Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 10 z dnia 5.02.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
207 w Kolbuszowej Nr IV/40/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 maja 2000r. Nr XVII/101/2000 w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Kolbuszowskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 1086
208 w Kolbuszowej Nr IV/41/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jago parkowania na parkingu strzeżonym 1086
209 w Leżajsku Nr IV/30/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na koszt właściciela na terenie Powiatu Leżajskiego 1087
210 w Lubaczowie Nr III/28/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela 1088
UCHWAŁA RADY MIASTA SANOKA:
211 Nr VI/42/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Stróżowską do skrzyżowania z ul. Lipińskiego 1089
UCHWAŁY RAD GMIN:
212 w Borowej Nr III/15/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowa 1096
213 w Krzywczy Nr 34/III/02 z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Krzywcza 1112
214 w Pruchniku Nr 26/III/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 1162
215 w Solinie Nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Solina 1163
ZARZĄDZENIE STAROSTY POWIATU DĘBICKIEGO:
216 Nr 4/2003 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Dębicy, ul. Leśna 183, oraz Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu w 2003r. 1177
Dziennik Nr 11 z dnia 8.02.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
217 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 1183
218 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Niska 1183
219 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Korczyna w Gminie Korczyna 1184
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
220 w Leżajsku Nr IV/28/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 1185
221 w Leżajsku Nr IV/29/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 1192
222 w Leżajsku Nr IV/30/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 1200
UCHWAŁY RAD GMIN:
223 w Dębowcu Nr IV/33/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 1205
224 w Dębowcu Nr IV/34/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 1211
225 w Dębowcu Nr IV/35/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 1216
226 w Kuryłówce Nr III/30/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuryłówka 1223
227 w Kuryłówce Nr III/31/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia jednolitego Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi dla sołectw Gminy Kuryłówka 1230
228 w Kuryłówce Nr III/32/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Brzyska Wola 1235
229 w Lutowiskach Nr IV/19/03 z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 1238
230 w Lutowiskach Nr IV/20/03 z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach 1248
231 w Lutowiskach Nr IV/21/03 z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach 1257
232 w Łańcucie Nr V/34/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1262
233 w Łańcucie Nr V/35/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut 1263
234 w Pysznicy Nr IV/25/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 1266
POROZUMIENIE:
235 zawarte w dniu 31 grudnia 2002r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Ustrzykach Dolnych a Wójtem Gminy Lutowiska w sprawie realizacji przez Gminę Lutowiska zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych 1268
ANEKSY DO POROZUMIEŃ:z dnia 7 stycznia 2003r., w sprawie wykonania zadań i kompetencji z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej, zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kolbuszowskiego a:
236 Burmistrzem Miasta i Gminy w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2000r. 1269
237 Wójtem Gminy Majdan Królewski z dnia 12 marca 2001r. 1270
238 Wójtem Gminy Niwiska z dnia 4 maja 2000r. 1271
239 Wójtem Gminy Raniżów z dnia 12 marca 2001r. 1271
240 Wójtem Gminy Stary Dzikowiec z dnia 2 października 2000r. 1272
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
241 Nr 16/2003 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Niebylcu 1272
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE:
242 Nr 1/2003 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Miasta Niska w gm. Nisko, woj podkarpackie 1273
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
243 Nr VIII/12/2003 z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Zarszyn na 2003r. 1280
244 Nr VIII/13/2003 z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Zarszyn 1281
Dziennik Nr 12 z dnia 11.02.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
245 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2003roku 1268
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
246 w Dynowie Nr IV/38/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli 1267
247 w Lesku Nr II/6/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lesko 4 – Średnia Góra” 1303
248 w Nowej Sarzynie Nr V/46/03 z dnia 7 lutego 2003r. w przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 1312
UCHWAŁY RAD GMIN:
249 we Frysztaku Nr V/41/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok 1313
250 w Gorzycach Nr IV/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce 1316
251 w Gorzycach Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrzawy 1319
252 w Gorzycach Nr IV/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trześń 1322
253 w Gorzycach Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sokolniki 1325
254 w Gorzycach Nr IV/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Furmany 1328
255 w Gorzycach Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Motycze Poduchowne 1331
256 w Gorzycach Nr IV/28/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie Gorzyckie 1334
257 w Gorzycach Nr IV/29/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orliska 1337
258 w Łańcucie Nr V/33/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Łańcut 1340
259 w Markowej Nr III/24/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Markowa 1355
Dziennik Nr 13 z dnia 14.02.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
260 w Radomyślu Wielkim Nr IV/34/03 z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 1368
261 w Ustrzykach Dolnych Nr III/20/03 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania wszystkich rodzajów napojów alkoholowych 1368
UCHWAŁY RAD GMIN:
262 w Domaradzu Nr IV/24/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Domaradz 1369
263 w Lutowiskach Nr IV/22/03 z dnia 4 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutowiska 1369
264 w Ostrowie Nr V/35/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizna 1382
265 w Ostrowie Nr V/36/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borek Mały 1387
266 w Ostrowie Nr V/37/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionka 1391
267 w Ostrowie Nr V/38/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozodrza 1396
268 w Ostrowie Nr V/39/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ocieka 1400
269 w Ostrowie Nr V/40/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów 1405
270 w Ostrowie Nr V/41/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyszów 1409
271 w Ostrowie Nr V/42/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Ociecka 1414
272 w Ostrowie Nr V/43/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdżary 1418
273 w Tuszowie Narodowym Nr IV/27/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tuszów Narodowy 1423
274 w Wielopolu Skrzyńskim Nr IV/21/03 z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 1439
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
275 Nr 8/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 1440
Dziennik Nr 14 z dnia 25.02.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
276 z dnia 16 lutego 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Huta Stara w Gminie Harasiuki, z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Huta Krzeszowska w Gminie Harasiuki, z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nowa Wieś w Gminie Harasiuki 1445
277 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Iwonicz w Gminie Iwonicz Zdrój 1445
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
278 w Ustrzykach Dolnych Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne 1446
UCHWAŁY RAD GMIN:
279 w Dębicy Nr IV/62/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębica 1451
280 w Domaradzu Nr IV/23/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 1456
281 w Dzikowcu Nr IV/25/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu 1456
282 w Grodzisku Dolnym Nr IV/36/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grodzisko Dolne 1462
283 w Haczowie Nr IV/34/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Haczów 1475
284 w Harasiukach Nr V/32/03 z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1490
285 w Kuryłówce Nr III/37/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dąbrowicy Gmina Kuryłówka oraz ustalenia granic jego obwodu 1492
286 w Pysznicy Nr IV/25/2003 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 1492
287 w Starym Dzikowie Nr 39/IV/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2003r. 1495
288 w Żyrakowie Nr IV/39/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Żyraków 1495
OBWIESZCZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
289 w Krośnie z dnia 17 lutego 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003r. 1545
290 w Rzeszowie z dnia 17 lutego 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Markowej przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003r. 1546
291 w Przemyślu z dnia 17 lutego 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tryńcza i do Rady Miejskiej w Lubaczowie w województwie podkarpackim przeprowadzonych w dniu 16 lutego 2003r. 1547
ZARZĄDZENIE STAROSTY LUBACZOWSKIEGO:
292 Nr 2/2003 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu lubaczowskiego 1548
293 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:
Sygn. Akt S.A./Rz 201/02 z dnia 14 lutego 2003r. dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 1548