Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 15 z dnia 1.03.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
294 w Cieszanowie Nr 16/I/2003 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 1553
295 w Dębicy Nr IV/57/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica 1553
296 w Dębicy Nr IV/73/03 z dnia 28 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/373/01 z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o. o. w Dębicy na miejskich liniach komunikacyjnych 1565
297 w Krośnie Nr XLVI/1020/02 z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna – „Białobrzegi II” ul. Krakowska 1566
298 w Krośnie Nr III/59/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna – „ Śródmieście IV” ul. Wieniawskiego i Chopina. 1580
UCHWAŁY RAD GMIN:
299 w Baligrodzie Nr V/27/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baligród 1584
300 w Chmielniku Nr IV/35/2003 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na posiłek dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu pobierania odpłatności za posiłek w 2003r. 1598
301 w Czudcu Nr IV/24/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1598
302 w Domaradzu Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1603
303 we Fredropolu Nr IV/28/2003 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Fredropol 1608
304 w Grębowie Nr IV/34/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w roku 2003r. 1623
305 w Jodłowej Nr V/6/03 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 1623
306 w Kołaczycach Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce „Bieździadka Góry” 1625
307 w Krasiczynie Nr 27/IV/03 z dnia 12 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Krasiczynie 1630
308 w Krasiczynie Nr 28/IV/03 z dnia 12 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Krasiczynie 1630
309 w Kuryłówce Nr III/39/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/99 z dnia 12 marca 1999r. dotyczącej założenia Publicznego Gimnazjum w Kuryłówce 1631
310 w Laszkach Nr V/23/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 1631
311 w Lubaczowie Nr IV/42/2003 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 1632
312 w Lutowiskach Nr XXXVII/204/02 z dnia 8 października 2002r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1634
313 w Nowym Żmigrodzie Nr IV/35/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie zmian w statucie Gminy Nowy Żmigród 1638
314 w Tyrawie Wołoskiej Nr IV/23/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1639
315 w Wiśniowej Nr IV/28/2003 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków, obowiązującego na obszarze Gminy Wiśniowa 1640
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
316 Nr 27/2003 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żyrakowie 1645
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
317 Nr X/7/2003 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Laszki na dzień 31 grudnia 2003 roku 1646
318 Nr IX/8/2003 z dnia 24 lutego 2003r w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chorkówka na 2003r. 1647
319 Nr IX/9/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Chorkówka na 2003 rok prognozy kwoty długu 1648
320 Nr XIII/8/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dynów w 2003 roku 1649
321 Nr XIII/11/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Dynów na 2003 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku 1650
322 Nr XI/7/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Medyka w 2003 roku 1651
323 Nr XI/10/2003 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Medyka na 2003 rok prognozy długu na dzień 31 grudnia 2003 roku. 1652
Dziennik Nr 16 z dnia 10.03.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
324 w Tarnobrzegu Nr IV/16/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym 1656
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
325 w Brzozowie Nr V/40/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzozów 1657
UCHWAŁY RAD GMIN:
326 w Krempnej Nr IV/32/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krempna 1671
327 w Miejscu Piastowym Nr IV/30/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głowienka 1671
328 w Miejscu Piastowym Nr IV/31/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężany 1677
329 w Miejscu Piastowym Nr IV/32/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miejsce Piastowe 1683
330 w Miejscu Piastowym Nr IV/33/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niżna Łąka 1689
331 w Miejscu Piastowym Nr IV/34/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogi 1695
332 w Miejscu Piastowym Nr IV/35/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Targowiska 1701
333 w Miejscu Piastowym Nr IV/36/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Widacz 1707
334 w Miejscu Piastowym Nr IV/37/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrocanka 1713
335 w Miejscu Piastowym Nr IV/38/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie 1719
336 w Olszanicy Nr V/33/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olszanica 1725
337 w Żyrakowie Nr IV/38/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Żyraków 1739
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU:
338 z dnia 3 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003r. 1754
ZARZĄDZENIE STAROSTY PRZEWORSKIEGO:
339 Nr 5/2003 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w Przeworsku w 2003r. 1755
ZARZĄDZENIE STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO:
340 Nr 4/2003 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Strzyżowskiego w 2003r. 1755
Dziennik Nr 17 z dnia 11.03.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
341 w Krośnie Nr IV/76/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1760
342 w Pilźnie Nr V/38/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Pilzno 1760
343 w Strzyżowie Nr VI/36/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Strzyżów. 1846
UCHWAŁY RAD GMIN:
344 w Krempnej Nr IV/28/2003 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2003-2007 1863
345 w Zaleszanach Nr IV/39/2003 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. 1864
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU:
346 z dnia 10 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleszycach w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 9 marca 2003r. 1865
Dziennik Nr 18 z dnia 15.03.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
347 w Kańczudze Nr II/5/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Kańczuga 1870
348 w Pilźnie Nr IV/33/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pilzno 1885
349 w Rudniku nad Sanem Nr V/39/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 1897
UCHWAŁY RAD GMIN:
350 w Chmielniku Nr IV/31/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1901
351 w Jaśle Nr V/30/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Jasło miejsc sprzedaży i podawania napojów 1902
352 w Jarocinie Nr III/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Jarocin 1903
353 w Kołaczycach Nr VI/34/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Kołaczyce 1918
354 w Krzeszowie Nr IV/39/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych alkoholowych 1918
355 w Krzeszowie Nr IV/40/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw 1919
356 w Medyce Nr III/24/02 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa jednorodzinnego „Medyka Mj- 1/2002” 1951
