/118/03 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 10147
1924 w Horyńcu – Zdroju Nr VII/48/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Horyniec Zdrój 10147
1925 w Lutowiskach Nr XI/47/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dwernik 6” 10160
1926 w Lutowiskach Nr XI/48/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska „Dwernik 7” 10163
1927 w Lutowiskach Nr XI/49/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska „Dwernik 8” 10172
1928 w Lutowiskach Nr XI/50/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska „Smolnik – Procisne 2” 10177
OBWIESZCZENIE
1929 Rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr VI/42/03 Rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Horyniec Zdrój 10181
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1930 Nr 159/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czermin 10193
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1931 z dnia 27 października 2003 r. Syg. akt. S.A./Rz 36/03 w spawie skargi Jana T. na uchwalę Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie Nr XXXVIII/373/2001 z dnia 23 sierpnia 2001 r 10194
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1932 Nr OKR-421-46(12)/2003/881/MG z dnia 24 października 2003 r. (Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku) 10194
Dziennik Nr 149 z dnia 30.10.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1933 w Ulanowie Nr IX/58/2003 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy i Miasta Ulanów 10202
UCHWAŁY RAD GMIN:
1934 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VI/57/03 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 10249
1935 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr X/102/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w statucie sołectwa Krzemienica 10251
1936 w Domaradzu Nr XI/73/03 z dnia 14 października 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Domaradz 10251
1937 w Fredropolu Nr X/79/2003 z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Fredropol 10252
1938 w Orłach Nr VII/67/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 10253
ANEKSY Nr 2 z dnia 24 września 2003 r.
1939 do Porozumienia zawartego w dniu 22.05.2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Jarosławskiego, zmienionego Aneksem z dnia 4.10.2001 r. 10254
1940 do Porozumienia zawartego w dniu 12.06.2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Lubaczowskiego, zmienionego Aneksem z dnia 4.10.2001 r. 10255
1941 do Porozumienia zawartego w dniu 30.05.2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przemyskiego, zmienionego Aneksem z dnia 4.10.2001 r. 10255
1942 do Porozumienia zawartego w dniu 21.05.2001 r. w sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Przemyślu na rzecz Powiatu Przeworskiego, zmienionego Aneksem z dnia 4.10.2001 r. 10256