357 w Padwi Narodowej Nr IV/24/03 z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Padew Narodowa” 1955
358 w Skołyszynie Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przysieki VIII” 1959
359 Statut Związku gmin dorzecza Wisłoki 1961
Dziennik Nr 19 z dnia 18.03.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
360 w Dębicy Nr III/42/02 z dnia 30 stycznia 2002r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o. o. w Dębicy na podmiejskich liniach komunikacyjnych 1970
361 w Krośnie Nr III/55/2003 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosno „Krościenko VII” ul. Okrzei 1977
362 w Krośnie Nr III/56/2003 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosno „Krościenko VIII” ul. Nadbrzeżna 1981
363 w Krośnie Nr III/58/2003 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosno „Turaszówka V” ul. Sportowa 1986
364 w Krośnie Nr V/88/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej oraz uchwalenia jej statutu 1990
365 w Krośnie Nr V/89/2003 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna 1996
366 w Ustrzykach Dolnych Nr III/25/2003 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie „Regulaminu prowadzenia placów targowych oraz wykonywania na nich działalności handlowej” 2057
UCHWAŁY RAD GMIN:
367 w Besku Nr II/12/02 z dnia 6 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XII/60/99 z dnia 28 października 1999r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w Gminie Besko 2058
368 w Dębowcu Nr IV/28/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie zmian uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 2058
369 w Haczowie Nr II/12/02 z dnia 6 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/207/98 Rady Gminy w Haczowie z dnia 24 kwietnia 1998r. w sprawie „Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Haczów” 2059
370 w Skołyszynie Nr III/17/02 z dnia 14 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad i terminu poboru tej opłaty, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2059
Dziennik Nr 20 z dnia 21.03.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
371 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 3 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Morawsko w Gminie Jarosław, z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Hucisko Nienadowskie w Gminie Dubiecko, z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Święcany w Gminie Skołyszyn, z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Korczyna w Gminie Korczyna 2067
372 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Rożubowice w Gminie Przemyśl 2067
373 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 3/02 Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 2068
374 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brzyska Wola” 2069
375 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 2070
376 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Winna Góra” 2071
377 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 2072
378 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 2073
379 dnia 12 marca 2003r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11grudnia 1995r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 2073
380 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Buszkowiczki w Gminie Żurawica 2074
381 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Kniażyce w Gminie Fredropol 2075
UCHWAŁY RAD GMIN:
382 w Bukowsku Nr I/4/02 z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Bukowsko 2076
383 w Leżajsku Nr II/14/02 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leżajsk 2076
384 w Niwiskach Nr III/25/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody dla mieszkańców Gminy Niwiska przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne 2088
385 w Pawłosiowie Nr III/29/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 2093
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
386 Nr 30/03 z 4 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grębowie 2121
387 Nr 31/03 z 5 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lubaczowie 2122
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
388 w Krośnie z dnia 3 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003r. 2123
389 w Rzeszowie z dnia 3 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pilźnie przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003r. 2124
390 w Rzeszowie dnia 3 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Świlczy przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003r. 2124
Dziennik Nr 21 z dnia 29.03.2003r.
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
391 Nr OKR-421-5(4)/2003/584/JP z dnia 28 marca 2003r. – (Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy 2129
Dziennik Nr 22 z dnia 31.03.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
392 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Krasne w Gminie Krasne 2139
393 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Zarzecze w Gminie Nisko 2140
394 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Iwonicz w Gminie Iwonicz Zdrój 2141
395 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Straszęcin w Gminie Żyraków 2141
396 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kalwaria Pacławska” 2142
397 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Na Opalonym” 2143
398 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Reberce” 2145
399 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Turnica” 2146
400 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Chwaniów” 2147
401 z dnia 27 marca 2003r. zmieniające rozporządzenie Nr 10 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego z 1998r. Nr 17 poz. 223; zm. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001r. Nr 62, poz. 1086, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002 r. Nr 19, poz. 370, Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r. Nr 44, poz. 863) 2149
402 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Głowienka w Gminie Miejsce Piastowe 2149
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
403 w Brzozowie Nr III/30/02 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie Przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka Akcyjna w Brzozowie” 2150
404 w Dukli Nr VI/32/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie lokalizacji i przyjęcia regulaminu targowisk na terenie Miasta i Gminy Dukla 2156
405 w Iwoniczu – Zdroju Nr V/37/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz- Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2159
406 w Ulanowie Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów 2160
407 w Ustrzykach Dolnych Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania wszystkich rodzajów napojów alkoholowych 2164
UCHWAŁY RAD GMIN:
408 w Besku Nr IV/39/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Besko 2165
409 w Chmielniku Nr IV/33/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Chmielnik 2173
410 w Gawłuszowicach Nr XLIV/181/02 z dnia 10 października 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VI/32/99 Rady Gminy w Gawłuszowicach z dnia 26 marca 1999r. 2186
411 w Harasiukach Nr V/29/03 z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie statutu Gminy Harasiuki 2186
412 w Leżajsku Nr II/13/02 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2198
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
413 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2003r. do dnia 30 września 2003r. 2199